Diverse sager

Diverse sager fra Retsprotokoller

 

Mads Pedersens ulovlige lodseri


B66C – 43 (Bjerre Hatting politipro 1831-34)

No.1 Aar 1832 d.9de Jannuar blev på Bjerre Thingsted sat en politiret i overværelse af vidnerne Brøchner og Rasmus Pedersen hvor der blev foretaget:Sagen contra gaardmand Mads Pedersen på Hjernøe, angaaende ulovlige lotserie

Mads Pedersen forklarede at han omtrent 14 dage før Mikkelsdag en eftermiddag seile ude i Hjarnø sund uden for i det søndre sund til 2 kongebaade som seilede ind af fjorden, den forreste blev ført af skipper Pranch. Denne vinkede ad ham og da han kom ombord spurgte Pranch om han vilde lodse dem ind til Boller skov hvor de skulde hente skibstømmer. MP: som saae at Thunøe lodsen Ole Pedersen var ombord svarede da at han nok her var overflødig. Pranch sagde da til ham = Du skal ikke lodse os men det agterste fartøie som ikke gik omm slæbetoug. MP: forlangte da 3 Rbd. og blev accorderet med Pranch om 2 Rbd. denne accord skete i den Thunø lodsens overværelse uden at han gjorde ringeste indsigelse. MP gik da ombord paa det agterste fartøy, og lodsede det ind under Boller skov, hvor det først ankom om natten da det var saa mørkt, at det var umuelig for det agterste fartøj at følges det forrestes krysbaner , især da de maatte krydse og Prangs kongebaad seilede bedre. Næste morgen fik han sin betaling og da Thunø lodsen skildtes fulgtes med ham iland til Horsens, og da de skildtes der fra hinanden i al venskab. Efter disse omstændigheder, synes han ikke, at han kan tilkomme at betale, noget til Thunø lodsen da denne maa antages stiltiende at have samtykket, at han lodsede, sluttelig bemærke han, at Hjarnø beboere fra Arilds tider da rettelit have givet sig af med at lodse skibe ind af fjorden naar disse ei af annen havde lods, men der kommer her for faa skibe til at det kan betale sig for dem at oprette et eget Lodseri, han blev demitteret og forhøret sluttet With.

Domsafsigelsen skete 30-7-1832, i Politipro. står blot dato og at han personligt var til stede.

 

Jørgen Hansen Høegh, Stephen Hansen og Mads Pedersen anklaget for smugleri


Bjerre Hatting H. Skp. H. fol. 310

Resolution

Under 4de dennes har det høi Kongelige General Toldkammer og Kommerce=Kollegium blandt andet resolveret saaledes i Anledning af de paa Hiernøe den 17de Mai f.A. anholdte Vare. Da 3de Mænd paa Hiernøe hos hvem Varer fandtes skjulte, nemlig Møller Jørgen Hansen Høegh, Gaardmand Stephen Hansen og Mads Pedersen, straffes som medhjælper, og bøde altsaa efter Toldforordningens 108§, hvilke bøder beregnes efter værdien af de hos enhver forefundne Varer.Samtlige Bøder vilde de hos vedkommende indfordre og berigtige efter Anordningerne.Ved hermed at meddele deres velærbyrdighed underretning tillade vi os tjenstligen at anmode dem om at bekjendtgjøre resolutionen for vedkommende mænd, samt at tinglæse den første retsdag paa det de paagjældende ikke skulde kunne befæste deres ejendele til præjudic for den fordring som den Kongelige Kasse fra dette øjeblik har paa dem.

 

Om Bødernes Beløb for hver især vil man Tillade sig at Tilholde deres Velærbyrdighed nøjagtig Regning til Efterretning og videre behagelig bekjendtgjørelse for Vedkommende, men indtil dette kan ske Anmærker vi blot, at de omtrentligen ville andrage for:Møller Jørgen Hansen Høegh 575 Rdlr.

Gaardmand Steffen Hansen 100 –

Ditto Mads Pedersen 180 –

Slutteligen anbede vi os tilstaaelse for den videre bekjendtgjørelse og for Tinglæsningen meddelt.Horsens Toldkammer den 9de August 1832

Myhre

Velærbyrdige Hr, Assesor og Herredsfoged Witt til Daugaard

Læst inden Bjerre Hatting Herreders Ret Mandagen den 13 August 1832 og protocolleret H. folio 310.