Glud

Familie forbindelser til Glud

Nederst på siden familieforhold omkring navnene Eva og Skouhus

Kirkelige handlinger uden for øen, hvori personer fra Hjarnø er nævnt, fundet ved gennemgang af Mikrokort og fotokopier af Glud – Hjarnø kirkebøger fra 1666 til 1814.

Kirkebogen 1666 – 1730 

1666 DÅB, s.3
Jens Rasmusøn i Østrup får døbt sin søn RASMUS
Fad. Hans Bang på Møgelkjær, Jens Rasmusøn og Rasmus Thomasøn i Rårup, Dorte Bryders, Søren Jørgensøn på Hiernøe.

1667 DÅB, s.8
Mouritz Olufsøn i Østrup, får døbt sin datter ELLEN.
Fad. 2 pers fra Frederits, Jonas Nielsøn foged på boller Søren Prang af Hiarnøe, Birgitte Lauridsdatter af Alrø Morten Lauridsøns hustru af Klakring.

1669 VIELSE, s.17
2nd s.e.Trin. blef Søren Pedersøn Prang af Hiernøe og Karen Sørensd. af Glud
copulerede tilsammen udi ægteskabet, oc hafde vi et smukt brøllup med dem af Rasmus Tomesøn med oc på en 3 dages tid.

1670 DÅB, s.22
Peder Rasmusøn af Østrup, hans datter MAREN
Fad. Rasmus Rasmusøn, Bend Rasmusøn, Søren Prang af Hiernøe Kirsten Jensdatter og Anne Jensdatter

1674 Begravelse, s.38
Begravet Jørn Hiarnøe oc er mig gifuet af hans søster Maren Jensdatter for hans begraffelse 2 Sl:dlr: i rede penge

1674 Begravelse, s.40 Begravet Rasmus Rasmusøns moder af Østrup, Ane Prang’s

1675 Dåb, s.43
Peder Rasmusøn af Østrup hans søn JENS Fad.(Uden stedbetegnelse) men bla.a. Bend Bierregaar, Laurids Hansøn, Søren Prang, Barbara Mortensdatter, Ane Hansd.

1676 Dåb, s.44
Mickel Smed af over-glud 2 sønner: HANS og ANDERS
Fad. Hans Nielsøn af Hiernøe, Rasmus Tomesøn, Knud Hansøn Maren Jensd. og Ernst Apoteker begge af Horsens.

s.46 15 S.e.Trinitatis 1676.
Nogle indførsler er overstregede og i marginen er noteret denne bemærkning: “Indførtes i min anden bog”, hvilket maa ses som et bevis for at der også for Hjarnø’s vedkommende var en Kirkebog der startede i 1666.
De overstregede indførsler ang. Hjarnø:
Søren Laugmand af Østrup viet udi ægteskab med Kirsten La?datter Hr: Niels Kirkeværgers? hustrue af Hiernøe oc ofrede hun 3mk 12 skill som jeg bekom fordi kvinden var kommet fra Hiarnøe

22 S.e.Trin Med? Rasmus Rasmusøn huusmand af Hiernøe hans barn 2 Mk 4 sk 

1682 Dåb, s.62
Lauridz Hansøn af Østrup hans datter MAREN Fad. Hans Trycker, Rasmus Hansøn, Jørgen Berthelsøn, Maren Frostes, Karen Lauridzdatter af Steenvad
(Hans Trycker ses som gaardfæster på Hjarnø i 1688 Matriklen)

1686 VIELSE s.76
28 S.e.Trin. Blef Niels Rasmusøn af Hiernøe oc Karen Kandborres Viede i ægteskabet tilsammen
1726: Niels Rasmusens kone Karen Mouridsdatter er død
1727: Niels Rasmusen i Kandborre er død

DÅB 1688 s.83
Jørgen Mouridsøn af skouhuset’s datter SOPHIE
Fad. Christen Rasmusøn og Niels Rasmusøn af Hiernøe, Christen Bødicher, Maren Lauridsdatter, Jensgaard og Karen Pedersdatter, glud

DÅB 1689 s.87
Jørgen Pedersøn af Dammen, hans datter KAREN
Fad. Rasmus Nielsøn og Hans Nielsøn af Glud, Niels Pedersøn, Synderbye, Anna Sørensd. af Brunne, og Anna Jensdatter på Hiernøe

1691 DÅB s.94
Niels Rasmusøn i Kandborg, hans søn RASMUS
Fad. Kirsten Jensd. på Holmen, Maren Bendsdatter på Hiarnøe, Mourids Sørensøn, Kandborg, Søren Nielsøn og Michel Tomesøn Østrup.

1694 SKRIFTE s.103
Michel Thomesøn i Østrup for hor med Maren Bendsd. fød på Hiernøe

1695 Dåb s.107
Povl Mortensøn’s barn JENS
Fad. Kirsten Jensd. og Mourits Mouritsøn på Holmen Anna Mortensd. og Morten Povelsøn på Hiarnøe Jørgen Jensøn, hr: Kiil ??

1696 SKRIFTE s.112
Anna Mortensd. for hor med Niels Madsøn i Østergaard (Hjarnø) der blev udlagt som barnefader.

1697 VIELSE s.118
18 S.e.Trin. Blef Christen Rasmusøn og Karen Jørgensdatter viede tilsammen i ægteskab.
(Denne indførsel var overstreget og er antagelig fra Hjarnø)

1699 VIELSE s.127
20 S.e.Trin Blef Jørgen Clemensøn og Anna Jørgensdatter af Hiernøe viet til sammen i den hellige ægteskab.

1699 Dåb, s.128
Peder Jensøn i Allesgaar hans søn JENS
Fad. Kiersten Danielsd. i Glud, Anna Olufsd. ibid., Jens Rasmusøn i Østrup, Søren Prang, Terchel Madsøn i Steenvad

1700 DÅB s.129
Peder Pedersøn i Bierregaard’s søn PEDER
Fad. Karen Madsdatter i Glud, Kirsten Danieldat. i glud Rasmus Pedersøn i Synderbye, Rasmus Jensøn på Hiernøe Knud Hansøn i Glud

1705 DÅB s.157
Peder Pedersøn i Bierregaard’s datter MAREN
Fad. Maren Pedersd. på banken, Guner Sørensd. i Synderbye Jens og Oluf Rasmusøn på Hiernøe, Rasmus Pedersøn, Synderbye, Søren Madsøn og Rasmus Due i Nørby, Jens Rasmusøn falster

1707 TROLOVELSE s.166
Niels Madsøn af Hiernøe og Eva Sørensd. af Østrup trolovet.

1708 Viet s.171
Knud Rasmusøn Due viet med Zidsel Sørensdatter Prang !!

1708 DÅB s.173
Rasmus Pedersøn i Bierregaar i Synderby, hans datter MAGRETHE
Fad. Birgitte Michelsd. i Allersgaar, Karen Nielsd. i Synderby, Søren Vestergaard på Hiernøe, Peder Pedersøn Bierregaar, Peder Jensøn, Allersgaar.

1708 VIET s.174
Niels Madsøn fra Hiernøe og Eva Sørensdatter i Østrup.

1709 DÅB s.177
Niels Sørensøn i fejgran, hans datter MAGRETHE
Fad. Guner Sørensd. i Synderby, Karen Madsd. i Glud, Rasmus Bierregaar i Synderby, Søren og Peder Vestergaard på Hiernøe.

1711 DÅB s.189
Rasmus Pedersøn af Bierregaard’s søn PEDER
Fad. Maren Erichsd. i Bierregaard, Kirsten Lauridsd. Glud, Søren og Peder Vestergaard fra Hiarnøe, Niels Sørensøn, Glud.

1712 DÅB s.191
Niels Sørensøns datter MAGRETHE
Fad. Guner Sørensdatter, Glud, Birgitte Mikkelsd. Allersgaarde Peder Pedersøn Bierregaard, Søren Vestergaard på Hiernøe og Jens Skræder på Hiernøe

1712 DÅB s.193
Rasmus Rasmusøn af Østrup’s barn APPELONE
Fad. Kirsten Jørgensdatter Glud, Birgitte Sørensd. fra Hiernøe, Niels Kandborre, Jørgen Jørgensøn i østrup.

1712 TROLOVET s.196
Chresten Jørgensøn på heden og Maren Bendsd. fra Hiernøe
De blev viet 1 S.i Adv.

1727 DÅB s.281
Hans Rasmusøn i ofuerglud, hans datter KAREN
Bå.a. Birgitte Pedersdatter Vester Skiolde Fad. Mette Jensd. i Synderby, Inger Jensdatter fra Hiernøe Rasmus Pedersøn af Skiolde , Jens og Ole Rasmusøn fra Hiernøe.

1729 DÅB s.294
Rasmus Pedersøn af Bierregaar, hans tvillinger PEDER og KIRSTEN
båret af Mette Lisbeth Bostiernsdat? og Maren Pedersd af Bierregaar
Fad. Karen Ibsdat. af Glud, Maren Rasmusd. af Glud, Inger Pedersd. af Bierregaar, Maren Pedersd. på banken, Søren Olufsøn og Jørgen Sørensøn af Glud, Hans Nielsøn fra Hiarnøe.

Fra Kirkebog 1733-1739

1733 DÅB s.16
Rasmus Pedersøn af Bierregaars barn Søren?? ell Stine?
Bå.a. Maren Hansdatt. af Glud
Fad. Kiersten Sørensd.ibid, Karen Ibsdat. ibid, Søren Olesøn af Glud, Jørgen Sørens. ibid, Jens Rasmusøn og Ole Rasmusøn fra Hiarnøe

1734 DÅB s.44
Peder Skræder i Tygeborg en søn ved nafn SØREN
Bå.a. Niels Sørensøns hustru i V.Bisholt Fad. Søren Nielsøn i V.Bisholt, Jens Tryker paa Hiarnøe, Rasmus Bierregaard, Rasmus Ølsteds hustru i Bisholt, Madz Hansøns hustru i Glud.

1735 DÅB s.51
Niels Poulsøn i Østrup en søn ved navn RASMUS
Bå.a. Jens Ovsøns kone.
Fad. Rasmus Jensøn paa Hiernøe, Søren Poulsøn i Østrup, Jens Ovsøn ibid, Maren Rasmusdatter ibid, Rasmus Sørensøns hustru paa Hiernøe
(Niels Poulsøns kone er Rasmus Jensøns datter Ane, og hans far er Povel Smed i Østrup.)

1736 DÅB s.83
Niels Povlsøns datter GYE i Østrup
Bå.a. Rasmus Jensøns kone på Hiernøe Kirsten Nielsd. Fad. Søren Ibsøn i Østrup, Stefven Rasmusøn ibid, Jens Rasmusøn ibid, ? Johansdatter i Glud, Maren Glattrup.

Fra Kirkebog 1740 – 1759

1741 VIELSE s.33
Hans Knudsøn af Glud og Magrethe Jensdatter af Hiarnøe

1744 DÅB s.80
Peder Pedersøn i Thygeborg, hans søn JENS
Bå.a. Rasmus Rasmusøns datter Mette i Glud
Fad. Rasmus Bierregaard, Glud, Jørgen Olufsøn på Hiernøe, Jens Sørensøn af Præstegaarden, Joh. Marie Aagaard, Ibid, Ellen Olufsdatter fra Hiernøe

1744 DÅB s.82
Rasmus Bierregaard i Glud, hans søn SØREN Bå.a. Anders Nielsøns hustru i Bierre
Fad. Jørgen Sørensøn i Glud, Peder Borre hos Henrik Melchiorsøn Rasmus Vestergaard fra Hiernøe Oluf Rasmusøns datter Ellen, ibid. Hans Nielsøns datter Anna, ibid.
Rasmus Bierregaard er med på til barnedåb på Hjarnø 1744 hos Hans Nielsøn’s “Zidsel Marie” sammen med Hans Glattrup i Overglud

1748 DÅB s.136
Hans Knudsøn i Glud, hans datter BODIL
Bå.a.Peder Grams Hustru
Fad. Jens Hansøn fra Hiarnøe,Peder Gram i Glud, Anders Isaksøn hos Jens Olufsøn ibid Jens Olufsøns hustru ibid, Anna Jensdatter hos Ivar Vognsøn af Nørby

1751 DÅB s.186
Søren Mouridsøn i Østrup (måske hans søn Søren)
Bå.a. Mads Thomasøns hustru i Brunde
Fad. Rasmus Rasmusøn på Hiernøe, Peder Nielsøn Østergaard ibid. Niels Andersøn hos Rasmus Møller af Østrup, Rasmus Jørgensøns hustru ibid., Jørgen Olufsøns hustru ibid.

1795 DÅB (født 30-12-1794)
Rasmus Sørensøn Damand og Anna Nielsd.s barn METTE MARIE
Bå.a. Maren Madsd. fra Hiernøe
Fad. Søren Rasmusøns datter, Jens Nielsøn fra Hiernøe, Morten Isaak og Laus Sørensøn, Niels Kristiansøns hustru af Østrup

Fra Kirkebog 1797 – 1814

DÅB s.33 24-6-1803 i Glud Kirke
Var Morten Isacksens og Anna Magrethe Nielsdatters POUL i kirke, han var fød og døbt d 5 juli
Bå.a. Jens Vestergaards hustru fra Hiarnøe.
Fad. var Jens Peter Jensen og Jens Vestergaard af Hiarnøe og Hans Peders. Dahl Skræder af Endelave., Jens Peter H. og Anna Maria Andersdatter af Hiarnøe

Glud K.B. 1666 – 1730
P.g.a. Niels Madsøns vielse i 1708 med Eva Sørensd. er følgende oplysninger omkring navnene EVA og Skouhus medtaget.

1667. Eva Nielsdatter til barnedåb hos Mads Skræder på Holmen
1677. Eva Nielsdatter fra Viborg føder dødt barn hos Mikel Smed
1679. Død. Jens Jensøn af Skouhuus
1682. Vielse. Jørgen Mouridsøn af Skouhus og Mette Nielsdatter
1685. Daab LISABETH Jørgen Mouridsøn af Skouhus
1685. Død. Karen Jensdatters uægte søn af Skouhus
1686. Viet Niels Rasmusøn fra Hiernøe og Karen Vandbores
1688. Daab SOPHIE Jørgen Mouridsøn af Skouhus
1688. Niels Ras. er med til Sophies barnedaab sammen med Christen Ras.
1688. Død. Niels Jensøns hustru EVA død 65 aar gl. i Østrup
1688. Død. Niels Jensøn 77 aar gl. i Østrup
1689. Vielse. Søren Jensøn og Maren Nielsdatter, Østrup
1689. Daab EVA Søren Jensøn af Skouhus
1692. Død. Karen Nielsdatter af Skouhus
1692. Daab MAREN Jørgen Mouridsøn af Skouhus
1708. Vielse. Niels Madsen fra Hiernøe og Eva Sørensd. af Østrup
1716. Død. Rasmus Poulsøn Vefer af Skouhus
1727. Død. Kiersten Jensdatter af Skouhus
1745 Daab MAREN Simon Hendriksøn i Jensgaard Skouhuus s.98, Simon er skovfoged.

Forbindelser til Rårup

1749 Jørgen Michelsøn fra Rårup viet med Maren Nielsdatter
1752 Jens Skræder af Rårup er til barnedåb hos Mads Nielsøn (sansynligvis Jens Jacobsøn fc.1727)
1767 Jørgen Sørensøn af Rårup viet med Anna K. Nielsdatter
1781 Magrethe Høeg fra Rårup Mølle til barnedåb hos Hans A. Høeg
1782 Steffen Hansen Høeg af Rårup til barnedåb hos Hans A. Høeg
1795 Mølleren i Rårup til barnedåb hos Hans A. Høeg
1798 Niels Jensøn Mølleren i Rårup til barnedåb hos Hans A. Høeg
1805 Jørgen Smed af Rårup til barnedåb hos Rasmus Nielsen
1813 Laurits Andersen fra Rårup konfirmeret på Hjarnø 15 år gl.