Syn og skøn

SYN OG SKØN


Matr.10 – 1827

Matr. 4 – 1849 + 1897

Matr. 22 – 1862 strandsyn

 

Matr. 10 B66C – 28 Afhjemlede Syns og taxationsforretninger 1827-31. modt. 2007 fra Jacob J.


Anno 1827 den 19de Jannuarij, indfandt vi os, ieg Michel Nielsen Sognefoged i Glud og Jørgen Andersen af Sønderbye. Ifølge rettens udmeldelse, paa Jensgaards Gods paa Hiarnøe, Hiarnøe Sogn, hos gaardmand Jens Nielsen, (Gaarden har sidst været beboet af Niels Jensen Sognefoged og Lægdsmand) for at syne og Taxere hans tilfæstede og paaboende gaards Bygningers Brøstfældighed, itum Besætning og Inventarium af Bæster, Vogne, Plove og Harver, Drætter og Køretøy, samt dets udfordrede Sæde og Æde = Korn, alt saaledes som ifølge Forordningen af 8de Junij 1787, bemeldte Jens Nielsen herved i dag overlevering.

Vi foretog da først besigtigelsen over Stuehusets længe som ligger Norden i Gaarden, det bestaar af 14 Fag, bygt af Ege under og Fyre Overtømmer, loft lagt over alt og ere indrettede til Stueværelse og forsynede med Vinduer og Døre samt en Skorsteen og Kakkelovn, 4 Fag er til Bryggershuus hvorudi er en Ovn og Skorsten. Bygningen er i god Bygningstand vil behøve paa Nordre Side 27 Alen Landa? ad 1mk sølv, er 4 Rd 3 mk. Tømmermandsløn 4 mk. Summa 5 Rd 1mk Sølv.

 

Det Østre Huus 21 Fag indrettede til Fæehuus, Stald og Korngulv, bygt af Ege Under og Fyre Overtømmer, Tækket med Straa ? ? og klinede Væger som vi befandt i god stand kan behøve 24 Al Landa ad 1 mk Sølv 4 Rbd 3mk Sølv, Tømmermandsløn 4 mk, 8 Trav Tag ad 4mk Sølv 5 Rbd 5mk, Tækkemandsløn 4 mk11 Rbd 1mk Sølv

Det Syndre Huus indrettet til Lade, de 2 Fag er til Vognskjul, som alt er bygt af lige materialer som forrige hvilket er i god Bygningsstand men kan behøve 10 trav Tag, er 6 rbd 4 mk Sølv, tækkemandsløn 4 mk = 7 Rbd 2mk Sølv

Det Vestere Huus 8 Fag, 6½ Al Vid bygt af Ege under og Fyre Overtømmer, tækket med Straa, som af Nye for 6 aar siden er opbygt og fattes intet.Summa Gaardens brøstfældighed = 23 Rbd 4mk Sølv.

 

Dernæst tog vi Gaardens Nærværende besætning og Inventarium i Øisyn, som vi befandt saaledes:

1 Bruun Bleiset Hop 10 aar 15 Rbd Sølv

1 Bruun hest 4 Aar 40 –

1 Sort hest 3 aar 28 –

1 Bruun Hop 3 aar 20 –

1 Træe Vogn med ? fjele og Lasttræe 16 –

1 do 12 –

Dræte og Kjøretøi til 2de Vogne 5 –

1 Plou og 1 Bagplou 5 –

2de Jernharve 5 –

 

Foranstaaende Besætning og Inventarium ansaae vi at være Tilstrækkelig til Gaardens Bedrivst, hvis Hartkorn er 4 tdr 7 skp. Fæsteren angav at i Jorden var saaet Rug 3 tdr, Byg til Foraar 10 tdr, Havre 5 tdr og Ærter 3 tdr. Til Ædekorn udfordres til Indavlingen skeer Rug 9 tdr og Byg til Gryn og Malt 11 (15) tdr, hvilket Sæde og Æde korn fæsteren Jens Nielsen tilstod os at have imodtaget in Natura.Endelig blev fæsteren herved i dag Overleveret til brug og Afbetjening 2de Malke kjør som vi besigtiget og vurderet til fæsterens brug for Brøstfældigheden i rangeste? 23 RBD 4MK Sølv.. At foranstaaende forretning er forfattet efter vor Retteste og Bedste Skjønnende, dette ville vi til næste Ting Edelig bekræfte.Hjarnøe, forbemeldte Dag

Michel Nielsen Jørgen Andersen

Med denne Forrettenings Indhold og afhjemmeling haver intet at indvende, men erklæere herved at være Fornøiet og Tilfreds.Nye fæster Jens Nielsen – Aftraadte fæster Niels Jensen

Overværende paa Herskabets Vegne som erklæres Fornøyet og Tilfreds med forretningens Indhold og Afhjemling C.C.Stiernholm??

læst Mandag den 22 Januar 1827 – Witt.

 

Matr 4


Taxations forretning afholdt 1849 (findes på lokalarkivet)Har selv kopi fra Jacob J. B66C – 32

Jesper Peter Vith Virkelig Justitsraad, herredsfoged og Skriver i Bierre Herred.

Gjør vitterligt at Aar 1849 mandagen den 22 Octbr. formiddag kl. 10, blev Bierre Hatting Herreders Ret sat, og betiente den ? Dommer og Skriver ? at herredsfoged Vith i overværelse af de ? ? . For retten mødte Sognefoged Mads Nielsen og gaardmand Jørgen Jørgensen af Glud, der ere faste Synsmænd ved Jensgaards Gods, og fremlagde til Indskrivelse af dem afholdt Synsforretning over en gaard paa Hiernøe bortfæstet til Jørgen Jørgensen saalydende:1849 den 19 Octbr. indfandt vi undertegnede Mænd Sognefoged Mads Nielsen og Gaardmand Jørgen Jørgensen Stougaard begge af Glud, os ifølge rettens Udmeldelse i den Gaard paa Hiernøe under jensgaard Gods, som Jørgen Madsen har havt i Fæste for at afholde en lovlig Syns og Taxations Forretning over bemeldte Gaards Bygninger med besætning og Inventarium m.m. til Overlevering til nye fæster Jørgen Jørgensen, der er gift med Steddatter af den fratrædende Fæster. Paa Godseieren Hr. Kammerraad Glud vegne mødte Godsforvalter Petersen af Horsens, og var den nye Fæster Jørgen Jørgensen tilstæde.

 

Forretningen blev derefter fremmet som følger:1. Stuehuset norden i Gaarden der bestaar af 12 fag, er bygget af Ege Under og Fyr Over tømmer, med klinede Vægge og Straatag, og er indrettet fra vester Ende saaledes: 3 Fag til Storstue med 1 Sidekammer og 1 fast Sengested, 2 fag dagligstue med 2 faste Sengesteder, 3 Fag til yderste Stur med Sidekammer, heri et fast Sengested samt 1 Skorsten og et Mælkekammer, 1 fag til hughus og forstue, og 3 fag til Bryggers med Skorsteen og Bageovn forsynet med fornøden Vinduer og Døre samt loft over det hele. Ved denne Bygning fandtes følgende mangler:

4 traver Tag a’ 3 mk 2 Rbd.

1 Tylt Field til Loft 4 –

Arbejdsløn 1 -7 Rbd

 

2. Det østre Huus 15 Fag, bygget af samme slags tømmmer som Stuehuuset med Klinede Vægge og Straaetag, indrettet fra nordre ende: 1 fag til Svinesti, 1½ fag til Faaresti, 2½ fag til Hestestald, 3 fag til Hakkelseloe med Karlekammer, 3 Fag til Korngulv, 3 Fag til Koestald, forsynet med fornødne skillerum og døre.Derved forefandtes følgende mangler:

20 Alen Lade? a’ 2 mk 6 Rbd

120 traver Tag a’ 3 mk 5 –

Arbejdesløn 1 –

12 Rbd 4mk

3. Det søndre Huus der er sammenbygget med det Østre bestaar af 12 Fag og er bygget paa sammme Slax Tømmer som det forrige igien med klinede vægge og Straatag, indrettet fra øster ende 5 Fag til Korngulv, 2 Fag til Tærskeloe og 5 fag til Korngulv forsynet med fornøden Skillerum og Døre. Denne bygning forefandtes uden mangler.

4. det vestre Huus 10½ Fag bygget af Fyr overtømmer og blandings undertømmer, med klinede Vægge og Straaetag, indrettet fra søndre ende, 2 fag til Giennemkørsels port, 2 Fag til Korngulv, 2 Fag til Tærskeloe, 1 fag til Vognport med Laage og 1½ Fag til Tørvehuus, forsynet med fornøden skillerum ? og Dørre.Hvad denne Bygning mangler:

4 traver Tag a’ 3 mk 2 Rbd

Arbejsdløn 2 mk 8 sk

2 Rbd 2 mk 8 sk.

 

Summa Brøsthold 22 Rbd 8 sk.

 

Naar anførte Mangler afhjælpes er samme bygninger og forsvarlige. Dernæst eftersaae vi Gaardens besætning og Inventarium og befandt samme saaledes:

 

1 Brun Heste 3 aar gammel 90 Rbd

1 Do Hoppe, 3 aar – 50 –

1 Sort Hoppe, 18 aar – 15 –

1 Sortbrunt Føll 20 –

1 Trævogn med Svelle? og tilbehør 20 –

1 Ditto med Fiele og Leier 10 –

2 Sæt kiøretøj 4 –

1 Jærnplov 4 –

2 Jærn Harver 7 –

220 Rbd

 

Foranførte besætning og Inventarium anseer vi at være tilstrækkelig til Gaardens Drift. Til Gaarden der staa for nyt hartkorn Ager og Eng 3 tdr 7Skp 1 Fdk 1 Alb. angav den nye Fæster at være saaet 4 Tdr Rug og at der er endvidere saaet 8 tdr Byg, 5 Tdr Havre og 3 Tdr Ærter. Til Fødekorn udfordres til indvaling skeer igjen 10 Tdr Rug og 10 Tdr Byg til Gryn og Malt som den nye Fæster tilstod ved dette hans afgrøde at have modtaget tilligemed det anførte Sædekorn. Saa blev Fæsteren overleveret 2 sortbrogede Qvier vurderet til 22 Rbd styk, som forbliver Fæsterens eiendom naar Gaarden forefindes uden mangler. Saaledes blev denne Gaard med Besætning og Inventarium samt Sæde og Fødekorn overleveret den nye Fæster Jørgen Jørgensen.At denne forretning er afholdt vor samvittighed og bedste Skiønnende ere vi villige til inden Retten med Lovens Eed at bekræfte.Hiernøe Datum pr foran. M.Nielsen, Jørgen JørgensenImod dennne forretnings afgørelse haves intet at erindre: Petersen

 

Taxations forretning afholdt 21 sept. 1897 (har afskrifts kopi)

 

Afskrift: Til Bjerre HerredsfogederiTil at taxere den Gaardejer Jørgen Jørgensen tilhørende ejendom hovedparacellen Matr No 4a af Hjarnø, Hjarnø sogn af hartkorn 3 td 3 skp 0 fdk 0 alb, gammelskat 57 kr 44 øre, bedes udmeldt to af de i henhold til lov af 19 Marts beskikkede vurderingsmænd.

Jeg tillader mig at vedlægge:

1. Skøde

2. Pantebogsattest

3. Brandpolice for Bygninger

4. Do for løsøre

5. Kort

 

Bjerre den 10 September 1897. Ørbødigst G.v.Thun

 

Til at foretage den anmeldte taxation udmeldes herved:Dhrr. Gaardejer N.M.Vestergaard i Klakring og Gaardejer S.Hansen i V.Bisholt Gebyr 2 Kr, er To Kroner, Bjerre Herredsfogedri den 13 september 1897. Gustav Hansen

 

Aar 1897 Tirsdag den 21 September indfandt vi undertegnede Vurderingsmænd os på Gaardejer Jørgen Jørgensens ejendom på Hjarnø for ifølge øvrighedens udmeldelse af 13 September 1897 at vurdere bemeldte ejendom i overensstemmelse med loven af 19 Marts 1869.Den af Ejeren, ved Hr. fuldmægtig G.v.Thun indgivne begæring om udmeldelsen med paategnet udmeldelse fremlagdes under:

No1. ledsaget af efternævnte Dukumenter:

No2. Skøde af 21 December 1883, tinglæst 7 Jannuar 1884 der giver ejeren adkomst paa Ejendommen og hvorefter han har erhvervet denne for 12000 Kr.

No3. Pantebogsattest af 13 September 1897, hvorefter Ejendommen er ansat under Matr 4a af Hjarnø, Hjarnø Sogn, af Hartkorn 3 td 3 skp 0 fdk 0 alb, Gammelskat 57 Kr 44 øre med andel i Matr No 26 smst, der i alt har hartkorn 3 fdk 0 alb.Hæftelser:Præstetiende er af Matr 4a: 3 skp 1½ fdk Rug, 1 td 2skp ½fdk Byg og Havre. Af hele Matr No 26 er præstetiende 3/8 fdk Rug, 1 1/8 fdk Byg og Havre.

No4. Brandpolice af 5 Nov. 1877, hvorefter Ejendommens bygninger er brandforsikrede i den almindelige Brandforsikring for Landbrugsbygninger for 6420 Kr.

No5. Brandpolice af 28 febr. 1887, hvorefter Besætning og Løsøre er forsikret i Vejle Amts yngre Brandforsikringsforening for 9150 Kr.No6. Kort over ejendommens Jordtilliggende med opgivelse af Arealets størrelse.No7. Skattebogen.

 

Ejeren Jørgen Jørgensen var tilstede for under forretningen at meddele os de fornødne oplysninger.

 

Ovennævnte Ejemdom med de paahvilende byrder beskrive vi saaledes:Den er beliggende paa Hjarnø i Horsens fjord, Hjarnø Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt, 1300 alen fra ladepladsen Snaptun og omtrent 2 Mil fra nærmeste Købstad Horsens. Ejendommen er en bondegaard med tiendepligtig jord, benyttes til avlsbrug, er fri selvejendom og der paahviler den ingen særlige byrder eller indskrænkninger.

Ejendommens Bygninger beskrive vi saaledes:

a.

Stuehus i Nord, 12 fag, 9 1/8 Alen dyb, 3½ Alen høj, Egebindingsværk, Fyrre Overtømmer og straatag. Indrettet saaledes fra Vest: Øverstuen, Gæstekammer, Stadsstuen, Børnekammer, Sovekammer, Gang, Dagligstuen, Mælkestue, Køkken med Komfur og Spisekammer samt Bryggers med Bageovn og indmuret Grubekeddel og opgang til loftet. der er brædde loft over hele huset og der er bræddegulv undtagen i køkkenet og mælkestuen, hvor der er cement gulv og i Bryggers er stengulv. Der findes 3 Kakkelovne. Huset er forsynet med fornødne vinduer og døre og afgiver en god og bekvem beboelseslejlighed.

b.

Stald i Øst, 11 fag 9½ alen dyb, 3½ alen høj. Egebindingsværk, Fyrre Overtømmer og straatag. Indrettet til: Svinesti, Faaresti, Hestestald, Foderlo og Kostald

c.

Lade i Syd 20 fag 9½ alen dyb, 3½ alen høj. Egebindingsværk, Fyrre Overtømmer og straatag Indrettet til Tærskelo og korngulve.

d.

Lade i Vest, 11 fag 9 1/8 alen dyb, 3½ alen høj. Egebindingsværk, Fyrre Overtømmer og straatag Indrettet til: Gennemkørsels port, Korngulv, Vognport m. Aftægtslejlighed, bestaaende af 2 værelser samt køkken og spisekammer. (Lejligheden benyttes for tiden kun til karlekammer) samt huggehus. Der er bræddeloft over 5 fag.

e.

Et hus Øst for a. 7 alen lang og 6 alen dyb af kampesten, fyrre overtømmer og straatag. Benyttes som brændehus.

f.

Et hus Vest for a. 8 alen lang og 7 alen dyb af samme materiale, benyttes væsentlig til hønsehus.

Samtlige bygninger er ældre, men opførte af gode materialer og godt vedligeholdte. I gaarden en stensat Brønd med Pompe, som til enhver aarstid afgiver rigeligt og godt vand til gaardens behov. Bygningerne staar i et passende forhold til bedriften og ligger omtrent midt paa marken.Jorden bestaar ifølge Landinspektør E.Bøjsens opgivelse paa kortet af 28 12220/14000 Td land g. M. (foruden Andelen i Fælleslodden matr no 26) heraf medgaar til gaardsplads og have omtrent 4 skp. L., tvende smaalodder, som ligger i nærheden af hovedlodden og indbefatter omtrent 1 Td. 3skp. tilsammen, samt et mindre stykke af hovedlodden, der grænser til Alrø sund. Omtrent ½ Td. Ld. henligger i Overdrev og benyttes udelukkende til græsning. Resten ca 26½ Td. Ld. er agermark jævn og af særdeles god og frugtbar beskaffenhed med muldlag af 12 – 18 Tommer og Ler underlag. Der er drænet og i sin tid mærglet og mærgel findes overalt i Marken. Græsnings arealet hvortil ogsaa andelen i fælleslodden hører, er af sandet beskaffenhed, kan afgive rigelig græsning til Ungkvæget og Faarene i somermaanederne. Agermarken drives i 7 indtægter med omtrent 3 3/4 Td. Ld. i hver, saaledes: 1 Brak, 2 Vintersæd, 3 Byg, 4 Havre, 5 Blander, 6 0g 7 Kløver og Græs.

Vi anse jorden for at være i god kultur og gødningskraftig tilstand, og driften skønne vi ogsaa at være passende og hvormed kan fortsættes uden afmagring under forudsætning af, at større parter af den avlede sæd opfodres paa besætningen.

Den til Ejemdommen hørende besætning er for tiden:

2 heste til værdi af omtr. 900 Kr

10 Køer 1300 –

2 Kvier og 2 Kalve 300 –

7 Svin 200 –

4 Faar med yngel 150 –

Redskaber og inventarium 1450 –

I alt 4300 Kr.

 

Ovenstaaende besætning der væsentligt vedligeholdes ved eget tillæg, anse vi for at være passende for Ejendommen og i god stand. Radskaber og inventarium, hvoraf alt nødvendigt var tilstede, ligeledes i godtilstand. Beregninger over de indtægter og udgifter, der kunne paaregnes af Ejendommen opgøre vi som følger: Indtægter.

a. Kornproduktionen:

3 3/4 Td L. besaaet med Rug a’ 14 fold = 52½ Td a’ 10,80 Øre = 567,00 Øre

3 3/4 do do Byg a’ 14 fold = 52½ Td a’ 10.40 – = 546,00 –

7½ do do Havre a’ 16 fold = 120 Td a’ 7,40 – = 888,00 – .

Kr 2001.00 Øre

 

b. Indtægter af Kreaturbesætningen m.m.

Mælken af 10 Køer anslaaes til 4000 Pund pr Ko, foruden hvad der bruges i Husholdningen

Er 4000 pund a’ 3½ Øre = 1400 Kr

 

Salg af Udsætterkøer og ungkvæg 200 Kr

Indtægter af Svin 600 –

do Faar 80 –

Do Smaakreaturer 100 –

Do Hesteholdet 100 –

I alt indtægter 4481 Kr

Udgifter.

a. Skatter og afgifter til stat oh kommune samt Brandpenge af Bygninger 218 kr 84 øre

b. Tiender 66 kr 00 øre

d. Brandpenge af Løsøret 3 kr 66 øre

e. Driftsudgifter 288 kr 50 øre

 

Udsæd 3 3/4 Td Rug a’ 10,80 øre 40,50 Øre

Udsæd 3 3/4 Td Byg a’ 10,40 øre 39,00 –

Udsæd 11 Td Havre a’ 7,40 øre 81,40 –

Udsæd Kløver og Græsfrø 57,00 –

Kr. 217.90 Kr

 

Fødekorn:

Til Husholdning: 5 Td Rug a’ 10,80 Øre

Do 5 Td Byg a’ 10,40 –

10Køer a’ 5 Pund kraftfoder daglig pr Ko i 200 dage er: 1000 pund a’ 5 øre = 500,00

4 stk Ungkvæg a’ 2 pund do dagligt pr stk. i 200 dage er 1600 pund a’ 5 øer = 80,00

Svinene 30 Td Byg a’ 10,40 Øre = 312,00

Do Mælkeriaffald = 150,00

 

Hønsene 5 Td Byg a’ 10,40 øre = 52,00

Hestene 50 Td Havre a’ 7,40 Øre = 370,00

Vedligeholdelse af besætning og Inventarium = 250,00

Folkelønne m.m. = 450,00

Udgifter til Landhusholdning = 250,00

6% af besætningens og inventarets værdi = 258,00

10% af Driftsudgifter ( Litra e) = 248,79

I alt udgift Kr 3533,19 Øre

 

Naar udgiftssummen fradrages indtægts summen udkommer som indtægtsoverskud 947 Kr 81 Øre, hvilket beløb taget 25 gange udgør 23,695 Kr 25 Øre. Ejendommens værdi i handel og vandel ansætte vi efter bedste overbevisning til 22000 Kr, er To og Tyve Tusind Kroner, foruden besætning og inventarium.Med anførte besætning og inventarium ansætte vi den til 26.00 Kr.

At ansættelsessummen betydeligt overstiger den sum, hvorfor den nuværende ejer har erhvervet Ejendommen, ligger efter vor overbevisning navnlig deri at ejeren, (dengang som ny fæster) er blevet ejendommen overdraget billig fra Fæste til Selvejendom, for det andet ere jordene ogsaa for størstedelen drænede siden den tid. Ovenstaaende forretning er udført i henhold til den af os indgivne skriftlige edelige forsikring om efter bedste evne og samvitighedsfuldt at ville røgte det os betroede Hverv. Dette, saavelsom at ingen af os er beslægtet eller besvogret i op eller nedstigende linie, eller i første eller anden sidelinie med ejeren af den vurderede ejendom, bevidne vi hermed vore underskrifter.

Hjarnø den 21 September 1897

N.M.Vestergaard, S.Hansen

 

At jeg efter bedste vidende har meddelt de af vurderingsmændene forlangte oplysninger til brug ved forretningen bevidner jeg herved. d.u.sJørgen Jørgensen, ejer af den i forretningen beskrevne ejendom.

 

I diæter tilkommer os 16 Kr 00 øre, i Transportgodtgørelse 7 Kr 33 øre, I alt 23 Kr 33 Øre.Betalt N.M.Vestergaard, S.Hansen

Afskriftets rigtighed attesteres den 25 september 1897, Gustav Hansen.Gebyr 1 Kr 41 Øre

 

Strandsynsforretning matr.22


Efter den ifølge forhandlingsprotokollen af lov 23 jannuar 1862 af os er valge synsmænd for Glud og Hjarnø Sogne er af os foretaget efterfølgende synsforretning.Aaret 1862 den 22 August Kl.9 formiddag mødte undertegnede efter lov af 23 Jannuar d.aa. udnævnte og udfæstede synsmænd for Hjarnø og Glud Sogn, Sognefoged P.Madsen af Hjarnø og gaardmand Jens Jacobsen af Østrup mark paa den gaardmand Hans Sørensen tilhørende ejendom Matr. No.22 paa Hjarnø ved sammes østlige kyst, for efter bemeldte Hans Sørensens begjæring at afgøre om der er anledning til at forbyde borttagelse af Steen fra forstranden undefor denne ejendom. Denne forretning er med lovbefalede 14 dages varsel bekjendtgjort 3 gange i Horsens Avis og ved kirkestævne ved Hjarnø og Glud Kirker oplæste bekjendtgjørelse med paa paategning om bekjendtgjørelsen har været indrykket.Hans Sørensen var mødt og vedblev sin begjæring og paastand om at der forbydes at borttage Steen fra forstranden ud for hans eiendom. I øvrigt mødte ingen i sagen intereseret.

Vi toge da efter stedet og de locale forhold i Øiensyn og kom efter min undersøgelse og overveielse til det resultat stenenes borttagelse fra forstranden udenfor Hans Sørensens eiendom øiensynlig med yderligere vil udsætte denne for tab og afbræk især med høivande og østlig paalandsvind, vi finde og skjønne derfor at der er anledning til at forbyde borttagelse af steen udenfor Hans Sørensens eiendom.Afstanden fra hans toft er sat til 30 alen fra land, som er kjendelig paa 4 nedrammede pæle, som er sort og hvid malet. For hans nordre mark er afstanden med markskiellet imellem ham og hans Nabo Peder Clausen til den nordlige pynt 70 alen 100 alen 130 i lige linie mod nord, ligeledes kjendelig paa 3 nedrammede pæle sort og hvid malet. Hans Sørensen erklærede sig tilfreds med forretningen. Forretningen sluttet.Hjarnø d. 22 August 1862, Hans Sørensen, Peder Madsen, Jens Jacobsen.For underskriftens rigtighed bekræfter P.Madsen.

Læst ved Hjarnø Kirke Søndagen d. 10 Mai 1863 P.Madsen.

Lyst Mand. 11 Mai 1863, i Skp. No.8 fol. 192, reg. fol. 146