SØREN –  relaterede personer    

Hop til født efter: 17001800       

 

FUS   : Årstal angiver tid på gaard.

1635-45 SØREN SØRENSØN

1604-56 SØREN PEDERSØN + søn SØREN SØRENSØN

1656 –    matr 6   1626-56 SØREN JENSØN    matr 3/4

 

1664 SØREN ANDERSØN bor i hus

1664 SØREN SØRENSØN har en gård, matr 6

1664 SØREN JENSØN har en gård, matr 3/4

 

1683 SØREN SØRENSEN har en gård måske matr 6, og et øde hus han er ikke Søren Prang.

1683 SØREN PEDERSØN    bor i Rasmus Jensøns hus

1666 SØREN JØRGENSØN fra Hiernøe til dåb hos Jens Rasmusøn i Østrup.

“Rasmus”     1705 SØREN SØRENSEN vies med Kiersten Jensdatter uanset de er beslegtet i 3die led.   1712 BIRGITTE SØRENSD. fra Hiernøe ses til dåb i Glud hos Rasmus Rasmusøn i Østrup. “Appelone”

1741 SØREN RASMUSØN viet 15-11-1741 med MAREN SØRENSD., begge af Hiarnøe. 1743 tager Søren Rasmusøn borgerskab i Horsens og angiver at ville ernære sig af fiskeri. (far: Rasmus Bendsøn, husmand på Hjarnø)

1829 Søren Rasmusøn Dammand, 31 år gl. tj-karl død.

Sørul 1733: Søren Pedersøn, tjener præsten på Alrø, 23 år, ugift.

Sørul 1849: JENS, (far: Søren Jensøn) 18 år, søvandt, 1 togt 1853 mødt 1851+52

 

SØREN SØRENSEN          Vestergaard           matr 12/13


født ca 1640                                                                   far: Søren ?

død         Vielsen ikke fundet i Endelaves Kb der starter 1666

 

MAREN RASMUSDATTER

født                                                                                  far: Rasmus ? på Endelave

død                                                                                  mor: Maren Nielsdatter, se text.

 

Peder    1669 – 1739      viet  o.1708  Karen Hansdatter , matr.12

Maren                          viet  o.1697  Jens Pedersen, matros fra Dyngby, se text

 

Sammen med Rasmus Sørensen, her regnet for hans broder, har SØREN S. Vestergaarden, og ifølge opmålingen i 1683 er de lige om jorden.

Til dåb i Glud  hos Rasmus Pedersøn i Bierregaard ses fra Hjarnø:

1705 Jens og Oluf Rasmusøn,     “Maren”

1708 Søren Vestergaard,         “Magrethe”

1709 Søren og Peder Vest.,      “Magrethe”

1711 Søren og Peder Vest.,      “Peder”

Ligeledes til dåb i Glud, hos Niels Sørensøn i Fejgran

1709 Søren og Peder Vestergaard,     “Magrethe”

1712 Søren Vest. og Jens Skræder,    “Magrethe”

 

Den Søren Vestergaard der omtales her kan også være

Søren Rasmusøn Vestergaard, søn af Sørens bror Rasmus Sørensøn.

 

Com.

1733: Søren Nielsøn Haumand med kone, Gl. Søren Vestergaard ibid.

1740: Gl Søren Sørensøn i haven

16-1-1752. Søren Sørensøn i haven død 95 år gl. (f.ca. 1657)

 

Tingvidne udskrift.

Landsarkivet  C13 – 1949

Jens Pedersen Matross oc MAREN SØRENSDATTER af Hiarnøe Sogn, maa udj Egteskab sammenkomme, u=anseeet at de hinanden udj tredie leed skal vere beslegtede. Kiøbenhafn Slot dend 20 Marty Anno 1697. Christian (LS)

Folmar Thommasen i Gramrohde Kongl Mayts: Herridsfoget udj Bierre Hatting Herrit og Mathias Olufsen i Bierre schriffuer giør Vitterligt at Aar efter Gudz Biurd 1697 Mandagen dend 28 Junny, paa forne Herridsting for dom var schischet Jens Pedersen af Dyngbye i Hads Herrit i Bierreagger Sogn, paa sin egen vegne hand louligen Esched og fich et fuld tings vinde af otte troefaste dannemend som ehr Therchel Nielsen i Nebsager schou, lild Peder Pedersen i Bierre, Las Jørgensen i Hornsyld, Oluf Madsøn, ibm: Anders Jensen i Vrigsted, Rasmus Larsen ibm, Anders Nielsen i Braae, og Sørren Michelsen sammestedz, huilche Samptelig vunde paa goede troe og Rette Sandhed at de Saae og hørde Her i dag for dom stoed Peder Terchelsen af Nørby som vandt og Kundgiorde ved æed med opragte finger eftter Louen at hand er vitterligt i gudz Sandhed, og hafuer kiendt forne Jens Pedersen af Dyngby hans Mor Moder, Nafnlig Anne Nielsdatter boende paa Endelave, huis daatter Nafnlig Zidsel Nielsdaatter, som hafde til Egte Peder Frandzøn Smed i Dyngbye, som begge var forne Jens Pedersens forældre, Item kiendte ogsaa Marren Nielsdatter paa forne Endelaue, bemelte Anne Nielsdatters Søster, huilche forne Maren Nielsdatters daatter nafnlig Maren Rasmusdatter paa Hiarnøe lilde? Søren Sørensens hustrue ibm: hendis daatter Nafnlig Maren Sørrensdatter og oftt bemelte Jens Pedersen i Dyngby er ej Nermere udj Slegt med huer andre, end tredie Leed og Nedsydskinde Børn, ej heller udj Suogerschab med hinanden, Noch for Retten fremstoed Rasmus Jensen due af forn. Nørbye, Sørren Sørrensen Prang af Hiernøe og Niels Pedersen Alrøe ibm:, som vandt og kundgiorde J lige Suorne æed eftter Louen i alle maader saa som forne Peder Pedersen af Nørbye for denne omvunden hafuer, Huor eftter Jens Pedersen var tingsvinde begierende. At saa i dag for Retten passerit vidner vj under voris for Zeigl. Actum ut Supra (LS)

 

5-11-1705  Tilladelse til ægteskab mellem Søren Sørensen og  Kiersten Jensdatter fra Hjarnø uanset de hinanden skal være beslægtede i 3die led.

SØREN SØRENSEN PRANG                 matr 8+9


født ca      1656                                           far: Søren Pedersøn Prang

død 12-2-1743,    87 år                              Stifmor: Karen Sørensdat.

Hustru ?

Datter: Maren Sørensd. Prang    1683 – død 28-8-1746    63 år

 

1669 Viet Søren Pedersøn Prang, Hiernøe og Karen Sørensdat, Glud, Karen S.s mor er Anna Jensdatter gift 2nd. med Rasmus Tommesøn i Glud..

Karen kan derfor kun være stifmoder til Søren Sørensøn Prang.

SØREN PRANG ses til dåb hos følgende:

1667 Mouritz Olufsøn i Østrup, “Ellen”

1670 Peder Rasmusøn i Østrup,    “Maren”

1675    –        –          –                  –       “Jens”

1674 Rasmus Rasmusøn moder af Østrup, Ane Prang’s begravet.

Ifl. matr. fra 1688 havde Søren (Sørensøn) Prang en gård, matr 8

 

1683 Drev SØREN og hans moder KAREN gården + Therkels Ødegård matr 9. De var tvillinggårde.

SØREN havde også lidt kirkejord og på Therkels ødegaard var en kilde i Søndermarken.

1710 har SØREN stadig lidt kirkejord.        Offerbog: 1729-39 Søren Prang og hans datter

Com 1733-      Søren Prang med datter.

Der ses en del    med efternavnet Prang rundt i Jylland, bla.a. i Ringkøbing Amt

 

 

SØREN PEDERSØN                                 matr 4


født              1664                                         far: Peder

død     12-4-1739,    75 år gl.                      mor:

viet ca 1708

(måske ANNA)  NIELSDATTER      

født           1684                                            far : Niels Sørensen Alrø, matr.3/4

død 13-4-1766,    82 år gl.                         mor:

Peder       1709    viet 1735 Bodil Jensdatter , matr.4

Niels        1712

Christen  1719    viet  1752 Anna M.Pedersd. enke efter Jens Pedersøn , matr.12

Karen     1721   viet  1760 Niels Olufsen fra Alrø, matr.18, usikkerhed se under Niels Olufsen

 

Sørullen 1733:

SØREN Pedersøn, 60 år gift, 4-5 td htk

søn Peder Sørensøn, 24 år ugift, tjener hjemme

søn Niels Sørensøn, 21 år ugift,        do

SØREN kan være svigersøn til Niels Sørensen Alrø der i 1789 havde matr 3/4 før de blev delt i to gårde.

12-4-1739 Begravet Gl Søren Pedersøn paa Hiernøe som døde d. 7 Apr., 75 år gl.

13-4-1766 Begravet Søren Pedersøns enke som døde 6-4, 82 år gl.

 

Com.

1733:    Søren Pedersøn med hustru, datter og Søn

1735: Gl. Søren Pedersøn med hustru og ældste søn Peder

1736-38: Gl. Søren Pedersøn og hustru

1736: Unge Peder Sørensøn

1740: Gl. Søren Pedersøns enke., unge Peder Sørensøn + brødre, Niels og Christian

1742: Unge Peder Sørensøn og hustru og moder

1742-59: Unge Peder S. + hustru og moder + broder Christen

1744: Gl. Søren Pedersøns enke og søn Christen

1746-47:        do       do    hos sin søn Peder Sørensøn

1740:      Niels Sørensøn som sejler

1741:      Peder Sørensøns broder Niels som sejler

 

SØREN RASMUSØN Vestergaard              matr 13


født           1677                                                     far: Rasmus Sørensøn Vest., matr.13

død 26-4-1762,    85 år                                      mor: Anna Rasmusdatter

viet ca 1702

Hustru              ?

født    ?

begr 18-8-1734

Rasmus 1705     viet 1735 Sophie Olufsdatter , matr.13

Jens       1710     død 19-4-1762    52 år, se text

 

Sørullen 1733:

SØREN Rasmusøn 56 år gift, 3-3-2-1 td htk

søn Rasmus Sørensøn, 30 år ugift, tjener faderen   søn Jens Sørensøn , 24 ugift, tjener faderen

18-8-1734    Begravet Søren Rasmusøn Vestergaard’s hustru.

1762: Jens Sørensøn er død, Jens her, er usikker men bedste bud på dette dødsfald.

 

Com.

1733-34: Søren Rasmusøn Vest. med hustru og moder + 2 sønner

1735:  Søren Vestergaard, 1757-: Gl. Søren Vest.

1736-38: + søn Rasmus og hans kone

1739-59: + søn Jens

1756:  Gl. Søren Vest. + søn Jens + sønnesøn Søren Rasmusøn

 

folk

1736: Pige, 1740: Karen Nielsdatter, 1742: Kirsten Dyngby,

1743: Maren/Karen Nielsdatter,

1744: Søren Vest, Rasmus Vest og hustru og broder Jens, Peder Sørensøns enke og datter Kiersten samt svend Jens Pedersøn, alle 7 af Vestergaard.

Til dåb i Glud  hos Rasmus Pedersøn i Bierregaard ses fra Hjarnø:

1705 Jens og Oluf Rasmusøn,     “Maren”

1708 Søren Vestergaard,         “Magrethe”

1709 Søren og Peder Vest.,      “Magrethe”

1711 Søren og Peder Vest.,      “Peder”

 

Ligeledes til dåb i Glud, hos Niels Sørensøn i Fejgran

1709 Søren og Peder Vestergaard,     “Magrethe”

1712 Søren Vest. og Jens Skræder,    “Magrethe”

Søren Vestergaard kan også være Søren Sørensøn Vestergaard

 

SØREN NIELSØN haumand                   Annexbonde, matr.22


født              1693                                             far: Niels ?

død 18-11-1767,   74 år gl.

viet ca 1723

ANNA MARIA NIELSD   .                           far: Niels          ?

Født           1700

død    19-1-1740,    40 år

 

Anna Kierstine    1723-26     kon 1-10-1741, viet 1753 Mads Jørgensen , matr.9

Anna                          1734     se text

Thomas            2-12-1736     kon 6-4-1755

Niels                25-9-1739     kon 18-4-1751, flyttet til Horsens

Mette                   1737-40     kon 6-4-1755

 

Sørul 1733:

Søren Nielsøn 60 år der sammen med Peder Sørensen må anses at være annexbonde   (NB: ingen i Sørullen fra 1733 er mere end 60 år !!)

Ingen af de to har registrerede børn i sørullen

SØREN Nielsøn Haumand, død 23-11-1767, ifl. Kb. 74 år gl.

d. 5-12-1734 blev Søren Haumands hustru intro. i kirke og menighed, det sker altid efter en fødsel.

Døtrene Anna og Anna Kierstine var til Alters i 40 og 43, derfra kendes Anna.

Niels er flyttet til Horsens ifl. Horsens Kb. dør han 4-2-1789, 50 år gammel.

 

Com.

1733-39: Søren Nielsøn/ Haumand/i hafven med hustru

1739: Søren Nielsøns hustru blev betient på sengen.

1740-60: Søren Nielsøn / Søren haumand

1733-59 Børn: Anna, Anna Kierstine, Mette, Niels

1742-44: Anna og Anna Kierstine

1745-54: eldste datter Anna

1752+55: Niels (+1759)

1755-57: Mette

 

1733-51: Gl. Søren haumand

1736+55+56: Unge Søren Hauamnd

1757-60: Gl. Søren Haumand

 

SØREN PEDERSØN Haumand               Kirkejord    0-1-2-0 td htk


født             1691                                               far: Peder ?

død 22-12-1761,    70 år gl                             mor: ?

viet ?

Kone ?,  død efter 1763

 

Anne     1723-26      viet 1755 Søren Hansøn, i hauen , matr.22

Karen    1730-33      måske viet 1760 Niels Olufsøn, Alrø, matr.18, usikker se under Niels Olufsen

Niels    se text

 

Sørul 1733: SØREN Pedersøn 50 år gift, kirkejord -1-2- td htk

Søren Pedersøn haumand 1691 – 22-12-1761    70 år

Ang. Karen:   Kon 7-1-1748 Karen Sørensdatter hos sin fader Søren Haumand

Ft.1801: Karen Sørensd. fc.1721.

Kon 18-3-1759 Søren Christensøn hos sin Morfar Søren Pedersøn.

 

Com 1759: Gl Søren Pedersøns datter Karen og datters søn Søren Christensøn Det kan være Søren Pedersøn Haumand, men når Søren Christensøn er konfirmeret 1759 er han født ca 1742 og kan således ikke være denne Karens søn, idet hun er født ca 1730-33.

Com. 1733-60: Søren Pedersøn og hustru

1749-60: + datter Karen

Ang. NIELS, 1757: Søren Hansøn og hustru og svoger Niels Sørensøn ibid

1760: Gl Søren P. og hustru og Datter Karen

1761: Gl. Søren P. datter søn Søren Christensøn

1762-63: Gl. Søren Pedersøns enke. (sidste indførsel.)

 

SØREN NIELSØN                                     Matr.3


født    20-10-1694                                         far: Niels Sørensøn Skipper, Endelave

død    8/5-1772,    79 år                                mor: Johanne Jensdatter

viet ca 1728

METTE PEDERSD.

Født            1705                                            far: Peder Nielsøn  matr.3

død    2-11-1762                                            mor: Maren Nielsd.

 

Maren                        1729      kon 1748    viet 1751 Jørgen Eriksøn, Alrø, til Alrø

Niels                20-5-1733       kon 1751    viet 1756 Sofie Olufsdat.,enke , matr.13

Johanne            25-6-1737      kon 1755    viet 1758 Søren Hansøn, Endelave , matr.22

Anna Catrine       7-2-1740    kon             viet 1762 Søren Rasmusøn , matr.3

Anna Kierstine   3-7-1742      kon 1759    viet 1761 Jørgen Olufsøn , matr.10

Kiersten          19-12-1745      kon 1762    viet 1767 Oluf Hansøn, Endelave , til Horsens

Mette                  7-7-1747    død 1748    epedemisk sygdom

 

Sørul 1733: SØREN Nielsøn 40 år gift, 4-5 td htk., karl Rasmus Jørgensøn, 17 år ugift fisker

19-7-1733 Intro. Søren Nielsøns hustru Mette Nielsd.

2-11-1762,    Død        –           –           –        Mette Pedersd., 57 år

15-10-1754 Død        –           –      svigermoder Maren Nielsd. 81 år

 

Intro.  1737:    Søren Nielsøn Endelave hans hustru

Com.    1737: Søren Nielsøn Endelave

Com.    1737: Søren Nielsøn den yngre med hustru

 

Com.

1733-62: Søren Nielsøn og hustru    (1763-72: Gl.  Søren Nielsøn)

1741-54    + svigermoder

1748:      + Maren

1752+55: + Niels

1755-58: + Johanne

1758-62: + Anna Catrine, 1760: Anna kirstine

1762-67: + Kirsten

 

Folk

1740: Mads Jørgensøn,

1744: Søren Hansøn fra Endelave

1755: Peder Christophersøn,

1756-62: Søren Rasmusøn

1763: Maren Jørgensdatter

1768-69: Kiersten Rasmusdatter

1769: Niels Andersøn

folk ifl. Sørul 1733 karl Rasmus Jørgensøn

 

Ang. børnene:

Niels gifter sig med enken Sophie Olufsdatter på matr 13

Kiersten bliver gift med Oluf Hansøn fra Endelave og de flytter til Horsens. Oluf ses igen 1771 da gifter han sig med Anna Pedersd. Ifl Sofus er eneste forældre til en Oluf ell. Ole født 1736 på Endelave : Hans Rasmusøn og Anna Sørensd./Bendsd.

Ifølge skifte efter Sophie, boer Kiersten og Oluf Hansøn i Horsens. 6 børn dør i sidste halvdel af 48, deriblandt Mette, desværre har præsten intet noteret men det ligner noget meget smitsomt, idet der i Glud, med videre, dør 16 børn i samme periode.

Da Maren og Jørgen Eriksøn den 30-6-1751    bliver viet, benævnes Maren som Nielsdatter. De er bosat på Alrø og til deres børns dåb omkring 1756-60 kommer fra Hjarnø Karen Nielsd., Søren Hansøn, Johanne, Niels og Ane Catrine Sørensøn/dat.(Søren Nielsøns og   Mette Pedersdattere børn). Det må være hendes søskende for hun kaldes Maren Sørensd. da hun dør 61 år gl. i 1790. Navne på Alrø børnene: Søren, Mette, Niels, Erik, osv.   Ang. disse børn:

Mette viet med Jens Liboriusen, Alrø, Maren viet med Rasmus Andersøn, Alrø   Jørgen og Court Jensøn er i Aarhus

 

Født efter 1700

 

SØREN PEDERSØN Vestergaard                                 matr 7


født         1710                                                                     far: Peder Sørensøn Vestergaard, matr.12

død 3/3-1782,    72 år                                                       mor: Karen Hansdatter

tro 4-3    viet    2-8-1739

KAREN JENSD.  

Født            1706                                                                far:    Jens Rasmusøn Tryker, matr.7

død    15-5-1764,    59 år                                                  mor:    Kirsten Nielsd.

 

Karen              1-6-1743    kon 18-3-1759    viet 1768 Niels Madsøn

 

1739 Viet Søren Pedersøn Vest. og Jens Trykers dat. Karen Jensd.

Sørul 1733: Peder Sørensøn 60 år ugift (?) 3-3-2-1 td htk

søn Søren P.     24 år gift (?) fisker

søn Hans P.      22 år ugift             –

 

Com.

1739-50: Søren Pedersøn og hustru hos Jens Rasmusøn

1748:Gl. Jens Ras. og hustru og svigersøn Søren P. med hustru

1751-64: Søren Pedersøn og hustru

1755-61: + svigermoder

1756-68: + datter Karen

 

folk

1754-60: Kiersten Andersdatter

1755-59: Søren Jørgensøn

1759+61:Thomas Christophersøn

1760:    Søren Christophersøn

1762-68: Niels Madsøn

1762-63: Anna Kierstine Andersdatter

1765-66: Maren Jørgensdatter

1767: Maren Mortensdatter

1767-68: Anna Mouridsdatter

1770-75: Mette Olufsdatter

1775: Jens Olufsøn

1776: Peder Madsøn og dreng Peder Nielsøn (+1777)

1777: Karen Jensdatter

 

SØREN HANSØN   i hauen                                       matr 22


født           1726                                                    far: Hans Rasmusøn, Endelave

begr  9-1-1806  ,    80 år                                   mor: Anna Sørensd./Bendsd.

1ste: viet    4-7-1755

ANNA SØRENSD.                                       far: Søren Pedersøn Haumand, matr.22

født            1723                                                 mor:   død  23-3-1758,    35 år

 

2nd: tro 4-7 og    viet 13-10-1758    

 

JOHANNE SØRENSD.   

født  26-6-1737                                            far: Søren Nielsøn, matr.3

begr 13-3-1799,     61 år                              mor: Mette Pedersd.

Hans                11-12-1759     kon    23-4-1775

Søren                  29-8-1761     død    19-5-67    6 år    druknet i brønden

Mette                  17-5-1763     død                  ?

Mette                  20-5-1765     viet 1790 Jens Peter Jensen , matr.3

Niels                30-12-1767     kon    29-9-1783

Anna                   19-1-1769     viet 1801 Hans Nielsen Lave, Endelave, til Endel.

Søren                  9-12-1770     viet 1795 Sophie Sørensdat., matr.22

Bodil K.              6-10-1774     viet 1799 Hermand Madsøn, Endelave , til Glattrup

Anna J.               18-5-1776     død    14-3-1779

Sophie             27-11-1778     viet 1810 Peder Pedersøn Østergaard, matr.20

 

(Bodil Kierstine og Anna Johanne)

 

Ft 1787:

Søren Hansøn 61 år gift 2nd med Johanne Sørensdat 50 år,

Børn af første ægteskab ??:    Hans 16 år

Af 2nd Bodil Christine 12 år, Sophie 7 år.

Men i Htk. listen 1789 hedder manden på matr 22 Hans Sørensøn.

 

Com.

1755: Søren Hansøn og fæstemøn

1756: Søren Hansøn og hustru

1758: Søren Hansøn og fæstemøn i haven

1759: Søren Hansøn og hustru

 

SØRENs broder Oluf bliver 1767 viet med Johannes søster Kiersten

Ang.Børnene.   Søren druknede uforvarendes i en brønd ved huset 6 år gammel.

Anna bliver bosat på Endelave, ingen efterslægt, død 1832.

Bodil og Hermand dør i Glattrup Nov. 1843 m/dags mellemrum, han 68 år og hun 69 år, begraves 28-11-1843

 

Com.

1744: Søren Hansøn fra Endelave hos Søren Nielsøn (også fra Endelave)

Søren Hansøn hos:

1745: Mads Østergaards dreng/Mads Nielsøns svend

1747: Peder Vest. og Mads Nielsøn

1748-52: Peder Østergaard

1753: Jens Rasmusøn og Søren Pedersøn

1754: Unge Søren Pedersøn

1  755: Søren Hansøn og fæstemø

1756: Søren H. og hustru

1757: + svoger Niels Sørensøn

1758: Søren H. og fæstemø

1760-: Søren H. og hustru

Børn:

1781: + Hans, 1785: + Niels, 1786: Niels og Mette

1787-89: Hans og Mette, 1798: Søren og Niels + ældste datter

 

folk

1759: Bodil Pedersdatter, 1762-65: Zidsel Sørensdatter

1768-69: Bodil Lene Pedersdatter, 1770: Anna M. Pedersdatter

1772-73: Ellen Rasmusdatter

 

SØREN RASMUSØN                               matr 3


født    5-10-2-1737                                         far: Rasmus Sørensøn Vestergaard , matr.13

død       12-9-1828,     91 år                           mor: Sophie Olufsd.

viet    30-8-1762

ANNA CATHRINE SØRENSD.

født      7-2-1740                                             far: Søren Nielsøn , matr.3

død 14-11-1813,    73 år                                 mor: Mette Pedersd.

Rasmus           15-6-1763     kon 4-10-1778    viet 1792 Anna Nielsd. , matr.8

Søren              18-2-1765     død 10-3-65

Mette                9-8-1766     viet 1799 Rasmus Laursøn , matr.4

Sophie             22-1-1769     viet 1795 Søren Niels Sørensen , matr.22

Ingeborg          16-3-1771     viet 1793 Jens Nielsøn Vestergaard , matr.13

Kiersten          16-2-1774     viet 1798 Rasmus Laursøn , matr.4

Søren              20-4-1776     død 12-3-1777

Mette Cathr.    28-4-1780     begr 14-3-1794    14 år

 

Horsens 1793-94: SØREN Rasmusøn anløber havnen 2×93 og 1×94

Com.

1756-62: Søren Rasmusøn hos Søren Nielsøn

1762: Søren Rasmusøn og fæstemø   1763: Søren R. og hustru

1772:    + svigerfader   1779-80: + søn Rasmus

1787:    + Rasmus og Sophie

 

Folk

1764: Maren Mortensdatter, 1767-68: Kiersten Rasmusdatter, 1769-70: Niels Andersøn

1770: Anna K. Madsdatter, 1772-73: Søren Jørgensøn, 1772-74: Karen Rasmusdsatter

1775: Rasmus Lassøn, 1775-76: Mette Madsdatter

 

SØREN CHRISTOFERSØN               matr 10


født       1737-40                                          far: Christofer Rasmusøn Vest., husmand

død   25-2-1817                                           mor: Bodil Jensd.

tro ?-7-1790 og 6 uger efter viet med, Jørgen Olufsøns enke:

ANE KIRSTINE SØRENSD.   

født   3-7-1742                                             far: Søren Nielsøn , matr.3

død    1-5-1824,    81 år                              mor: Mette Nielsd.

 

SØREN gifter sig med enken ANE K. på matr 10.  Først tjeneste karl, så mand og derefter på aftægt i Gården.

Ft.1787: Søren Christofersøn, 50 år tjenestekarl

Ft.1801: Søren Ch. 64 år, har ophold af gaarden, Ingeborg gift med Niels Jensøn har gaarden

Com.

Søren Christofersøn hos:

1755: Oluf Rasmusøn

1756-58: Mads Nielsøn

1759: Søren Pedersøn

1761-64: Mads Nielsøn

1764-68: Niels Sørensøn

1768-69: Laurids Olufsøn

1770-90: Jørgen Olufsøn

1790: Søren Christofersøn og hustru og svend Søren Tygeborg

1793 gifter Jørgen Olufsøns datter Ingeborg sig med Niels Jensøn der bliver mand i gaarden.

 

SØREN JØRGENSEN         Huusmand og træskoe mand på matr 16


født   21-5-1737                                           Far: Jørgen Rasmusøn Vestergaard, matr.16

begr 22-1-1811,    74 år                               mor: Maren Madsd.

tro 16-10    viet 25-10-1776

METTE OLUFSD.   

Født          1736                                            far: Oluf ?

begr 2-10-1805,     69 år

børn ?

 

SØREN ses i htk listen fra 1789, bor i hus med 0-5 td htk.

Ft 1787: SØRENs mor, Maren Madsd.der er enke og 100 år gammel underholdes af ham og hans kone Mette Olesd.

Ft 1801: SØREN betegnes nu som Inderste og Træskomager, konens broder Jens Olesen    74 år gl. (fc.1727) bor hos dem, nyder almisse.

Hvor kommer Mette og Jens fra  ?

 

Com.

Søren Jørgensøn hos:

1755-58: Søren Pedersøn

1758: Oluf Rasmusøns enke

1759: Søren Pedersøn

1760: Rasmus Rasmusøn

1763: Jørgen Olufsøn

1764: Laurids Olufsøn

1765-69: Mads Nielsøn

1769-72: Mads Jørgensøn

1772: Søren Rasmusøn

1773-74: Laurids Olufsøn

1775: Niels Sørensøn/ Niels skræder

1776-80: Niels Sørensøn

1781: Niels Vestergaard

 

1768-69: S.J. tjente sammen med Mette Olufsdatter som blev hans kone

1777:     Søren Jørgensøn og hustru og moder

1778-:    Søren Jørg. og hustru

1780:    nævnes Søren Jørgensøn smed

 

SØREN CHRISTENSØN                          matr 12


født    20-12-1756                                            far: Christen Sørensøn , matr.12

begr       9-4-1806                                           mor: Anna Magrethe Pedersd.

tro    17-10 viet 21-11-1777

KAREN RASMUSD.

født  29-8-1756                                              far: Rasmus Jensøn, skræder, Alrø

begr 15-9-1804,    48 år                               mor: Anne Nielsdatter fra matr.8 på Hjarnø

 

Christen1            5-12-1778      begr 7-3-1807    29 år

Anna                11-10-1779      viet 1800 Jens Nielsen , matr.13

Anna Magrethe   16-5-1781     viet 1802 Jens Clemmensøn , matr.16

Bodil Marie           9-2-1782      viet 1806 Steffen Hansen Høegh , matr.12

Rasmus                28-6-1784      begr 27-11-1785

dødfødt pige     10-12-1786

Rasmus                28-9-1791      begr 9-12-1791

Jens                      24-9-1793     viet 1818 Eva Marie Pedersdat., til Glud og Lund

Ellen Cathrine      26-6-1796      viet 1818 Peder Rasmusen, Barrit , til Barrit

+ Niels               1786 ell. 88      viet ca. 1822, Sophie Hedvig Hiernø, Horsens , til Horsens

 

Sørul 1777: Søren C. var på sesion 16-8-1777

Horsens havn: Søren anløb havnen 3×1793 og 2×1794

Kb: begravet Søren Christensøn af Hiarnø, som kuldsejlede i stærk storm og druknede på rejsen fra Horsens i sit alders 63 år. 63 ! det bliver kun 50.

Skp:1804 skifte efter KAREN + 1806 skifte efter SØREN som drukner. Søren drukner på hjemvejen fra Horsens og hans båd bliver fundet og bjærget ved Åkiær strand.

Sørullen: Christen, søpatent 1802, højde 63.5″, i søfart fra Horsens med et skib i kongelig transport, søvandt senere halvbefaren, blind på højre øje, 1808 død.

Skp. 1806 Nævner sønnen Niels 20 år gl. i fart fra Horsens

Ft 1845 Øster Aa 176:

Niels Sørensøn 57 år, skipper født på Hjarnø    (1788)

Sophie Hedvig Hiernøe 46 år, kone, født i Horsens

+ 6 Børn fra 22 til 5 år gl. Den yngste kaldet Søren Christen.

 

Ellen Catrine’s mand Peder er Skolelærer i Barrit.

Afgangs listen 1821:   Niels Sørensøn Vest. 31 år, skipper, til Horsens, forlod øen 1820

Com.

Søren Chr. hos:

1760: Jørgen Olufsøn

1761: Laurits Olufsøn

1762: Jørgen Olufsøn

1763-64: Laurids Olufsøn

1769: Søren pedersøn

1769: Jørgen Olufsøn

 

1765-69: Søren Chr. matros.

1777:    Søren Chr. og fæstemø

1778-: Søren Chr. og hustru

1779+91: + moder

1777: svend Hans Pedersøn Damand

1779: svend Jens Olufsøn + 1791: svend Jens

1759: Søren Christensøn hos sin morfader Søren Pedersøn

1759: Gl. Søren P.s datter Karen og datters søn Søren Christensøn

Sørul 1814: Niels Sørensøn    25 år, halvbefaren, søpatent 1804, findes i Horsens E.rulle 62/60. 1813 ei hjemkommen, 1814 endnu i farten, meddelt skipper ærk.? I 1816, Fremlagde styrmandspatent af KBH. hoved rulle, har fast ophold på øen.

1817: Gift, 1 barn, 4 togter, ei mødt, i fart fra Horsens til Norge med Sørensen, mødte gift, 1 barn 1819.

 

SØREN NIELS SØRENSEN                       boelsmand      matr 22


født   9-12-1770                                                 far: Søren Hansøn i hauen, matr.22

død    25-6-1823,     52½ år                           mor: Johanne Sørensdat.

viet 16-10-1795,      kongebrev, (uden forudgående trolovelse)

SOPHIE SØRENSD.    

født  22-1-1769                                                 far: Søren Rasmusøn , matr.4

begr 17-6-1800                                                mor: Ane Catrine Sørensdat.

 

Johanne               9-9-1796     1814 flyttet til Endelave

Søren               1-10-1798     begr 13-2-1800    (måske børnekopper)

 

vies 8-8-1800 2nd gang         (se text)      

 

KAREN NIELSD. 

født 11-8-1776                                           far: Nils Madsøn, matr.7

død                                                             mor: Karen Sørensd.

 

Søren                 29-7-1801     viet 1833 Johanne K. Jensdat., Endelave , til Endel.

Sophie                9-3-1803     viet 1827 Søren Jensen, skipper af Horsens , til Hors.

Niels              21-11-1805     viet            Ane Katrine Ovesen, Kertemeinde , til Hors.

Hans                10-2-1809     viet 1836 Ellen Maria Olesd, matr.22.

Karen                 1-1-1812     viet 1833 Johan Jensen Borg, til ?   Tvillingerne:

Ane Johanne      3-1-1816     død 23-2-1817    1 år gl

Mette Catrine     3-1-1816   begr. 13-2-1800 muligvis børnekopper.

 

Text: Ved vielsen skriver Præsten Inger og ved alle børnefødslerne Karen. ????

Skp: 1807 blev hos Annex bonden Søren Niels Sørensen efter den ved døden afgangen gårdfæster Jens Peter Jensen holdt skifte.        Ft 1801: Mandens far, Søren Hansen enkem. f.1727    bor hos dem.

JOHANNE flytter til Endelave som 15 årig i 1814, hun er antaget som barn hos sin faster Anna, der blev viet 1801 med Hans Nielsøn Lave, og aldrig selv fik børn.

Ft 1855 i hus på Endelave:

Rasmus Anders Hansen 45 år sømand, Endelave og kone Dorte Jacobsd. 32 år, søn Hans Jacob Hansen 3 år og JOHANNE Sørensd. 59 årig enke født på Hjarnø.

 

Sørul 1820:

SØREN S. 18 år, søvandt, søpatent 1818, mødte 1820-23, sejlede med skipper Jens Andersen fra Horsens, tilført Horsens H.R. 1823

SØREN vies 11-1-1833 med Johanne K. på Endelave som da var 24 år gammel og tjente forældrene, Søren benævnes Matros.

Lodspro 1835:

Søren S. helbefaren 35år/1834, gift , har 1 barn, udgået 1834 ?

Se sejladsområde i lodspro, England , Island osv.

 

1834: Søren og Johanne med søn Søren N. ankom til øen fra Assens

Afgangslisten 1834 Assens:

Johanne Kirstine Jensdatter, 23 år, hustru til Søren Sørensen, 33 år , fisker og deres søn Søren N.. Anm. meddelt misligt skudsmål.

 

1835: Søren og Johanne og deres søn Søren Niels Sørensen 1 år gl afgår til Østrup, de har fæstet hus på Østrup mark.

Søren dør som husmand på Østrup mark 9-4-1836, 34 år gl.

Hans enke Johanne gifter sig igen 28-8-1836 med Peder Knudsen der som hun selv er fra Endelave. Peder bliver lods fra 1841-49 hvor han dør.

NIELS S. afgår 1821 til Horsens som skræderdreng

Sørul 1823:

NIELS S. 17 år, søvandt, søpatent 1822, i lære hos skrædder til 24-12-1824, har Amts pas fornyet 2-6-1822, lånt ? Bertel Laursen Hiernøe, mødte søvandt efter ekspidition, forlangte at omvexles til Horsens hvor han har fast opholdsted Karens mand Johan J.Borg er styrmand og bor i Horsens.

Ft 1845 Horsens Fugholm 206:

Niels Sørensen 39 år Skrædersvend f.Hjarnø

Ane Katrine Ovesen 36 år, hans kone f.Kerteminde

Jens Ludvig S. 10 år, f.Corsøer og Maren Sophie S. 8 år f.Ringsted,

samt Ove Vigs Ferdinand S. 2 år f.Horsens.

 

SØREN NIELSØN                                     matr 7


født    5-11-1773                                              far: Niels Madsen, matr.7

død    14-5-1853,     80 år                              mor: Karen Sørensd.

viet 24-11-1797

METTE JØRGENSD   .  

født     20-6-1770                                           far: Jørgen Olufsøn, matr.10

begr. 15-5-1799,    29 år                               mor: Ane Kierstine Sørensd.

Niels    begr. 18-3-1798,     5 dg. gl

 

2nd.gang    viet 11-11-1800       

 

ANNE ANDERSDATTER 

født            1781                                            far: husm Anders Nielsen Lauridsen, Endelave

død    23-3-1852                                          mor: Helene Pedersd., Endelave

Mette                           1801     begr 18-10-1801    8 dg gl

Jørgen                          1802     begr     15-8-1802    1 dg gl

Niels                   10-8-1802     død 18-8-1802

Jørgen              23-10-1804     viet 1832 Christine Hoffman, til Hors. se text

Niels                13-12-1807     viet 1828 Ane Kierstine Rasmusd. , matr.20

Anders               12-3-1810     viet 1843 Inger Kierstine Madsdat. , matr.1

Adam                  24-9-1812     død 18-10-1872,    60 år gl, indesidder , matr.5c

Jens                       4-3-1815     viet 1835 Ingeborg Jørgensdat. , matr.8

Mette Cat.        30-10-1818

 

SØREN N. får gården efter sin fader, hos hvem ham og konen boede, ifølge 1801 listen

SØREN er ved vielsen af Jens og Ingeborg 1835 Sognefoged

Der er lidt forskel på Tvillingernes fødselsdato, når Jørgen er død 1 dag gl skal han være født d. 14, men Niels anføres som født d. 10, død d 18 og begr d 22-8. Det næste barn kendes kun fra Præstens bemærkning om at Søren Nielsens hustru, hvis barn døde 8 dg. efter fødslen, den 23-10-1803 bliver introduceret i kirken.   Jørgen bæres af sin moster Kiersten og farbroderen Peter står fadder til ham.

 

Sørul 1823:

Jørgen Sørensen, 18 år, søvandt, søpatent 1819, mødte 1823+24, 2-12-1825, Hamboer med C.B.Eber, var forrige år i fart, har havt efter ekspidition ?, SS 1826

Lodspro 1832: Jørgen S. 28 år, boer hos Skipper Søren Jensen i Horsens

1832 Jørgen Sørensen søfarende og Christine Hoffman ankom fra Hamborg    1832.

1833 Jørgen Sørensen 28 år sømand og Christine ? Hoffman 28 år hans hustru afgår til ?? (Horsens)

Ft 1845 Horsens Provstegyden 145:

Jørgen Sørensen og Kathrine Marg. Hoffmand 41 år gl født i Gluckstad

ANDERS

Afgår 1828 som snedkerdreng til Hortsens og Ankommer som Snedker derfra 1835

 

Lodspro 1833:

ANDERS S. No 121/22 opholder sig hos Snedkermester Hans Nielsen i Horsens

Da Anders gifter sig med Inger Kierstine får han Østergaard med i købet

Jens Gifter sig delvis ind på matr 8.

Sørul :

1835: Adam    22 år, søvandt, mødt Gms. bevist SS1837, i sin stilling 1838

1846: Adam    34 år søvandt, fripas, patent afgivet SS 1848

Adam får skøde på matr.5c, sælger er Mads “Lods” Rasmussen

 

SØREN JØRGENSEN TERKELSEN        bosat i Østrup


født 25-9-1773                                           far: Jørgen Sørensøn, Østrup

død                                                              mor: Maren Hansd.

viet 28-4-1798 i Hjarnø Kirke

INGER MARIE JENSD. 

født 18-7-1774                                           far: Jens Jacobsøn , matr.4

død                                                             mor: Anna Pedersd.

Jørgen    27-11-1799

 

1798 viet Søren Jørgensen Terkelsen af Østrup og pigen Inger Marie Jensd.

Til Jørgens Dåb i Glud Kirke:    Bå.a.: Jens Peters hustru.   fad.: Jens Peter og broder Hans og søster Bodild Katrine (INGER M.s søskende fra Hjarnø)   Jens Andersen og Rasmus Rasmusens h. af Østrup.

Det er muligt de får flere børn, dette ikke er kontroleret.

Ft 1801 Østrup:    familie no 6   Søren og Inger Marie med sønnen Jørgen der er 2 år gammel. Søren kaldes for Huusmand og Nation? Soldat uden jord.

Familie no 7: Sørens forældre.   Jørgen Sørensøn 63 år, inderste og på aftægt, samt hans kone Maren Hansd.,

 

STEFFEN HANSEN HØEG                      matr 12


født    13/3-1782                                                far: Hans Adolph Høegh , matr.19

død    25-10-1853,    71 år                                mor: Bodil Maria Rasmusd.

viet    25-7-1806

BODIL MARIE SØRENSD.  

født     9-2-1782                                              far: Søren Christensøn , matr.12

død 1-10-1866,    89 år                                  mor: Karen Rasmusd.

 

Karen Marie    dåb 19-4-1807      viet 1826 Jens Nielsen, matr.10

Bodil Marie    begr 18-9-1808      8 dg gl senere opg. 4 dg gl v død

Søren                      22-7-1810      viet 1837 Ane Marie Rasmusd, til Skjold.

Bodil Marie            4-10-1812      viet 1829 Søren Jensen , matr.17

Magr. He. Dorth.    11-8-1814      viet 1844 Laurs J. Olesen , matr.11

Maren                     17-7-1816      død 24-7-1816 31 dg gl

Ane                         30-6-1817      viet 1842 Peder Clausen, matr.21

Maren                      13-4-1819      viet 1852 Niels Rasmusen , matr.9b

Hans                        10-2-1821      viet 1851 Mariane Jørgensd. , matr.12

dødfødt barn           2-10-1823

Elle Catrine             23-7-1824      død før dåb 3 dg gl

Jens Jørgen               8-8-1825      druknet ca 1850

 

Steffen og Bodil marie er fætter og kusiner.

Steffen kaldes Aftægtsmand da han dør.

1801 Listen: Steffen farer til søs.

1838 rejser Søren og Anne Marie med datter Bodil Marie til Skjold

Sørul.

1846: JENS J. 21 år halvbefaren, 1 togt 1849, mødte halvbefaren SS 1849, permiteret 28-9-49, anmeldt druknet, søges bevist SS 1850, stadig uden bevis 1855, da den 35/53 fremlagde begravelses attest ikke kan anses for tilstrækkelig, J.M. skr. 18-10-1853 R., 1854: JENS J. 1850 anmeldt druknet som ikke kan bevises, men forbliver i rullen til det 50nde år.

 

SØREN CHRISTOPHERSEN NIELSEN                    matr 3


født    8-5-1798                                                                         far: Niels Jensøn, matr.10

død    1-4-1858,    59 år                                                          mor: Ingeborg Jørgensd.

viet 17-9-1825

ANE JOHANNE JENSDATTER

født    30-11-1800                                                                    far: Jens Peder Jensøn , matr.3

død    21-12-1890                                                                    mor: Mette Sørensd.

 

Ingeborg            3-4-1826     viet ca 1845 Ole Peter Sørensen, Aastrup, til Aastrup

Jens Peter       25-10-1829    død 15-11-1829, 3 uger gl

Jens Peter       29-11-1830    viet 1860 Ane Catr. Jørgensdat, matr.10b.

Niels Jørgen     11-7-1833    druknet 1853

Mette               11-4-1836    viet 1861 Jens Pedersøn , matr.10

Søren                  2-2-1839    død 23-7-1863    24 år gl. af typhus

Jens Jacob      13-11-1842

 

SØREN i sørullen, søpatent 1815, søvandt, i fart fra Horsens til Flensborg med skipper H.Jensen. Mødte fra 1818-23

Ved Ingeborgs dåb anføres at hendes forældre lever hos deres forældre.

Ft 1860 Aastrup: 1 hus   Ole Peter Sørensen 42 år, daglejer f.Aale   Ingeborg Sørensd. 34 år f.Hjarnø     +    Børn:   Jens 14 år, Søren 11 år, Claus 10 år, Niels 4 år, Nielsigne 1 år (Nielsigne bliver senere gift med Dusinius P.Rasmussen på Hjarnø)

SØREN er 1848 i skole protokollen noteret, blandt mange andre det år, for fravær i foråret, 31 ud af 46 skoledage er han syg og om efteråret 34 ud af 84 skoledage og igen foråert 1850, 25 sygedage ud af 38 skoledage.

Sørul 1849: Niels Jørgen, søvandt, 16år, mødt 51+52+53, druknet ved kæntring med en båd i bugten ved Bjerenkrog 17-7-53, efter forhør 22/53

Sørul 1854:   Søren S. søvandt, udtaget SS 1856, mødt 1858+59, udcomanderet 1-5 på Nyholm SS 1860, dimit 29-9-1860, udmed? til 1-3-61, SS 1861, permit. 3-5-1862 med ret til at gå i    koffardifart såven inden som udenrigs, J.M. skr. 24-5-1862

Søren tjente som 13 årig i Østrup

 

Født efter 1800

 

SØREN JENSEN      huusmand og søfarende  matr 17


født  24-12-1802.                                        far: Jens Nielsøn Vestergaard , matr.13

død     7-12-1853,    51 år                           mor: Anna Sørensd.

viet 12-12-1829

BODIL MARIA STEPHANSDATTER   

født      4-10-1812                                        far: Stephan Hansøn , matr.12

død    14-11-1859,    47 år                           mor: Bodil Maria Sørensd.

 

Jens          27-7-1831      viet 1860 enken Bodil M. Jørgensd, matr.17.

Stephan    17-6-1835     død 1861 anmeldt til sørullen

Rasmus    3-10-1837      død 1857 på St. Thomas hospital

 

SØREN, søpatent 1819, søvandt, mødte 1820-21-22

1820: 16-2-1820 sejlede Horsens – Norge med Skipper Sørensen

1823: 6-11-1824 Horsens – Altona med Skipper N.N.Hiernøe + 1825

5-11-1825 Århus – Guernesi med skipper J. Jørgensen

Ved Rasmus’s dåb anføres BODIL MARIA som jordemoder og ligeså ved sin død          Skole pro. foråret 1848: Stephan syg 31 ud af 86 skoledage, mange er syge i det tidsrum.

Sørullen: STEFFEN betegnes helbefaren sjlede med:   L.C. Sørensen 24-10-54 Horsens – Amsterdam

N.C.Stein 28-9-55    til Stokholm, i farten SS 1855

I fart efter ekspidition SS 1858, ei mødt forlods udskr. SS 1859, mødt i Flensborg, SS 1860 anmeldt død, bevises SS 1861, bevist død ved lægdsforstanderens skrivelse 18-2-62     5/62.

 

Sørullen RASMUS, søvandt som 17 årig, overført til H.R. SS 1856, Død i St Thomas hospital efter J.M. skr. 12-11-57     31/57

Sørul 1835 SØREN: 32 år, helbefaren, gift 0-4-0-0 td Htk. 14-9-36 fra Horsens med Skipper Sørensen til Norge, SS1847?, mødte 1836+38

Sørul 1849 JENS: 18 år, f.1831, søvandt, 1 togt 1853, mødte 51+52, udkomd. 1853, dimit. 1-11-1853, 1 togt 46/53    mødte 1854+55

 

SØREN STEPHANSEN                            flyttet til Skjold


født   27-7-1810                                               far: Stephan Hansen , matr.12

død    25-7-1891                                              mor: Bodil Marie Sørensd.

viet 27-5-1837

ANE MARIE RASMUSDATTER

født    20-7-1810                                          far: Rasmus Nielsen , matr.5

død    19-5-1886                                          mor: Catrine marie Rasmusd.

 

Bodel Maria 15-9-1837  viet 1863 Jens Nielsen Borg

Ved Bodels dåb, hver hos sine forældre.

Flyttet til Skjold ca 1840, ved dåb på Hjarnø 1857 ses Søren Stephansens kone Ane Marie Rasmusd. Af Skiolde

Sørul 1835: SØREN søvandt, 24 år, mødte 1835+36

 

SØREN LAURS LAURSEN                      matr 2


født  31-7-1837                                                  far: Laurs Jørgen Olesen , matr.11

død    24-2-1915                                                mor: Mette Marie Hansd.

viet 28-7-1865

METTE KATHRINE JENSEN  

født   17-1-1836                                               far: Jens Sørensen, matr.8

død    14-9-1872                                              mor: Ingeborg Jørgd.

Mette Marie            4-6-1866    død 8-4-1867    1 år gl

Mette Marie          4-10-1867

Magrethe Cathrine    2-2-1870    død 3-3-1948

Nielsigne Laugine 30-8-1872    død 17-1-1873 20 uger,

Jens                         30-8-1872    død 13-3-1873

 

Moderen dør efter tvill. fødslen

Nielsigne Laugine døde af brystbetændelse.

 

2nd viet    31-10-1873   

 

 

KAREN MARIE PEDERSEN   

født 21-2-1845                                           far: gdm Peder Clausen, matr.21

død                                                              mor: Ane Stephansd.

Mette Cathrine 30-6-1874

Niels                   21-1-1876      viet  ?

Kirstine   Laurs Jørgen    31-10-1877      død 5-4-1878,  ½  år gl

Ane Dorthea       11-2-1879

Laurs Jørgen       16-7-1882      viet   ?

Anna   Petrea Oline        21-4-1884

 

Laurs Jørgen får gården 1906 efter sin far der ifølge skøde fra 21-12-1883 havde fæstebrev fra 1-5-1866

Alle børnene fra begge ægteskaber døbes Sørensen til efternavn, men i 1906 antager de i stedet, Lauersen til efter og slægtsnavn.

Sørul 1854: SØREN L. søvandt, 1 togt 1859, mødte overført til H.R. i Horsens 14-5-18155 med Skipper J.Mikkelsen til Kiel, afmønstret 18-11, SS1856, dimit. 11-10-1859, 350/59, udmed til 1-3-1861, S.A.C., SS1861 mødt til udmønstring, møder 1-3, mødt PaH??    SS1862

 

SØREN JENSEN                                   matr 20

født    18-6-1840                                        far: Jens Sørensen , matr.8

død 24-12-1891,    51 år gl                        mor: Ingeborg Jørgensd.

viet 14-4-1868

KIRSTEN SØRENSEN

født 1846                                                    far: gdm Søren Mogensen i Hunds, Rye sogn

død

 

Ane Jensen    22-5-1868    viet 1891 Murer Anders Peter Andersen

Jens Jensen     5-7-1872

Ane Mag.Cat.Marie Jensen 3-3-1882

 

Ved Anes dåb boer de hos hans forældre, hvor hun var tj.pige.

Ved Jenses dåb stadig hos hans forældre.

Anes mand Anders er født 16-10-1861, hans far: Husm. Anders Petersen på Virklund mark.

Ft 1890: hos familien bor:

Anders Peter Andersen, 28 år ugift,

Ane Jensen , 21 år ugift

Agnes Kjerstine Andersen 1 år

 

SØREN HANSEN     lods                         Boede på matr. 10b, senere 13f

født  21-12-1845                                         far: Hans Jacob Sørensen, fisker

død     28-1-1931                                         mor: Abelone Hansdatter Dvinge

viet

ANE KIERSTINE ESKILDSEN

født på Elbæk mark   født      4-4-1849                               far:

død 25-10-1929                                                                       mor:

Anna Johanne Emilie                 5-2-1872    født udenøs    død 12-6-1872

Johanne Emilie                          5-4-1874    født udenøs     død 14-11-1886 13½ år gl

Hans Jacob                                1-8-1875

Søren                                        12-8-1876

Johan Hendrite                          5-10-1877

Anna Kierstine                       21-12-1878    død 15-4-1885    6 år gl

Johanne Abelone.                      30-1-1880    død 13-4-1885    3 år gl

Eskil Emil                                    5-4-1881

Otto Klaus                             25-10-1882    viet 25-10-1906 Else M. Jørg. Juul

Ole Lauersen Hjarne                 28-2-1884

Axel Mikael                              13-3-1886

Peter Christian Emilius               27-7-1887

Anna Abelone                        15-11-1888

Peter Plesner                             23-5-1891

 

Alle med efternavnet Hansen.

SØREN H. boede til leje på matr.10b indtil lodshuset i 1886 blev bygget.

SØREN er ifølge øens gl. fra Glud, men i folketæll. 1880 anføres Hornstrup som fødested.

Anna K. og Johanne A. dør begge af skarlagensfeber

Lods på Hjarnø 1-5-1885 forflyttet til Horsens 1-4-1908

Sønnen Ole er opkaldt efter hans Hjælpelods.

Otto bliver far til “SØREN” der kom og besøgte min bedstefar Aage Nielsen , de havde begge fisket torsk fra Kalundborg nogle vintre.

 

Opl. fra Lene Madsen:

Dannebrogsmand Søren Hansens levnedsbeskrivelse. Undertegnede pens. Lods Søren Hansen er født ved Bredballe Strand d. 21-12-1845 ( søn af Fisker Hans Jacob Sørensen) og fra Barn af fortrolig med Vand og Baad. Konfirmeret i Hornstrup Kirke 1859, kom jeg samme aar til Søs og blev i Februar 1864 indkaldt til Orlogstjeneste og udkommanderet med Orlogsskibet “Geyser” som sejlede til Østersøen for at blokere Havnene der; senere til Sønderborg, hvor det blev liggende som Vagtskib, indtil krigen ophørte. Sejlede derefter cirka 10 aar; de sidste 4 aar som Fører af Jagten “Alvine” af Horsens. Blev gift i aaret 1861 d.6-10 og blev ansat som Fastlods ved Horsens Lodseri med Bopæl paa Hjarnø aaret 1875; derpaa blev jeg forflyttet til Horsens 1904, hvor jeg gjorde Tjeneste til 1908, da jeg tog min afsked. 1921 d.6-10 fejrede min Hustru og jeg vort Guldbryllup sammen med 6 voksne sønner og mange børnebørn. Paa 60 Aarsdagen for Helgolandslaget havde jeg den Ære og Glæde sammen med mange andre veteraner fra krigens Tid at blive betænkt af Hans Majestæt Kongen med Dannebrogsmændenes Hæderstegn, hvilket jeg haaber at kunne bære endnu i nogle aar som en kær erindring om den Ungdoms Tid, jeg saa gjerne tænker tilbage til med taknemlighed, fordi jeg ogsaa fik lov at være med i vor sidste Krig. Horsens d.19 maj 1924. Ny Havnegade 67. Søren Hansen

Søren Hansen gjorde tjeneste på Hjuldampskibet “Gejser” i perioden 12.februar – 31.december 1864

1864 Hædersgaven (100 kr om året) har journal no. 15441 Søren var ud af en børneflok på 11 orlogsbasen.dk har tegninger over Geiser, byggeår 1844-45

 

SØREN HANSEN     Lods               matr.13


ffødt 12-8-1876                                     far: Søren Hansen, Lods, matr.13

f  død 7-11-1955                                    mor: Anna Kjerstine Eskildsen

viet 28-7-1903

EMMA LUISE MARIA HANSEN      , født Nielsen i Ålborg

Født  2-7-1876

død 19-2-1929

 

Thorvald Emanuel Jensenius Nielsen    16-3-1893

Emmy Sørine Hansen                             29-6-1898

Axel Johan Hansen                            13-10-1904

Gerda Hansen                                     14-1-1906

Anna Kierstine Hansen                        26-1-1907

Hans Hjarnø Hansen                           25-6-1910

SØREN blev lods efter sin far, EMMA var født i Ålborg

Søren Hansen var lods på hjarnø fra 1904 til 1916, derpå i Horsens til 1944

opl. fra Lene Madsen:Dannebrogsmand, Lodsformand Søren Hansens levnedsbeskrivelse:

Lods Søren Hansen paa Hjarnø, den lille ø der ligger ved indsejlingen til Horsens Fjord, og Hustru Ane Kirstine f.Eskildsen var mine forældre, og i det gamle Lodshus nær strand og vand blev jeg født i aaret 1876, d.12 August. Min fader var velbefaren Sømand og af den gamle Skole, gjorde tjeneste i Flaaden under Krigen 1864, blev ansat som Lods paa Hjarnø under Horsens Lodseri 1 marts 1875, blev forflyttet til Horsens 1804, afgik som Lods 1908 paa Pension og blev som Veteran og for lang og tro Tjeneste af Hans majestæt Kongen udnævnt til Dannebrogsmand. I et saadant Hjem med faders daglige gerning fra Skib kom til syne og til skib kom af syne kunne det vel ikke forundre, at jeg og mine mange søskende var lige saa ofte at finde i og på Vandet, som paa den faste Jord, at vi laa i faders Pram og Jolle, før vi vel kunde løfte en Aare, og at vi “snakkede Skib og sejlads” som det største i af alt i verden. Det faldt da ganske naturligt for os Drenge at betragte Livet til søs som vor forud bestemte kald, og saaledes blev da ogsaa jeg efter Konfirmationen som femtenaarig sendt ud på de store vande for at blive en rigtig Sømand ligesom min Fader. Fra maj 1891-96 sejlede jeg med tre Sejlskibe, som i de tider hørte hjemme i Horsens; hvorefter jeg rejste til Bogø Navigations Skole og fik derfra Strymands examen 1st maj 1897. Mødte umiddelbart derefter ved Søværnet for at aftjene min værnepligt og kom ombord i Fregatskibet “Jylland” som dengang blev brugt til Øvelsesskib. Jeg var der kun 3 uger og blev da fri paa grund af en Armskade i Højre Arm. derefter fik jeg hyre med DFDS “Falster” somstyrmands aspirant, men afmønsterde efter 10 maaneders fart, da udsigte til Ansættelse som Styrmand syntes mig for langt borte. fattede en ny plan: Jeg rejste derefter til England og fik hyre i forsk. engelske Dampere som matros, nærmest for at opøve mig i det engelske Sprog. Den tid der gik derovre fra Juli 1898 til April 1899 blev rigtig udnyttet, og den gode indskydelse jeg havde fulgt, glæder mig endnu, den blev mig meget nyttig mange gange siden. Efter hjemkomsten fra England fik jeg Hyre med s/s “Silkeborg”; Dampskibs Selskabet Dannebrog (C.K.Hansens Rederi) og fra maj 1900 opnaaede jeg at blive 2den Strymand i denne damper og beholdt denne Stilling til 1904. Aaret 1903, d.28de juli blev jeg ægteviet i St. Johannes Kirke, København med Frk. Louise marie Nielsen, som jeg havde lært at kende i Aalborg. rederiet gav os som Brudegave en Anledning til at komme paa Bryllupsrejse, idet jeg fik Lov til at tage min Hustru med paa den kommende rundrejse fra København til Finland – Frankrig – England og tilbage til København; til glæde for osbegge og en særlig oplevelse for min Hustru; og saa hændte det netop paa denne Rejse, at jeg kom ud for den yderligste Fare, der nogensinde har truet mit Liv. En nat tørner jeg ud at overtage min Vagt og gaar agterfra hen efter Broen. Natten er mørk, men med godt vejr; vi er i den engelske Kanal. Ladningen fra Finland er Pitprops til Frankrig, og dækslasten er som vanlig næsten i Højden med Broen fra For til Agterskib. Langs Dæklastens Ydersider var udspændt et Stræktov til opstaaende Støtter der benyttedes som Gelænder. Ved et eller andet Arbejde var den ene Ende af dette Stræktov blevet løsnet og forglemt at fastgjøres igjen efterpaa. Idet jeg nu gaar hen over dækslasten og under Skibets bevægelse støtter med en Haand paa Stræktovet, som man jo tilvant stoler paa, da svgter Linen pludselig ved det glemte punkt, og jeg faar Overbalance og styrter overbord; men i samme Øjeblik jeg naar vandet, mærker jeg den svigtende Line, som er fulgt med ned, stryger hen over min Skulder; Jeg griber den med begge Hænder – jeg svøber den om min arm – jeg haler – haler med alle mine unge kræfter. En af Matroserne saa at jeg faldt overbord og raabte til Kaptajnen som var på Broen, at 2den Stryrmand faldt overbord. Kaptajnen slog med det samme stop på telegrafen; mine kammerater finder imidlertid straks katastrofens Plads og Fare. Folkene handler med den Fart og Omtanke der er Sømanden egen i et kritisk Øjeblik, hvorSekunder tæller. Da jeg atter er oppe i Sikkerhed, er der kan hænde ikke stort mere end 5 Minutters Mellemrum fra Faldet og Redningen, – saadan syntes jeg da dengang,- jeg ved det ikke, – jeg havde været helt uden for Tiden, – passeret et mærke, opdukket af Taagen, og lige rørt Skæret, – men gaaet Klar,- Men det kunne let være blevet en tragisk Bryllupsrejse for den nygifte Kone, der for øvrigt ikke hørte om begivenheden før nogen Tid efter. I Aaret 1904 afmønsterde jeg fra s/s “Silkeborg”, da jeg fra 1 April var bleven ansat som Lods paa Hjarnø, som min Fades Efterfølger i den Plads, og han til samme Tid blev forflyttet til Horsens. I 1916, d.1 November blev det min tur til at blive forflyttet til Horsens, men 1st september det følgende fik jeg Plads som Minelods i Store-Bælt med station i Nyborg og virkede der indtil Krigens Ophør, da jeg atter optog Lodstjenesten i Horsens. I 1927, d.25 Juli var jeg som Lods ombord i Kongeskibet “Dannebrog” fra Horsens til Hjarnø og fik kort tid derefter overrakt den Kongelige Belønnings medalje i Sølv med Krone. Aar 1928 fejrede vi vor Sølvbryllup i Stilhed, da min Hustru var syg og sengeliggende, og den 19 februar 1929 døde hun fra mig og vore otte Børn, hvoraf den yngste var femten aar. Hunopnaaede kun en alder af 59 Aar. (Min Moder døde samme Aar, d. 5 Oktober, Fader døde 1931, d.28 Jannuar). Den 1ste April 1929 kunde jeg i al Stilhed fejre 25 aars Jubilæum som Lods, og en Maaned derefter tog Lodsformanden sin Afsked, og jeg blev ansat som saadan d. 1st Maj. Siden Faders Tid har Lods gerningen undergaaet store Forandringer, saavidt som Farten den Gang næsten udelukkende var sejlskibe, medens den nu næsten udelukkende er Damp og Motorskibe. der er en del mindre Sejlskibe, men disse er ogsaa udstyret med Hjælpemotor; thi i Dag skal alt gaa hurtigt, til søs som til lands. Til Slutning maa jeg have Lov at nævne den sidste Oplevelse, der kom som en Overraskelse for mig, tør jeg nok sige, da mine Foresatter d. 29 jannuar tilskrev mig at Hans Majestæt Kongen havde udnævnt mig til Dannebrogsmand og tilsendte mig Hæderstegnet, jeg kan kun haabe at jeg i den forløbne Tid har i nogen Maade gjort mig fortjent til denne Hans Majestæt Kongens bevaagenhed, og at jeg ogsaa i Fremtiden, saalænge Liv og Helbred skal vare, fremdeles maa udfylde mine Pligter, som det er værdigt for en Mand, der saaledes er hædret af sin Konge. Søren Hansen

PS. Det vilde glæde mig og mine Børn, om de efter min dødelige Afgang maatte bede Ordenskapitlets Sekretariat om en afskrift af denne Optegnelse af mit Livs Hændelser og Dates. Skrivet i februar 1937. S.H.

 

SØREN NIELSEN HOUMAND       Lods                          født på Endelave


født            1865                      far: Peder Nielsen Houmand    18-4-1827 – 1897

død  19-4-1943                      mor: Anna Kierstine Jensdat.    27-4-1829 – 1907

Viet

Mette Cathrine Frederiksen

født i Søndeho

født

død

SØRENs far Peder N.H. var oprindelig Husmand og matros med bopæl på Endelave, hvor Søren også er født, men flyttede til Horsens og slog sig ned som sejlmager.

 

STEFFEN PEDERSEN                              matr 22


født    13-12-1848                                         far: gdm Peder Clausen

død      30-1-1942                                         mor: Ane Stephansdatter

viet 29-10-1881

HANSIGNE ELINE MARIE HANSDATTER

født    8-8-1854                                                          far: afd gdm Hans Sørensen

død  11-9-1936                                                           mor: Ellen Marie Olesdat.

Hans         15-7-1882    viet

Anna   Caroline   10-2-1885    viet      Peter Blåbjerg , matr.16

Marie       20-1-1888    viet      Jens Mathias Pedersen , matr.10

 

Ft 1890: Elle Marie Olesdatter, 79 årig enke på aftægt

Ft 1911: Hans betegnes fisker

 

STEFFEN NIELSEN                                  Matr 9db


født 7-12-1858                                                 far: Niels Rasmusen, 9b

død     4-9-1922                                               mor: Maren Stephansd.

viet

BODIL SOFIE HANSEN  

født 10-4-1873                                                 far: Peder Hansen, Gdm på Bisholt Mark

død     3-1-1928                                               mor: Maren Pedersen

Ft 1911:    matr 9d

Steffen er født på Hjarnø

Bodil Sofie født i Glud

 

SØREN PEDERSEN            Landmand og Fisker      Matr 13c.


født     19-3-1867                                         far: Jens Pedersen,matr.10

død     31-3-1949                                          mor: Mette Sørensd.

viet

METTE MARIE SØRENSEN        

fra 1906 Laursen   født  4-10-1867          far: Søren Laurs Laursen , matr.2

død     2-1-1948                                           mor: Mette Catrine Jensd.

Alma Kathrine Pedersen    30-6-1900

 

SØREN PETERSEN                                  matr 7


født 21-2-1844                                                far: Peder Peter Madsen , matr.7

død    31-3-1917                                               mor: Mette Cat. Sørensdat.

Viet 8-3-1884,

Kone eller husholderske ? se text

ANE MARIE RASMUSEN   

Født 16-5-1849                                               far:Rasmus Rasmusen Brok, Bisholt

død                                                                    mor:

 

SØREN arver retten til gården efter forældrene og køber den til selveje 21-12-1883, idet forældrene går på aftægt. Sælger i 1907 til Niels Nielsen Vestergaard.

Ft 1890: Peder P.M. bor hos sønnen, 73 år gl, enkemand

Ft 1911: ANE MARIE er født i Glud, ankom 1908 fra As, er anført som husholderske, og SØREN er 1911 anført som partikulier.    De benævnes som enke og enkemand.

Men i Ft 1890 anføres de som gift, (viet 8-3-1884)

 

SØREN PEDER PEDERSEN                  Matr 18


født 21-6-1879

død

viet

ANE KRISTINE PEDERSEN                      født i Gylling

Født     1-8-1878

død

Karl Mourits Severin P.24-8-1902

Elvira Vilhelmine P.         9-3-1904

Jens Anton P.                  26-4-1905

Viggo Dan P.                   31-1-1907

Ida Petrea P.                     23-6-1908

 

SØREN SØRENSEN     Lods


født 7-6-1875                                                far: Hans Sørensen, Endelave

 

død                                                                 mor: Karen Dorthea Sørensen

viet

MATHILDE SØRENSEN

Født    7-12-1880                                         far:

Død                                                                mor:

 

Hans Christen Gylding Sørensen 26-1-1917

Ifl. Sofus: er Søren Sørensens mor, Anna Pauline? Madsdatter,    måske født på Hjarnø, omkring 1818, men jeg har ikke kunnet finde hende i Hjarnø kirkebog.

 

SOFUS FERDINAND WULFF


født    3-8-1891                                            far August F. Wulff, murer i Brædstrup

død                                                                mor: Julie Wilhelmine Helene Hansen

Viet 27-5-1923

JOHANNE SIMONSEN   

født       6-6-1901                                         far: C.P. Anton Simonsen

død 28-12-1961                                         mor: Maren Jørgensdatter

Julie Helene        26-3-1924,    i Hornum

Thora                20-2-1927

Niels Anton       24-3-1930

August Frederik 12-2-1932

Magne                 1-6-1935

Marie Katrine    29-5-1940

 

Ifølge slægtsbog:    SOFUS kom ud at tjene som 9 årig og fortsatte efter konfirmationen ved landbruget i forskellige pladser, afbrudt af et år som Mølle kusk og et ophold på Vestbirk højskole. I 1914 blev han bestyrer af Niels Petersens ejendom på Hjarnø, og efter at have været her i 9 år købte han ved giftemålet en ejendom i Hornum, som han havde til 1925, hvorefter han købte den gamle mølle på Hjarnø. Den drev han til 1962. Sofus var medlem af bestyrelsen for Brugsforeningen, kasserer i el-selskabet samt revisor for Mejeriet.