SKØDER 1856-1883

DIVERSE SKØDER FRA HJARNØ 1856 – 1883


Matr.no. – køber – årstal

10 Jens Nielsen 1856

5 Mads Rasmussen 1856

9 Rasmus Jensen 1856

5b Skolen 1857

5c Adam Sørensen 1857

9 Niels Rasmussen 1857

21 Peder Clausen 1858

22 Hans Sørensen 1858

9a Rasmus Rasmussen 1859

10 Jens Pedersen 1860

10b Carl Pedersen 1876

22 Steffen Pedersen 1881

19 Jørgen Jensen 1882

 

1 Mads Andersen 1883

2 Søren Laursen 1883

3 Bodil Marie Jensd. 1883

4 Jørgen Jørgensen 1883

6 Rasmus Madsen 1883

7 Peder P. Madsen 1883

8 Jens Sørensen 1883

11 Ole Hansen 1883

12 Jørgen Hansen 1883

13 Niels M.Nielsen 1883

14 Ole Jensen,smed 1883

15 Niels Hansen 1883

16 Hans Sørensen 1883

17 Jens Sørensen 1883

18 Peder Christensen 1883

20 Søren Jensen 1883

 

Gammelskat

Ved den nye matrikels ikrafttagelse i 1844 blev jordskatterne delt i Gammelskat beregnet efter matr. fra 1688 og var 5 Rdl. pr tønde privilegeret hartkorn og 6 Rdl og 80sk pr tønde upriv. hartkorn. Gammelskat blev en fast aarlig afgift + landskat beregnet efter den nye matr. dette varede til 1903 hvor det blev afløst af ejendomskatten.

 

Skjøde 1856 Jens Nielsen Matr.10


Undertegnede Kammerraad Glud til Jensgaard sælger, skjøder og aldeles overdrager herved til Jens Nielsen gaarden nye Matrucul no.10 paa Øen Hjarnøe, Hjarnøe sogn, Bjerre herred, Veile Amt, forhen under Jensgaards gods, samt andeel i Matricul 26 sammesteds. Denne gaard der haves i fæste af Jens Nielsen efter fæstebrev af 22 Jannuar 1827, har gammelskat 33 Rbdlr 30 sk., og Ager og engs hartkorn 4 tøn. 0 skp. 0 fdk. 1½ alb. Da kjøberen har berigtiget den accorderede kjøbesum 2500 Rbdlr, hvori er liqvideret den anpart af det paa Hjarnøe land, efter gavebrev af 1ste jannuar 1764, hvilende legat til de fattige i alt 500 Rbdlr der falder paa det solgte hartkorn, hvilken anpart saaledes aarlig forrentes til legatet, saa tilstaar jeg herved, for mig og arvinger ingen videre rettighed at have til ovenanførte gaard med tilliggende, men samme skal tilhøre Jens Nielsen og Arvinger som uindskrænket eiendom, alt i henhold til og overensstemmende med den mellem os under 23 Juni 1855 oprettede og herved fæstede kjøbecontract. Saaledes udstædes dette Skjøde, der kan tinglæses uden varsel til mig, bekræftet med min underskrivt i vidners overværelse.

Jensgaard d. 29 December 1856

Til Vitterlighed: Rasmus Jensen, Mads Rasmussen, J.Glud

 

Paa den solgte eiendom hviler ingen restance af afgivter til kommunen. Til de fattiges kasse har sælgeren givet 1 Rbdlr.Glud d. 31te December 1856 M.Plesner

Læst inden Bjerre Herreds ret mandagen den 12 te Jannuar 1857. Kort forevist, kjøbecontract vedhæftet, Protokolleret i Skjøde og Pantebogen No.1 folio 202-203

 

Skjøde 1856 Rasmus Jensen Matr.9


Undertegnede Kammerraad Glud til Jensgaard sælger, skjøder og aldeles overdrager herved til Rasmus Jensen gaarden nye Matrucul no.9 med andeel i No. 26 paa Øen Hjarnøe, Hjarnøe sogn, Bjerre herred, Veile Amt, forhen under Jensgaards gods. Denne gaard der haves i fæste af Rasmus Jensen efter fæstebrev af 29 September 1817, har gammelskat 33 Rbdlr 30 sk., og Ager og engs hartkorn 4 tøn. 4 skp. 0 fdk. 1½ alb. Da kjøberen har berigtiget den accorderede kjøbesum 2700 Rbdlr, hvori er liqvideret den anpart af det paa Hjarnøe land, efter gavebrev af 1ste jannuar 1764, hvilende legat til de fattige i alt 500 Rbdlr der falder paa det solgte hartkorn, hvilken anpart saaledes aarlig forrentes til legatet, saa tilstaar jeg herved, for mig og arvinger ingen videre rettighed at have til ovenanførte gaard med tilliggende, men samme skal tilhøre Rasmus Jensen og Arvinger som uindskrænket eiendom, alt i henhold til ag overensstemmende med den mellem os under 23 Jun. 1855 oprettede og herved fæstede kjøbecontract. Saaledes udstædes dette Skjøde, der kan tinglæses uden varsel til mig, bekræftet med min underskrivt i vidners overværelse.

Jensgaard d. 29 December 1856

Til vitterlighed: Jens Nielsen, Mads Rasmussen, J.Glud

 

Paa den solgte eiendom hviler ingen afgivter til communen. Til de fattiges kasse har sælgeren givet 1 Rbdlr.Glud d. 31te december 1856 M.Plesner

Læst inden Bjerre herreds ret mandagen den 12 te Jannuar 1856, Kort foreviist og kjøbecontraict vedhæftet. Da der ingen eier er af matr. No.26 ???Protokolleret i Skjøde og Pantebogen No.1 fol.203

 

Skjøde 1856 Mads Rasmussen Matr.5


Undertegnede Kammerraad Glud til Jensgaard sælger, skjøder og aldeles overdrager til Mads Rasmussen Gaarden nye matrikul No.5a og c med andel i Matr.No.26 paa Øen hjarnø, Hjarnø sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt. denne gaard har nu efter indenrigsministeriets bevilling af 4de dec. 1855 under Matrikul No. 5a ager og Engs hartkorn 3td. 4skp. 1fdk. ¼ alb., gammelskat 28 Rd 91sk, Matricul No.5c ager og Engs hartkorn 1skp. 3fdk. 2½fdk. gammelskat 2 Rd 1sk. Da nu kjøberen har berigtiget den accorderede kjøbesum 3400 Rbdr. hvorpaa er liqvideret den anpart af det paa Hjarnø land efter gavebrev af 1ste Jannuar 1764, hvilende legat til de fattige i alt 500 Rbdr., der falder paa det solgte hartkorn, hvilken anpart saaledes aarlig forrentes til Legatet saa tilstaar jeg herved for mig og arvinger ingen videre rettighed at have til ovenanførte gaard med tilliggende, men samme skal tilhøre Mads rasmussen og arvinger som uindskrænket eiendom, alt i henhold til og overensstemmende med den mellem os undder dags dato oprettede og herved hæftede Kjøbecomntract. Saaledes udredes dette skjøde der kan tinglæses uden varsel til mig, bekræftet med min underskrift i vidners overværelse.

Jensgaard den 29de December 1856 J.Glud

Til vitterlighed: Rasmus Jensen, Jens Nielsen.

Paa denne solgte eiendom hviler ingen restancer af kommunalafgifter. Til de fattiges kasse har sælgeren givet 1 Rbdr. Glud den 31te December 1856 M.Plesner.

Læst 19 Jannuar 1857 i Skp. No.1 folio 241-242

 

Gavebrev 1857 Skolen


Undertegnede Kammerraad Glud til Jensgaard, skjænker, giver og overdrager herved til Hjarnøe sogns skoledistrict Jordlodden Matr. No. 5b paa Øen Hjarnøe, Hjarnøe sogn, Bjerre Herred, Veile Amt, forhen under Jensgaards gods, hvilken jordlod for gammelskat 2 Rbdlr 34 skilling og hartkorn 0 tdr. 2 skpr. 1 fdk. ½ alb. Idet jeg saaledes herved bortskjænker bemældte jordlod, skeer saadant kun under de betingelser og forpligtelsers opfyldelse, som Hjarnøe skoledistrict er paalagt at overtage i den af mig under 1ste Jannuar dette aar oprettede og hermed hæftede gavecontract.

Saaledes udstæder dette gavebrev, der kan tinglæses uden varsel til mig, bekræftet med min underskrift og vedtrykte segl

Jensgaard den 3die Marts 1857, J.Glud

 

Parcel skjøde 1857 Adam Sørensen Matr. 5c


Jeg underskrevne Gaardmand Mads Rasmussen fra Hjarnøe tilstaar at have solgt, ligesom jeg herved sælger og skjøder og afhænder for mig og arvinger til Adam Sørensen og hans arvinger, fra den mig efter skjøde af 29 decbr 1856 tinglæst 19 Jannuar 1857 tilhørende gaard, Matr No.5, i Hjarnøe Bye og Sogn, Bjerre herred, en parcel, der med indenrigsministeriets skrivelse af 4de decbr 1855 er betegnet No.5c og ansat for hartkorn 1skpr 3 fdk. 2½ alb. Gammelskat 2 Rbdlr 1sk.. Parcellen er bebygget. Og kjøberen Adam Sørensen har berigtiget den accorderede kjøbesum 670 Rbdlr Sk?.M., skriver sexhundrede og halvfjerdsindstyve Rigsdaler rigsmønt, saa skal førnævnte parcel Matr.No.5c, paa hjarnø hartkorn 1 skp. 3fdk.2½ alb. med tilliggende , herefter tilhøre ham og arvinger nyde de rettigheder og forpligtelser, hvormed jeg hidtil har eiet samme, hvoriblandt at han tilsvarer og forrenter Parcellens forpligtelser til Nationalbanken, forsaavidt den ikke er indfriet, og tager den anpart af det paa Hjarnøe land, efter gavebrev af 1ste Jannuar 1764 hvilende legat til de fattige i alt 500 Rbdlr, der falder på det solgte hartkorn, hvilken anpart aarligen forrentes til legatet, samt udreder alle skatter og paabudde af Parcellens hartkorn. dette skjøde udstædes til bekræftelse med min underskrift i vidners overværelse.

Hjernøe den 12te Mai 1857 Mads Rasmussen

Til vitterlighed: Peder Madsen, Chr. W.Jensen.Paa den solgte parcel hviler ingen restancer og afgifter til kommunen. Til de fattiges kasse har sælgeren givet 16 sk.

Glud d.14de Mai 1857 M.Plesner.

 

Parcel skjøde 1857 Niels Rasmussen Matr.9


Jeg underskrevne Gaardmand Rasmus Jensen paa Hjarnøe tilstaar at have solgt, ligesom jeg herved sælger og skjøder og afhænder for mig og arvinger til min søn Niels Rasmussen og hans arvinger, fra den mig eter skjøde af 29 decbr 1856 tinglæst 12te Jannuar 1857 tilhørende gaard, Matr No.9, i Hjarnøe Bye og Sogn, Bjerre herred, en parcel, der med indenrigsministeriets skrivelse af 4de Decbr 1855 er betegnet No.9b og ansat for hartkorn 1tdr. 5skpr 3 fdk. 1 alb. Gammelskat 12 Rbdlr 72sk.. Parcellen er bebygget. Og kjøberen Niels Rasmussen har berigtiget den accorderede kjøbesum 1000 Rbdlr Sk?.M., skriver et tusinde Rigsdaler rigsmønt, saa skal førnævnte parcel Matr.No.9b, paa Hjarnø hartkorn 1tdr. 5skp. 3fdk. 1alb. med tilliggende , herefter tilhøre ham og arvinger nyde de rettigheder og forpligtelser, hvormed jeg hidtil har eiet samme, hvoriblandt at han tilsvarer og forrenter Parcellens forpligtelser til Nationalbanken, forsaavidt den ikke er indfriet, og tager den anpart af det paa Hjarnøe land, efter gavebrev af 1ste Jannuar 1764 hvilende legat til de fattige i alt 500 Rbdlr, der falder på det solgte hartkorn, hvilken anpart aarligen forrentes til legatet, samt udreder alle skatter og paabudde af Parcellens hartkorn. dette skjøde udstædes til bekræftelse med min underskrift i vidners overværelse.

Hjernøe den 12te Mai 1857

Til vitterlighed: Peder Madsen, Jens Sørensen, Rasmus Jensen.Paa den solgte parcel hviler ingen restancer og afgifter til kommunen. Til de fattiges kasse har kjøberen givet 24 sk.

Glud d.14de Mai 1857 M.Plesner.

Paategnet til tinglæsning veile Amt den 18de mai 1857

 

Brev fra Stiftsøvrigheden ang. salg af Havgaardene,


Gjenpart.Højærværdige hr. Provst M. plesner R af D.Stiftøvrigheden har under 19 de d..m. til skrevet mig saaledes:Culturministeriet har under 15 de d.m. i anledning af Provst Plesners andragend om tilladelse til at afhænde tvende hans embede tilhørende Annex halvgaarde paa Hjarnø af nyt hartkorn 1 td, 2 skp, 1 fdk ¾ alb. og 1 td 2skp 2 fdk 1¼ alb. til de respektive fæstere, Hans Sørensen og Peder Clausen, tilmeldt os at det efter omstændighederne ikke vil have noget imod at de omhandlede halvgaarde tilbydes vedkommende fæstere til selveier. Som paa et af sognepræsten foreslaaede vilkaar nemlig for hver gaard en kjøbesum af 800 Rd, en aarlig afgift til sognekaldet af 4 tdr byg der med første prioritets panteret pergetueres? i Eiendommen og betales med penge efter hvert aars Capitaltaxt, samt alle med overdragelsen forbundne omkostninger. Og har ministeriet derhos tilføiet, at saafremt fæsteren inden en kort frist erklærer sig villig til at gaae ind paa disse betingelser, bifalde det at der oprettes kjøbecontracter med dem hvorved det bliver udtrykkelig at betinge at tiendeen af gaarden forbliver udenfor handelen, ligesom der ogsaa vil være at gjøre fornøden bemærkning om den af den halvgaard Hans Sørensen for tiden har i fæste, tilkommende ret til adgang for ham selv, hans folk og fæe til det paa Peder Clausens fæstegaard værende vandsted.

Ved at meddele deres Højhed foranstaanede til behagelig efterretning og videre bekjendtgjørelse har hr. Provst Plesner i Glud, fremlægges hermed fæsteren en frist af 6 uger inden hvis forløb da maae erklære om de vilde kjøbe paa forbenævnte vilkaar. Om resultatet imødesees indberetning og hvis handelen konner i stand forventes lovformelige kjøbecontracter med hver af fæsterne indsendte til approbation.De to fæstere remiteres

Gjenpartens rigtighed attesteres S.A.Paludan.

Raarup præstegaard d. 26 April, 1858

 

Skjøde 1858 Peder Clausen Matr.21


Mathæus Plesner, Sognepræst for Glud og Hjarnøe Menigheder, Provst, Ridder af Dannebrog gjøre herved vitterligt, at jeg paa embedets vegne og ifølge den af kulturministeriets i skrivelse af 15 April 1858 meddelte tilladelse herved til Peder Clausen solgt ligesom jeg herved sælger og til ham overdrages den af ham hidtil i fæste havte halve Annexgaard i Hjernøe Bye og Sogn, Bjerge Herred, Veile Amt, Ny Matrikul No.21 af hartkorn, Ager og Eng 1 td. 2skp. 2fdk. 1 ¼ alb., Gammelskat 10 Rbd 62 sk. tilligemed dens bygninger samt den ham med Fæstebrevet af 28 October 1846 overleverede Besætning og Inventarium. Alt saaledes som det nu befindes og med de rettigheder, herligheder, forpligtelser og byrder samt med den adkomst hvormed den fra Arilds Tid har tilhørt Glud Hjarnøe

Præstekald, paa følgende vilkaar.

1. Ved handelens afslutning betaler Peder Clausen en kjøbesum af 800 Rbd. Otte Hundrede Rigsdaler Rigsmønt.

2. Paa Gaarden vedbliver at hvile en aarlig Afgift af 4 fire Tønder Byg som med første prioritet panteret ? i ejendommen og betaler hvert aar 30te April efter det foregaaende aar for Aarhus Stifts satte Kapitaltaxt, første gang den 30te april 1859.

3. Som følge af No.1 og 2, betales ikke Landgilde til Mortensdag 1858.

4. Tienderne af gaarden er denne handel uvedkommende, og bliver herefter alle tre Tiender at svare at svare til Embedet overensstemmende med den ved Tiendecommisionen sluttede og af Ministeriet approberede forening for Hjarnøe Sogn.

5. Den ene sjettedel af Bankhæftelsen er indfriet og Actieretten Kjøberen uvedkommende. den øvrige Bankhæftelse overtager Kjøberen.

6. Alle omkostninger som er en følge af gaardens salg og overtagelse afholdes af kjøberen.

7. Kjøberen af den anden halve Annexgaard som Hans Sørensen for tiden har i fæste beholde ligesom hidtil ret til adgang for dig og Kreaturer ret til paa Kjøberens Søndermark nuværende vandsted imod at han tager del i dets oprensninger.

8. Enhver fordring som kjøberen kunde formene at have paa Sælgeren hidrørende fra denne handel, skal være fremført og paatalt inden et aar efter dette Skjødes udstedelse. Og da Peder Clausen har strax betalt den accorderede Kjøbesum 800 Rbd, erklærer jeg hermed i henhold til den forannævnte mig givne bemyndigelse for mig og tilkommende Præster i Embedet, ingen videre rettigheded at have til Gaarden men den skal tilhøre Peder Clausen og Arvinger som uindskrænket Ejendom paa de foranførte betingelser. Saaledes udstedes dette Skjøde, bekræftet med min underskrift i Vidners overværelse.Glud Præstegaard d. 9de Juni 1858 Mathæus Plesner

Til vitterlighed: Weylandt, P.Plesner,

Forannævnte skøde ratihaberes hermed i henhold til Kirke og Undervisningsministeriets resolution af 15 April 1858, Aarhus den 29 Oct. 1858 Dahl, Brammer.

På den solgte ejendom hviler ingen restance og kummunalafgifter. Til de fattiges Kasse er i anledning af salget givet 32 sk.Glud d.4 Nov. 1858 M.Plesner.

Lyst inden Bjerre Herreds ret Mandagen den 20de December 1858 og indført i Skp. No.7 fol.109 register folio 145. Kjøbe contraictsattest og autoriseret kort forevist.G.Tillisch.

 

Skjøde 1858 Hans Sørensen Matr.22


Mathæus Plesner, Sognepræst for Glud og Hjarnøe Menigheder, Provst, Ridder af Dannebrog gjøre herved vitterligt, at jeg paa embedets vegne og ifølge den af kulturministeriets i skrivelse af 15 April 1858 meddelte tilladelse herved til Hans Sørensen solgt, ligesom jeg herved sælger og til ham overdrages den af ham hidtil i fæste havte halve Annexgaard i Hjernøe Bye og Sogn, Bjerge Herred, Veile Amt, Ny Matrikul No.22 af hartkorn, Ager og Eng 1 td. 2skp. 1fdk. ¾ alb., Gammelskat 10 Rbd 62 sk tilligemed dens bygninger samt den ham med Fæstebrevet af 26 October 1839 overleverede Besætning og Inventarium. Alt saaledes som det nu befindes og med de rettigheder, herligheder, forpligtelser og byrder samt med den adkomst hvormed den fra Arilds Tid har tilhørt Glud Hjarnøe

Præstekald, paa følgende vilkaar.

1. Ved handelens afslutning betaler Hans Sørensen kjøbesum af 800 Rbd. Otte Hundrede Rigsdaler Rigsmønt.

2. Paa Gaarden vedbliver at hvile en aarlig Afgift af 4 fire Tønder Byg som med første prioritet panteret ? i ejendommen og betaler hvert aar 30te April efter det foregaaende aar for Aarhus Stifts satt Kapitaltaxt, første gang den 30te april 1859.

3. Som følge af No.1 og 2, betales ikke Landgilde til Mortensdag 1858.

4. Tienderne af gaarden er denne handel uvedkommende, og bliver herefter alle tre Tiender at svare at svare til Embedet overensstemmende med den ved Tiendecommisionen sluttede og af Ministeriet approberede forening for Hjarnøe Sogn.

5. Den ene sjettedel af Bankhæftelsen er indfriet og Actieretten Kjøberen uvedkommende. den øvrige Bankhæftelse overtager Kjøberen.

6. Alle omkostninger som er en følge af gaardens salg og overtagelse afholdes af kjøberen.

7. Kjøberen beholder ligesom hidtil ret til adgang for sig, folk og kreaturer til det Vandsted, som er beliggende paa den Søndre mark af den anden halve Annexgaard, som for tiden haves i fæste af Peder Clausen, imod at han tager i dets Oprensning.

8. Enhver fordring som kjøberen kunde formene at have paa Sælgeren hidrørende fra denne handel, skal være fremført og paatalt inden et aar efter dette Skjødes udstedelse. Og da Hans Sørensen har strax betalt den accorderede Kjøbesum 800 Rbd, erklærer jeg hermed i henhold til den forannævnte mig givne bemyndigelse for mig og tilkommende Præster i Embedet, ingen videre rettigheded at have til Gaarden men den skal tilhøre Hans Sørensen som uindskrænket Ejendom paa de foranførte betingelser. Saaledes udstedes dette Skjøde, bekræftet med min underskrift i Vidners overværelse.Glud Præstegaard d. 9de Juni 1858 Mathæus PlesnerTil vitterlighed: P.Plesner, Weylandt.

Forannævnte skøde ratihaberes hermed i henhold til Kirke og Undervisningsministeriets resolution af 15 April 1858, Aarhus den 29 Oct. 1858 Dahl, Brammer.

På den solgte ejendom hviler ingen restance og kummunalafgifter. Til de fattiges Kasse er i anledning af salget givet 32 sk. Glud d.4 Nov. 1858 M.Plesner.

Lyst inden Bjerre Herreds ret Mandagen den 20de December 1858 og indført i Skp. No.7 fol.109 register folio 146. Kjøbe contraictsattest og autoriseret kort forevist. G.Tillisch.

 

Parcel=Skjøde 1859 Rasmus Rasmussen Matr.9a


Jeg underskrevne gaardmand Rasmus Jensen paa Hjarnøe tilstaar at have solgt ligesom jeg hermed sælger og skjøder og afhænder for mig og arvinger til min søn Rasmus Rasmussen og hans arvinger, hoved parcellen matr. No. 9a af hartkorn 2 td. 6skp. 1fdk. 2 alb. Gammelskat 20 Rbd 54 sk. fra min gaard matr No.9, Hjarnøe Bye og Sogn Bjerre Herred, af hartkorn 4 td. 4skp. 0 fdk. 1½ alb., Gammelskat 33 Rd 30sk., hvorpaa jeg har skjøde af 29 decbr. 1856, tinglæst 12 Jannuar 1857 og forhen parcellen Matr. No. 9b af hartkorn 1td. 5skp. 3fdk. 1alb. gammelskat 12 Rbd 72 sk, tilligemed er solgt. Alt i henhold tilindenrigsministeriets approbation af 4de decbr 1855. Med Hovedparcellen følger de derpaa værende Bygninger, saa og besætning, Inventarium, ind og udbo, med undtagelse af hvad jeg deraf forbeholder mig til brug og afbenyttelse paa mig og kones livstid, og som nærmere bestemmes i den mellem os opsatte aftægts contract. Og da kjøberen bemeldte Rasmus Rasmussen har berigtiget den accorderede Kjøbssum 1700 Rbd. skriver Et Tusinde og Syv Hundrede Rigsdaler Rigsmønt, saa skal fornæcvnte hovedparcel matr. No. 9a paa Hjarnøe af hartkorn 2 td. 6skp. 1fdk. 2 alb. med bygninger og tilliggende samt besætning inventarium, ind og udbo, herfeter tilhøre ham og arvinger med de rettigheder og forpligtelser hvormed jeg hidtil har eiet samme, hvoriblandt at han tilsvarer og forrenter parcellens andeel i forhæftelsen til nationalbanke forsaavidt den ikke er indfriet, og opfylder den nærmere oprettede aftægtskontract, imellem os samt tager den anpart af det paa Hjarnøe land, efter gavebrev af 1ste jannuar 1764 henlagde legat til de fattige, i alt 500 rbd, der falder paa det solgte hartkorn, hvilken anpart aarlig forrentes til legatet, saa og udreder alle skatter og paahvilende af parcellens hartkorn m.m. Saaledes udstædes dette Skjøde til bekræftelse med min underskrift i vidners overværelse

Hjarnø den 25de August Rasmus Jensen

Til Vitterlighed: Peder Peter Madsen , Jens Sørensen.

Paa den solgte eiendom hviler ingen restancer af komunalafgifter. Tild de fattiges kasse er givet 32 sk. Glud den 26 August 1859 M.Plesner.Imod dette skjødes thinglysning vides intet at erindre. vejle Amtstue 6-9-1859

Lyst 12 sept 1859 No.7 folio 227 og register folio 141

 

Skjøde 1860 Jens Pedersen Matr.10


Underskrevne gaardmand Jens Nielsen sælger, overdrager og skjøder hermed til min pleiesøn Jens Pedersen, den mig tilhørende gaard pa Hjarnø med paastaaende bygninger og jordtilliggender, som under Matrikuls No.10 staar for 4tdr. 0skp 0fdk . hartkorn Gammelskat 33 Rbd 30 sk. og hvortil hører andel i matr. No. 26 paa Hjarnø. Da nu kjøberen bemeldte min Pleiesøn Jens Pedersen har tilfredsstillet mig for Kjøbesummen 1000 Rbd, er Et Tusinde Rigsdaler og derfor med kontract af dags dato forbundet sig at svare mig min aftægt min livstid, saa skal fornøævnte ejendom herefter tilhøre ham med de samme herligheder og rettigheder, pligter og byrder hvormed den har tilhørt mig efter mit den 12 jannuar 1857 tinglyste skjøde hvorfor bemærkes at paa Hjarnøe land hefter efter et gavebrev af 1 Jannuar 1764 et legat til de fattiges af 500 Rd, som kjøberen altsaa overtager og forrenter for gaardens vedkommende behæftelsen er saavidt ska kan indfriet, men actierette fraskilt. De øvrige behæftigelser overtager Kjøberen. Til bekræftelse med min underskrift vidnefast.Hjarnø den 26de februar 1860 Jens Nielsen. m.fp., Jens Pedersen, Peder Clausen, værge.Til Vitterlighed: Peder Madsen, sognefoged, Hørlyk, skolelærer.Lyst mandag d. 5 Marts 1860 og indført i skp. No.7 fol. 289 og register fol. 140Kjøbecontract attest vedlagt og kort forevist.

 

Auktion – Skøde 1876 Carl Pedersen Matr.10b


Paul Pierre Ferdinand Mourier, Herredsfoged og skriver i Bjerre Herred.Gjør vitterligt, at 1875 den 23 Juli afholdtes Auktion over den Boet efter Jens Peter Sørensen og hustru tilhørende ejendom Matr. No.10b Hjarnø hartkorn 2 skp ¼ alb., G.skat 2 rdl 9sk. med paastaanede bygning efter konditioner som fremlagdes, og hvoraf navnlig bemærkes:2. Ejendommen sælges med de rettigheder og byrder hvormed den tilhører boet efter Jens Peter Sørensens skjøde, og navnlig bemærkes, at der paa hele Hjarnøe land hefter et legat af 1000 Kr, og at Bankhæftelsen af ejendommen saavidt ske kan, er indfriet, men auktionsretten fraskildt, og at boet og auktions retten intet som helst ansvar paatager sig.

Paa ejendommen blev Carl Pedersen højstbydende med 5520 kroner, paa hvilket bud gaves hammerslag, og da budet derefter approberedes og kjøber siden har berigtiget kjøbesummen ved kontant betaling af 2960 kr. og ved at udstede obligation for resten, saa skjøder og overdrager jegbherved i kraft af mit embede som Auktions direktør hvorved den ommeldte Ejendom Matr. No.10b Hjarnø med bygning til carl Pedersen, og den skal herefter tilhøre ham med fuldkommen uindskrænket Ejendomsret og med de rettigheder og byrder hvormed den har tilhørt Boet, fri og hjemlet imod enhvers paatale men uden noget ansvar for Auktions eller Skifteretten i nogen henseende.

Til bekræftelse under min Haand og mit Embedssegl

Bjerre Herredsfogden 3 Jannuar 1876 Mourier

Læst 17 Jan. 1876, i Skp. no12 fol 74 reg. fol. 140

 

Skjøde 1881 Steffen Pedersen Matr.22


Underskrevne Ellen Marie Olesdatter Enke efter gaardeier Hans Sørensen af Hjarnø, efter hvem jeg hensidder i uskiftet bo, sælger, skjøder og overdrager jeg gaarden fra mig og mine arvinger til min Svigersøn Steffen Pedersen af Hjarnø den mig tilhørende gaard matr.No.22 af Hjarnø, af hartkorn 1td. 2skp. 1fdk. ¾ alb., gammelskat 10 Rbd 62 sk. med derpaa værende bygninger og disses rette tilbehør. Og da kjøberen har berigtiget den akkorderede kjøbesum 2000 kr., er Totusinde kroner, paa den aftalte maade samt da han ved en paa behørig stemplet papir oprettet kontrakt har forpligtet sig til at erklære mig ophold m.v. vurderet til 200 kr aarlig og præstation til min datter Kirstine Hansdatter paa 200 kr, saa skal den nævnte ejendom herefter tilhøre ham med de herligheder og rettigheder, pligter og byrder hvormed den har tilhørt mig og min afdøde mand ifølge skjøde af 9 Juni 1858 tinglæst 20de december s.A fri og hjemlet imod enhver retmæssig tiltale. det bemærkedes at ejendommen er den halve Annexgaard og har tilhørt Præsteembedet, som igen tinglæst adkomst har havt til den, at der svares aarlig afgift af 4 tdr. Byg efter aarhus Stifts Kapitaltaxt til Præsteembedet, hvilken afgift har første prioritet i Ejendommen og som erlægges hvert aars 30 April, atPræstetiendene svares ? 1skp 1 5/32 Ørte Rug, 3 skp. 3 11/12 Ørte Byg og Havre, at Ejeren af matr.No.22 har ret til Adgang for sig, folk og kreaturer til det vandsted som er beliggende paa Matr.No.21 imod at tage del i dets oprensning, at der under 11 Mai 1863 er tinglæst en vandejerforretning af 22 August 1862 samt endelig at min adkomst, nemlig bevilling til at hensidde i uskiftet bo, tinglæses samtidig hermed. Bygafgiften kapitaliceret udgjør ikkun værdi af 1250 kr.

Til bekræftelse med min underskrift. Hjarnø f.t. Bjerre den 8 december 1881

Ellen Marie Olesdatter ved Ole Hansen ifølge vedhæftede fuldmagt indført fol. 45

Til Vitterlighed: L.Lauridsen, ??

Læst d. 12 decbr. 1881 i Skp. no.14 fol 34, reg 266

 

Skjøde 1882 Jørgen Jensen Matr.19 Møllen


Underskrevne Kammerraad godsejer J.A.Glud i Kjøbenhavn gjøre vitterligt at ligesom jeg ved kjøbekontrakt af 11 maj f.A. har solgt, saaledes sælger, overdrager og skjøder jeg herved til Jørgen Jensen, Hjarnø den mig tilhørende Hjarnø Vindmølle med bygninger og dens jordtilliggende som under Matr.No. 19 er skyldsat for 1 td. 2skp. 2fdk. 1 ¾ alb. hartkorn, gammelskat 20kr 50 øre, saaledes som denne ejendom af kjøberen er overtaget.Da nu kjøberen bemeldte Jørgen Jensen har berigtiget kjøbesummen 15500 kr skriver femtentusinde og femhundrede kroner ved kontant betaling af 5500 kr og ved panteobligations udstedelse til mig for 10.000 kr saa skal fornævnte ejendom herefter tilhøre ham med de samme herligheder og rettigheder forpligtelser og byrder hvormed den har tilhørt mig. Foruden kjøbesummen skal kjøberen svare aftægt til den tidligere Møllefæster Jens Jørgensen Høhh’s moder Ane Cathrine Pedersdatter efter de derom gjældende bestemmelser, hvilken aftægt med hensyn til dette stemplede papir paa befalet maade ansættes til kapital værdi af 1100 kr. Det bemærkes i øvrigt at ½ aars behæftelse er indfriet og aktieretten kjøberen vedkommende og at den øvrige bankhæftelse overtages af kjøberen uden afgang i kjøbesummen at kjøberen skal taale anmærkning om den paa Hjarnø land hvilende legatkapital af 1000 kr, indtil de fornævnte 10.000 kr indfries, samt at kjøbekontrakten som dermed følger er skrevet paa stemplet papir til taxt 110 kr 65 øre. Med ejendommen skjødes andel i matr. 28 paa HjarnøTil bekræftelse under min haand og segl. Kjøbenhavn den 4 Jannuar 1882 J.GludLæst 6 Marts 1882 i Skp. No 14 fol. 93 og 250, kjøbekontrakt forevist.

 

SKØDER FRA 31-12-1883


Underskrevne Kammerraad Godsejer J.A.Glud iKjøbenhavn tilbyder herved nedenanførte Gaard og Husfæstere paa Jensgaards Gods deres Fæstegaarde og Fæstehuse tilkjøbs til Selvejendom paa følgende Hovedbetingelser.

1.

Tilbudet skal antages inden 1 Maj 1883 af samtlige Fæstere paa Hjarnø.

Køber-Matr.-Hartkorn-Gammelskat-Kjøbesum-SalgssumNavn-No.-Td.Skp.Fdk.Alb-Kr.øre-Kroner-Kroner


Mads Andersen 1. 4-3-2-¾ 66.62 11.500 11.000

Søren Laursen 2. 4-3-2 66.62 12.000 11.500

Bodil Marie Jensdatter 3. 4-1-3-2¾ 66.62 12.500 12.000

Jørgen Jørgensen 4. 3-7-1-1 66.62 12.000 12.000

Rasmus Madsen 6. 4-3-1 66.62 13.500 13.000

Peder Peter Madsen 7. 4-3-2 66.62 13.000 13.000

Jens Sørensen 8. 4-1-2-2 66.62 13.500 13.000

Ole Hansen 11. 3-7 ½ 66.62 12.000 11.500

Jørgen Hansen 12. 4-3-1¼ 66.62 11.500 11.000

Niels Markus Nielsen 13. 4-1-2-2¼ 66.62 12.000 11.500

Smed Ole Jensen 14. 4-3-1½ 8.54 2.500 2.700

Snedker Niels Hansen 15. 3-3 8.39 2.400 2.300

Hans Sørensen 16. 4- 8.54 2.500 2.400

Jens Sørensen 17. 3-2-2¼ 6.82 2.400 2.300

Peder Christensen 18 3-2-½ 6.83 2.400 2.300

Søren Jensen 20. 2-1 3.41 1.400 1.300

 

3.

Af Kjøbesummen betales med ¼ Del i 11 december termin 1883 og resten kan blive indestaaende paa første Prioritet i Ejendommen med Avl, Besætning og Inventarium mod panteobligation til Sælgeren eller hvem han bestemmer, hvilken Obligation affattes efter de almindelige befalede og brugelige Klausuler, men for umyndiges midler efter min koncept og med et helt Aars Opsigelse. Kjøbesummen forrentes fra 11 Juni 1883 med 4 Procent pro Anno.

4.

Saasnart Tilbudet er antaget oprettes Kjøbekontrakt i øvrigt med de Klausuler jeg plejer at bruge i lignende Dokumenter og i et og alt efter min Bestemmelse.

5.

Fæsteafgifterne som forfalder inden 1 Maj 1883 svares efter Fæstebrevene, og Skatter, Afgifter og Tiender o.s.v. fremdeles uforandret.

6.

1/6 Del Bankhæftelse er indfriet og Aktieretten fraskilt.

7.

For Hjarnøs vedkommende bemærkes at Ejendommenes andel i Fælleslodden Matr. No.26 medfølger i salget.

8.

Naar 3die Post er opfyldt meddeles Skjøde samtidig med Panteobligationens udstedelse.

9.

Omkostningerne ved Skjødet og sammes Tinglysning betales af Sælgeren, men omkostningerne ved Obligationen og dens Tinglysning betales af Kjøberen.

Kjøbenhavn den 14 November 1882 J.Glud

 

SKJØDE Matr nr 1


Underskrevne Kammerraad Godsejer J.A.Glud gjør vitterligt, at ligesom jeg ved Kjøbekontrakt af 8 maj dette Aar har solgt og overdraget, saaledes sælger, overdrager og skjøder jeg herved til Mads Andersen den af ham ifølge Fæstebrev af 23 december 1880 hidtil i Fæste havte under Jensgaards Gods henhørende Gaard paa Hjarnø, med paastaaende Bygninger og Jordtilliggende, som under Matr No 1 er skyldsat for 4 Tdr 0 Skp 3 Fdk 2 3/4 Alb Hartkorn Gammelskat 66 Kr 62 Øre, med andel i Fælleslodden Matr No 26 sammesteds skyldsat for 3 Fdk Hartkorn, og følger med Ejendommen den mig tilhørende Del af Besætning og Inventarium. Da nu Kjøberen, bemeldte Mads Andersen har berigtiget Kjøbesummen 11.000 Kr, skriver Elleve Tusinde Kroner, saa skal førnævnte Ejendom herefter tilhøre ham med samme Herligheder og rettigheder Tilpligtelser og Byrder, hvormed den har tilhørt mig.Til Bekræftelse med min underskrift.Kjøbenhavn den 21 December 1883 J. Glud

 

SKJØDE Matr nr 2


Underskrevne Kammerraad Godsejer J.A.Glud gjør vitterligt, at ligesom jeg ved Kjøbekontrakt af 8 maj dette Aar har solgt og overdraget, saaledes sælger, overdrager og skjøder jeg herved til Søren Laursen den af ham ifølge Fæstebrev af 1 maj 1866 hidtil i Fæste havte under Jensgaards Gods henhørende Gaard paa Hjarnø, med paastaaende Bygninger og Jordtilliggende, som under Matr No 2 er skyldsat for 4 Tdr 0 Skp 3 Fdk 2 Alb Hartkorn Gammelskat 66 Kr 62 Øre, med andel i Fælleslodden Matr No 26 sammesteds skyldsat for 3 Fdk Hartkorn, og følger med Ejendommen den mig tilhørende Del af Besætning og Inventarium. Da nu Kjøberen, bemeldte Søren Laursen har berigtiget Kjøbesummen 11.500 Kr, skriver Elleve Tusinde Fem Hundrede Kroner, saa skal førnævnte Ejendom herefter tilhøre ham med samme Herligheder og Rettigheder Tilpligtelser og Byrder, hvormed den har tilhørt mig.Til Bekræftelse med min underskrift.

Kjøbenhavn den 21 December 1883 J. Glud

 

SKJØDE Matr nr 3


Underskrevne Kammerraad Godsejer J.A.Glud gjør vitterligt, at ligesom jeg ved Kjøbekontrakt af 8 maj dette Aar har solgt og overdraget, saaledes sælger, overdrager og skjøder jeg herved til Jens Jørgensens Enke Bodil Marie Jensdatter den af hende ifølge Fæstebrev til hendes Mand 6 Oktober 1851 hidtil i Fæste havte under Jensgaards Gods henhørende Gaard paa Hjarnø, med paastaaende Bygninger og Jordtilliggende, som under Matr No 3 er skyldsat for 4 Tdr 1 Skp 3 Fdk 2 3/4 Alb Hartkorn. Gammelskat 66 Kr 62 Øre, med andel i Fælleslodden Matr No 26 sammesteds skyldsat for 3 Fdk Hartkorn, og følger med Ejendommen den mig tilhørende Del af Besætning og Inventarium. Da nu Kjøberen, bemeldte Bodil Marie Jensdatter har berigtiget Kjøbesummen 12.000 Kr, skriver Tolv Tusinde Kroner, saa skal førnævnte Ejendom herefter tilhøre hende med samme Herligheder og Rettigheder Tilpligtelser og Byrder, hvormed den har tilhørt mig.Til Bekræftelse med min underskrift.

Kjøbenhavn den 21 December 1883 J. Glud

 

SKJØDE Matr nr 4


Underskrevne Kammerraad Godsejer J.A.Glud gjør vitterligt, at ligesom jeg ved Kjøbekontrakt af 8 maj dette Aar har solgt og overdraget, saaledes sælger, overdrager og skjøder jeg herved til Jørgen Jørgensen den af ham ifølge Fæstebrev af 20 April 1875 hidtil i Fæste havte under Jensgaards Gods henhørende Gaard paa Hjarnø, med paastaaende Bygninger og Jordtilliggende, som under Matr No 4 er skyldsat for 3 Tdr 7 Skp 1 Fdk 1 Alb Hartkorn. Gammelskat 66 Kr 62 Øre, med andel i Fælleslodden Matr No 26 sammesteds skyldsat for 3 Fdk Hartkorn, og følger med Ejendommen den mig tilhørende Del af Besætning og Inventarium. Da nu Kjøberen, bemeldte Jørgen Jørgensen har berigtiget Kjøbesummen 12.000 Kr, skriver Tolv Tusinde Kroner, saa skal førnævnte Ejendom herefter tilhøre ham med samme Herligheder og Rettigheder Tilpligtelser og Byrder, hvormed den har tilhørt mig.Til Bekræftelse med min underskrift.

Kjøbenhavn den 21 December 1883 J. Glud

 

SKJØDE Matr nr 6


Underskrevne Kammerraad Godsejer J.A.Glud gjør vitterligt, at ligesom jeg ved Kjøbekontrakt af 8 maj dette Aar har solgt og overdraget, saaledes sælger, overdrager og skjøder jeg herved til Rasmus Madsen den af ham ifølge Fæstebrev af 30 November 1835 hidtil i Fæste havte under Jensgaards Gods henhørende Gaard paa Hjarnø, tillige med den ham overleverede Besætning og Inventarium saaledes sælger, overdrager og skjøder jeg herved denne Gaard, som under Matr No 6 er skyldsat for 4 Tdr 0 Skp 3 Fdk 1 Alb Hartkorn. Gammelskat 66 Kr 62 Øre, med andel i Fælleslodden Matr No 26 sammesteds skyldsat for 3 Fdk Hartkorn, til hans Søn Dusinius Peter Rasmussen i Henhold til denne under 10de denne Maaned meddelte Transport paa Faderens Ret efter Kjøbekontrakten Da nu Kjøberen, bemeldte Dusinius P. Rasmussen har berigtiget Kjøbesummen 13.000 Kr, skriver Tretten tusinde Kroner, saa skal førnævnte Ejendom herefter tilhøre ham med samme Herligheder og Rettigheder Tilpligtelser og Byrder, hvormed den har tilhørt mig.Til Bekræftelse med min underskrift.

Kjøbenhavn den 21 December 1883 J. Glud

 

SKJØDE Matr nr 7


Underskrevne Kammerraad Godsejer J.A.Glud gjør vitterligt, at ligesom jeg ved Kjøbekontrakt af 8 maj dette Aar har solgt og overdraget, til Peter P.Madsen den af ham hidtil ifølge Fæstebrev af 24 August 1845 i Fæste havte Gaard paa Hjarnø, tillige med paastaaende Bygninger og Jordtilliggende, som under Matr No 7 er skyldsat for 4 Tdr 0 Skp 3 Fdk 1 Alb Hartkorn. Gammelskat 66 Kr 62 Øre, med andel i Fælleslodden Matr No 26 sammesteds skyldsat for 3 Fdk Hartkorn, og den mig tilhørende Del af Besætning og Inventarium til hans Søn Søren Pedersen i Henhold til denne under 10de denne Maaned af Faderens meddelte Transport paa Kjøbekontrakten Da nu Kjøberen, bemeldte Søren Pedersen har berigtiget Kjøbesummen 13.000 Kr, skriver Tretten tusinde Kroner, saa skal førnævnte Ejendom herefter tilhøre ham med samme Herligheder og Rettigheder Tilpligtelser og Byrder, hvormed den har tilhørt mig.Til Bekræftelse med min underskrift.

Kjøbenhavn den 21 December 1883 J. Glud

 

SKJØDE Matr nr 8


Underskrevne Kammerraad Godsejer J.A.Glud gjør vitterligt, at ligesom jeg ved Kjøbekontrakt af 8 maj dette Aar har solgt og overdraget, til Jens Sørensen den af ham hidtil ifølge Fæstebrev af 30 November 1835 i Fæste havte Gaard paa Hjarnø under Jensgaard Gods, tillige med den ham overleverede Besætning og Inventarium, hvilken gaard under Matr No 8 er skyldsat for 4 Tdr 1 Skp 2 Fdk 2 Alb Hartkorn. Gammelskat 66 Kr 62 Øre, med andel i Fælleslodden Matr No 26 sammesteds skyldsat for 3 Fdk Hartkorn, saaledes sælger, overdrager og skjøder jeg herved denne Gaard til hans Søn Rasmus Jensen i Henhold til denne under 10de denne Maaned af Faderens meddelte Transport paa hans ret efter Kjøbekontrakten Da nu Kjøberen, bemeldte Rasmus Jensen har berigtiget Kjøbesummen 13.000 Kr, skriver Tretten tusinde Kroner, saa skal førnævnte Ejendom herefter tilhøre ham med samme Herligheder og Rettigheder Tilpligtelser og Byrder, hvormed den har tilhørt mig.Til Bekræftelse med min underskrift.

Kjøbenhavn den 21 December 1883 J. Glud

 

SKJØDE Matr nr 11


Underskrevne Kammerraad Godsejer J.A.Glud gjør vitterligt, at ligesom jeg ved Kjøbekontrakt af 8 maj dette Aar har solgt og overdraget, saaledes sælger, overdrager og skjøder jeg herved til Ole Hansen den af ham ifølge Fæstebrev af 8 Februar 1877 hidtil i Fæste havte under Jensgaards Gods henhørende Gaard paa Hjarnø, med paastaaende Bygninger og Jordtilliggende, som under Matr No 11 er skyldsat for 3 Tdr 7 Skp 0 Fdk 1/2 Alb Hartkorn Gammelskat 66 Kr 62 Øre, med andel i Fælleslodden Matr No 26 sammesteds skyldsat for 3 Fdk Hartkorn, og følger med Ejendommen den mig tilhørende Del af Besætning og Inventarium. Da nu Kjøberen, bemeldte Ole Hansen har berigtiget Kjøbesummen 11.500 Kr, skriver Elleve Tusinde Femhundrede Kroner, saa skal førnævnte Ejendom herefter tilhøre ham med samme Herligheder og Rettigheder Tilpligtelser og Byrder, hvormed den har tilhørt mig.Til Bekræftelse med min underskrift.

Kjøbenhavn den 21 December 1883 J. Glud

 

SKJØDE Matr nr 12


Underskrevne Kammerraad Godsejer J.A.Glud gjør vitterligt, at ligesom jeg ved Kjøbekontrakt af 8 maj dette Aar har solgt og overdraget, saaledes sælger, overdrager og skjøder jeg herved til Jørgen Hansen den af ham ifølge Fæstebrev af 4 Jannuar 1882 hidtil i Fæste havte under Jensgaards Gods henhørende Gaard paa Hjarnø, med paastaaende Bygninger og Jordtilliggende, som under Matr No 12 er skyldsat for 4 Tdr 0 Skp 3 Fdk 1 1/4 Alb Hartkorn Gammelskat 66 Kr 62 Øre, med andel i Fælleslodden Matr No 26 sammesteds skyldsat for 3 Fdk Hartkorn, og følger med Ejendommen den mig tilhørende Del af Besætning og Inventarium. Da nu Kjøberen, bemeldte Jørgen Hansen har berigtiget Kjøbesummen 11.000 Kr, skriver Elleve Tusinde Kroner, saa skal førnævnte Ejendom herefter tilhøre ham med samme Herligheder og Rettigheder Tilpligtelser og Byrder, hvormed den har tilhørt mig.Til Bekræftelse med min underskrift.

Kjøbenhavn den 21 December J.Glud

 

SKJØDE Matr nr 13


Underskrevne Kammerraad Godsejer J.A.Glud gjør vitterligt, at ligesom jeg ved Kjøbekontrakt af 8 maj dette Aar har solgt og overdraget, saaledes sælger, overdrager og skjøder jeg herved til Niels M Nielsen den af ham ifølge Fæstebrev af 9 Jannuar 1874 hidtil i Fæste havte under Jensgaards Gods henhørende Gaard paa Hjarnø, med paastaaende Bygninger og Jordtilliggende, som under Matr No 13 er skyldsat for 4 Tdr 1 Skp 2 Fdk 2 1/4 Alb Hartkorn Gammelskat 66 Kr 62 Øre, med andel i Fælleslodden Matr No 26 sammesteds skyldsat for 3 Fdk Hartkorn, og følger med Ejendommen den mig tilhørende Del af Besætning og Inventarium. Da nu Kjøberen, bemeldte Niels Markus Nielsen har berigtiget Kjøbesummen 11.500 Kr, skriver Elleve Tusinde Femhundrede Kroner, saa skal førnævnte Ejendom herefter tilhøre ham med samme Herligheder og Rettigheder Tilpligtels er og Byrder, hvormed den har tilhørt mig.Til Bekræftelse med min underskrift.

Kjøbenhavn den 21 December 1883 J. Glud

 

SKJØDE Matr nr 14


Underskrevne Kammerraad Godsejer J.A.Glud gjør vitterligt, at ligesom jeg ved Kjøbekontrakt af 8 maj dette Aar har solgt og overdraget, saaledes sælger, overdrager og skjøder jeg herved til Ole Jensen den af ham ifølge Fæstebrev af 15 December 1858 hidtil i Fæste havte under Jensgaards Gods henhørende Hus paa Hjarnø, med paastaaende Bygninger og Jordtilliggende, som under Matr No 14 er skyldsat for 0 Tdr 4 Skp 3 Fdk 1 1/2 Alb Hartkorn Gammelskat 8 Kr 54 Øre, med andel i Fælleslodden Matr No 26 sammesteds skyldsat for 3 Fdk Hartkorn. Da nu Kjøberen, bemeldte Ole Jensen har berigtiget Kjøbesummen 2700 Kr, skriver Totusinde og Syv Hundrede Kroner, saa skal førnævnte Ejendom herefter tilhøre ham med samme Herligheder og Rettigheder Tilpligtelser og Byrder, hvormed den har tilhørt mig. Til Bekræftelse med min underskrift. J. Glud SKJØDE Matr nr 15 Underskrevne Kammerraad Godsejer J.A.Glud gjør vitterligt, at ligesom jeg ved Kjøbekontrakt af 8 maj dette Aar har solgt og overdraget, saaledes sælger, overdrager og skjøder jeg herved til Snedker Niels Hansen den af ham ifølge Fæstebrev af 19 Juli 1876 hidtil i Fæste havte under Jensgaards Gods henhørende Hus paa Hjarnø, med paastaaende Bygninger og Jordtilliggende, som under Matr No 15 er skyldsat for 0 Tdr 3 Skp 3 Fdk 0 Alb Hartkorn Gammelskat 8 Kr 39 Øre, med andel i Fælleslodden Matr No 26 sammesteds skyldsat for 3 Fdk Hartkorn. Da nu Kjøberen, bemeldte Snedker Niels Hansen har berigtiget Kjøbesummen 2300 Kr, skriver Totusinde og Tre Hundrede Kroner, saa skal førnævnte Ejendom herefter tilhøre ham med samme Herligheder og Rettigheder Tilpligtelser og Byrder, hvormed den har tilhørt mig.

Til Bekræftelse med min underskrift. J. Glud

 

SKJØDE Matr nr 16


Underskrevne Kammerraad Godsejer J.A.Glud gjør vitterligt, at ligesom jeg ved Kjøbekontrakt af 8 maj dette Aar har solgt og overdraget, saaledes sælger, overdrager og skjøder jeg herved til Hans Sørensen den af ham ifølge Fæstebrev af 24 November 1866 hidtil i Fæste havte under Jensgaards Gods henhørende Hus paa Hjarnø, med paastaaende Bygninger og Jordtilliggende, som under Matr No 16 er skyldsat for 0 Tdr 4 Skp 0 Fdk 0 Alb Hartkorn Gammelskat 8 Kr 54 Øre, med andel i Fælleslodden Matr No 26 sammesteds skyldsat for 3 Fdk Hartkorn. Da nu Kjøberen, bemeldte Hans Sørensen har berigtiget Kjøbesummen 2400 Kr, skriver Totusinde og Fire Hundrede Kroner, saa skal førnævnte Ejendom herefter tilhøre ham med samme Herligheder og Rettigheder Tilpligtelser og Byrder, hvormed den har tilhørt mig.

Til Bekræftelse med min underskrift. J. Glud

 

SKJØDE Matr nr 17


Underskrevne Kammerraad Godsejer J.A.Glud gjør vitterligt, at ligesom jeg ved Kjøbekontrakt af 8 maj dette Aar har solgt og overdraget, saaledes sælger, overdrager og skjøder jeg herved til Jens Sørensen den af ham ifølge Fæstebrev af 6 Juli 1860 hidtil i Fæste havte under Jensgaards Gods henhørende Hus paa Hjarnø, med paastaaende Bygninger og Jordtilliggende, som under Matr No 17 er skyldsat for 0 Tdr 2 Skp 2 Fdk 2 1/4 Alb Hartkorn Gammelskat 6 Kr 83 Øre, med andel i Fælleslodden Matr No 26 sammesteds skyldsat for 3 Fdk Hartkorn. Da nu Kjøberen, bemeldte Jens Sørensen har berigtiget Kjøbesummen 2300 Kr, skriver Totusinde og Tre Hundrede Kroner, saa skal førnævnte Ejendom herefter tilhøre ham med samme Herligheder og Rettigheder Tilpligtelser og Byrder, hvormed den har tilhørt mig.

Til Bekræftelse med min underskrift. J. Glud

 

SKJØDE Matr nr 18


Underskrevne Kammerraad Godsejer J.A.Glud gjør vitterligt, at ligesom jeg ved Kjøbekontrakt af 8 maj dette Aar har solgt og overdraget, saaledes sælger, overdrager og skjøder jeg herved til Peder Christensen det af ham ifølge Fæstebrev af 10 Oktober 1868 hidtil i Fæste havte under Jensgaards Gods henhørende Hus paa Hjarnø, med paastaaende Bygninger og Jordtilliggende, som under Matr No 18 er skyldsat for 0 Tdr 3 Skp 2 Fdk 1/2 Alb Hartkorn Gammelskat 6 Kr 83 Øre, med andel i Fælleslodden Matr No 26 sammesteds skyldsat for 3 Fdk Hartkorn. Da nu Kjøberen, bemeldte Peder Christensen har berigtiget Kjøbesummen 2300 Kr, skriver Totusinde og Tre Hundrede Kroner, saa skal førnævnte Ejendom herefter tilhøre ham med samme Herligheder og Rettigheder Tilpligtelser og Byrder, hvormed den har tilhørt mig.

Til Bekræftelse med min underskrift. J. Glud

 

SKJØDE Matr nr 20


Underskrevne Kammerraad Godsejer J.A.Glud gjør vitterligt, at ligesom jeg ved Kjøbekontrakt af 8 maj dette Aar har solgt og overdraget, saaledes sælger, overdrager og skjøder jeg herved til Søren Jensen det af ham ifølge Fæstebrev af 23 december 1880 hidtil i Fæste havte under Jensgaards Gods henhørende Hus paa Hjarnø, med paastaaende Bygninger og Jordtilliggende, som under Matr No 18 er skyldsat for 0 Tdr 2 Skp 0 Fdk 1 Alb Hartkorn Gammelskat 3 Kr 41 Øre, med andel i Fælleslodden Matr No 26 sammesteds skyldsat for 3 Fdk Hartkorn. Da nu Kjøberen, bemeldte Søren Jensen har berigtiget Kjøbesummen 1300 Kr, skriver Et Tusinde og Tre Hundrede Kroner, saa skal førnævnte Ejendom herefter tilhøre ham med samme Herligheder og Rettigheder Tilpligtelser og Byrder, hvormed den har tilhørt mig.

Til Bekræftelse med min underskrift. J. Glud

 

MED 1883 SALGET VAR ALLE GAARDE OG HUSE PAA HJARNØ SOLGT