Skifter

Diverse skifter,  se også under “protokoller” hvor Jensgaards skifteprotokol findes.


1669 Anna Jensdatter i Glud

1794 Rasmus Jensen skræder på Alrø

1809 Niels Madsen matr.7

1812 Laurs Olesen matr.11

1814 Sophie Olesdatter matr.13

1817 Søren Christophersen matr.10

1895 Jens Jensen matr.13c

 

Skifte efter  Anna Jensdatter i Glud.


Anno 1669 d.2 hafver wi underskrefne Folmer Tammesen af Gramrode, paa Kongl. May. Rettes vegne, og paa hans Høygr. Excell. nu sl. Nicolay Friis hans vegne, forvalter ofuer Grevskabet, Peder Jensen paa Tilstrup? og fogden Svend Tammesen ? paa Boller, forsamllede udi Rasmus Thomesens Huus og Gaard udi Glud, der efter hans sl. Hustru Anna Jensdatter at holde og forfatte Endelig skifte og deeling imellem ham paa dend eene, dend sl. konis børn og arfinger, nafnlig Niels Sørensen boende i Niibe, Tøger Sørensens hustru ibdm. Maren Jensdatter og dend sl. Mands børn; Anna Tøgesdatter, Søren Tøgesen og Christopher, Tøgesen, Enevold Jørgensens kone Mette Sørensdatter udi Aastrup, og Søren Sørensens kone Karen Sørensdatter paa Hiernø paa dend anden side som her til Sterfboen i dag loulig var indkallede efter Kalds sedlens? videre melding af 12 Febr. 1699, og mødte alene af de indstefnede personer Salig Thøger Sørensens hustru Maren Jensdatter paa egne og børns vegne, samt Enevold Jørgensen i Aastrup, Søren Sørensen og sin Kone Karen Sørensdatter af Hiernøe, fra Niels Sørensens blef fremblagt En Missive af 24 febr. som begering til Rasmus Tommesen, at hand hvis billigheds medfør de handlede. Vurderings mendene er Jep Bertelsen og Jens Rasmusen udi Østrup, og er da efter forevisning og angifendes blefvis vurderit som følger.

 

Qveg og Bæster  Rdl. Mk. sk.

1 bær brun vreisk? hest 19 aar 2–

1 brun blæset øg 14 aar 10–

1 brunblæset hestplag 3aa 8–

1 brun blæset øg 15 aar 4–

1 rødblæset øg 19 aar 6–

1 brunstiernet 19 aar 1-2-

1 sort blæset koe 8 aar 2-4-1 dito 8 aar 3- 4-

1 rød broget dito 14 aar 3–

1 Jis? graa dito 14 aar 3-2-

1 sortbroget dito 10 aar 3-2-

1 Kuulsort koe 10 aar 3-4-

1 sort stiernet stud udi 4 aar 3–

1 sort hielmed quiekalf som er Anna Tøgesdatters

1 graa stiernet quie kalf 2 aar 1-2-

1 sort stiernet quie kalf 3 aar 1-4-

11 Faar, deraf 4 Vinterlam de 7 faar a’ 3mk. 8sk. 4–

4 lam a’ 2 mk 1-2-

1 blachhielmed studkalf 2–

1 sort Quie kalf 2-8-3 grise a’ 1 mk. 3–

4 galt polde a’ 1mk. 8sk. 4 grise a’ 1mk, 3 galtsvin a’3½ mk, 1 do svin 3mk. 3-5-8

 

Vogn og Ploug redskab  

1 Vogn med Havn og hamle samt drejetøj 2–

1 Vogn med mogsider gl. haml og drejetøj 1-2-

1 ploug med jern og drejetøj 1–

2 harve 2-8-

 

Indboe udi Dagligstuen  

1 Egebord med oben Bøgefod -5-

1 Fyr dito og med obenfod -2-

1 lang Fyrbenk – – 12

1 dito mindre – – 2

1 Egestoel -1-

1 større dito -1-4

1 Sort kiste med Laas som hører Anna Tøgesdatter til

1 kandbænk med 3 rum og laaes for den eene -5-

1 Liden Egeskab med laaes 1-1-

 

Udi Lildstuen  

1 lang Ege bordblad med oben fod 1-

1 Lang Fyrbenk – 1 –

1 gl. Sort Fyrkiste med laaes – 1 –

1 Hiulsach -1-4

1 Sort half kiste med hiørnjern som er Rasmus Tommesens,

2 Skriin som høreer pigerne til.

1 Ege sengested med fyr stolper uden himmel -4-

 

I det vester Kammer  

1 gl. skab med lidet fyrblad ofuenpaa – – 8

1 gl. Fyr sengested med himelog gl. blaa drejslomhæng -3-8

1 gl. stoel – – 4

 

Udi Spiiskammer  

3 Øltønder – 3 –

½ tønde – – 12

1 gl. kar – 1 –

1 sold – – 21 Hasp? – – 2

2 gl. handkasse? – – 6

 

Udi brøgersit  

1 Ege tapkar – 3-8

1 mindre dito -1-8

1 gl. u? brugt. dito – 1 –

1 gl. brørerstønde paa 1 t. 2-4 –

1 liden koberkedel – 2 –

1 gl. koberkedel paa 1 ? – 4 –

1 gl. bagtrog – – 12

1 balle? – – 4

1 Qurn -3-

1 Jerngryde -3-

1 Medsing kedel – 3 –

1 bereløb? – – 2

1 Knive 2?

 

Paa Lofted  

Rug aftærsked 1½ skp a’ 2mk 4sk -3-11

Biug 11 skp a’ 1mk. 6sk. 2-3-2

Avr 4 t. a’ 5 mk. 3-2-

Hvede 1 t. for 1-2-

 

Tinn  

3 gl. Fade og et tallerken væg 16 mk?. a’ 5sk. -5-

2 gl. mesing lysestager – – 12

1 Ildskoul – – 6

1 Jern Ildtænge – – 4

1 Skorstens lenke – – 8

1 jern rist – – 6

1 Bou Saug – – 12

1 stor Naur – – 8

1 liden Naur – – 6

1 Buløxse -2-8

1 Hand øxse -2-1 Tamøxse? – – 12

1 Skier Knif med Kiste -1-8

2 Høeleer, den ene 3mk.den anden 1mk. 8sk. -4-8

1 Torvespade – -12

 

Senge Klæder og deslige  

 

Sengen i Vester camrit  

1 gl. Hvidbroget bolster underdyne – 1-8

1 Hvid Linned dito -1-8

1 Overdyne linned -4-

1 liden hofued dyne -2-

2 Blaargarns lagner a’ 1 mk. – 2 –

 

Udi lild stuen

1 Hviid Lined Dyne gl. – 2 –

1 gl. Stribet Linned dito – 1 –

1 par Hørgarns lagner – 2 –

 

1 Liden benkedyne i dagligstuen – – 12

1 dito i Lildstuen 12

Hynder med Selskind betrechet – 1 –

 

Udi Pigens Seng 2 dyner et par blaargarns lagner og en hofued dyne 1-5-

Drengens Seng Tilsammen sat for 2–

 

Korn i Laden  

Rug 1½ trau a’ 2 skp. -4-14

Biug 6 tr. a’ 4skp 3Lp. a’ 11 mk. 5-3-

Avr 6 tr. a’ 3skp. er 18 skp a’ 10sk 1-5-4

Rug Sæden Er 3½ ? a’ 1Rd. 1mk. 8sk. 11-2-4

 

Noch fremblagt en Obligation af Tøger Sørensen udgifuen d.14 Feb. 1662 paa capital 30 Rbdl. med sin rente imidlertid som er 46 Rd.1mk 8sk, er i alt til dato 66-1-8

Niels Sørensen som Rasmus Thomesen for hans har betalt efter bevis af 12 marti 1679 5-5-9

Gaarden som af Rasmus Thomesen ei godvillig maatte delis, blef efter Lovens pag. 742 art.33 af Vurderings mændene Vurderit efter Kongl. Mays. allernaadigste forordning af 31 jannuari 1691. articul 2den og 8tende saaledis naar dend 1/3 for heerlighed afgaar a’ Td. 20 Rdl. er tilsammen af 9 Td. 7skp. 197-3-

Et huus paa grunden, som beboes af huusfolk, og Rasmus Tomesen opberge des leje sat for 10-4-

Rasmus Tomesen med arvinger som tilstede var, blef af retten, tilspurgt om de videre end allerede opført var, vidste som kunde kome boen til gode af tilstaaende gield, bohave eller noget andet, det da sligt at angifue paa det, ded kunde kome boen til gode og arvingerne til deeling, hvor til de svarede Nej.

Summa Sumarum Andrager ald boens midel, Penge 392-3-12

 

Boens Boirtskyldige gield er af Rasmus Tomesen blefuen angifuen som følger.

Søren Tomesen, som arbeidspenge 4–

Hr Niels Sørensen i Glud eftter opskrift 16-5-4

Niels Sørensen udi Koldsgaard som Rasmus Tomesen tilstod 18-4

Bent Madsen i Steenvad 12–

Søren Smed i Synderbye for arbejdsløn 1-2

Jørgen Ifversen som tiener Rasmus Nielsen 11-2

 

Peder Nielsen og flere 4–

Karen Frandsdatter 7-2

Anna Tøggersdatter 2-4

Rasmus Nielsen og Peder Nielsen af Glud som forkynde stefning i Nibe 3-4-

Peder Terkelsen i Nørby for Hiul arbeide 1–

Rasmus Tomesen for deet for sin begravelse imod sin sl. Konis som kosted tilsammen 16–

Extraordinair skat af 9td. 7skp 3? 9-5-3

 

April Quartal 2-

Gaardens brøstføldighed ofuer alt paa Tømmer og tag sat og taxerit for 64-3-8

 

Vaar sæden her til gaarden er:

Havr 16td. a’ 5mk. 13-2-

Biug 7 td. a’ 11mk. 12-5-

Boghuede 2skp a’ 1mk. -2-

 

Skifttes bekostning til Heredsfoged og Vurderingsmændene tilsammen 16–

Summa Boetskyldige Gield optelles 219–19

fra Boens beholdning fradrages blifuer pro cepto 173-2-13

 

Fra bemelte beholdene boens midler som er 173 Rdl. 2mk. 13sk. afgaar som boen er ført til Indtægt hos Tøge Sørensen i Nibe eftter Obligation med sin renmte 66 Rdl. 1mk. 8sk.. Saasom med samme udgifne Obligation nu efter Lovens melding pagina 826 art.4 er hadlet og desaarsag som ugyldig accepteres, blifuer da til deeling imellem Rasmus Tomesen og arfvingerne = 107 Rdl 1mk. 5sk.

 

1) Deraf Rasmus Tomesens halfpart 58-5-10 6?

Noch tilkomme ham som echte barn, som han frembdelis ud? Egteskab forblifver en broderlod 14 4 6 7½

= 73 4 1 1½

2) Tyge Sørensens arfinger 14-4-6-7½

3) Niels Sørensen 14-4-6-7½

4) Enevold Jørgensens kone 7-2-3-3-¾

5) Søren Sørensens kone paa Hirnø 7-2-3-3-¾

 

Med deeling og lods kastelse er ophøit til vidne som formøndere for Tøger Sørensens børn og Niels Sørensen vise self møde der imod at tage, dog for tiden at vinde, er neden undertegnede for deris arfue udlagt.

Envold Jørgensen paa sin konis vegne, eftterlod Rasmus Tomesen sin anpart med dend halve deel som er 3 Rdl 4mk., og befindes der med at holde ham uden krauf i alle maader, og giver naar begieres. Søren Sørensen paa Hiernø, paa sin hustru Karen Sørensdatters vegne, indgich og beloufede ligesom Envcold Jørgensen, baade for arf og afkald.

De øfrige boends gieldene belofuede Rasmus Thomesen, en hver eftter opskrift at fornøje og dermed beholder hand af boens midler saavit det kan bedrage.

 

Tøgger Sørensen boens lode = 14 Rdl. 4mk. 6sk 7½?, der til udlagt:

1 Rødblæset øg 6 rdl

1 Jiist graae koe 3 Rdl. 3mk

1 Vogn med havn og hamler 2 Rdl.

1 Gl. brøgerskedel paa 1 tønde 2 rdl. 4mk

3 Gl. Fade og it tintalerken 5mk.

Er = 14 Rdl. 5mk.

lige fra sig 9sk 4½?

 

Niels Sørensens lod = 14 Rdl. 4mk. 6sk 7½?, Dertil er udlagt:

Som hand skylder her til Boen 5Rdl. 5mk. 9sk

1 Lidet Egeskab med laas 1 Rdl. 1mk

1 Kandbord med 3 rum og 2 laase 5mk.

1 lang Egebordblad med oben foed 1 Rdl.

1 Sort Blæset Koe 3 Rdl. 4mk

fra det forige lod 9sk 4½?1 Lang Fyrbord 1mk.

1 gl. fyrkiste med laas 1mk.

1 Hiulsach 1mk. 4sk.

Er = 14 Rdl. 5mk. 6sk. 4½?

lige fra sig 9sk. 7½?

 

Hvilchet til nermer affordring af Niels Sørensen paa egen og baade børns vegne, som hans er formønder for eftter loven blifuer affordred hos Rasmus Tomesens under hans upsigt og tilsvar hos vedkommende for ?.

Og var hermed yngste arfvinger i allemaader fornøiede, og sig udi ingen maade ofur dette skiftes forretning hafde noget at besverge. Hvormed dette skiftte er til ende bragt, som vi underskrefne bekreftter.Datum utsupra CLS

 

Amtsskifteprotokol Arkivskaber B5C, lb.nr. 216, 102 b – 103 a

Skifte Forretning efter Rasmus Jensen Skrædder paa Alrøe Land


I 1794 14de Janr Indfandt sig paa Alrøe Land paa Skifte forvalteren og S.F.Hr: Kammerherre v: Bulow’s Wegne efter givne Fuldmagt, Forvalter Hans Schou fra Rodstens Eje med 2de tiltagne uvillige Mænd Jacob Rasmussen og Peder Jepsen begge heraf Bÿen For efter Arvingernes Begiering efter Huusmanden Rasmus Jensen Skrædder at foretage en Lovlig Skifte Behandling, imellem Enken Anne Niels Dr og den Sal: Mands arvinger som ere:Mette Rasmusd. gift med Niels Nielsen Laurboe i Hvillerup i Assens Sogn i Bjerre Herret,

Ellen gift med Jens Ollesen i Gangsted;

Anne gift med Peder Hansen i Hundslund

Karen gift med Søren Christensen paa Hiernøe og

Bodill gift med Mølleren Hans Adolph paa bemte Hiernøe, som alle paa deres Hustruers vegne var mødt, saavelsom Enken med Laugværge Anders Jørgensen heraf Landet:

Og er da forrettet som følger.

Skifte Retten fandt sig beføjet at spørge de myndige Arvinger om de forlanger Boen skulle Registeres og Vurderes eller de mellem sig selv ville dele Boet? Hvortil Deres saavelsom Enkens Positive Svar maae afgøres. Hvortil Jens Ollesen og Niels Nielsen Laurboe saavelsom de øvrige Arvinger paa deres Hustruers Vegne svarede:

At de nu vare forenede med Enken om at Bytte og Deele Boens Løsøre imellem sig saaledes at de 2 første hver nyder 5 rd siger fem Rixdl., de øvrige som er af andet ægteskab og Enkens Egne Børn tilstaaede selv at ville Deele sig imellem og allerede enhvær især Declarerede sig fornøjet. Enken betaler ald gield og Besvæering som hæfter paa Boet og holder Skifte Forvalteren i alle maader Anger og Kravesløs.

Huuset som som under forstaaende Mellemhandling ikke er indbegreben, bestaar af 8te fag, er Enken berttiget til at beholde at besidde hendes Lovstand Ifølge en Forskrivning af Dato 21de Febr: 1755 som blev fremlagt og som lyder saaledes som i Cop: Protl: pag. 336 findes indført.Men Jens Ollesen af Gangsted paa sin Hustrues Ellen Rasmus Datters vegne af 1ste Egteskab var af Formeening at Grunden hvorpaa huuset er bygt tilhørte ham aleene og ingen anden paa Grund af det fremlagte Documents Indfald.

 

De øvrige Medarvinger formeente derimod de alle burde være Lodtager saavel i Grund som Bygning.End videre meldte sig Søren Jensen som Jørgen Andersen Vestergaards efterkommer og gift med en Sønne? Karen? af Vestergaard og paastaaed at Grunden efter Enkens Død skulle falde tilbage til Gaarden hvorfra det var kommen.

Men alle disse Pretendentere vare Eenige at udsætte deres paastandes Afgiørelse til Enken ved Døden afgaaer da hun imidlertiid har brugen og nytten af samme, som bliver eenhvær især forbeholdt sin lovlige Ræt. Saaledes afhandlet og tilgaaet bekræftet med Hænders Underskrift.Datum ut supra Schou.

 

Enken med Laugværge Anne Niels Datter, Anders Jørgensen

Paa vores Hustrues Vegne: N: N:Niels Nielsen Laurboe, Jens Ollesen, S:C:S: Søren Christensen, Hans Adolph Høg, Peder Hansen med paaholden Peen

Til Vitterlighed Jacob Rasmussen, Peder Jensen

 

Skifteforretning efter afg. aftægtsmand Niels Madsen, mat.7


Anno 1809 den 11 october anmeldte gaardfæster Søren Nielsen paa Hjernøe land under Jensgaards gods, at hans fader Niels Madsen aftægtstager hos ham, ved døden var afg. samme dag, hvorda indfandt sig den kongelige skifteret som skifteforvalter i Bjerre Hatting herreder justitsraad og herredsfoged Brorson fra Ussinggaard, med Chresten Chrestensen Stiernholm fra Jensgaard, med 2de testes som vitterligheds vidner nemlig Sognefoged Niels Jensen og gaardmand Easmus Sørensen her af landet, for at holde en lovlig forseglings forretning efter bemeldte afdøde Niels Madsen. Enken Karen Jensdatter anmeldte at hun og hendes afgangne mand kuns blot og alene eier deres gang og linnet klæder da de begge med fæsteren af gaarden har stedse holdt bord sammen og ikke været adskildt, saa at der ingen opholds contract haver været oprettet imellem dem. Enken foreviste nu da den afdødes som kun bestaar i:

4 skiorter, 1 sort lejene hue, 1 blaar lue, 1pr vanter, 1 blaae kiole, 1 do. m/vest, 1 pr. Do. boxer, 1 stribet undertrøje, 1pr. hvide lærrets buxer, 2 pr blaae strømper, 1 pr hvide do, 1 pr blaa springtriller, 1 pr støvler, 1 pr skoe med spænder, 1pr træskoe, 1 blaa og en hvid halsklæde, 1 hørgarns lang strimmel, 1 liden skrin.

Enken erindrede sig ikke mere at være den afdødes tilhørende. Fæsteren Søren Nielsen af gaarden som enkens stedsøn lovede skifte retten at lade sin fader begrave, som skik og brug her paa landet, og hans stedmoder lovede denne sin stedsøn, at han skulle faae begravelsen betalt ud af den afdødes efterladenskaber. Enken lovede at holde ald det foreskrevne er tilstede til 30te dagen som bliver den 11 November først kommende formiddag kl.11, hvilken dag enken med laugsværge, og den afdødes børn, af hende bliver tilsagt at give møde. Imidlertid beroer skifteretten til den tid. Det passerede bekræftes af stervbostedet paa Hjernøe den forbemeldte 11 October 1809. Stiernholm.

Til vitterlighed: Niels Jensen, Rasmus Sørensen, begge af Hjernøe

Anno 1809 den 11te November blev foretaget skifte til endelig slutning efter ovenmeldte Niels Madsen paa Hjernøe, dertil mødte paa skifterettens vegne C.C.Stiernholm fra Jensgaard, enken Karen Jensdatter med selv antagen laugsværge, Stephan Hansen Høegh gaardmand her paa landet. dens afdødes børn i første ægteskab med Karen Sørensdatter nemlig:

a. gaardmand Mads Nielsen paa Hjernøe

b. gaardens fæster Søren Nielsen do.

c. Karen Nielsdatter, 25 aar, gift med Annex bonden Søren Niels Sørensen her paa landet.

 

I sidste ægteskab med nu levende enke Karen Jensdatter:

a. en søn Jens Nielsen gaardmand her paa landet

b. en datter Karen Marie Nielsdatter 27 aar, tjenende selv broderen Søren Nielsen her paa stervbostedet, for denne Karen Nielsdatter mødte som formynder velagte gaardmand Bertel Laursen her paa landet.

Som vurerings og vitterlighedsmænd var ligeledes mødt sognefoged Niels Jensen og gaardmand Rasmus Sørensen her paa landet, udi disses overværelse begyndtes med at registrere og vurdere det fornævnte:

 

4 skiorter 2 Rd

1 sort leyen lue 2mk

1 blaae lue 1mk

1 pr finger vanter 8sk

1 blaae kiol 2 Rd

1 ditto vest 1 Rd

1 pr ditto boxer 5mk

1 stribet undertrøje 2mk 8sk

1 pr hvide lærreds boxer 2mk

2 pr blaae strømper 4mk

1 pr hvide ditto 1mk 8sk

1 pr blaae spring triller 1mk

1 pr gl.støvler 4mk

1 pr sko med spænder 3mk 8sk

1 pr træesko 8sk

1 blaa, et hvid halsklæde 4mk

1 hørgarns lang strimmel 1mk

1 lidet skrin 1Rd 1mk

deri noget jerntøj 1mk 8sk

endvidere en gl. kiedel 1 Rd

1 lin lue 1mk 8sk1 flaske 8sk,

1 pr lysestager 2Rd 2mk = 2 rd 2mk 8sk

1 faar 16mk, 1 lam 8mk 4 Rd

 

Mere vidste enken med laugsværge ikke at opgive, ligesom enken forsikrede ikke at eie rede penge eller tilgodehavende penge, saa enken ikke eier mere, end som det nævnte uden alle sine gangklæder som alle vedkommende erklærede for rigtig, og med den passerede vurdering alle vedkommende fornøiet. Alt saa opløber vurderingen til den summa 20 Rdl. Enken med laugsværge kunne ikke opgive nogen gield, eller var til nogen bortskyldig.

For skifteretten fremstod derpaa samtlige arvinger enken med laugsværge som forklarede at de alle var bleven enige om at gaardfæsteren Søren Nielsen som broder og medarving skulle i stedet for til skiftets bekostning og begravelsens bekostning have de berørte vahre til erstatning, hvorom Søren Nielsen erklærede sig fornøiet om endskjønt begravelsen havde kostet ham mere end 20 Rd, hvilket Karen Nielsdatter med formynder tilstode at være paa i sandhed, saa de ikke heller havde noget imod at bemeldte halvbroder saaer alt det vurderede, saa intet til arvingerne bliver at arve og at Søren Nielsen lovede at betale dette skiftes bekostning som bliver saaledes.

1stk stemplet papir til skiftebrevet 1mk 11sk

1/3 procent til revisionscontoiret af det vurderede 7sk.

12 procento til Justitsfondet 1mk 4sk

Skifte sallarium 1mk 4sk

Skriver, do 3 ark 1Rd 3mk

Vurderings og vitterligmænd eftergav deres sal.

I alt 2Rd 1mk 10sk.

 

Ved dette skifte bliver en forpligtelse, for Søren Nielsen, at om nogen, imod al formodning skulle fremkomme med nogen beviselig fordring, han da ene afgjør samme. udea at vedkomme skifteretten, hvilket Søren Nielsen lovede. Samtlige arvinger bad nu at skiftet maatte sluttes, hvilket saaledes er sluttet.

Stiernholm

Arvinger Mads Nielsen, Søren Nielsen, Søren Niels Sørensen, Jens Nielsen, paa Karen Nielsdatters vegne som formynder Bertel Laursen.Som vurdering og vitterligheds mænd Niels Jensen, Rasmus Sørensen.

 

SKIFTE 1812 Laurs Olesen matr.11


Registrerings og forseglings forretning efter afdøde aftægtsmand Laurs Olesen paa Hiernøe

Anno 1812 den 14de Juni strax efter anmeldelse indfandt sig paa skifteforvalteren hr, herredsfoged Justitsraad Brorsons Sognefoged Niels Jensen samt tvende testes og vitterligheds vidner navnlig Mads Nielsen og Rasmus Sørensen begge gaardmænd paa Hiernøe i stervboet hos enken Maren Madsdatter, for at foretage og holde lovlig forseglings og registrerings forretning efter ved døden afgangne aftægtsmand Laurs Olesen opholdende sig hos sin søn gaardmand og fæster Ole Laursen paa Hiernøe under Jensgaards gods. Enken med sin salig afdødes mand har stedse opholdt sig inde hos fæsteren af gaarden og derfor ikke har været adskildt fra bord med fæsteren hvorfor enken anmeldte at hun med sin salig afdøde mand havde intet meere eiende uden deres gang og linned klæder som bestaar af følgende, hendes mands 3 stk blaargarns skiorter, 1 hørlærreds do, 1 løjen hue, 1 par brune vadmelsbuxer, 1 par lærrets underbuxer tvende, en gammel brun vadmels kiole, en hvid vadmels undertrøie, en gammel stribet hvergarns ditto, en stribet hvergarns brystdug, tvende par hvide uldstrømper, et par graa vanter, 1 blaatavlet tørklæde, et par træskoe, et par gl.skoe,.

 

Enken erklærede at hun intet var mere eiende, hverken i vahre eller rede penge, uden alene hendes egne gang og linned klæder, hvilket hermed tilstaaes af Niels Jensen Sognefoged, og tillige af Vitterligheds mændene: Mads Nielsen, Rasmus Sørensen.

Registrerings og vurderings forretning efter aftægtsmand lauers olesen paa Hiernøe

Anno 1812 den 9de October, paa skiftetforvalteren hr justitsraad Brorsons vegne efter fuldmagt indfandt jeg mig Sognefoged Niels Jensen her af Hiernøe i stervboe gaarden hos gaardfæster Ole Laursen paa Hiernøe, for at registrere og vurdere aftægtsmand Lauers Olesens efterladenskab ifølge forseglings forretning af 14de juni 1812, i Overværelse af enken Maren Madsdatter med antagen laugsværge Rasmus Laursen og tillige fæsteren af gaarden ole Laursen, med tiltagen 2de vitterligheds vidner og vurderingsmænd naunlig Mads Nielsen og Rasmus Sørensen, begge gaardmænd her paa landet.Tho blev boet saaledes vurderet for sin fulde værdi nemlig

 

3 stk blaargarns skiorter, 6rd

1 hørlærreds do, 3rd

1 par brune vadmelsbuxer, 2mk

1 par hør lærrets underbuxer, 2mk

tvende par hvide lærredsbuxer 1rd 5mk

en gammel brun vadmels kiole, 1rd 3mk

en hvid vadmels undertrøie, 1rd 5mk

en gammel stribet hvergarns ditto, 4mk

en stribet hvergarns brystdug, 2mk

tvende par hvide uldstrømper, 1rd 2mk

et par graa vanter, 1mk 8sk

1 blaatavlet tørklæde, 2mket par træskoe, 1mk

et par gl, sko 1rd 3mk

1 løjen hue, 1mk

Den hele summa 19rd 2mk 8sk

Da intet var mere at vurdere paa tilspørgende af enken og laugsværge, blev for i dag forretningerne sluttet og underskrevet stervboe gaarden paa Hiernøe d. 9de October 1812

Paa skifteforvalterens vegne Niels Jensen, sognefoged.

Som Laugsværge paa enkens vegne og gaardfæsterens medunderskriver Rasmus Laursen, Ole Laursen

Som vitterligheds og vurderingsmænd: Mads Nielsen og Rasmus Sørensen, gaardmænd paa Hierneøe

P.S. den afdødes arvinger er enkens laugsværge Rasmus Laursen og fæsteren af stervboe gaarden Ole Laursen og Mads Laursen, som boede og døde i Rimmerslund i Hedensted sogn og har efterladt sig børn, det tilmeldes dem hermed fra Niels Jensen, sognefoged paa Hiernøe.

 

Skifte 1814 Sophie Oledsatter  matr.13


Anno 1814 den 12 October strax efter anmeldelse indfandt sig paa skifetforvalteren justitsraad Brorsons vegne med Niels Jensen sognefoged paa Hiernøe med tvende testes som vitterligheds vidner nemlig Steffen Hansen gaardmand og Jørgen Hansen, Møller paa Hiernøe i stervboet hos gaardmand Jens Nielsen for at foretage og holde en lovlig registrerings og forseglings forretning efter ved døden afgangne aftægtskone Sophie Olesdatter, enke efter ved døden afgangen Niels Sørensen opholdende sig hos gaardmand Jens Nielsen paa Hiernøe under Jensgaard gods, efter afdøde enke befandtes: En liden jærngryde, en liden koberkiedel, en jern kande, et tin fad, ½ dosin tin tallerkner, et par pottemager? fade og 3 potter, en ildskoffel og ildklemme, et lidet gl. hængeskab hvori ei var noget, en gl halv kiste hvori var enkens klæder som følger: en gl. huntins? trøye, en blaa hvidtaul ditto, et sort skiørt, et blaa ditto, 3 gl.blaargarns særker, 2 pr gl. blaa uldne nattespon? , hends seng hvori var en gl. bloestribet overdyne, en do rødstribet under dyne, en ditto, ditto underdyne, 2 stk gl. rød og blaastribet hovedpuder, 2 par gl blaarlærret lagner.

 

Gaardmand Jens Nielsen erklærede at han ikke havde modtaget mere med hende og at det er ham givet af de tilstedeværende arvinger efter contract af 31te marts 1812. Endnu fandtes efter afdøde enke en sum 56 Rdl 3mk i gammel brugte Bankosedler og én obligation lydende paa 100 Rd.Da nu intet var mere at erindre sluttede forretningen for i dag. Datum Hiernøe ut supra.Niels Jensen, sognefoged.

 

Den afdødes arvinger ere følgende:

Paa mandens side ere 4 søstre

Maren Sørensdatter som boede paa øen Alrø, men er død og som efterlader sig 3 børn:

Mette Jørgensdatter gift med Jens liboriusen paa bemeldte Alrø men nu er død og efterlader sig børn: en søn Leborius Jensen boende paa alrø, Maren Jensdatter gift med Rasmus? Andersen paa Alrø, Jørgen Jensen boendes i Aarhus, en søn Court Jensen boende ogsaa i Aarhus kiøbstad

Kiersten Jørgensdatter gift i Horsens

Karen Jørgensdatter tjener i Horsens

 

Johanne Sørensdatter gift paa Hiernøe men er død og har efterladt sig børn:Søren Niels Sørensen boende paa Hiernøe, Mette Sørensdatter, gift paa Hiernøe med Bertel LaursenAne Sørensdatter gift paa Endelave med Hans Nielsen LarsenSophie Sørensdatter boende paa Hiernøe

Anne Cathrine Sørensdatter gift med Søren Rasmussen paa Hiernøe

Anne Kjerstine Sørensdatter er enke og aftægts kone hos Niels Jensen, sognefoged.

 

Paa enkens side ere arvingerne:

Søren Rasmussen boende paa Hiernøe

Ingeborg Rasmusdatter, enke og aftægts kone paa Hiernøe, begge ere levende, og ikke flere arvinger paa denne side

 

Skifte 1817 Søren Christophersen Matr.10,Registrering og forsegling


Anno 1817 den 26de februar strax efter anmeldelse indfandt sig paa skifteforvalterens hr. herredsfoged Borchs vegne ved Christen Christian Stiernholm fra Jensgaard, med 2de testes som vittreligheds vidner, naunlig Rasmus Sørensen og Jens Rasmussen begge gaardmænd her paa Hiernøe, i stervboet hos enken Ane Kierstine Sørensdatter, for at foretage og holde lovlig registrerings og forseglings forretning efter ved døden afgangne aftægtsmand Søren Christophersen, opholdende sig hos gaardmand og fæster Niels Jensen paa Hiernøe under Jensgaards gods. Enken Ane Kierstine Sørensdatter anmeldte at hun med hendes salig mand bemeldte Søren Christophersen i deres ægteskab hafde ingen børn aulet.

 

Hendes mands nærmeste slægtninge var 2de brødre naunlig: Rasmus Christophersen boende i Svalvig i Norge og Jens Christophersen boende i Svendborg kiøbstad i Fyn, som begge ere døde, men ventelig har efterladt sig livsarvinger, bemeldte Enke angav at hun og sin sal. afdøde mand fra gaardens afstaaelse har stedse været sammen og ikke været adskildt fra bord med fæsteren af gaarden hvorfor enken anmeldte at hun og sal. afdøde mand fra gaardens havde intet mere eiendele end deres gang og linnet klæder, som bestaar af følgende hendes mands:

5 blaargarns skiorter, 1 løjen hue, 1 lin hue, blaae mangskierters buxer, 1pr vadmels buxer, 1 pr lærreds buxer, 2de par hvide uldne strømper, 1gl vadmels kiol, 1 blaae vadmels kofte, 1 blaa undertrøye, 1 vest, 1 brøstdug, 1 pr blaae vandter, 1pr træesko, 1pr gl. støvler, 1 gl hængeskab hvori intet var, 1 skrin hvor ruum var for bemeldtes klæder. Enken foreviste hendes erklærede at hun intet var mere eier af hverken i vahre eller rede penge uden altsaa hendes egne gang og linnet klæder.

Enken foreviste hendes og hendes mands opholdskontrakt af dato 12 september 1799, i henhold til samme erklærede enken at hun og sin sal. mand havde hverken koe, faar eller slig, da de var inde hos fæsteren af gaarden og ikke var udgaaet. Siden opholdskontracten ikke forbinder fæsteren til af gaarden at skal betale deres begravelse, saa blev ventileret?: at fæsteren af gaarden lader den sal. afdøde hæderlig og anstændig begraven, hvorimod fæsteren af gaarden Niels Jensen nyder betaling ud af forbemeldte vahre. Da intet mere var at anmelde boen til foruden udsættes videre skiftebehandling indtil 30te dagen saa bliver dden 28de Marts førstkommende. I midlertid bliver enken suarlig til forbemeldte vahre hvormed forretningen for i dag sluttet Datum Hiernøe ut supra

C.C.Stiernholm Niels Jensen, sognefoged

Som vitterligheds vidner: Jens Rasmussen og Rasmus Sørensen

 

Skifteslutning 1817 Søren Christophersen

Efter afg. Aftægtsmand Søren Christophersen paa Hjernø vid. registreringsprotokol fol. 35

Anno 1817 den 28de Marti, som 30te dagen efter ved døden afgangne aftægtsmand Søren Christopherse, Híernøe, mødte i stervboet hos gaardmand og sognefoged Niels Jensen skifteforvalteren hr. herredsfoged ?erchs vegne ved Christen Christen Stiernholm fra Jensgaard for at foretage skiftet efter bemeldte aftægtsmand Søren Christophersen til paa hans følgende 2de børn, skifte og deling imellem hans enke Ane Kirstine Sørensdatter og den afdødes 2de brødre, hvilke ere: Denne søn Rasmus Christophersen boer i Svalvig i Norge og denne ditto Jens Christophersen boer i Svendborg Fyen.

 

Enken Ane Kierstine Sørensdatter var tilfreds med antagen laugsværge velagte gaardmand heraf Hiernøe. Paa de 2de fraværende arvingers vegne var tilkaldet og mødt velagte og fornuftige gaardmand Ole Laursen og Mads Nielsen her paa Hiernøe, for at beagte deres bedste. Ligeledes var tilstede Sognefoged og gaardmand Niels Jensen i hans huus Søren Christophersen døde, for med videre med enken at opgive den afdødes boe. Som vitterligheds og vurderingsmænd var tilstede i Sognefoged Niels Jensens sted gaardmand Jens Rasmussen og Rasmus Sørrensen af Hiernøe.Foran skrevne vahre blev efterset og vurderet som følger:

1 blaargarns skiorte 4mk

1 do 4mk1 do 3mk

1 do 3mk

1 do 2mk

1 do 2mk

1 løjen hue 2mk

1 tøi hue 8sk

1 pr. blaae manskierttes buxer 1rd

1 pr. vadmels buxer 3mk 8sk

1 pr lærreds buxer 1mk 8sk

1 pr. hvide uldne strømper 1mk 8sk

1 pr. do 1mk 8sk

1? blaae vadmels kiol 3mk1 ? blaae vadmels kofte 4mk

1 blaaer undertrøje 1mk 8sk

1 vest 1mk

1 brøstedug 1mk

1 pr blaae vandter? 8sk

1 pr træskoe 8sk

1 pr gl. støvler 1rd 1mk 8sk

1 gl hængeskab 2 rd

derud var ei noget

Et skrin 1rd Latris 12 Rdlr.

Til vitterlighed erklærede enken med ehndes laugsværge samt Gaardmand Niels Jensen at den af afdøde var intet mere eier af, ligesom enken for sikkrede at hun ingenm rede midler vare eier af. Vurderings mændene tilbud at forbemeldte vahre var anskrevne til høyste værdi, saa de med god samvittighed vilde forlange at aflægge den befalede Eed. Alle vedkommende erklærede at de nu intet havde imod den passerede vurdering, men var derimod tilfreds altsaa opløber vurderingen til den Summa Indtægt 12 Rdlr.

Følger nu Boets besværing.

Enken Ane Kierstine Sørensdatter i forening med gaardmand Niels Jensen tilkjendegav at den dødes begravelse havde kostet ham i alt 12 rdl.Enken kunde ei anmelde nogen gjæld, eller erindrede at være til nogen bortskyldig, saa kun tilbage dette.

Skiftets bekostning3de stemplet papiir til skiftebrevet ad 27sk 5mk 1sk

Til revisions contoiret 1/3 procento af hele vurderingen 4mk

Til Justits fondet 12½ procento 1 rd 3mkSkifte sallarium boens hele vurdering 12skSkriver sallarium 3 ark 1rd 3mk

Vitterlighed og vurderingsmænd for 2 dage 1 rd 3rd 4mk 4sk

 

17 rd + 3rd 4mk 4sk= 15rd 4mk 4sk

 

Boens gjældVed at sammenholde og ….. (desværre mangle foto af resten af siden)men det ser ud til at Niels Jensen beholder vahrene mod at betale begravelsen etc.

 

Skifte 1895 Jens Jensen Matr 13c


Udskrift af Bjerre Herreds SkifteprotokolAar 1895 den 22 Februar form. kl. 10 blev Bjerre Herreds Skifteret sat paa Herredskontoret af den ord. skifteforvalter, herredsfoged Hansen med vidner E.Ejlersen og F.Israelsen, hvor da foretoges:Husejer af Hjarnø Jens Jensens dødsbo.Efter tilsigelse var mødt:

1. Afdødes broder, Ole Jensen, Smed paa Hjarnø ved sin svigersøn Jens Jensen, Murer paa Hjarnø ifølge fuldmagt som fremlagdes.

2. Afdødes broder Niels Jensen, Smed i Fensten

3. Sønnerne efter en afdød broder, Rasmus Jensen, nemlig: Niels Rasmussen i Glud præstegaard og Jens Rasmussen, murer i Horsens.

4. samt afdødes, ligeledes afgangne søster Ane Kirstine Jensens datter: Johanne Marie Hansen med mand og værge Jens Michael Hansen, husmand i Bredal i Engom sogn.

 

De mødende oplyste at afdøde aldrig har været i ægteskab, og at han ikke efterlader sig andre arvinger end de mødende. Boet Uds. til den 8de n.m. form. kl.10 paa herredskontoret.

Skifteretten hævet Gustav HansenJens Jensen, Niels Jensen, smed, Niels Rasmussen, Jens Rasmussen, Jens Michael Hansen,

Vidner: Ejler Ejlersen, F.Israelsen

 

Aar 1895 den 8 Marts form. kl. 10 blev Bjerre Herreds Skifteret sat paa Herredskontoret af den ord. skifteforvalter og skriver, herredsfoged Hansen med vidner E.Ejlersen og F.Israelsen, hvor da foretoges:

Tilstede var cand. jur. v.Thun, som fremlagde fuldmagt fra samtlige arvinger i henhold til hvilken han begærede sig boet udleveret, da alle arvinger ere myndige og tilstede.

Boet blev derefter overleveret til comparenten paa de myndige arvingers vegne idet han med sin underskrift kvitterede modtagelsen af kontant indbetalte penge.Boet sluttet, skifteretten hævet Gustav Hansen, G.v.Thun

Vidner: Ejler Ejlersen, F.Israelsen

læst 23 dec. 1895 i Skp.No.18 pag.484

Adkomstpaategning indf. pag.487