Skifteprotokol 1776-1798

SKIFTEPROTOKOL FRA JENSGAARD 1776 – 1798


Arkivsignatur G 368-2 Landsarkivet i Viborg
I denne protokol er der bortset fra skifte nr 2, 3 og 4 kun tale om skifter der foregår på Hjarnø.

Forord:
Denne bog som med stemplet papiir består af 183 giennemdragen og forseglede Blade, og er bestemt til en Skifte Protokol for hr Consistorial=Raad Hans Glud i Glud hans gods bestaaende af 111 Tdr, 1 skp, 2 fjk, 1 alb., bliver hermed til saadant brug autoriseret, hvori vedkommende har at indføre de derpaa Godset forefaldende Skifte=foretninger saa tydeligt og fuldstændig som skee bør efter loven, og de i tiden agter at forsvare.
Horsens d. 23 Jannuar 1777 (P).Rosenørn.

1776 NIELS NIELSØN ungkarl (matr no 8)


Anno 1776 d.17 April blev af mig Consistorialraad Hans Glud som husbond for Hiernøe=land foretaget hos Velagte Mand Niels Rasmusøn, sammesteds et lofligt Skifte med registrering og vurdering efter Sl. Niels Nielsøn barnfød der samme steds og var af landets unge tilhørende mandskab men døde i Horsens d. 19 marts, meget pludselig, efter at han dagen tilforn var rejst derop. Enke eller børn efterlod han sig ingen af der kunde arve ham efter loven hvorfor hans rette og eeniste Arvinger til hans efterladenskab ere følgende:

1. hans moder Anna Pedersdatter af Hiarnøe, som mødte ved skiftet med tiltagen laugsværge Søren Pedersøn ibid.

2. hans broder Peder Nielsøn af Hiarnøe, som og mødte her baade paa egne saa og som fød formynder paa hans Sd: broder Rasmus Nielsøn af Alrøe, hans 6 umyndige børns vegne nafnlig: Ellin Rasmusd. 22 aar, Anna Rasmusd. 20 aar, Jørgen Rasmusøn 17 aar, Niels Rasmusøn 15 aar, Jens Rasmusøn 13 aar, Kiersten Rasmusd. 11 aar. hans syvende og ældste datter Barbara Rasmusd. er i ægteskab med Niels Pedersøn paa Alrøe som var tilsamt at møde ved Skifte=Samlingen for at iagttage sit eget gafn, men mødte ikke.

3. hans søster Maren Nielsd. som er i ægteskab med hæderligen og velagde mand Jørgen Mikkelsøn Skoleholder i Raarup der var tilstede.

4. hans søster Anna Nielsd. som er i ægteskab med Rasmus Jensøn Skræder paa Alrøe paa hvis vegne ingen mødte endskiønt det var samme tilkiendegivet at skiftet idag begyndte.

5. hans søster Karen Nielsd. som er i ægteskab med Niels Rasmusøn paa Hiarnøe, der var tilstæde.

6. hans søster Anna Kierstina, som er i ægteskab med Jørgen Sørensøn Krag i Raarup, der og mødte ved Skifte=Samlingen. ligeledes var nærværende som Vurderings Mænd Mads Nielsøn og Laurids Olufsøn begge af Hiernøe, der vurderede Sd: karls efterladenskab, som var følgende:

Efter vurderingen modtagne af samtlige Arvingerne saaledes:

1 lidet skriin 3mk – Niels Rasmusøn
I dette skriin fandtes:
1 blaa klædes kiortel 5rd – Peder Nielsøn
1 par boxer af skæg 1rd 1mk – –
1 Nattrøye af hiemgiort tøye 2mk – –
1 dito af ulden damask 1rd 1mk – Jørgen Michelsøn, Raarup
1 Vadmels kiortel 1rd 2mk – Jørgen Sørensøn Krag, ibid
1 ringere do 4mk – Peder Nielsøn
1 Vadmels trøye 4rd – Niels Rasmusøn
1 striibede dito 1mk – Peder Nielsøn
1 dito 1mk – Jørgen Sørensøn Krag
1 striibede brøstun 12sk – –
1 hviid vadmels trøye 12sk – Peder Nielsøn
1 blaae Vadmels kiortel 3mk – Jørgen Sørensøn Krag
1 par brune boxer 12sk – Rasmus Jensøn, Alrøe
1 par vadmels boxer 1mk – Peder Nielsøn
1 par dito 12sk – Jørgen Sørensøn Krag
1 par lærreds dito 1rd 8sk – Peder Nielsøn
1 par dito 12sk – Niels Pedersøn, Alrøe
1 sort tørklæde 2rd – Jørgen Michelsøn
7 Skiorter, og
5 par Strømper, dem syntes moderen selv at ville dele mellem arvingerne
1 par Støfler 1rd – Jørgen Michelsøn
1 par dito 1rd – Rasmus Jensøn
1 par Skoe 1mk 8sk – Peder Nielsøn
1 par Skoe=spænder 2rd 2mk – Jørgen Michelsøn
1 par Knæe=spænder 5mk – –
1 hat 1mk 8sk – Rasmus Jensøn
1 hue 2mk – Rasmus Jensøn

I rede penge fandtes:
1.i Dukater 20rd
2.i Banko=Sedler 5rd
3.i anden Courant mynt 140rd 3mk 1sk
—————————————————-
Summa Bonus indtægt 184 rd 3 Mark 5 skilling

Videre blev tilspurt de tilstædeværende arvinger om de vidste noget mere der tilhørte dend Sd: karl som burte her at anføre, hvortil de svarte alle Neje. Klæderne blev derpaa lerveret moderen til forvaring og tilseen og pengene under forsegling til Peder Nielsøn og Niels Rasmusøn, begge af Hiernøe til ansvar.

Derimod fremlagde Arvingerne i Skifte=Retten en regning paa deres udgifter ved den Sd: karls begravelse, af følgende indhold:

1 hørgarnslagen 4 mk
1 blaargarns lagen 1mk 8sk
1 par half=ermer 1mk
1 halsklud og homlepude 12sk
1 skpp. kaldk 5sk
1 potte Aqavit 1mk 8sk
Knappenaale 4sk
Humle 4sk
jorden paa Kierkegaar 4 mk
til Pastoren ? 1rd 2mk
til hr frimodt 1rd 2mk
til hr Bauseng 4mk 4sk
papir 2sk
for liiget at klæde og toe 2mk
til klodkemesteren 3mk
til hvede brød 1mk 8sk
for Liigbaaren at indbære 1mk 8sk
Øld for 12 sk
frandsk brændevin 4sk
Strøe=konen 1mk
for lauget at bære ham 2rd
til bedemanden 1rd 4sk
for liiget at klæde 4 mk
for liig=kisten 4rd 1 mk
for pladen paa samme 1rd 4ml
lyys for 4sk
8 all. lærret a’ 2mk 8sk er 3mk 2sk
til tieneste pigen i huset 1mk 8sk
———————–
sum 21 Rd. 11 s.

Horsens d. 22 Marts 1776, Rasmus Jacobsøn Hegelund
mig tilkomne Extra-skat for feb. og marts maaneder 1 Mk
—————————————
Summa paa boens bekostning 21 Rd 1 Mk 11 sk
Videre erklærede arvingerne at ligesom de ej vidste at hand hafde noget tilgode hos anden, saa vidste de ej heller at hand bort skyldede noget til anden, hvorfor og Skiftet blev sluttet for den gang og hensadt til afgiørelse om muligt er til først kommende 3 jun: h: a: Hiernøe d 17 Apr: 1776
H.GLUD

A:P:D: Som laugsværge for enken Anna Pedersd. underskriver Søren Pedersøn
Paa egne vegne og som formynder for min Sl. Broder Rasmus Nielsøns umyndige børn P:N:S:
Paa min kones vegne, Jørgen Michelsøn
Paa min kone Karen Nielsdatters vegne, Niels Rasmusøn
ligeledes paa min hustrus vegne J:S:S:

Som Vurderings Mænd, Mads Nielsøn og Laurids Olufsøn.

Efter foranførte vedtægt mødte hos Niels Rasmusøn paa Hiarnøe mandagen d. 3 juni 1776 Skifte=forvalteren tilligemed begge forannævnte vurderingsmænd Mads Nielsøn og Laurids Olufsøn af Hiernøe for at fortsætte og om muligt at tilendebringe dette skifte. De tilstedeværende arvinger var følgende:

1. Moderen Anna Pedersd. med laugsværge Søren Pedersøn af Hiernøe

2. Peder Nielsøn dend afdødes broder ibid.

3. Paa den afdøde broder Rasmus Nielsøn af Alrøe hans 6 umyndige børn var nærværende disses børns farbroder og fødte værge bemeldte Peder Nielsøn, og paa hans 7de, Barbara Rasmusd. var tilstede hendes mand Niels Pedersøn af Alrøe.

4. paa søsteren Maren Nielsd. vegne mødte hendes mand Jørgen Michelsøn Skoleholder i Raarup.

5. paa søsters Anna Nielsd. vegne var tilstede hendes mand Rasmus Jensøn af Alrøe

6. paa søsteres Karen Nielsd. vegne var nærværende hendes mand Niels Rasmusøn af Hiernøe.

7. paa søsterens Anna kierstina Nielsd. vegne mødte hendes mand Jørgen Sørensøn Krag af Raarup.

Derpaa blev dette skifte fortfaret som følger:

1. Tilspurgte jig som skifteforvalter alle tilstedeværende Arvinger om de vidste noget mere end hvad som er anført der boets regnes kun stervboen til indtægt, hvortil de alle eenstemmigen svarte nej. Derpaa spurgte ieg som Skifte=Forvalter videre:

2. om der paa den Boe hafde nogen giæld eller Besværing videre end hvad som er anført hvortil de alle svarede at skulde holde skifte=forvalteren uden ansvar for ald anden kraf, da de irke vidste at hand var nogen noget skyldig.

3. tilspurgte ieg samtlige arvinger om de forlangte at forhen specificerede og vurderede vahre skulde stilles til ofentlig auktion. Samtlige myndige arvinger begiærede ærbødigst at forhen specificerede Vahre maatte overlades dem efter vurderingen og hvad vahrer enhver bekom skulle fradrages fra deres lod hvormed ieg som skifte=forvalter samtykte for at vinde tiden og spare bekostninger. Og blev vahrene da efter samtliges gode samtykke saaledes delt at:

1. Peder Nielsøn bekom vahre for 8rd 12 sk
2. Niels Pedersøn fra Alrøe for 2mk 12sk
3. Jørgen Michelsen fra Raarup for 5rd 4mk
4. Rasmus Jensøn fra Alrøe for 1rd 2mk 4sk
5. Niels Rasmusøn af hiernøe for 1rd 1mk
6. Jørgen Sørensøn Krag, Raarup for 2rd 1mk
——————————————————-
19 Rd. 4s.

Ifølge foranstaaende beløber heele bonus indtægt sig
til dend summa. 184 Rd 3 Mk 5 sk
Dend udgift og besværing som haftes paa den
boe beløber sig til dend summa 21rd 1mk 11sk
———————-
hvilken bonus besværing naar dend fradrages
fra bonus indtægt bliver tilbage dend summa 163rd 1mk 10sk
Fra hvilken summa fradrages dette
skifte=brevs bekostning som var:
1. Et Ark stemplet papir 1 Rd
2. Skifte=Salarium 1rd 2mk 10sk
3. Skriver=Salarium 2rd
4. Vurderings Mændene 2mk
————————————–
4rd 4mk 10sk
Hvilken fradrages fra Boens beholdne midler bliver igen til deling imellem Arvingerne 158 Rd 3 Mk

Som deles i ti søster=lodder altsaa beløber en søster lod sig til 15 Rd 5 Mk 1 3/5 sk

Deraf tilkommer:
Enken eller moderen Anna Pedersdatter 2de søster lodder som beløber sig til den summa 31 Rd 4 Mk 3 1/5 sk

Peder Nielsøn 2 søster lodder 31 Rd 4 Mk 3 1/5 sk
Afgangen Rasmus Nielsøn paa Alrø hans børn til deling 2de søster lodder 31 Rd 4 Mk 3 1/5 sk

Døtrene Maren, Anna, Karen og Kierstina fik hver en søster lod paa 15 Rd 5 Mk 1 3/5 sk, som deres mænd modtog.

Skifte nr 2*
1779 efter Karen Pedersdatter død 12-12-1778
gift 2nd gang med Søren Jørgensen Stougaard i Bisholt.
Børn med første mand: disse faar deres kiødelige farbror
Rasmus Nielsøn 21 aar og Søren Rasmusøn fra Hedensted
Peder Nielsøn 20 aar som courator og formynder.
Anna Nielsd. 15 aar
Magrethe Nielsd. 11 aar

Børn med Søren Jørgensen: disse faar til hjælp deres morbrødre
Søren Aagaard forpagter paa Alsted og Poul Pedersøn af Hedensted
Niels Sørensøn 7 aar
Jørgen Sørensøn 3 aar
skiftet foregaar i Bisholt og syntes ingen forbindelse at have til Hjarnø.

Skifte nr 3*
1778 efter Jens Olufsøn som boede i et hus i Glud=bye. død 8-8
mellem Enken Karen Nielsdatter og hendes sted-børn:
Jørgen Jensøn boende paa Boller-gaard
Birgitte Jensdatter gift med Jørgen Jørgensøn af Ustrup
Skiftet der foregaar i Glud syntes ingen forbindelse til Hjarnø.

Skifte nr 4*
1785 efter Gaardmand Jacob Rasmusøn i Glud bye
mellem Enken Ane Marie Pedersdatter og hans 5 børn.
1. Anne Jacobsdatter (med hans første kone Karen Rasmusd.) gift med Jens Jensen i Vester Bisholt.
2. de 4 andre med enken Ane Marie
Peder Jacobsen og Rasmus Jacobsen 29 aar gl, Ustrup paa boller gods
Søren Jacobsen 23 aar, tienende i præstegaarden Glud
Maren Jacobsdatter 19 aar , hiemme.
Dette skifte der er meget stort syntes heller ikke at have forbindelse til Hjarnø.

Skifte nr 5* (Matr No 3)
Skifte foretning efter Gaardmand Jens Jacobsen paa Hiernøe


Anno 1785 den 1 April indfandt sig paa hyædle og Velbyrdige Hr. Capitain Hansons vegne til Lyngsbechgaard, Lemayer udi Stervboet efter afg: Gaardmand JENS JACOBSEN paa Hiernøe for at registrere og vurdere samt skifte og deeling imellem hans efterladte enke Anna Pedersdatter, paa den ene side, og deres med hverandre i ægteskab sammen avlede børn paa den anden side, som ere søn
Jacob Jensøn 24 aar
Jens Peter 21 aar
Rasmus Jensøn 18 aar
Christian Jensøn 7 aar
1 dreng dito 3 aar
Birthe Catrine 13 aar
Inger Marie 10 aar
Og var ogsaa nærværende paa enkens vegne som Laugsværge Søren Rasmusøn Gaardmand gaardmand paa bemeldte Hiernøe, og paa børnenes vegne som sat Værge Niels Vestergaard paa bemeldte Hiernøe. Vitterligheds mænd og vidner var som og var nærværende, Jens Hansen og Søren Hansen begge af bemeldte Hiernøe og blev da i alles nærværelse forrettet som følger.

Registrering og vurdering

I yderste stue Rdl-mark-Skill.
1 fyrbord paa aaben fod og 2 træbænke 3 – 4
3 gl træstole, 1 terrin og 4 sibøtter 2 – 10
9 siebøtter, 1 tinfad og 5 leerfade 4 – 9
1 træskaal, 5 trætalerkner 13
1 gl hængskab, 1 heel og 2 halve øltønder 1 – 3
1 gl fyrkiste, 5 Mk. der udi
1 gl blaa klædes kiortel og væst 2 – 4
Resten af den Sl: mands klæder anstaar sig værd i pennen at forfatte

1 alkoveseng der udi fandtes
1 Olmerdugs violets og hviid overdyne 2 – 0-0
1 blaae og hviid under dito 1
1 gl bolster dito og 3 hoved puder 1 – 1-8
1 pr blaargarns lagner 4
1 jernpande og 1 gl gryde? 2 – 4
1 gl Speil , 1 gl jerngryde 1 – 10
1 gl træskieppe, 1 drifttrug 14

I DAGLIG STUEN
1 bord og 2de bænke, 1 gl stor fyrskab 2-1
1 Væv med tilbehøre, 1 gl træ bismer 2-4-4
60 ? (Mark) blaar= og hørgarn 4-2-4
2 poser, 4 kornsække 3
1ege kar, 1 bagtrug 1-1-8
1 fyr kar, 1 dito, 1 ballie, 1 dito 3 -8
3 solde, 2de Sild firrdinger 1-8
1 kaaber kedel i grun paa 3/4 Td størrelse 7

I GAARDEN
1 Hakkelses kiste med kniv, 1 gl økse 4-6
1 hammer og en tang, 2de naver 1-4
1 spegeboer og et hugiern, 1 gl saug 7
1 ploug med tilbehør, 1 jer(n)harve 2-4
1 træ harve, 1 gl trævogn 4-1

HÆSTER
1 brun hoppe 16 aars 10Rd, 1 gl dito 19 aar 4 rd 14
1 sort hest med en hvid bagfod 10 aar 10
1 sort dito 8 aar 11 Rd, 1 sortbrun hestføl 6 Rd 17
KVÆG
1 graablakket koe 4 aar 10 Rd, 1 dito 12 aar 8Rd 18
1 sort gieret dito 7 aar . 10
1 sort qvie 2 aar 4Rd, 1 sort studkalv 3Rd 2M 7-2
FAAR og GJIES
12 gl faar og 7 lam 12
3 gies og en gase 1-4

Videre fandtes ey enten ude eller inde som var værd i pennen at forfatte og notere. Tilspørgende til enken vidste ey heller mere at angive som kunde komme boet til indtægt, og beløber da hele Stervboet indtægt med summa 127 Rdl 4 Mk.

Derimod blev angivet Boens besværing og gield.

1. GAARDENS BRØSTFÆLDIGHED
a. I trahuuset bestaar af 9 fag a’ 4 Rd 36 Rd
b. Laden 9 fag a’ 4 Mark 6 –
c. Stald og fæhuus 9 fag a’ 3 Rd 27 –
———- 69-0-0
2. GAARDENS BESÆTNING
Ifølge forordningen
5 Bæster a’ 12 Rd 60 Rd
2de trævogne 20 –
1 ploug med behørs 3 –
1 Træharve 4 Mk
———– 83-4-0
3. Begravelses bekostning
Enken angav at hendes Sl: mands Begravelse haver kostet=6 Rd 4 Mk, som hun paastoed til sit eget liig der imod at have udtaget 6-4-0
4.Bortskyldig Gield
Husbopnden fordrer som han haver tilgode:
a. gammel gield 30 Rd
b. til rest paa landgielden for aar 1783 8 –
c. landgielden samt Konge tienden pro
Anno 1784, som og saa kierke tienden
for same aar der beløber sig i alt 19 Rd 6 M
———— 57-6-0
d. gaardmand Niels Vestergaard angav at have til gode som og erkiendtes at være rigtig 2-0-0
e. Hans Adolf Høegh angav ligeledes at have til- gode, som og erkendtes at være rigtig 2-0-0
f. Jens Hansen paa bemeldte Hiernøe havde og til- gode, som enken ey vidste 3-0-0
—————–
Summa Bonus Udgift 223 Rd 1 Mk 6 sk

Da siden gielden overgaar Boets formue og indtægte, og bliver skyldig 95 Rd 3 Mk 6 sk , hvortil ingen betaling kand blive, saa vi haver deraf at intet bliver til deeling eller at arve for enken og børnene, thi resolveres herskabets havende prætentioner for Brøstfæld, Besætning med videre, som første Prioriteret at være udi for an førtes Boees Estracter og Besætning indtil skaderløse betaling kand erlanges og de øvrige eller andre kreditores gives regret at følge deres krav erstattet paa lovlig maade som den bedst ved og kand, og i forhaabning at enken skal faa en mand til sig, gaarden at fæste og beboe blev hende indtil viidere at paa udfaldet derpaa, betroet under til samme for an førte boets besætning, hvor af huusets lader konen fra Gaarden imen haver dermed ald tilbørlig og goed indseende samt drager omsorg for at intet ved Gaardens avling bliver forsømt. Skiftets bekostning lovede enken at betale. Og da ingen ? paaraab? havde mere ved dette skifte at forette, blev samme sluttet og til ende bragt.
Datum ut Supra Paa S:T:Hm Capitain Hansons vegne.
Leemejer.
enken
Anna Pedersdatter Som formyndere for de umyndige underskr.
som laugsværge Niels Vestergaard, Søren SRS Rasmusen
Som overværende til vitterlighed
Jens Hansen Søren Hansen

Forevist paa Horsens Raadstue dend 26 Octob. 1785
Høegh Guldberg

Efter deres Exiellence hr: GeheimRaad og Stiftamtmand
Høegh Guldbergs ordre forevist, Horsens den 8de Nov. 1786

Forevist paa Horsens Raadstue den 5te Octobr 1787

Skifte nr 6* (Matr No 5)
Skifte foreening efter RASMUS RASMUSENs afgangne Hustrue KAREN NIELSDATTER paa Hiarnøe.


ANNO 1787 den 27de December indfandt sig som skifteforvalter Jacob Glud til Jensgaard hans Kongelige Majestæts virkelig Cancellie raad paa S:T:hr Capitain Hansons til Lyngbeccgaard hans vegne i Stervboet efter Rasmus Rasmusens afgangne hustrue Karen Nielsdatter som boede og døde paa Hiarnøe, for at holde et lovlig skifte imellem benevnte afdødes efterlevende mand Rasmus Rasmusen og deres i ægteskab sammen avlede børn, som ere 1. en søn Niels Rasmusen, 2. en søn Rasmus Rasmusen, 3. en søn Jens Rasmusen, alle tre myndige og bosat paa Hiarnøe, og 4. en datter Ane Marie Rasmusdatter tilforn gift med Jens Jensen Bonde i Hosbye i Assens sogn paa Palsgaards Gods, men nu er død og efterlod sig tvende børn, nemlig en datter Karen Jensdatter 11 aar gammel, og en søn Rasmus Jensen 9 aar gammel. Paa disse deres umyndiges vegne var faderen Jens Jensen Bonde nærværende, som formynder og fød værge efter konen. Som vitterligheds og vurderings mænd bleve brugte Velagte Rasmus Pedersen og Søren Rasmusen begge af Hiarnøe Land, paa den ene side samt Credi= og Debitorer paa den anden side overværendes var enkemanden Rasmus Rasmusen. Og passerede da i disses hos= og Overværelse som følger:

Men førend videre blev foretaget angaaende denne boes deling, enten med registrering eller vurdering, indstillede sig enkemanden, og forklarede at han med sine myndige sønner, samt svigersønnen Jens Jensen Bonde paa sine børns vegne hafde indgaaet et mindelig forlig angaaende denne bos deling af følgende Indhold:

1. Tilstod enkemanden de samtlige arvinger under et denne summa 56 Rd skriver halvtredsindstyve og six Rigsdaler dansk, som efter alle tre myndige sønners tilstaaelse deles i 4de lige lodder, saa at deres søsters børn tillægges en broderlod 14 Rd., som efter derses fader Jens Jensen Bondes begiæring blev udsadt paa renten hos S:T: hr. Cancellie Raad Glud til jensgaard, da faderen til hielp til børnenes opdragelse nyder renten deraf, indtil børnene opnaar deres 18de aar. Og bliver da hveraf de myndiges sønners lod ligeledes 14 Rd skriver fiorden Rigsdaler danske.

2. Gav enkemanden end videre sine sine børn og datter=børn hans salig kones efterladte gangklæder hvilke de myndige sønner og Jens Jensen Bonde paa sine børns vegne selv vilde dele imellem sig. Da Jens Jensen Bonde modtog sine børns arvpart imod at han lovede derfor at holde skifteforvalteren i sin tiid frie for ald krav, tiltale og besvær.

3. Tilforbandt enkemanden sig strax at udbetale benævnte arve capital, strax eller naar forlangendes til de samtlige arvinger imod behørig tilkald og qvittering, da og Jens Jensens Bondes børn deres lod 14 Rd skriver fiorten Rigsdaler blev leveret S:T: hr. Cancelieraad Glud, som dog ey svaredes ingen rente deraf før til Snapsting 1788.

Skifetforvalteren saavel som øvrige tilstedeværende toge dette af enkemanden giorde tilbud i nøgen overveielse, og ved at betragteBoens tilstand fandt at det ey allene var antagelig men end og fordelagtig for datter=børnene, helst, alv? de kom liege i arv med deres Morbrødre, og i stedet for en syster=lod bekom en brødre=lod, hvorover skifteforvalteren ey tog i betænkning at antage den giorde forrening.

Endelig fremstod enkemanden med svigersønnen Jens Jensen Bonde samt de tre myndige sønner, og forlangte at de datters børn nu gik i lige arv med sine morbrødre og dermed fik en broder=lod i stedet for en syster=lod, vilde de at børnene igen skulde gaae i lige arv og hver lod skulde være 7nd hvilket deres morbrødre paastod i henhold til, at de lod dem gaae liige i Arv siden de tillagte dem en broder lod og sønnensret dog herved blev uforkrænket, da han naar de skulde nøyes med en syster=lod som kun kunde blive 8nd, ey kunde tilkomme mere end 5 Rd 2 Mk, saa hans lod nu endog bliver forbedret med morbrødrenes godhed, hvorfore denne deres paastand ey med dette kunde benægtes, og hver af de tre datterbørns lod bliver da 7 Rd skriver syv Rigsdaler danske.

Da nu ingen efter skifte=rettens paaraab hafde videre denne arv at tilføre tilforbandt enkemanden med sine tre myndige sønner samt Jens Jensen Bonde og øvrige tilstædeværende sig, at holde skifteforvalteren og husbonden for dette skiftes holdelse med hvad deraf kunde flyde og følge i alle optænkelige maader aldeles frie fra kravs og skadesløs.
Og lovede sønnen Niels Rasmusen at betale dette skiftes bekostning.
At dette skifte saaledes i af enighed og kiærlighed saa billigt som muligt paa alle sider er sluttet og tilendebragt bekræftes med samtliges egenhændiges underskrift
Aetum Stervboet Anno Dies et hoio ut supra.
som enkemand, Rasmus Rasmusen , som skifteforvalter paa S:T:hr Capit: Hansons
S:Glud
Som arvinger og selv myndige Niels Rasmusen, Rasmus Rasmusen, Jens Rasmusen
Paa sine børns vegne underskriver Jens Jensen Bonde
Som vitterlighedsvidner underskriver Rasmus Pedersen, Søren S:R:S Rasmusen

forevist paa Horsens Raadstue den 6de December 1788, den 19 December 1789, dito 11 Jan 1791

Skifte nr 7* (Matr. No.8)
Skifte efter Niels Rasmussen


Anno 1791 den 5 Marty indfandt sig paa Cancellie Raad Glud til Jensgaard, som husbonde og skifteforvalter , hans vegne hans søn Poul Glud i Stervboet efter ved døden afgangen Niels Rasmusen, som opholdt sig hos sin søn Rasmus Nielsen Gaardmand paa hiarnøe, for at foretage registrering og vurdering til paafølgende skifte og deling imellem den afdødes efterladte enke og deres i ægteskab sammen avlede 3di børn.

1. en søn ovennævnte Rasmus Nielsen gaardmand paa Hiarnøe, myndig
2. en datter Ane Nielsdatter 15 aar
3. en datter Kiersten 17 aar
Paa disse tvende døtres vegne var tilstæde deres sødskendebarn gaardmand Niels Rasmusen paa Hiarnøe, som paatog sig deres værgemaal, som formynder. Overværendes var enken Karen Nielsdatter med tiltagen laugsværge Rasmus Pedersen gaardmand paa bemeldte Hiarnøe.

Vedholdende stormende og uroligt vintervejr giorde at skiftet ey den 25nd febr. som 30te dagen kunde foretages formedelst overfarten over sundet.

Som vitterligheds og vurderingsmænd blev brugte Velagte Jens Rasmusen og Søren Christophersen, begge gaardbeboere paa Hiarnøe og passerede da i deres hos og overværelse som følger.

Først blev den salig mands efterladte uldne og linnede gangklæder vurderet saaledes.

1 blaa vadmels kiole 1 Rd
1 dito 1Rd 2 Mk
1 brun dito 2 Mk
1 par blaae buxer 3 Mk
1 dito trøye 4 Mk
1 par lærrets buxer 1 Mk
1 gl hviid trøye 1 Mk 8 sk
4 skiorter 2 Rd
1 par støvler 1 Rd 2 Mk
1 laaden hue 1 Mk 8 sk
1 dito 1 Mk 8 sk
1 blaae bomulds hue 1 Mk 8 sk
1 dito hviid 4 sk
1 sort hat 1 Mk 8 sk
1 par viide buxer 2 Mk
2 par blaae strømper 2 Mk
1 par vanter 8 sk

Da dette var registreret og vurderet tilspurgte skifteforvalteren hvad mere der var som boet til indtægt kunde benævnes, hvortil enken med laugsværge erklærede at der endnu var enkens seng samt hendes Væv saa og hendes opholds koe og ? Faar, som hun ey kunde undvære til hendes daglige fornødenhed. Bad derfore at hun maatte beholde det uregistreret og uvurderet, skifteforvalteren som vel indsaa hvor umisteligt det var for enken, betroede hende det til næste skifte samling, for imidlertid nærmere at tale med hendes børn og deres formyndere derom. Og da intet videre boet til indtægt var at beregne, saa beløber det vurderede sig til den summa 9 Rd 2 Mk 4 sk Videre med skiftet kunde ey i dag foretages formedelst at klæderne først med auktion skulle bortsælges hvorfor at skiftet indtil videre beroe Aitum ut supra
P:Glud
Som enke Karen KN Nielsdatter
Som arving og formynder for de umyndige døtre Niels Rasmusen søn
Som laugsværge Rasmus Pedersen

Som vitterligheds og vurderings mænd Jens Rasmusøn Søren Christophersøn

Skiftet fortsættes:
ANNO 1791 den 16de Oktober blev skiftet atter foretaget efter afgangne mand Niels Rasmusen paa Hiernøe, af Poul Glud paa sin faders vegne som skifteforvalter, hvor da ver nærværende enken Karen Nielsdatter med tiltagen Laugsværge Rasmus Pedersen og de umyndiges formynder Niels Rasmusen begge gaardmænd paa Hiarnøe. Det hafde vel? være skifteforvalterens ønske at faa dette saa langvarige skifte før bragt til endelighed, men bestandig hafde han opholdt det for at høre den myndige søns erklæring men da det hidtil hafde været forgæves saae skifteforvalteren sig nødsaget at foretage det til endelig slutning, og til den ende i de forhen brugte vitterligheds og vurderings mænds overværelse fremlagde den i boet holdte Auktions forretning som følger dette skifte til vedhæftelse og i følge hvilken det solgte beløber sig til den
summa 11 Rd 5 Mk 10 sk.
Heraf beregnes boet til udgift.
Auktions salarium 2 Mk 14 sk
1 Plakat 8 sk
Iniarfation? og
catalogie at skrive 2 Mk 4 sk
——— ————-
5 Mk 10 sk

Bliver saa til deling 11 Rd.

Enken med laugsværge og formynder fremstod derpaa og forklarede at siden enken ingenlunde kunde undvære sin væv, seng, aftægts koe og 2 faar, saa var saavel hendes som deres begiæring at hun dette maatte beholde, og derimod overlod det solgte til deling imellem børnene efter loven, samt betalte dette skiftes bekostning.

Skifteforvalteren kunde ey andet end billige det proponerede? da han deri indsaae ikke allene billigheden men end og nødvendigheden for enken som derved tillige erklærede ey mere at ville indlade sig i et nyt ægteskab, og til den ende deles de indkomen penge efter loven saaledes at sønnen faar 5 Rd 3 Mk og hver af døtrene 2 Rd 4Mk 8 sk. Og blev i sønnens arvelod ligvideret 4 Rd 5Mk for klæder moderen ved auktionen hafde ladet ham tilstaa.

Endelig angav enken ved sidste samling at være glemt 1 kaabber kiedel boet tilhørende og som sad i gruen, den de ey vel kunde undværes til gaardens brug hvorfore den blev vurderet og dens værdi ansat at være 10 Rd hvoraf enken tager det halve 5 Rd og det halve 5 Rd deles imellem børnene saaledes at sønnens lod er 2 Rd 3 sk og hver af søstrene 1 Rd 1Mk 8 sk bliver saa hveraf døtrenes arvelod 4 Rd, da enken forbeholdt sig at indløse kiedelen. For bemeldte søstrenes lodder forbliver hos overformynderen at indsættes paa rente indtil søstrene kommer i ægteskab.

Enken med laugsværge lod derpaa at de 2de senge, som døtrene hafde i gaarden og som forældrene i levendes live hafde givet dem, de da med kosten afstord deres gaard til sønnen, maatte blive døttrenes, hvorimod skifteforvalteren intet kunde indvende. I øvrigt da efter tilspørgsel intet videre var boet til indtægt at beregne lod de samtlige at dette skifte idag maatte sluttes og lovede at holde skifteforvalteren for dette skiftes bodeling i alle deele frie kræves og skadesløs.

Skifteforvalteren, som faar at han ey længere kunde opholde skiftet eyheller dermed kunde faa nogen erklæring af den myndige søn, tog derfor ey i betænkning i dag at slutte og tilendebringe efter vedkommendes begiæring skiftet. Aitum ut supra
P:Glud
Som enken KND
Som formynder Niels Rasmusen
Som laugsværge Rasmus Pedersen

Som Vitterligheds mænd: Søren Christoffersen Jens Rasmusen

Skifte nr 8* (Matr No 5)
Aftægtsmand Rasmus Rasmusen


Anno 1792 den 28de Decemb. Indfandt sig Poul Glud paa faders vegne I stervboet efter med døden afgangne aftægtsmand Rasmus Rasmusen Paa Hiernøe, som døde Juule aften, for at registere og forsegle Hans efterladenskab i følge loven, men da dødsfaldet først i gaar Eftermiddag formedelst indfaldne hellig dage og overfarten over Sundet først i dag blev anmeldt, kunde forretningen ey før i dag Fremmes og var da overværnede velagte Rasmus Pedersen og Søren Christophersen begge paa Hiarnøe og paserede som følger

Den afdødes efterladenskab blev anmeldt.
1 blaae vest, 1 par blaae buxer, 1 grøn trøye, 1 sort vest,
1 brun kiol, 1 blaae vest, 2 pr viide buxer, en stribet trøye,
1 dito brystdug, 1 par vadmels buxer, 2 blaargarns skiorter, 3 dito
2 pr strømper, 1 gl hat, 1 grøn hue, 1 graae flosses hue,
1 Psalmebog.
Videre anmeldes ey at være den afdøde tilhørende
Hvorfor det passerede hermed med hænders underskrift
Bekræftes og skiftets videre fremme udsat til 30te dagen
Datum ut supra. P.Glud
Til vitterlighed underskriver Rasmus Pedersen S.C.st S.

Anno 1793 den 7de Januarij blev dette skifte atter foretaget til endelig deeling af Poul Glud paa sin faders Cancelie- raad Glud til Jensgaard hans vegne. 30te dagen var vel endnu ey udløben, men frygt for vinterens komme som kunde giøre overfarten umulig, blev det i dag med arvingernes samtykke foretaget og var da nærværende de forhen brugte mænd velagte Rasmus Pedersen og Søren Christophersen, begge paa Hiarnøe
Som arvinger var tilstæde.
1. Niels Rasmusen Gaardmand paa Hiarnøe myndig.
2. Rasmus Rasmusen Boesiddende paa Hiarnøe og myndig.
3. Jens Rasmusen ligeledes boesiddende paa Hiarnøe og myndig
4. en datter Ane Marie Rasmusdatter tilforn gift med Jens Jensen i Hosbye, men nu død og efterladt sig 2de Børn:
a. en datter Karen Jensdatter 16aar og
b. En søn Rasmus Jensen 14 aar, paa disse umyndiges vegne var tilstæde deres fader ermeldte Jens Jensen og passerede følgende.

Men førend videre passerede fremstod arvingerne og de umyndiges fader og forklarede at de hafde selv allerede overlagt boets tilstand og befunden den at være i penge 60 Rd. og for vahrene eller klæderne 4 Rd

Dette befandt skifteforvalteren saaledes som anført da skiftets bekostning af pengene var ham betalt, tilligemed den 1/3 procent til Revisions contoiret og den ende deeles de beholden 60 Rd. Efter de 3 myndige sønners begiæring i 4de lige lodder med 15 Rd til hver, som strax med skiftet blev de 3 myndige sønner udbetalt og klæderne deele de selv imellem sig. Jens Jensens kones søsterlod, som med de myndiges tilstaaelse blev en broderlod 15 Rd. Tilligemed 1 Rd for klæderne som faderen overlod dem for, blev lerveret til skifteforvalteren at indsættes paa rente hos overformynderiet Cancelieraad Glud fra Snapsting 1793. Bemeldte 16 Rd der efter de myndiges begjæring blev Børnene tilstaaede skulle derfor igien deles lige imellem dem uden hensigt til broder eller søsterlod hvilket skifteforvalteren ey kunde andet end indvillige da summen end og mindre med mor- brødrenes godhed, hvorfor hver af Jens Jensens børns lod er 8 Rd., som meldt er betalt til overformynderen, at udsættes paa rente. Da ingen efter skifterettens paaraab videre med denne ? at indføre, tilforbandt arvingerne sig at holde skifteforvalteren for dette skiftes holdelse aldeles frie kræves og skadesløs ligesom sønnen Niels rasmusen for bandt sig at tilsvare om nogen gjield viidere efter ham skulde opdages. At dette skifte saaledes i enighed er sluttet og til- Endebragt bekræftes med hænders underskrift.
Datum ut supra. P.Glud
Som arvinger underskriver:
Niels Rasmusen, Rasmus Rasmusen, Jens Rasmusen
Paa mine børne vegne: Jens jensen i Hosbye
Til vitterligheds vidner underskriver: Rasmus Pedersen, S.CstS

skifte nr 9* (Matr No 5)
Gaardmand Niels Rasmusen


Anno 1795 den 16 November blev foretaget skifte efter afgangne gaaardmand NIELS RASMUSØN paa Hiernøe land under Jensgaard, hvor da var tilstæde, hos enken Engeborg Rasmusdatter, paa husbonden vegne hr Glud som eier af Jensgaard og Hiernøe land, hands fuldmægtig Christen Stiernholm fra omtalte Jensgaard, med 2de vitterligheds og Vurderings mænd, nemlig Sognefogeden Rasmus Østergaard og Søren Christophersen begge her af Hiernøe land

Ved fælles ægteskab har de avlet følgende børn, navnlig:
Rasmus Nielsøn 23 aar hjemme
Niels Nielsen 15 aar –
Karen Nielsd. 18 aar –
Anna Sophia Nielsd. 13 aar –

Som enkens antagen laugsværge var tilstede Niels Vestergaard af Hiernøe og paa 2de sønners vegne som formynder og curator deres farbroder Velagte Rasmus Rasmusøn. Og paa de 2de pige børns vegne som formynder deres farbroder velagte Jens Rasmusøn, begge af Hiernøe land. Hvorda passerede som følger:

Førend man skred til den endelig registrering og vurdering,fremstod enken Engeborg Rasmusdatter og tilkendegav skifteretten, at hun med laugsværge og børnenes formynder havde aftalt følgende: At enken af kiærlighed til hendes og salige mands børn vilde af yderste formue tillæge dem meere end hvad de kunde tilfalde i fædrene arv.

Sønnen RASMUS N. skulde nyde rede penge 50 Slettedaler og 1 kiste og 1 seng med klæder 30 Rigsdaler

Dito NIELS N. ligeledes rede penge 100 Slettedaler, i betraktning af at hans broder Rasmus, skulde i sin tid naar moderen godvilligt vilde oplade og afstaae gaarden til ham.
1 kiste og 1 sæng med klæder liges? eller 30 Rigsdaler

Datteren KAREN N. skulde ligeledes have 50 Slettedaler
1 kiste og 1 seng med klæder, eller 30 rd.
1 Koe, eller 10 rd., samt frie gilder af gaarden

Dito ANNE SOPHIE N. skulle ligeledes have 50 Slettedaler
1 kiste og 1 sæng med klæder, eller 30 rd.
1 koe eller 10 rd., samt frie gilder

Og da hun er skrøbelig af helbred saa var det enkens begjæring at hun her forbliver paa stedet og nyder fornøden føde, klæder m.v. hvad fæstere endog skulde have her paa stedet fremkomme. Hvorimod gaardens fæstere og deres arvinger ved hendes død maae beholde ald hendes efterladenskaber, baade vahre som penge.

Formynderne ansaae enkens tilbud fuldkommen tilstrækkelig hvad som hun her havde tillagt børnene i arv efter deres fader. De bad defor at skiftet maatte sluttes. Skiftefuldmægtigen begærede at der blev giort en nøjagtig overslag over stervboets gandske formue i henhold til indtægt og udgift, der skeede.
Ved beregning og overslag over boets tilstand ved vurderings mændene og børnenes formyndere, befandt de boens beholdning at opløbe til den summa 486 Rd 4 sk. Som det da tydelig erfaredes at enken har tillagt hendes børn mere end hvad som efter loven kunde tilkomme, saa kunde skifte retten ikke andet end antage deres propohittion , med tilføjelse at enken opfylder og aflerverer følgende:

1. At enken af beholdningens 486 Rd 4 sk svarer og erlægger til hans Mayestæte Casse til Revisions Contoiret ifølge forordningen 1 Rd 3 Mk 12 sk.
2. Udbetaler de umyndiges penge som her i skiftet er tillagt børnene i seenest snapsting 1796 til oberformynderen S:T:hr Glud til Jensgaard.
3. betaler dette skiftes bekostning med behørig stempled papiir
4. Enken tilfredsstille creditorene om nogen efter dette skifte skulde være.
5. Enken forbandt sig at udbetale ovenmelte uden decortere børnene noget i deres arv, og erklærede at holde skiftefuldmægtigen frie for ald an= og tilsvar, som dette skifte kunde møde.

Naar sligt af enken opfyldes overlades hende den ganske indboe med besætning og inventarium.
Og da intet videre var fra nogen af siderne at erindre eller denne arv at tilføre, blev denne venlige og kiærlige forrertning til samtliges fornøyelse herved sluttet og til endebragt, som vi med vore underskrifter vedstaar og bekræfter.
Datum Hiernøe ut supra C:Stiernholm
enken Engeborg Rasmusdatter
paa de 2de sønners vegne som formynder og curator Rasmus Rasmusen
som Laugsværge Niels Vestergaard

paa de 2de pige børns vegne som formynder Jens Rasmusen

Som vitterligheds og vurderingsmænd Rasmus Rasmusen Søren Christoffersen

forevist Horsens d 15 Jan 1796 Morgenstierne

Skifte nr 10* (Matr No 2)
Hans Jensens hustru Mette Madsdatter


Anno 1776 den 2 july indfandt sig paa S:T:hr Gluds vegne ejere af Jensgaard og underliggende Hiernøe land, hands fuldmægtige Christen Stiernholm fra bemeldte Jensgaard med 2de antagne vitterligheds og vurderings mænd navnelig Sognefogeden Rasmus Østergaard og Niels Jensen, begge af Hiernøe, for at foretage lovligt skifte og deeling efter Hans Jensens afgangne hustru METTE MADSDATTER, opholdende sig hos hans fader Jens Hansen paa Hiernøe, mellem enkemanden og deres i fælles ægteskab sammenavlede børn, navlieg Jens Hansen 1 1/4 aar gl.
For hvilket umyndige barn var tilstede faderen som føed værge i følge loven, desuden var mødt gaardmand Jens Rasnmusen paa Hiernøe som tilsynsværge.
Udi hvis overværelse blev forrettet som følger.

Enkemanden Hans Jensen erklærede at han efter yderste formue og evne ville unde og tillægge sit barn efter moderen i arv rede penge = 140 Rd, skriver ethundrede og fyrretyve rigsdaler, og en god sæng med klæder som skal bestaae af værdie til penge = 30 Rd, renterne af hoved capitalen skulde barnet nyde fra næste snapsting 1797.
Dette indstillede enkemanden til skifteretten og bad tillige at ahn maatte vorde befriet for skriftelig skifte behandling, da han af kiærlighed til sit barn, havde tillagt det mere end hvad han vel nu kunde taale.
Dette troede enkemanden at være tilstedeværende øyensynlig.

Tilsynsværgen Jens Rasmusen declarerede, at han fuldkommen kiendte og vidste enkemandens omstændigheder, saa han var forvisset at enkemanden havde tillagt sit barn en arv efter sin salig moder, mere end hvad han kunde taale; han var derfor meget fornøyet paa barnets vegne, og antog enkemanden gode og kiærlige tilbud, bad derfor tillige med enkemanden at skifteretten i dag, vilde tilendebringe skiftet.
Skifte fuldmægtigen kiendte nøye enkemandens tilstand, kunde derfor ikke andet end med goed grund antage hans propohition, og aproberede samme med tilføide at:

1. Enkemanden indlevere hans barns tillagte arv i oberformynderiet, for derfra, saa snart muligt at indsættes paa rente hvoraf barnet trækker renterne, som faderen modtager indtil barnet selv efter loven kan hæve eller modtage pengene.
2. Tilfredsstiller og betaler sine creditorer om nogle skulle være, holde skifteretten for dette skifte angaaende, kraves og skadesløs.
3. Betaler dette skiftes bekostning uden at afgaar noget i barnets tillagte arv.
4. Enkemanden tilforligtes at opdrage sit barn ved en christelig og goed opdragelse, saaledes som han det hos gud og øvrigheden kan være bekiendt.
5. Betaler til hans kongelige Mayestæts Casse til revisions contoiret af 340 Rd = 6 Mk 14 sk

Alt dette paatog enkemanden sig at vilde udrede og opfylde. Da ingen havde videre at erindre eller observere saa blev dette skifte i ald enighed og kiærlighed sluttet som med hænders underskrift bekræfter og vedstaaer
Datum Hiernøe ut supra.C:Stiernholm
Enkemanden Hans Jensøn
Som tilsyndværge Jens Rasmusøn
Til vitterlighed underskriver Rasmus Østergaard, Niels Jensøn

Skifte nr 11* (Matr No 8) Gaardmand Rasmus Sørensens afgangne hustrue Anne Nielsd. Paa Hiernøe


Anno 1776 den 12 October indfandt sig paa S:T:hr Gluds vegne til Jensgaard, hands fuldmægtige Christen Stiernholm fra bemeldte Jensgaard med 2de antagne vitterligheds og vurderings mænd navnelig gaardmand Jens Nielsen og Jens Rasmusen begge paa Hiernøe, hos enkemanden gaardmand Rasmus Sørensen paa Hiernøe land, for hos ham at foretage og holde et lovligt skifte efter hans afgangne hustru ANNE NIELSDATTER til paafølgende skifte og deeling mellem deres udi fælles ægteskab sammenaulede eneste barn, navnlig Niels Rasmusøn 2½ aar gl
For hvilket umyndige barn som formynder vare tilstede faderen selv, desuden var mødt som tilsynsværge Sognefogeden Rasmus Østergaard af Hiernøe. Udi disses overværelse passerede da som her efter følger.

Førend der begyndtes med den endelige registrering og vurdering fremkom enkemanden Rasmus Sørensen og tilkendegav:

Da han modtog gaarden for faae aar siden var hans omstændigheder ringe, at han fra den tiid endeligen haver svaret enhver hvad han burde, saa han til dato aldeles ingen eier eller skylder noget, uden den forestaaende Datt? Qvartal med øvrige kongelige Skatter. Hand erklærede at han ingen rede midler eier, uden blot det lidet boehave som her ses.
Enkemanden var dog betænkt paa af kiærlighed til hands salige kone og deres udi fælles ægteskab sammenavlede barn at tillægge denne udi mødrende arv: Penge 40 Rd skriver fyrretyve rigsdaler, en sæng med klæder af værdie= eller 30 Rd, skriver tredive Rigsdaler endeligen i boen værende kiste stoer bogstaver A.N.D. aarstall 1753 hvilken sættes til værdie eller 2 Rd 3 sk.
Enkemanden trode at han nu havde tillagt sit barn i arv mere end det kunde tilkomme, bad derfor at han maatte vorde befriet for vidtløfteige skiftebehandling, der kun vilde blive ham til mere penge udgift.
I denne henhold begiærede han skiftet i dag sluttet.

Tilsynsværgen Rasmus Pedersen kendte enkemandens omstændigheder, saa han paa barnets vegne fuldkommen var fornøyet med det som faderen havde tilstoed sit barn i arv, bad derfor med enkemanden at skifteretten vilde lade det blive derved og til dens ende slutte skiftet.

Skifteretten begiærede at vurderingsmændene vilde fornemme og giøre en overslag over boens boehave m.v., da det ikke saavel heraf kan erfares om barnet er blevet tillagt i arv, det som denne kunde tilkomme, med registrering og vurdering blev da giord begyndelse saaledes:

I DEN ØVERSTE STUE
1 fyr dragkiste 5 Rd
1 egebord med foed 2 Mk
2de bænke 1 sk
2de træstole 1 Mk
1 kiste 1 Rd
6 stk steen talerkenr og
1 speil i ramme 1 Rd
1 skriin med laas og nøgle 2 Mk
1 sængested med klæder og omhæng 8 Rd
dend afdødes lin og gangklæder 10 Rd

I DEN MELLEMSTE STUE
1 hull sængestæd med klæder 6 Rd
1 do med dito 6 Rd
1 bord 2 Mk
3de bænke 12 sk
3de træstole 1 Mk 8 sk
2 hylder 8 sk
1 blik tragt 4 sk
nogle the kopper og spøl kummer 2 Mk
nogen leer kar o sætter 1 Mk 4 sk

I DEN YDERSTE STUE
1 lidte fyhr bord med skuffer 12 sk
1 kiste 2 Rd 3Mk
2de hylder 8 sk
1 kandbor 1 Mk 8 sk
1 træstol med halm sæde 4 sk
1 ildklemme og skuffel 12 sk
1 skorstens lænke 2 Mk
1 sængestæd med klæder 4 Rd

I BRYGGERSET
1 Tønde og 1 lidet kar 2 Mk
2de smaa ballier 3 Mk
1 spand og 2de stripper 1 Mk
1 kaaber brug keddel 6 Rd
1 messing kieddel og 2de
jern gryder 1 rd

PAA LOFTET forefandtes intet
I GAARDEN
1 møg baare 1 Mk
1 greb og 1 skoul 8 sk
1 ?ørk og 4 rimme 2 Mk
1 hakkelseskiste med kniv 3 Mk

LEVENDE KREATUERE
4 stk kiør 24 Rd
3 stk smaa kalve 4 Rd 3 Mk
22 stk faar med lam 22 Rd
———————-
Beregnet stervboen til indtægt 106 Rd 2 Mk 4 sk

I hensyn til besætning og inventarium m.v. gaarden vedkommende paa skønnede vurderingsmændene at der intet kunde fra gaae noget som sterfboen bør beregnes til indtægt. Paa tilspørgende declarerede enkemanden at han intet var mere ejendes uden det som er besk. og vurder: Den paasadte vurdering havde vedkommende ej noget imod, men var dermed fornøyet.

Altsaa beløber den endelige vurdering sig til summa 106 Rd 2 Mk 4 sk. Enkemanden med tilsynsværge bad derfor atter om skiftets slutning da skifteforvalteren kunde her af se og befindes, at barnet fuldkommen er blevet tillagt i arv. Skiftefuldmægtigen erfarede her af at enkemanden havde tillagt hans barn tilstrækkeligt i arv saa den ej videre toeg i betænkning om skiftets til endebringelse hvorfor skifteretten antog enkemandens goede og kiærlige tilbud med disse vilkaar og tilforpligtelser som enkemanden fortbandt til sig uden at afgi noget i arven:

1. enkemanden indlerv: barnets arv i oberformynderiet i seneste til næste snapsting 1797
2. Opgrager sit barn ved en christelig lærdom, saaledes som hand det for gud og øvrigheden kan være bekendt.
3. Betaler til hans kongelige Mayestæts casse til rente contoiret 1/3 pro cent af 150 Rd med 3 Mk
4. Betaler dette skiftes bekostning med behørig stempled papiir
5. Betaler alle hans creditorer om nogen skulde være og
6. Da enkemanden vedbliver sin fæste, saa bliver han ansvarlig til brøstf., besætning og inventarium m.v.
Da vedkommende havde ej videre at erindre eller observere saa blev dette skifte saaledes efter begæring afsluttet og tilendebragt som med hænders underskrift bekræftet
Datum ut Supra C:Stiernholm
R:S: betyder Rasmus Sørensen
som tilsynsværge R:Pedersen
som vitterligheds og vurderingsmænd Jens Nielsen, Jens Rasmusen
forevist i horsens d. 16 jan 1797 Morgenstierne igen 1 feb. 1798

skifte nr 12* (Matr No 4)
Skifte forretning efter Rasmus Laursens afgangne hustrue Kiersten Sørensdatter paa Hiernøe land. Anno 1798 den 12te November indfandt sig paa Hiernøe land Paa jensggards gods hos Rasmus Laursen, paa skifteforvalteren vel- Ærværdige hr. kammerraad og landvæsens comissair Gluds til Jensgaard Hands fuldmægtig Christen Stiernholm, for at forestaa og holde Skifte og deeling imellem bemeldte Rasmus laursens afgangne Hustrue Kiersten Sørensdatter, og deres udi fælles ægteskab Sammen aulede eneste søn, navnlig:
Søren Rasmussen 10 uger gammel For hvilket umyndige barn var tilstede faderen selv
Desuden var mødt som tilsynsv. Velagte gaardmand Rasmus Sørensen her af Hiernøe land
Som vurderings og vitterligheds mænd var ligeledes Tilstæde sognefoged Rasmus Pedersen og huusmand Rasmus Rasmusen begge her af Hiernøe land.
Udi disses overværelse passerede som herefter følger: Førend med den endelige registrering og vurdering blev Foretagen, forklarede enkemenden Rasmus Laursen At han var betænkt paa at tillægge sin søn i mødrende arv redepenge 120 Rd. Og hvoraf barnet maae trække renten, desuden vilde han give ham her værende i boet barnets moders blaa mahlede fyr kiste med rødbogstaver K:S:D: og aarstall 1797 saameget var enke- manden forvisset om at barnet ej nær kunde tilfalde, men i betragtning af hans kiærlighed til hans salig afdøde hustrue og deres sammenaulede eneste søn, vilde han unde og med god villie give barnet tilstrækkelig i arv som foranmeldt, enkemanden bad derfor at maatte blive befriet for vidtløftige skifte behandling indstilliede det til skifteforvalterens approbation.

Tilsyns værgen Rasmus Sørensen vidste og kiendte enkemandens Vilkaar og nuværende forfatning, havde ikke troet om enkemanden At kunne taale og give sit barn saa meget i arv, han kunde derfor Ikke andet end være fornøjet med den tillagte arv paa Barnets vegne, han var enig med enkemanden om at Skiftet ey opholdes, men bad at det saaledes maatte sluttes. Siden enkemanden og tilsyns værgen er enige om at barnets arv Som foranmeldt og de begge har erklæret barnet ey kunde tilfalde Saa meget i mødrende arv, saa hafte skifteforvalteren ey noget Derimod , hvorfor han approberede enkemandens gode og Kiærlige tilbud, med disse tilforpligtelse for enkemanden hc.
1. at enkemanden indlevere barnets arv rede penge 120 Rd. Til ober formynderen S:T: hr. Kammerraad Glud, til næste snapsting 1790 og hvoraf fra den tid barnet nyder renterne som faderen selv modtager og holde disse penge barnet tilgode, indtil barnet bliver sine myndige aar eller og barnet selv kunde behøve renten og anvende pengene til nyttige ting. Den af faderen tillagte fyr kiste forbliver i boen indtil sønnen bliver saa vildelig? At han selv kan modtage kisten.
2. at enkemanden opdrager sit umyndige barn saaledes som han det for gud og øvrigheden vil være bekiendt
3. enkemanden tilfredsstiller sine creditorer om nogle skulde være til
4. Betaler dette skiftes bekostning og til revisions contoiret haver Enkemanden at betale 2 Mk 8sk. Som saaledes enkemanden Paatog sig at opfylde, uden at afgaae noget i den tillagte arv. Saaledes blev dette skifte sluttet og tilendebragt som med hænders Underskrift bekræftes og vedstaaes.
Datum Hiernøe ut supra C.Stiernholm

Enkemanden Rasmus laursen, med paaholden haand
Paa barnets vegne som tilsyns værge: Rasmus Sørensen
Vitterligheds viidner: Rasmus Pedersen, Rasmus Rasmusen.