Skifteprotokol 1818-1834

SKIFTEPROTOKOL FRA JENSGAARD 1818-1834


Fra skifte nr. 22, 14 Jan.1818, til no. 43 d.3 juli 1834

Skifte nr 22* (Matr No 14) ANNE KIERSTINE CLAUSDATTER


Enke efter huusmand Rasmus Rasmusen, Smed paa Hiernøe.

Anno 1818 den 14 January mødte, paa skifteforvalterens Velbyrdige Hr kammerraad og landvæsens og forligs commissair P. Gluds vegne paa Jensgaard hands fuldmægtig Christen Christensen Stiernholm fra Bemeldte Jensgaard, med tvende vitterligheds og vurderings mænd navnelig: Niels Jensen sognefoged, og gaardmand paa Hiernøe, og Mads Nielsen gaardmand her paa Hiernøe, for efter enken ANNE KIERSTINE CLAUSDATTER, huusfæster paa Hiernøe under Jensgaards gods, hendes forlangende og efter hendes begiæring at foretage og holde lovligt skifte efter hende, imedens hun er i levende live of for paa grund af førend hun vil afstaae sit fæste huus og øvrige eiendele af hvad mere værende kand, til sin søn Jens Rasmusen, som er myndig og altid har været hjemme hos forældrene til hvilken ende var mødt bemeldte enke Anna Kierstine Clausdatter med selv antagen laugsværge Rasmus Jensen gaardmand her paa landet, saa var og mødt og tilstede enkens børn som arvinger, navnlig:

1. en søn Rasmus Rasmusen i Horsens som er død og har efterladt sig følgennde børn og arvinger, navnlig:
en søn Jens Rasmusen 11 aar
en søn Rasmus 5 aar
en datter Rasmine 3 aar
en datter Anne Kierstine 7 aar

2. en søn Claus Rasmusen gaardmand her paa landet
3. en søn Jens Rasmusen, gift hos moderen
4. en datter Catrine Marie Rasmusd. gift med gdm Rasmus Nielsen, her paa landet.
Paa Rasmus Rasmusens børns vegne mødte deres farbroder Rasmus Nielsen gaardmand her paa landet, i følge moderens skifte anmodning til ham saaledes, at hun paa sine børns vegne var fornøyet og tilfreds med lige hvad han og de øvrige kunne tilfalde i arv, da hun desuden for sig og børn hafte bekommet saa meget forud som kunne formedes efter enken Anna Kierstine Clausdatters dødelige afgang, saa hun i dag ikke forlanger eller iagtees ved denne samling eller boes skifte til deeling nogen arv. Og erklærede velagte Rasmus Nielsen at hvad han her i skiftet beslutter og vedtager maae have i samme kraft og gyldighed som enken ved værge, hafte indgaaet paa sine børns vegne.

Ligeledes var tilstede sønnen Claus Rasmusen, ligeledes Jens Rasmusen, saa var og mødt paa sin hustru Cathrine Marie Rasmusdatters vegne hendes mand bemeldte Rasmus Nielsen her af landet.
Førend videre blev foretaget i henseende med boets formue og tilstand fremstod samtlige benævnte for skifteholderen og deklarerede med hinanden at de samtlige nøye kjendte boets tilstand og formue.
De samtlige hafte derfor overlagt, besluttet og vedtaget med sønnen Jens Rasmusen jun den, moderen vilde afstaae huuset og alt ejende til, i hvad navn nævnes kand, saa alt efter moderen der ene og alene skulde tilhøre ham, imod at hand bekostede hindes jordefærd eller begravelse, samt nyde huusveje og goed ophold her paa stedet, som en nærmere opholds contract vil udviise for regne og rette snor for sønnen og moderen, kun allene moderens ophold og underholdning betræffende, saa moderen fra i dag af frasiger og afstaar ald ejinde og huuset imod at sønnen Jens fæster huuset af husbonden hr. kammerraad Glud til Jensgaard og tilsvarer hosbonden bygfæld m.m. i overenstemmelse med forordn. af 8 juni 1787.

Samtlige myndige børn og værger for de umyndige, var til den ende eenstemmig enige med deres elskeligste gode moder og med sønnen Jens Rasmusen om alt og mødrenes arver saaledes:

1. At medarving Jens Rasmusen, efter moderens declaration som nævnt i dag, modtager huuset og tilstaar alle hæftende skatter og paabuder med videre desangaaende til husbonden hr kammerraad Glud paa Jensgaard, udi uden moderens eller arvingernes krav og tiltale.

2.Er aftalt og indgaaet imellem moderen og børnene med værge som formynder for de umyndige, at sønnen Jens Rasmusen som denne nu og i tiiden og efter moderens død, skulde ene og allene eje og nyde ald moderens efterladte i hvad mere nævnes kan uden mindste anke eller paatale af hendes øvrige børn og arvinger, skulde sønnen Jens Rasmusen strax udbetale han søskende og broders børn, Imed at han nyder og beholder alt hvad som er i og ved huset, levende som dødt af hvad navnes og forefindes baade nu og ved hendes dødelige afgang. I alt 50 Rbd i mødrende arv, til samtlige børn og arvinger, som ifølge loven skulde skifte og dele lige imellem dem, saaledes:

Sønnen Rasmus Rasmusens børn i Horsens tilkommer i alt 20 Rbd
Claus Rasmusen, ligeledes en broderlod 20 Rbd
Datteren Cathrine Marie Rasmusdatter en søsterlod 10 Rbd
Tilsammen Arven i N:V: 50 Rbd.

Hvilke penge Jens Rasmusen lovede skiftefuldmægtigen til enhver især at udbetale, imod vedkommendes qvittering og afkald, for i siin tid at legitemere sig med, for ikke at blive krævet eller paataldt til næste snapsting 1818, eller før.
Broderen Claus og svogeren Rasmus Nielsen paa sin hustrus vegne, samt som formynder for sin broder Rasmus Rasmusens børn i Horsens bekiende? Jens Rasmusen arve capitalen til forannævnte tid og loved ham naar hand betald pengene, da at meddele ham lovligt afkald og qvittering, for arving mødrenes arv.

3. Endelig, dersom fornævnte og afstaaet enke Anne Kiestine Clausdatter skulde tildfalde i arv nogen arv, inden hun ved døden afgaar, da skal samme tilfalde samtlige hendes børn og arvinger som skal skifte og arve lige imellem dem efter lov og forordning. Paa saadan maade og vilkaar blev sønnen Jens Rasmusen overdraget fæste stedet med ald ind og udboe, levende og dødt, være sig af hvad mere nævnes kand og blev ham saaledes modtaget til egen raadighed og disposition, fra moder og børnes side vedkommende. Da samtlige var saaledes enige og begiærte dette samfrænde skifte sluttet, saa blev giort regning paa dette skiftes bekostning, som Jens Rasmusen tilkommer at betale.

Skiftets Bekostning:
Et stykk stemplet papiir til skiftebrevet og beskrivelse 5 mk 1 sk
Skiftesallarium 1 Rbd.
1/3 procent til kongens casse 2 mk
Skiftebrevets beskrivelse paa 4 ark a’ 3 mk 2sk 3 Rbd 5 mk 8 sk 20 procent heraf til justits fondet 1 Rbd 5 sk
Skifteforvalterens fuldmægtig 2 Rbd
½ procent til kongens casse ifølge foranordningen af 8 Feb. 1810 3 mk
Summa skiftets bekostning 11 Rbd 3 mk 14 sk

Skriver elleve rigsbankdaler, tre mark og fiorten skilling Navne? Værdie.

Rasmus Nielsen som var tilstæde paa sin broders børns vegne lovede at levere børnenes moder som er enke i Horsens den for benævnte arve capital til børnenes bedste. Ligesom han og forsikrede at holde skifteforvalteren frie for videre krav og tiltale baade nu og efter sin svigermoders dødelige afgang, for videre arv, da han desuden lovede at meddele sin kones broder Jens Rasmusen lovlig og forsvarlig afkald og qvittering for forberørte arv.

Ligeledes lovede sønnen Claus Rasmusen som myndig arving at meddele Jens Rasmusen og skifteforvalteren lovlig og forsvarlig afkald og qvittering, at han intet videre har at fordre efter sin moder ved dødelig afgang eller paastand skal giøre om arv. Endelig blev ventillered at dersom Jens Rasmusens moder overlever sønnen Jens, da tilfalder fæsteren af huuset, enken Anne Kierstine Clausdatters seng med klæder, imod at fæsteren af huuset lader hende hæderlig begrave og liig præken som skik og brug. Saaledes blev dette skifte hermed sluttet, bekræftes med underskrift her i protokollen til regel og efterlevelse
Stærvbostedet paa Hiernøe ut supra. C.C.Stiernholm
Enken Anne Kierstine Clausdatter holdt i pennen.
Som laugsværge underskriver her i protokollen: Rasmus Jensen, Hiernøe holdt i pennen
Som myndige arving underskriver Claus Rasmussen Hiernøe
Paa min hustru Cathrine Marie Rasmusdatters og egne vegne, samt for min broder Rasmus Rasmuses børns i Horsens efter moderen mig givne fuldmagt og myndighed underskriver: Rasmus Nielsen
Som vitterligheds vidner underskriver: Niels Jensen, Mads Nielsen

Forevist paa amthuset i Vejle den 6 feb. 1818 + til og med 1823.

Skifte nr 23* (Matr No 4)
Ung pige Rasmine Rasmusdatter, afgangen Rasmus Laursens datter paa Hiernøe


Aar 1823 den 11 Martij indfandt sig paa skifteforvalteren hr. Kammerraad Gluds vegne til Jensgaard, hands fuldmægtig Christen Christensen Stiernholm fra bemeldte Jensgaard, med 2de vitterligheds og vurderings mænd, navnlig sognefoged Niels jensen og gaardmand Rasmus Nielsen paa Hiernøe, for at foretage og holde lovlig skifte og deeling, efter ved døden afgangen ung pige Rasmine Rasmusdatter 9 aar gammel, hos moderen og stffaderen gaardmand Jørgen Madsen paa Hiernøe, som hos dem døde den 2nd Martij sidst.
Arvingerne ere følgende:
a. Moderen Anna Jensdatter er gift med Gaardmand Jørgen Madsen her paa stedet.

b. en heel søster (til den afdøde) Mette Kierstine Rasmusdatter 21 aar og hiemme hos bemeldte moder og stiffader her i stervbogaarden. som nu er gift med gift med Hans Gregersen her af landet.

c. en ditto heel Maren Rasmusdatter 15 aar hjemme hos bemeldte moder og stiffader

d. en halv broder (til den afdøde) Søren Rasmusen 25 aar gammel tienende gaardmand Bertel Lauersen paa Hiernøe

e. en halv søster (til den afdøde) Jørgen Madsens datter her i stervbostedet Anna Maria Jørgensdatter 20 aar gl. hiemme hos forældrene paa Hiernøe

f. en halv broder Rasmus Jørgensen 4 aar gl. bemeldte forældres søn som død 4de marts 1823

Jørgen Madsen mødte paa sin hustrus vegne, saavelsom for stifdatter Maren Rasmusdatter, og for begge sine 2de børns Rasmus Jørgensøn og Anne Marie Jørgensdatter.
Hans Gregersen mødte paa sin hustrue Mette Kierstine Rasmusdatters vegne.
Søren Rasmusen som myndig arving mødte selv.

Samtlige arvinger anmeldte at den salig afdøde Rasmine Rasmusdatter, hafte indestaaende i Jensgaards overformynderi efter afdøde fader gaardmand Rasmus Laursen paa Hiernøe ifølge skiftebrev af 25de Junij 1814 den summa i gammel Dansk Courant 300 Rd., som blev ansat i N.V. til summa 50 Rbd. Den aarlige rente deraf hafde moderen selv forbeholdt sig til barnets opdragelse indtil 20 aar alder, i følge skiftebrevet, hvad de ubetydelige gangklæder det afdøde unge barn har efterladt sig, har begge forældre bortgivet til de trængende Mads Nielsens pigebørn her paa landet, som var med de myndige arvingers samtykke og fornyet med. Arvingerne vidste ikke mere at beregne boet tilgode eller indtægt, end som ovenmeldte 50 Rbd sedler, er altsaa heele boens summa som nævnt halvtredsindstyve Rigsbank daler sedler. Jørgen Madsen vil intet have for begravelses bekostning, som begge den afdødes moder og stiffader var enige om; maatte aftages her de benævnte 50 Rbd., som bliver saaledes:

1. et styk stempled papiir til dette skiftebrev beskrivelse ad 27 sk med forhøyelsen 3 mk 3 sk.
2. Skifte sallarium 3 mk
3. Skriver salarium 3 ark a 3mk2sk Sølv 1 Rbd 5 mk 12sk
4. Til den kongelige kasse til revisions contoiret 1 mk
5. til justits fondet 20 procent af 2Rbd3mk12sk 3mk 1sk
6. Vitterligheds og vurderings mænd a’ 24 sk Sølv 3 mk 12 sk
7. ½ procent af arven 45 Rbd 2mk 14 sk
til kongens kasse 1 mk 6 sk
Summa skiftets bekostning 4 Rbd 3 mk 2 sk

Naar samme fragaar boens formue 50 Rbd sedler bliver saa igien til arv og deeling, som bliver 45 Rbd 2 mk 14 sk. Sedler og Tegn og heraf enhver arving faaer saaledes:
1. moderen Anne Jensdatter arve som sit bedste barn en heel søster lod 8 Rbd 1mk 8 Rbd 1 mk 9 9/11sk
2. Den afdødes heel søster Mette Kierstine Rasmusdatter gift med huusfæster Hans Gregersen udbetales 8 Rbd 1 mk 9 9/11sk
3. En ditto Maren Rasmusdatter 15 aar ga. Som paa begiæring af moderen og stffaderen i overværelse af ½ broderen Søren Rasmusøn blev arven hende udbetalt af skifteforvalteren som hun behøver til klæder ialt 8 Rbd 1 mk 9 9/11sk
4. En halv broder Søren Rasmusøn myndig, udbetalt 8 Rbd 1 mk 9 9/11sk
5. En do Rasmus Jørgensen 4 aar gl. udbetalt faderen Jørgen Mads. 8 Rbd 1 mk 9 9/11sk
6. en do halv søster Anne Marie Jørgensdatter 2 aar gl. og bemeldte Jørgen Madsens datter blev han overleveret arve pengene for samme at holde barnet tilgode indtil hun selv kan anvende pengene til fornødent brug, dog imod behørig qvittering 4 Rbd 12 10/11 sk. Udgiør Arven 45 Rbd 2 mk 14 sk

Da nu ingen af arvingerne eller værge hafte noget at erindre saa var ikke mere at observere i dette skifte, endsom at Jørgen Madsen blev af skifteretten paalagt at være ansvarl. For sin umyndige datter Ane Marie Jørgensdatters arv 4 Rbd 12 10/11 sk S og T og holde hende pengene tilgode, indtil datteren kan selv anvende pengene til fornødent brug, hvilken udbetaling skal ske i overværelse af vidner og værge imod qvittering paa dette skiftebrevs beskrivelse, som bliver udlerveret Jørgen Madsen til fremdeles bevaring.

Hvad stifdatteren Maren Rasmusdatters arv 8 Rbd 1 mk og 9 9/11 sk Sedler og Tegn angaar som hende idag er udbetalt da hun behøver pengene til fornødent brug, derfor meddeles stiffaderen Jørgen Madsen og halv broderen Søren Rasmusen her i protokollen, til skifterettens qvittering, ligesom enhver især meddeler arvingerne skifterettens qvittering for modtagen arv i dag.
Saa da nu intet var mere at erindre, blev dette skifte sluttet og bekræftet af vedkommende.
Hiernøe ut supra C.C.Stiernholm

For modtagen arv 8 Rbd 1 mk 9 9/11 sk Sedler og Tegn paa min hustrue Ane Jensdatters vegne qvitt.: Jørgen Madsen

For modtagen arv 8 Rbd 1 mk 9 9/11 sk Sedler og Tegn paa min hustrue Mette Kierstine Rasmusdatters vegne qvitt.: Hans Gregersen

For Maren Rasmusdatters arv 8 Rbd 1 mk 9 9/11 sk Sedler og Tegn qvitteres: Jørgen rasmusen og Søren Rasmusen

For min arv 8 Rbd 1 mk 9 9/11 sk Sedler og Tegn som ieg har modtaget derfor meddeles qvittering: Søren Rasmusen

Den arv 8 Rbd 1 mk 9 9/11 sk Sedler og Tegn som min afgangen søn Rasmus Jørgensen har i dette skifte er tilfalden mig af skifteretten udbetalt derfor meddeler jeg hermed qvittering, ligesom for min datter Ane marie Jørgensdatters arv 4 Rbd 12 10/11 sk som ieg herved lover at betale som medd. foran: Jørgen Madsen

Vitterligheds vidner under dette skifte: Niels Jensen Hiernøe, Rasmus Nielsen

Gaardmand Jørgen Madsen paa Hiernøe har her til anmeldt at hands søn Rasmus Jørgensen 4 aar gammel, er ved døden afgangen sidste ? Martij 1823. Da begge forældre ere levende, bliver ingen skifte foretaget.
C.C.Stiernholm

Forevist paa Veile amtstue den 14 feb. 1824.

skifte nr 24* (Matr No 16) JENS CLEMMENSEN


Forseglings forretning efter huusmand Jens Clemmensen paa Hiernøe.
Anno 1824 21 August indfandt sig strax efter dødsfaldet efter afdøde huusfæster Jens Clemmensen paa Hiernøe land under Jensgaards gods, paa skifteforvalteren hr: kammerraad Gluds vegne, ved sin fuldmægtig Christen Christensen Stiernholm, med tvende tiltagne vitterligheds og vurderings mænd navnelig gaardmand Ole Laursen og gaardmand Rasmus Jensen, her af Hiernøe, for hos enken Anna Magrethe ,:Jensdatter:, Sørendatter, at foretage registrerings og forseglings forretning i stervboet, hvorda forefandtes følgende.

I øverste stue.
Den afdødes hængeskab som blev forseglet.
Den afdødes kiste, hvori var nedlagt den afdødes gang og linned klæder, som ligeledes blev forseglet.
Med videre forefandtes: 1 bord, 1 kiste mahlet blaa og rød, 1 pyramin, 3 træe stole, 1speil, 6 hviide sten tallerkner, 3 blaae do, 2 sorte? flasker, 3 pr the kopper, 1 sængs klæder med blaastribet omhæng.

I den anden stue.
1 fyr bord, 1 væv med behør, 1 klokkeværk og hang som ei kan gaa eller vise, 2de sængs klæder i en indlukt sæng, 6 hviide steen tallerkner, 1 kjern, 1 flød bøtte, 1 træstol, 1 do med halm sæde, 1 speil.

I Brøggerset: et kar, 2de korn sække, 1 bistade?

I Stalden
2 kiør, 1 kalv, 5 faar, 4 lam, 1 jern ildklemme, 1 spand, 1 sold, 1 korn sæk.

Mere forefandtes ikke, og paa tilspørgense vidste enken ikke heller mere at være hende tilhørende. Enken lovede at holde alt tilstede og ikke at frakomme noget af dette. Sa da intet var mere at registrere og enken har erkendt sig at holde alt tilstæde til næste skiftesamling til boets aabning, blev skiftets videre fremme udsadt til 30te dagen, hvortil boets vedkommende indvarsles til møde i boet, for om muligt at faa dette skifte tilendebragt, dette i ag passerede bekræftes med overværendes underskrift.
Hiernøe den forbemeldte 21 August 1824. C:C:Stiernholm
Enken Anna Magrethe Sørensdatter, holdt i pennen
Overværende til vitterlighed: Rasmus Jensen, holdt i pennen, Ole Lauersen, holdt i pennen.

Aabningsforetning efter forbemeldte huusmand Jens Clemmensen paa Hiernøe.

Anno 1824 den 20d September indfandt sig atter paa hosbondens hr. Kammerraad Gluds vegne til Jensgaard, Christen Christensen Stiernholm hos huuskone Anne Magrethe Sørensdatter paa Hiernøe, med tvende vitterligheds og vurderings mænd, navnlig Sognefoged Niels Jensen og gaardmand Ole Laursen her af Hiernøe, for at foretage aabnings og registrerings forretning efter afgangen huusmand Jens Clemmensen paa Hiernøe, til paafølgende skifte og deeling imellem bemeldte enke Anne Magrethe Sørensdatter og den afdødes i live værende børg, hvilke ere:

I første ægteskab med Maren Madsdatter: En datter Mette marie Jensdatter 25 aar gl., tienende gaardmand Søren Nielsen paa Hiernøe.

I sidste ægteskab med Enken Anne Magrethe Sørensdatter: En søn Søren Jørgen Jensen 20 aar gammel en søn Søren Christian jensen 19 aar en datter Karen Marie Jensdatter 14 aar, alle hiemme.

Enken med selv antagen laugsværge gaardmand Stephan Hansen af Hiernøe var mødt, paa enkens stifdatter Mette Marie jensdatters vegne var mødt som formynder gaardmand Søren Nielsen her af Hiernøe, tillige var hun eller bemeldte datter mødt. Sønnen Søren Jørgen Jensen var mødt som myndig arving, Søren Christensen var mødt og paa datteren Karen Maries vegne var mødt som formynder gaardmand Rasmus Jensen her af Hiernøe.
I samtliges overværelse blev efterseet seglende som befandtes urørt, hvorefter seglene blev fratagen og dernæst blev registreret og vurderet boets ejende som herefter følger i Sølv værdi efter høyeste priis, nemlig:

Stifdatteren Mette Marie som hafde indestaaende, her i boet nemlig: 1 sængs klæder, 1 ege dragkiste, 1 klæde kiste og 12 alen tøy, blev hende og formynderen udlerveret af stifmoderen.

Den myndige søn Søren Jørgen Jensen og broderen Søren Christian samt stifdatteren Mette Marie og formynder, var enige med enken og hendes laugsværge om arv efter deres fader.
De vare saaledes enige om, at enken udbetaler alle børnene i fædrende arv 40 Rbd Sølv, som efter dags coursen er 47 Rbd 3 Mk Sedler og Tegn. Disse penge skulle deeles imellem dem efter loven. De bad samtlige med hinanden at skiftet saaledes maatte sluttes og til ende bringes i dag, da enken saa selv vilde for egen regning betale hindes gield, som vare alle bekiendt og betale dette skiftes bekostning.

Skifteretten erklærede: Da de alleom bad og ønskede skiftet saaledes sluttet, hafte skifteretten ikke noget herimod, saa enhvers arv bliver saaledes:

Søren Jørgen Jensen 13 Rbd 2 Mk Sølv eller 15 Rbd 5 Mk sedler
Søren Christian 13 Rbd 2 Mk Sølv eller 15 Rbd 5 Mk sedler
Karen Marie Jensd. 6 Rbd 4 Mk Sølv eller 7 Rbd 5 Mk 8 sk sedler
Mette Marie . 6 Rbd 4 Mk Sølv eller 7 Rbd 5 Mk 8 sk sedler
Er i Sølv 40 Rbd eller 47 Rbd 3 mk S.og T.

Disse arve penge lovede enken med sin laugsværge at skulle udbetale, de 2de sønner selv, og de 2de døtre naar de behøver samme penge til fornødent brug i overværelse af deres formynder imod qvittering.
Enken lovede at betale sin gield uden at vedkomme skifteretten og holde skifteretten frie for krav og hvad der af dette skifte holdelse og slutning kunde paafølge saa naar enken opfylder disse til forpligtelse overdrages enken ald hiendes boe og fæ til raadighed.
Efter enkens tilbud haver hun at betale dette skiftes bekostning, som for hinde bliver saaledes: nemlig: Skiftets bekostning.
1 styk stempled papiir No2 til 3mk 6sk Sølv betales med ½ deel mens er 5 mk 1 sk Sølv eller 1 Rbd 1 sk S.og T.
Skifte sallarium af 80 Rbd Sølv 4mk 13 sk eller 5 mk 11 sk.
Skriver sallarium 3 ark ad 3mk 2sk Sølv, er 9mk 6sk Sølv eller 11 mk 2 sk.
Til revisions conoiret 1/3 procent til kongens kasse af 80 Rbd Sølv er 26 sk Sølv, men i tegn er 1mk 14sk.
Til den kongelig justitshfond 1mk 8 sk Sølv eller 1 mk 13 sk
½ procent af arven 40 Rbd Sølv er 1 mk 4 sk eller 1 mk 8sk
For en forseglings forretning 1 Rbd Sølv er 1 Rbd 1mk 2 sk
Vitterligheds og vurderingsmænd hver 24 sk Sølv er 3 mk Sølv eller 3mk 9sk
Tilsammen 6 Rbd 2mk 12 sk Sedler og Tegn som med skifte brevets udfærdigelse betales.
Saaledes er dette skifte til alles fornyelse hermed sluttet, bekræftes med enhvers underskrift her i protokollen. Stervbostædet paa Hiernøe ut supra. C.C.Stiernholm

Enken Anne Magrethe Sørensdatter holdt i pennen
Som enkens Laugsværge: Stephan Hansen
Myndig Arvinger:
Søren Jørgen Jensen holdt i pennen
Søren Christian Jensen holdt i pennen
Paa stifdatteren Mette Marie Jensdatters vegne som formynder: Sorren Nielsen
Paa Karen Marie Jensdatters vegne som formynder: Rasmus Jensen
Overværende vitterligheds vidner: Niels Jensen, Ole Laursen, begge fra Hiernø

Skifte nr 25* (Matr No 13) JENS JENSEN


Aar 1824 Søndagen den 24 oktober anmeldte gaardmand Jens Nielsens paa Hiernøe at hands søn Jens Jensen 14 aar gammel døde. Som druknede fra en jolle ved stængerne ved Hiernøe land. Da barnet har ingen formue eller arv, og begge forældre er levende saa bliver der ingen skifte afholdt, men forældrene lader sønnen begrave paa egen bekostning.
C:C:Stiernholm – Jens Nielsen Hiernøe

skifte nr 26* (Matr No 17) METTE RASMUSDATTER


1825 den 23 febuarij anmeldte husmand Hans Gergersen paa Hiernøe at hands hustrue Mette Rasmusdatter ved døden var afgangen fra 2 umyndige børn. Da enkemanden agter at indlade sig i nyt ægteskab, saa beror skiftets videre foretagelse, til enkemanden begiærer skifte retten.
C.C.Stiernholm.

Ovenstaaende huusmand Hans Gregersen paa Hiernøe har hertil anmeldt, at hans datter Dorthe Marie 3/4 aar gl døde i dag morgen kl 5 den 23 Marts 1825.

Huusmand Hans Gregersens hustrue Mette Kierstine Rasmusdatter paa Hiernøe-land

Anno 1825 lørdagen den 20 Marts mødte paa skifteforvalteren hr. Kammerraad Gluds vegne hans fuldmægtig C.C.stiernholm fra Jensgaard, med 2de vitterligheds og vurderings mænd navnelig: Sognefoged og gaardmand Niels Jensen og gaardmand Ole Lauersen begge her af Hiernøe, for efter begiæring af enkemand og huusmand Hans Gregersen paa Hiernøe, at foretage skifte og deling efter hans ved døden afgangen hustru Mette Marie Rasmusdatter og deres i ægteskab sammenavlede og nu kun i live værende eneste barn navnlig: En søn Rasmus Hansen i 3die aar, som for tiden er til paadragelse hos enkemandens søster i Kragborg, Raarup sogn. Enkemanden Hans Gregersen var tilstæde, saa var og mødt og tilstede paa Barnets vegne som tilsynsværge for at beagte det umyndige barns bedste under skifet behandlingen, velagte gaardmand Jørgen Madsen her paa Hiernøe.
I samtliges overværelse begyndtes med at vurdere stervboets eiendele, nemlig:

1 Bord og to træstole, 5mk, I Sedler og Tegn 1 Rbd 2 mk
1 mangel træ, 5 steen tall. blaae og rød 2 mk 4 sk
2 glas flasker en ½ Tønde og 1 firrild 1 Rbd 1 mk 1 sk1
1 kar, en messing kieddel og 1 jerngryde 6 –
2 træe spand, 3 sorte salker?, 1 fad 3 mk 12 sk
3 sorte leer gryder og en kjern 4 mk
en deel gudelige bøger 1 mk
i en hul seng, derpaa sengeklæder og lagen 20 Rbd
i en dito og en fyr dragkiste 23 Rbd
den afdødes linned og gang klæder 16 Rbd
I Koehuuset:
1 koe 12 Rbd, 5 faar og lam 7 Rbd 19 Rbd

Gaardmand Jørgen Madsen paa Hiernøe, som var til stede anmeldte at have i bevaring, som hans afdøde stifdatter hafde overleveret ham til bevaring nemlig 1dl Specier, 7 Mk ad 24 sk og en krone, efter dags coursen er i Sedler og Tegn 5 Rbd 5 Mk 12 sk

Hverken enkemanden eller tilsynsværgen vidste mere at beregne boet tilgode eller indtægt og begge erklærede sig fornøyet og tilfredse med vurderingen. Altsaa er stervboets formue i Sedler og Tegn den summa 94 Rbd 5 Mk 4 sk.

Derimod er boens gjeld.
Enkemanden anmeldte at han selv for egen regning vilde betale dette skiftes bekostning uden at tage dette her af boens masse. Enkemanden opgav at være bortskyldig den og laante penge deels for hans afgangne hustrus begravelse og for sin datters henfart, som enkemanden vilde have udlagt af boets formue, den summa i Sedler og Tegn 58 d 1 Mk 4 sk, hvilken som barnets formynder ikke kunne imodsige som urigtig gjæld og derfor var enige med enkemanden om at disse penge her fragaard som nævnt med: 58 Rbd 1 Mk 4 sk Saa Igive boens formue 36 Rbd 4 Mk

Som enkemanden bad om maatte deeles lige imellem ham og sin søn, saa enkemanden og faderen Hans Gergersen faar deraf i sedler og tegn 18 Rbd 2 Mk og sønnen Rasmus Hansen 3 aar gl faar 18 Rbd 2 Mk, som enkemanden ville have skulle være 19 Rbd. Sedler.

Til arv til sønnen, mødrende arv, hvilke penge enkemanden ikke kunne udbetale contant, men bad om at samme maatte ham betroes og for hvilke han vilde overlade pandt nemlig: Den første vurderede sængs klæder og lagner og den vurderede fyr dragkiste, som enkemanden lovede at conservere og blive usolgt, Naar sønnen bliver sine 18de aars fylde, skal faderen udbetale arven med 19 Rbd sedler, uden renter, da rentepengene af arven kand enkemanden selv beholde til klæder og opdragelse til sønnen. Skulle pantet forringes eller frakomme boet, da have skifteforvalteren raadighed at udtage andet i huset og andre eiendele at bortsælge paa auktion alt til skadeløsholdelse i alle maader som enkemanden indgik, saa heele boet blev enkemanden hermed overdraget til egen raadighed.

Dette skiftes bekostning bliver saaledes:
1. et styk stempled p. til dette skiftebrev ad 27 sk sølv er med forhøyelse 41 sk sølv, som er i Tegn 2 Mk 14sk
2. Skifte sallario 5 Mk 10sk
3. 1/3 procent til revisions contoiret 1 Mk 14sk
4. skriver sallario 2 ark ad 3 Mk 2sk sølv er 1 Rbd 4sk sølv, som er 2 Rbd 2Mk 8 sk
5. justits fondet 20 procent 2 Mk 10 sk
6. ½ procent af arven 19 Rbd sedler, ifølge foranordning af 8 feb 1810 til kongens casse 10 sk
7. vitterligheds og vurderingsmænd hver 24 sk sølv er 3 Mk sølv, er 3 Mk 6 sk. Tilsammen 4 Rbd. Siger fire Rigsbankdaler Sedler.
Som enkemanden efter tilbud betaler for egen regning ligesom Enkemanden lovede at betale sin gield uden at vedkomme skifteretten. Endelig paalægges enkemanden at opdrage sit umyndige barn med føde, klæde og skolelærdom saaledes som anstaar eller paaligger en fader, dette hand lovede.
Da ingen hafde noget at erindre og enhver erklærede sig fornøyet og tilfreds blev dette skifte saaledes sluttet udi ald enighed og kiærlighed, bekræftes med underskrift. Hiernøe den bemeldte 26de Martij 1825.
C.C.Stiernholm

Enkemanden Hans Gregersen holdt i pennnen
Paa de umyndige børns vegne: Jørgen Madsen
Som vurderings og vitterligheds mænd: Niels Jensen, Ole Laursen holdt i pennen.

Skifte no 27.LAURS OLESEN


Gaardmand Laurs Olesen paa Hiernøe har hertil i dag anmeldt sin søns Laurs Olesens 24 aar gl. hans dødelige afgang paa Endelave 28 Nov., men blev begraven paa Hiernøe kirkegaard Tiirsdagen den 6te December 1825. Da begge forældre ere levende og sønnen ingen arv til anden deeling bliver efter dend afdøde ingen skifte foretaget.
Stiernholm.

No 28. NIELS JENSEN


Gaardmand Jens Nielsen paa hiernøe har i dag anmeldt sin søn Niels Jensens 8te aar gl. hans dødelige afgang hos ham. Barnet ejer intet og derfor ingen skifte foretaget af Jensgaard den 26de Feb. 1826.
Stiernholm

No 29. RASMUS HANSEN


Huusmand Hans Gregersen paa Hiernøe har idag d. 30 April anmeldt sin søn Rasmus Hansen 8 aar gl. hans dødelige afgang ved at falde i en brønd. Barnet ejer ingen arv og faderen leved som desuden arve sønnen og derfor ingen skifte foretaget Jensgaard d.30te April 1826
C.C.Stiernholm
Fader: Hans Gregersen

skifte nr 30* (Matr No 8) JØRGEN NIELSEN


Aar 1827 den 16de December anmeldte Gaard kone, Jørgen Nielsens enke paa Hiarnøe, Hiarnøe sogn, ved sognefoged Niels Jensen som svigerfader, at Gaardmand Jørgen Nielsen ved døden var afgangen og efterladt sig 4 umyndige børn. Da enken ikke har andre arve falds berettiget uden allene sine umyndige børn, med afdøde fader og 30te dagen ikke er opnået, beror skiftet foretagelse til 30te dagen 1828.
Niels Jensen sognefoged , Stiernholm

Førend 30te dagen efter ovennmeldte dødsfald, lod enken Mette Cathrine Jensdatter ved sognefoged og som svigerfader Niels Jensen, anmelde for skifteforvalteren her, at enken hafte allernaadigst ansøgt hans Mayestæt Kongen, om allernaadigst at maatte hensidde i Uskiftet Boe med sine 4 umyndige børn. Bad derfor ikke skifteforvalteren komme i boet, indtil enken hafde erholdt den kongelige allernaadigst bevilling, hvilken ansøgning var præsenteret og forevist skifteforvalteren, som bevis for udladelse og sandhed. Paa grund og i henhold af enkens begiæring, blev skiftets foretagelse udsadt indtil benevnte enke hafde erholdt kongelig allernaadigst bevilling, at maatte hensidde i uskiftet boe med sine umyndige børn
Jensgaard den 14de January 1828
C.C.Stiernholm
Niels Jensen, sognefoged.

Den kongelige allernaadigst bevilling af 24 Jannuary 1828, blev skifteforvalteren overlerveret i dag den 25 January 1828, som blev modtagen og samme lyder saaledes:

Vi Frederik den siette af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers hertug til Slesvig, Holsten, Stormaren, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg.
Giøre vitterligt H:V: efter Mette Cathrine Jensdatter, enke efter afgangen Jørgen Nielsen af Vort Eiland Hiarnøe, under Veile amt udi vort land Nørre Jylland hendes herom allerunderdanigste giorte ansøgning og begiæring allernaadigst haver bevilget og tilladt, saa og hermed bevilge og tilladt at hun maae foruden rettens middels forsegling, registrering og vurdering efter loven med fælleds sammenavlede umyndige børn efter bemeldte Jørgen Nielsen i uskiftet boe blive hersiddende, saalænge hun i enlighed stand forbliver, og om hun i midlertid skulle blive til sinds at skifte og deele, maa hun med samfrænder slutte en skifte forhandling om den arv, som bemeldte havde og afdød Jørgen Nielsen sammenavlede børn efter han kan tilkomme, faderens som hun med dem til børnenes gavn bedst kumme forenes, foruden retten og vidners overværelse eller vidners registrering og vurdering efter loven.
Dog have bemeldte samfrænder et skriftelig document derimod at forfatte som billigst kan være og de i fremtiden naar børnene kommer i myndig stand, eragte at kunne forsvare. Og ville vi her hos allernaadigst have befalet den som dette skifte i saa maade forrettes, at de i alle maader holder sig til loven og anordningen, samt i særdeleshed forordningen af 23de August 1793 og 28de august 1816 allerunderdanist efterretteligt, hvilket og skal skee af den øvrighed og Rettens betimet som det ellers kunde tilkomme samme skifte at forvalte for saavidt disse dem angaar, i hvor rettighed dog intet der for skal afgaae. Forbydende alle og enhver imod det, som forskrevet staar, hindre og giøre.
Givet i vor Kongelige Residens=sted Kiøbenhavn den 24 Jannuar 1828.
Under vort Kongelige Mayestæts alernaadigste befaling. Lemand, Monrad, Ørsted, Lassen ?? MangS?

Bevilget at sidde i uskiftet bo, og i sin tid at skifte med samfrænder for afgangen Jørgen Nielsen af Hiernøe hans enke Mette Cathrine Jensdatter, betaler med 13½ Rbd rede Sølv og for sin eje til Sumari fundet 1 Rbd 4 Mk rede Sølv penge.

Anno 1828 den 23de Jannuar anmeldte Sognefoged Niels Jensen fra Hiarnøe, at hands svigerdatter enken Mette Cathrine Jensdatter, gaardkone her paa Hiernøe, var ved døden afgangen i aftes den 22 Jannuar af mistænkelig smitsom sygdomme da distrikts cirugen lægen af Horsens var reqvireret for jvrine? til nu afdøde mand Jørgen Nielsen, saa skifteretten ikke kunde være at indfinde sig i stervbogaarden, men sognefoged Niels Jensen blev anmodet om, at registrere og vurdere boet, som hand lovede, tilstaaes af ham med underskrift.
Jensgaard den 23 Jannuar 1828 C:C:Stiernholm
Jens Nielsen

Den af sognefoged Niels Jensen paa Hiarnøe passerede registrerings og forseglings forretning er kommet og lyder saaledes: Anno 1828 den 23de Jannuarij indfandt sig paa skifteforvalterens og hans hosbond hr. Kammerraad og Landvæsens kommisair Gluds vegne, med sognefoged Niels Jensen i forening med Rasmus Sørensen af Hiarnøe sig, i stervboegaarden efter ved døden afgangen gaardfæster Jørgen Nielsen og hustru Mette Cathrine Jensdatter, for i gaarden og paa stedet, at foretage registrering og forseglings forretning, over gaardens tilhørende ud og indboe og befandtes som følger:
I den øverste stue.
1 brun mahlet fyhr kiste med navn J.J.D. og aarstal 1797, hvorudi den afdøde mands klæder er lagt, blev forseglet.
1 rød mahlet dragkiste hvorudi den afdøde hustrues klæder blev forseglet.
1 rød mahlet skrin hvorudi er linnet og mern??, blev forseglet.
1 blaa malet fløij bord
6 stk betrækkede stole, en seng med 3 rødstribede dyner, 2 hørgarns lagner, 3de hovedpuder, en liden drag kiste og 1 sye skrin.

I daglig stuen:
Et lidet hængskab, blev forseglet, en sæng indlukket sæng med 3 rød og grøn stribede dyner, 2 hovedpuder, 1pr blaargarns lagener, en rød malet bænke kiste, ½ dosin hvide porcelæns tallerkener, 1 ildklemme og en jern gryde.

Iden Yderste stue:
1 fyhr bord, et kandbord hvori 2 spande, 4 fade, 4 sorte sætter? , 6 stk pottemager tallerkener, 2 stk spyelkommer. I et kammer: En kiærne med stav, en øltønde og en jern pande, 4 sorte sætter?.

I bryggerset:
1 Grue keddel, et kar og en øreballie.

Paa loftet:
2 Høelier. I Herberget: en hakkelses kiste med kniv.

I Stalden: 5 stk køer og en liden qvie, 8te faar.

Det passerede bekræftes under vore hænder og for hvilket vi ere ansvarlige at intet forekommer indtil nærmere skiftesamling.
Datum Hiarnøe i stervboegaarden Niels Jensen, sognefoged. Rasmus Sørensen.
Forevist paa Vejle amtstue 25 februar 1828.

Aabnings forretning efter afgangen gaardmand Jørgen Nielsen og hustrue Mette cathrine Jensdatter.

Anno 1828 den 12te April møde i stervboegaarden paa Hiarnøe efter ved døden afgangen gaardmand Jørgen Nielsen og hustrue Mette Cathrine Jensdatter, paa skifteforvalteren hr. Kammerraad Gluds vegne ved sin fuldmægtig Christen Christensen Stiernholm fra Jensgaard, med tvende upartiske vitterligheds og vurderings mænd, navnlig gaardmand Mads Nielsen og gaardmand Rasmus Jensen paa Hiarnøe for at aabne, registrere og vurdere boet tilvidere skiftebehandling imellem de tvende afdøde begges børn, hvilke ere:

Jens Jørgensen 3 aar
Ingeborg Jørgensdatter 12 aar
Ane Kierstine Jørgensdatter 9 aar
Ane Magdalene Kierstine Jørgensdatter 6 aar

Alle i gaarden, under forsyning og pleie af forrige og sidste fæster Rasmus Sørensen og hustru.

For hvilke 4de umyndige børn var mødt som formynder deres bedstefar Sognefoged Niels Jensen her af Hiernøe.

Seglene blev efterseet som befandtes ubeskadiget, hvorefter man begyndte at registrere og vurdere boets ind og udboe.

I DEN ØVERSTE STUE Sedler og Tegn
1 brun malet fyrkiste med navn J.J.D. 1717 3 Rd
derudi den afdøde mands klæder:
1 Blaae klædes kioel 3 Rd
1 grøn og stribet vest 2 Mk
1 blaae manchettes vest 3 –
1 gul og sortstribet vest 2 Mk
1 hvid og prikket vest 1 – 8 sk
1 sort og rødstribet vest 1 – 8 –
1 hviid vest med gule knapper 1 Mk
1 sort vest med guule prikker 1 –
1 gl stribet vest med guule knapper 15 sk
1 pr blaae manskinttes boxer 1 Rd 1 Mk
1 pr lange overstribet gule boxer 4 Mk
1 blaae gl trøye 1 Mk
1 pr grønstribede boxer gl 2 Mk
1 pr blaae gl boxser 1 Mk
1 blaae Vadmels trøye nye 1 Rd 3 Mk
1 pr lange nye vadmels boxser 1 Rd
1 gl Blaae trøye 3 Mk
1 blaae vadmels kioel med hviid meltering? underdrætt 1 Rd 4 Mk
1 blaae vadmels box 1 Rd
9 Hørgarns skiorter 8 Rd
1 sort mands hat 1 Mk 8 sk
1 pr blaargarns lagner 1 Rd 4 sk

1 røed mahlet dragkiste 4 Rd
Derudi:
1 sort lue med guule agte takke ?? 2 Mk
2 sorte fruentimmer luer 1 Mk
2 snipper og 2 hagehatte 8 sk
6 gange 2 do do 3 Mk
1 hvid blommet forklæde 2 –
1 hviid klæde med røed bort 1 Mk
1 do stribet 1 Mk
1 do hviid 1 –
1 blaae damaskes skiorte 4 Mk
1 blaastribet forklæde 1 –
1 rødprikert karting kiol 3 Mk
1 ditto 2 Mk
1 guul rødprikket bu? 8 sk
1 brun med guule prikke. klæde 1 Mk 8 sk
1 sort do med røed blomsters 1 Mk
1 rødstribet stoffes kiol 1 Rd 1 Mk
1 rødstribet hjemgjiord ditto 1 Rd 2 Mk
1 grønstribet spænds 1 Mk 8 sk
3 blaargarns særke 2 Rd
3 dito i vask 1 Rd 5 Mk
2 hørgarns hals klæde 1 Mk
1 blaargarns lagn 4 Mk

1 Rødmahlet kiste 1 Rd
derudi:
3 blaargarns lagner 4 Mk
1 blaae mahlet fyr bord 1 Rd 1 Mk
6 stk betrækkende stole 2 Rd 3 Mk
1 sængested med omhæng 1 Rd
derpaa:
1 rødstribede olmerdugs dyner 6 Rd
1 do 5 Rd
1 do 5 Rd
1 hør og 1 blaar garnslagen 2 –
1 lang rød og blaaestr. hoveddyne 1 Rd 1 Mk
1 guulstribet hoved pude 1 Mk 8 sk
1 do 1 Mk 8 sk
En liden dragkiste og 1 sye skrin 2 Rd

I DAGLIG STUEN
Et lidet hængeskab 5 Mk
1 Sølv bæger 4 Rd
2 Sølv spise skeer 2 Rd
2 Sølv the skeer 2 Mk
24 gl knapper 1 Mk
12 stk metal ditto 8 sk
I en sæng indlukket:
1 blaastribet olmerdugsdyne 4 Rd
1 do 2 Rd
1 do Røedstribet 2 Rd
2 hovedpuder er anført
1 pr lagner er ligeledes foraanført
1 Røed mahlet bænke kiste 2 Mk
6 stk porc. tallerkner 1 Mk 8 sk
1 jern ildklemme 8 sk
1 jern gryde 2 Mk
1 fyrbord tilhører Rasmus Sørensen

I DEN YDERSTE STUE
et fyrbord tilhørnde Rasmus Sørensen
1 kandbord 8 sk
2 spande uden jern giord 1 Mk
2 leerfade 10 sk
2 sorte sækker 6 sk
4 leer tallerkner 8 sk
2 spøl kum 8 sk
1 pr støvler 1 Rd
1 pr ditto 1 –

I ET KAMMER
1 kerne med behør 2 Mk
1 øltønde 1 Mk
1 jern pande 8 sk

I BRØGGERSET
1 grue keddel ½ tønde 7 Rd
1 kar 2 Mk
1 øreballie 1 Mk

PAA LOFTET
2 høelier med drag 1 Rd
3 korn sække 1 Rd

I HERBERGET
1 Hakkelse kiste med kniv 4 Rd

I STALDEN
1 sortstirnet koe er 4 aar 8 Rd
1 sort broget do do 8 –
1 do do do 8 –
1 røedbroget ditto 8 aars 10 –
1 sort koe, aftægtsmanden Rasmus Sørensen tilhørende
1 sort qvie med rød røg 5 Rd
7 faar med hver 1 lam 7 –
1 faar uden lam 4 Mk

I stalden forefandtes 4de drætfærdige bester, i gaarden 2de vogne, den eene beslagen og den anden en træe vogn, 2de jern harver og 1 plov med jern, som blev paaskønnet at intet derfor kunne komme boet tilgode.

I Lahden forefandtes ikke noget korn utersket, men paa loftet forefandtee en deel korn af rug, byg, havre og ærter, som formynderen for de umyndige skiønnede ikke vare mere end som til sæde og æde korn til indavlingstiden, som formynder for børnene var hermed tilfreds, uden at beregne noget af dette korn til boets bedste.

Samme sognefoged Niels Jensen som formynder for børnene vidste ikke, som Rasmus Sørensen og hustru, var videne om, at stervboet tilhørte mere i navnlig maade til vurdering, end som anført uden allene de i boet forefindes penge, nemlig 2 stk a’ 100 Rbd sedler er 200 Rbd
I en lerreds pung er 24 sk, 15 sk, 10 og 8 og 14 sk — 50 Spec: i 4 marks krone 19 st?
Som blev modtaget af skifte retten til videre.

Rasmus Sørensen og hustru lovede skifteforvalteren som hidtil at opdrage og forsørge børnene med pleie og fornøden ophold til videre som de der bestyrer gaarden med indtægt og udgift, ligesom de begge lovede som hidtil at være børnene som fader og moder og være ansvarlig til alt heele boet til videre.
Da intet mere kunne foretages, blev denne forretning sluttet og bekræftet af alle vedkommende i stervbogaarden paa Hiernøe den formeldte dato.
C:C:Stiernholm

Som formynder for børnene Niels Jensen,
som over velremt? som bestyrer af gaarden Rasmus Sørensen
som vitterligheds og vurderingsmand Mads Nielsen og Rasmus Jensen

skifet nr 31* (Matr No 16) SØREN JØRGENSEN JENSEN


Ungkarl SØREN JØRGENSEN JENSEN. som døde paa Hiarnøe den 5 Martij 1828 hos moderen Ane Magrethe Sørensdatter, blev idag foretaget skifte efter ham, var arving: Moderen Anne Magrethe Sørensdatter og den afdødes søskende, nemlig; en broder Søren Christian Jensen 26 aar, mødte en søster Karen Marie? Jensdatter 28 aar og en halv søster Mette Marie? Jensdatter, paa hvis vegne var mødt Niels Rasmusen af Hiernøe, tilligemde Jens Poulsen paa hustrus vegne. Disse arvinger opgav for skifteforvalteren at den afdøde ejede intet end som blot hans gangklæder, hvortil intet var tilstrækkelig til hans jordefærd, langt mindre til skiftets bekostning, hvorfor de alle anbad skifteretten at blive forskaanet for skiftehold, da den afdøde efterladenskaber intet kunde betale begravelses omkostningerne.
Paa grund heraf, blev Jens Poulsen overdraget den afdødes gang=klæder, mod forklaring at han selv for egen regning betaler alt for den afdøde hvad hans begravelse m. m. angaar. Saalunde indgaaet tilstaaes og af os underskrevne.
Hiernøe d. 12 April 1828
Stiernholm

Jens Povelsen som myndig arving
Paa egen og halvsøsters vegne Niels Rasmusen, Søren Christian Jensen
Som vitterlighed Niels Jensen og Mads Nielsen

Skifte No 32* (Matr No 8) JØRGEN NIELSEN


Aar 1828 den 25 Junij blev atter afholdt en skiftesamling i stervboet efter afgangen gaardmand Jørgen Nielsen og hustrue Mette Cathrine Jensdatter paa Hiernøe af skifteforvalteren Stiernholm paa Jensgaard sin principial hr. Kammerraad Gluds vegne, hvorda var tilstede Børnenes formynder og fødte værge, sognefoged Niels Jensen paa Hiernøe, samt plejefaderen gaardmand Rasmus Sørensen paa Hiarnøe. Overværende som vitterligheds vidner var gaardmand Mads Nielsen og gaardmand Rasmus jensen af Hiernøe. Og passerede som følger;

Skifteforvalteren fremlagte den af de udmeldte? Syns og taxations mænd sognefoged Michel Nielsen i Glud og gaardmand Jørgen Andersen i Sønderbye, afholdte syns og taxations forretning over fæstegaardens bygnninger, besætning og inventarium, afholdt i gaarden den 18 Julij 1828 sidst, og nedenst. Afhjemlet? Den 20 julij 1828 nestefter, hvoraf erfaredes at intet i den henseende bliver boet at beregne, enten til indtægt eller udgift . Derefter blev fremlagt den over boets løsøre og efter den afdøde auctions forretning, hvorefter boet ved ? den 9de May sidst var udbragt til sedler og tegn 203 Rd.
Endelig fremlagtes de i blandt boets papiirer forefandtes 2de Obligationer, nemlig:
a. Obligation nemlig af hr. Kammerraad Glud til Jensgaard udstæd, stoer 400 Rbd Sølv af dato 24 Junij 1820 med et halv aars rendte 3 3/4 procent, forefalden til denne termin med 16 Rd 2 Mk S. og tegn.
b. En obligation udsteed den 24 Junij 1818 af hr. Kammerraad Glud til Jensgaard, stor 500 Rbd Sedler, med et aars rente 4 procent forfalden til denne termin, 20 Rbd.
Videre var der ikke boet til indtægt at beregne. Børnenes formynder og pleiifader aflagte der af. rigtighed fra den tid boet efter konens død var under deres bestyrelse og tilsyn, hvorefter børnenes klæder, folkeløn, skatter og udgifter af gaarden samt huus holdningen var bestridet af indtægten, saa intet bliver boet at beregne enten til indtægt eller udgift.

Pleiefaderen Rasmus Sørensen anmeldte at den af den afdøde kone Mette Cathrine Jensdatter ehvervede allernaadigste bevilling af 24 Jannuar 1828, til efter mandens død med sine umyndige børns, at maatte hensidde i uskiftet boe, som endnu ikke var betalt af
enken, da bevillingen svævede imellem amtet og den afdøde kone i dette mellemvær, med ansøgning og øvrige omkostninger beløb sig til 21 Rbd sedler, det formynderen tilstod og derfor bliver til udgift at beregne boet.

Pleiefaderen Rasmus Sørensen der ingen børn selv havde og stedse havde viist faderlig kiærlighed mod forældrene, hafde med liige kiærlighed efter deres død, antagit sig af børnene tilpligtede sig at opdrage dem som sine, at forsyne dem med klæder, føde, skolegang og tilsyn, imod at han opbærer renten af deres arve capital i hvert aars junij termin der tager sin begyndelse til Junij termin 1829, og vedvarer for hvert barn til det har opnaaet 14 aars alder og er confirmeret. Efter hvilken tid formynderen modtager deres rente, anvende samme til deres tarv og bedste, aflegger i siin tiid regenskab til vedkommende for anvendelse samt om noget deraf er oplagt.

Paa tilspørgsel om der var mere boet betræffende at erindre, eller samme til indtægt eller udgift at beregne, svarede samme formyndere som pleiefaderen at der ikke var mere, for hvilket de i sin tid ville staae skifteretten til an og tilsvar. Da de udstaaende capitaler ej kan opsiges til udbetaling førend junij termin 1829, til hvilken tid de bliver indbetalt til boet og forholdet imellem Sølv og sedler bliver at beregne, førend April qvartal cours 1829 er sadt, da bliver saaledes skifetes slutning til den tid, hvortil dagen nærmere skal blive vedkommend bekendtgjordt.

Da ingen af vedkommende havde videre at tilføre, bliver det paserede med underskrift bekræftet.
Hiarnøe forbemeldte dato. C.C.Stiernholm
Niels Jensen, sognefoged.
Som formynder for de umyndige børn: Rasmus Sørensen, som gaardbestyrer og plejefader .
Overværende til vitterlighed: Rasmus Jensen, Mads Nielsen.
Forevist Vejle amthuus den 9 februar 1829.

Skifte nr 33* (Matr No 10) SØREN RASMUSEN DAMMAND


Den 6 Jan 1829 Anmeldellte Sognefoged Niels Jensen paa Hiernøe at hans tjenestekarl Søren Rasmusen Dammand var død og at han intet ejede til sit begravelses henfart, men Sognepræsten lader ham begrave paa fattig kassens regning, altsaa ingen skiftehold.
Sognefoged Niels Jensen – C:C:Stiernholm

Skifte nr 34* (Matr No 6) MADS NIELSEN


Den 14 April anmeldte MADS NIELSEN hustrue paa Hiernøe at hendes mand var ved døden afgangen bem. 14 April. Skiftet beroer til 30 Dagen den 14 May, da de har fælles børn. C:C:Stiernholm.

Anno 1829 den 14 May som rette 30te dag efter afgangen Gaardmand MADS NIELSEN paa Hiernøe, indfandt sig paa hr Kammerraad Gluds vegne, til Jensgaard, med sin forvalter Christen Christensen Stiernholm paa Jensgaard med tvende vitterligheds og vurderings mænd, navnelig: Sognefoged Niels Jensen og gaardmand Rasmus Nielsen, begge paa Hiernøe, i stervbogaarden, hos enken Ingeborg Rasmusdatter for at foretage skifte og deeling imellem bemeldte enke og hendes med sin afdøde mand i ægteskab sammenavlede børn, nemlig:

Niels Madsen 28 aar
Rasmus Madsen 23 aar
Peter Madsen 20 aar
Karen Madsd. 32 aar
Inge Catrine Madsd. 24 aar
Eva Madsd. 17 aar
Ane Mette Madsd. 14 aar
Karen Marie Madsd.11 aar
Ane Katrine Madsd. 7 aar.

De myndige arvinger var mødt, og paa de umyndiges vegne var mødt som formynder for de 6 pigebørn gaardmand Rasmus Jensen og Søren Nielsen paa Hiarnøe og som enkens laugsværge var mødt gaardmand Rasmus Jensen her af Hiarnøe.
Udi samtliges overværelse, blev stervboets ejendele og tilkommende registreret og vurderet i Sølv saaledes:

I DEN ØVERSTE STUE
1 gl drag kiste 2 Rd
1 hængeskab 1 – 1 Mk
1 Pyramin 1 Mk
1 løgte 1 Mk
1 ølglas 4 sk
1 bord 2 Mk
1 Spindrok 3 Mk
1 garn vinde 1 Mk
1 hammer 8 sk
1 rød mahlet skriin 1 Mk
1 bagtrug 1 Mk
1 træe bennet stoel 4 sk
1 torste? garn 1 Mk

I DEN MIDTERSTE STUE
1 fyhr bord 1 Mk 8 sk
1 standskab 1 Rd
6 stk hvide dybe steen tallerkner 1 Mk 8 sk
6 stk do 1 Mk 8 sk
1 messing strygejern 2 Mk
1 tin bagger 4 sk
3 spøl skaale 1 Mk
2 tin lysestager 2 Mk
2 løese hylder 2 –
2 træe stoel 2 Mk
I den inderste seng:
1 Olmerdugs dyne 2 Rd
1 ditto 2 Rd
2 hoved puder rød og grønstr. 3 Mk
2 blaargarns lagner 2 Mk
I en ditto seng:
1 gul og rødstr. overdyne 2 Rd
1 rød og grønstr. underdyne 2 Rd
2 puder 2 Mk 8 sk
2 blaargarns lagner 2 Mk 8 sk

I SIDE KAMMRET
1 jern gryde 1 Rd
1 mindre ditto 2 Mk
1 jern pande 3 Mk
1 malm æbleskivs pande 2 Mk
1 træe spand 1 Mk
1 øl tønde 2 –
1 kjern med stan 2 Mk
1 tin si 8 sk

I DEN YDERSTE STUE
1 fyhr bord med foed 4 Mk
1 egekiste mahlet røed 2 Rd
4 træe siebøtter 2 Mk
1 drifte trug 8 sk
1 mangel fiel og en rolle 8 sk
1/4 kaaber kjeddel 6 Rd
1 bæng 12 sk
1 hakke kniv 8 sk
2 hvide steenfade 1 Mk 8 sk
2 røede leer fade og 1 kois? 1 Mk
1 brød kniv 8 sk
2 sorte sætter? 12 sk
I skorstenen:
1 Jern vind 1 Mk
1 jern ild klemme 8 sk
I en huul seng:
1 Rød og grønstr. olmerd. overdyne 1 Rd 3 Mk
1 Blaae og hviid underdyne 1 Rd 2 Mk
1 hovedpud. blaae og rødstr. 2 Mk
1 pr blaargarns lagner 2 Mk

I ET KAMMER
1 væv med tilbehør 3 Rd

I BRØGGERSET
½ tønde i gruen 10 Rd
1 gl selde? 8 sk
1 hør brøds 1 Mk
1 haand qværn 1 Rd
1 haspe træ 1 Mk
1 valke flad? 4 sk
1 eege kar 2 Mk
1 gl spand 4 sk
1 spelter rok 1 Mk
1 skovel 4 sk

PAA LOFTET
forefandtes 6 tønder byg til sæd. 3de sække 1 Rd

I GAARDEN
1 hakkelses kiste med kniv 1 Rd 2 Mk
1 fork og 4 river 3 Mk
2 træe grebe og 2 skoule 1 Mk 8 sk
1 haand øxe 3 Mk
1 tørve spade 1 Mk 8 sk
1 do 2 Mk
1 slibesteen 2 Mk
1 gaas 3 Mk
1 lej gaas 3 Mk
1 gaase 3 Mk

I STALDEN
4 drætfærdige bæster og 1 fole
1 træe vogn med fiæle, leje og drættetøij
1 nye ditto vogn ubunden
1 plov og en gl ditto
2 harver
4 kiør 50 Rd
5 spæd kalve 5 Rd
2 spæde grise 3 Rd
8te gl faar med 8 lam 16 Rd
1 gl vædder 2 Rd

Den afdødes gangklæder:
1 blaae vadmels trøye 1 Rd 2 Mk
1 pr lange blaae boxer 1 Rd
1 pr hviide vadmels 3 Mk
1 vadmels nattrøye 3 Mk
3 pr hviide strømper 4 Mk
3 blaargarns og 1 hørgarns skiorte 1 Rd 4 Mk
1 hatt og en ulden lue 5 Mk
1 pr skoe 1 Mk 8 sk
1 halsklæde 2 Mk
1 ditto sort silke 3 Mk
2 kraver og 1 sort vest 2 Mk
1 pr træeskoe 4 sk

Mere forefandtes ikke, ikke heller vidste enken med laugsværge at opgive, saavel som de myndige børn. Enken kunne ikke i dag opgive sin giæld, bad derfor skiftet udsadt indtil videre. Vurderingsforretningen bliver herved af vurderingsmændene bekræftet med lovens eed:
Saa sandt hjælpe og gud og hans hellige ord.
Paa begiæring blev skiftets videre forening udsadt.
C.C.Stiernholm
Enken Ingeborg Rasmusdatter
Som laugsværge: Søren Nielsen
Som formynder for de umyndige børn: Rasmus Jensen
Myndige arvinger: Rasmus Madsen, Niels Madsen holdt i penner, Peder Madsen.
Som vurderings og vitterligheds mænd Niels Jensen sognefoged, Rasmus Nielsen.

Skifte No 35* (Matr No 8) JØRGEN NIELSEN OG HUSTRU


SKIFTESLUTNING
Efter Jørgen Nielsen og hustru Mette Cathrine Jensdatter paa Hiernøe. Anno 1829 den 22 Junij blev atter afholdt paa Jensgaards skriv. En skifte samling i stervboet efter afgangen gaardmand Jørgen Nielsen og Mette Cathrine Jensdatter paa Hiernøe paa hr. Kammerraad Gluds vegne ved sin fuldmægtig C.C.Stiernholm. Ved samlingen var mødt børnenes formynder sognefoged Niels jensen af Hiernøe, samt deres plejfader Rasmus Sørensen af Hiarnøe, som vitterligheds vidner var tilstæde Rasmus Iversen og Rasmus Hansen paa Jensgaard. Skifteretten tilspurgte saavel formynderen som plejefaderen om der siden skiftesamlingen sidst var opdaget noget til indtægt, eller udgift, at beregne. Plejefaderen anmeldte at han af Niels hansen i Brund hafde oppebaaret en fordring af 10 Rbd Sedler, som til skifteretten blev indbetalt.

Den ved forrige skiftesamling anførte indtægt, saaledes:
De i boet forefandtes 200 Rd
De i forskellige myndter forefandtes Sølv penge til beløb 118 Rbd, Sedler 122 Rd 5 Mk 8 sk
Ved auktion er boet udbragt til 230 Rd
Hr. Kammerraads Gluds Obligation 500 Rd ,
et aars rente til Snapsting 1828, 20 Rd
En ditto, 400 Rbd Sølv 412 Rd 3 Mk Sedler,
Rendten til snapstinge 1828, 16 Rd 2 Mk 7 sk

Da ingen vidste videre boet til indtægt at beregne blev boets indtægt den summa
1511 Rbd 4 Mk 15 sk Sedler og tegn.
Boets udgift bliver allene at beregne for den af enken erhvervede Kongelige bevilling, med de endnu ubetalte 21 Rbd. Sedler.
Boets beholdning: 1490 Rbd 4 Mk 5 sk.

For at Boets beholdning til deeling imellem børnene kunne blive i lige penge, tillagte plejefaderen af godhed for børnene, af de rendter han, efter den ved sidste skifte samling, var berettiget at opbære 9 Rd 1 Mk 1 sk S.og T., ligesom han og tilforband sig at vilde selv uden afdrag, betale dette skiftes bekostning. Boet beholdn for mig? bliver da 1500 Rd Sedler som deles iblandt børnene saaledes:

En søn Jens Jørgensen 4 aar 600 Rd Sedler
En datter Ingeborg Jørgensd. 13 aar 300 Rd –
En do Ane Kierstine 9 aar 300 Rd –
En do Ane Magdalene Kierstine 6 aar 300 Rd –
Som udgjør arven 1500 Rd i Sedler.

Disse arve capitaler bliver af overformynderen at udsette imod lovbefalet sikkerhed og lovlig renter. Paa tilspørgsel om nogen hafde videre ved skiftet at erindre, svarede saavel formynderen som plejefaderen, de vidste intet, ligesom de og tilpligtede dem, at holde skifteforvalteren frie for ald krav og tilsvar nu eller i tiden ifald imod formodniing nogen krav skulle forekomme paa boet.

Skiftets bekostning
6 stk stemplet papir 10 Rd 1 Mk 14 sk
Skifte sallario 15 Rd
1/3 procent til Revisions contoiret 5 Rd
20ne procent til kongens kasse 1 Rd 4 sk
Skifteboets beskrivelse 6 ark 3 Rd 2 Mk 6 sk
Justitsforv.? 2 Rd 4 Mk 8 sk
½ procent til kongens kasse 7 Rd 3 Mk
vurderings og vitterligheds mænd 4 dage 5 Rd

(Ingen opgørelse i documentet ?)

Pleiefaderen erklærede for øvrigt efter forrige skifte samling ved bestemmelse at opdrage børnene anstændig og christelig som sin egne.
Da intet videre var at erindre, blev dette skifte sluttet og til endebragt, bekræftet med underskrift her i protokollen.
C.C.Stiernholm
Som formynder: Niels Jensen Sognefoged
Som pleiefader og opdrager for børnene: Rasmus Sørensen, holdt i pennen
Overværende vitterligheds vidner: Rasmus Iversen – Rasmus Hansen

Skifte No 36* (Matr No 6) MADS NIELSEN


Slutning Mads Nielsen paa Hiernøe land 1829
Anno 1829 d.25 Septbr. Blev atter foretaget skifte efter afgangen gaardmand Mads Nielsen paa Hjernøe hvor da mødte paa herskabets vegne forvalter Stjernholm paa Jensgaard, enken Engeborg Rasmusdatter er tilstæde med laugsværge, gaardmand Rasmus Jensen paa Hjernøe og paa de umyndige børns vegne var mødt gaardmand Søren Nielsen, Hjernøe. De myndige børn var mødt Niels Madsen, Rasmus Madsen, Peder Madsen, som vitterligheds vidner var tilstæde sognefoged Niels Jensen paa Hjernøe og sognefoged Michel Nielsen af Glud, hvor da passerede som følger:

Skifteforvalteren tilspurgte enken, laugsværgen og de umyndige børns formynder om her var noget mere at beregne boet til indtægt i nogen maade fra sidste skiftesamling, hvortil disse svarede lydelig og tydelig nej. Saa da intet var mere at beregne boet til indtægt, saa er ifølge den passerede vurderingsforetning at beregne boet til den summa masse ialt til beløb 100 Rd Sedler og Tegn.
Derimod anmeldte enken med laugsværge at være i gjæld og bortskyldig til sønnen Rasmus Madsen for 5 aars tjeneste tiid og for udlagte penge i en anden henseende til beløb 120 Rd. Naar indtægt og udgivt balanceres med hinanden overstiger gjælden med 20 Rd S.ogT., saa intet kand blive til børnene at arve.
Endelig tilforpligtede sig sønnen Rasmus Madsen for egen regning at betale dette skiftes bekostning som bliver saaledes:
1 styk stempled papiir til 2 Mk 10 sk Sølv.
Skifte sallarium af 100 Rbd. S.og T. 1 Rbd
1/3 procent til Revisions contoiret 2 Mk
20de procent til kongens kasse 1 Mk 4 sk
Skriver sallarium 1 ark 3Mk 2 sk Sølv = 3 Mk 4 sk
Justitsfondet 1 Mk 3 sk.
Vitterligheds og vurderings mand tvende Ps.
I betragtning af boets fattige omstændigheder, vil intet have, men eftergiver, ligesom skifteforvalteren. Summa skiftets bekostning 2 Rbd 4 mk 8 sk.
Ligesom han og betroede sin moder sit tilgodehavende uden at vedkomme skifteforvalteren eller der for staar ham til ansvar herved bemærkes, at ingen krav eller regning er opgivet til enken eller skifteforvalteren efter dødsfaldet, saavel enken som de umyndige børns formynder ombad skifteretten at slutte dette skifte idag. Paa grund heraf og paa begiæring blev skiftet saaledes sluttet og tilendebragt, bekræftes med underskrift.
Stervbostedet paa Hjernøe ut supra.
C.C.Stiernholm.
Enken Engeborg Rasmusdatter holdt i pennen
Som Laugsværge: Rasmus Jensen
Som Børnenes formynder: Søren Nielsen holdt i pennen
De umyndige børn: Rasmus Madsen, Niels Madsen, Peder Madsen holdt i p–
Som vitterligheds vidner Michel Nielsen holdt i pennen og Niels Jensen Hiernøe

skifte nr 37 (Matr No 3) JENS PETER SØRENSEN


Gaardmand Søren Christophersen paa Hiernøe anmeldte at hans hustru var forløst med en søn, Jens Peter Sørensen kaldet, 3 dage gl. som døde 15de Nov. 1829. Da begge forældre ere levende, bliver ingen skifte holdt.
C.C.Stiernholm

skifte nr 38 (Matr No 8) KIRSTEN NIELSDATTER


1831 3jannuar anmeldte gaardmand Rasmus Sørensens paa Hjarnøe at hans kone KIRSTEN NIELSDATTER sammesteds ved døden var afgaaet, men ingen skifte bliver at foretage efter bemeldte døde, da der ved dødsfaldtes anmeldelse tillige fremlagdes et Kongeligt konfirmeret testamente paalydende.
Confirmation:
Vi Frederik den sjette af guds naade konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers hertug i Slesvig, Holsten, Stormaren, Ditmarsken og Oldenborg; opgjøre vitterligt at eftersom for os allerunderdanigste er bleven ansøgt og begjeret vor allernaadigste konfirmation paa det imellem fæstegaardmand Rasmus Sørensen og hans hustrue Kirsten Nielsdatter paa Hjernøe land af Bjerreherred under Veile Amt udi vort land Nørre Jylland under 4 November 1808 oprettede og hermed in orginali hæftede testament hvoraf er indkommet en lejligheden? —————— og gienpart, saa ville vi saafremt forannevnte Rasmus Sørensen og hans hustrue Kiersten Nielsdatter sig ingen børn eller livsarvinger maatte efterlade, dette testamente i alle dets ord, clausuler og punkter, saaledes som det her findes allernaadigst same confirmeret og stadfæstet, ligesom vi og hermed konfirmerer og stadfæster samme, og 6 Rd og 16sk penge, samt al anden os tilkommende arvefaldsrettighed i alle maader uforandret forblivende alle og enhver mod det som foranskrevet staar hænder? at gjøre. Givet i Vor kongelige Residensue Kjøbenhavn den 16 Maii 1809. Under vor Kongelige segl G.S. Efter hans kongelige mayestæts allernaadigste befaling. Kaas, Cold Knudsen, Bulow, Monrad, Berner, Ladsen – Dolibys konselijt konfirmation paa at testamentet oprettet imellem fæstegaardmand Rasmus Sørensen og hans hustrue Kiersten Nielsdatter af Hjarnøe under Veili Amt.
Saalydende:
No 3. En Rigsbankdaler 12 Skilling.
Første Klasse Værdie for Dusin? Fra 100 til 200 Rbd.

1806.
Da vi underdanigste ægtefolk, jeg Kirsten Nielsdatter og jeg Rasmus Sørensøn af Hjarnøe ej have børn af vort ægteskab, ej heller mente at faae, saa have vi af kjærlig omsorg for hverandre, og paa det vor rede bøn i tilfælde af dødsfald paa een af siderne, at skulde udglattes til utaalelig tab for den efterlevende, indgaaet og oprettet med hverandre følgende testamente.
Naar den ene af os ved døden bortkaldes, da maae den efterlevende beholde, eje og besidde alt vor boe med al dets tilhørende, hvad navn det end har, intet undtagen, saaledes som det befindes ved dødsfaldte, uden nogen registrering og vurdering eller skiftehold, og uden paatale af den afdødes arvinger. Saa at den længstlevende maa nyde, bruge og bortgive hvad og hvormeget deraf efter egen tykke og villie. Og det enten den træder i nyt ægteskab eller ikke, imod at erlægge til sognets fattigkasse 2 Rbd. Og have vi begge til herpaa ikke allene frem egenhændigen underskrevet dette, men og ombedet underskrivendes 2de mænd sammen til vitterlighed at medunderskrive.
Hjarnøe den 8 Dec 1806.
Rasmus Sørensen – Kirsten Nielsdatter
Til vitterlighed underskriver vi tvende mænd navnelig: jeg Niels Jensen og jeg Jens Rasmusen
Saaledes passeret. Boris?
Forevist i Vejle amthuus 23 jan 1832.

nr 39. JENS NIELSEN


1832 den 26 jannuar anmeldte Huusmand Niels Christian Jensen at hans søn Jens Nielsen paa Hjarnøe ved døden ere afgaaet, barnet var kuns 3/4 aar gammel og begge forældre lever, derfor bliver ingen skifte foretaget.
Jensgaard den 26 Juni 1832. Boris?

nr 40. BODIL MARIE 1832 den 9 Maii anmeldte sognefoged Niels Jensen paa hands søns vegne, at dennes datter Bodil Marie, 3 dage gammel ved døden var afgaaet, begge forældre lever, og barnet eijede ingen formue, altsaa bliver ingen skifte at foretage. Boris?

nr 41. KAREN MARIE ANDERSDATTER 1833 den 18 februar anmelder ungkarl Niels Andersen at hans søster Tjenestepigen Karen Marie Andersdatter sammesteds ved døden var afgaaet, men da forældrene begge lever saa bliver intet skifte at foretage, da de modtager hvad hun ejer, som kuns bestaa af hendes gangklæder imod at begrave hende, og svarer til den gjæld som hun mueligen kunde efterlade sig. Boris?

Skifte No 43 (Matr No 4) ANE JENSDATTER


Aar 1834 den 3 juli anmeldte gaardmand Jørgen Madsen paa Hjarnøe, at hans kone Ane Jensdatter, ved døden er afgaaet, at der er en stif datter Maren Rasmusdatter og en sammenavlet datter Ane Marie Jørgenadatter. Der bliver intet skifte foretaget førend 30te dagen, da stifdatteren som er gift har givet afkald for hendes mødrene arv, hvilket afkald enkemanden foreviste skifteforvalteren. Glud.

Aar 1834 den 1st August mødte den comitterede skifteforvalter fra Jensgaard ? Glud med vidner og vurderingsmænd, Sognefogeden Niels Jensen og Rasmus Nielsen, begge fra Hjarnøe, for at foretage en vurdering og registrerings forretning efter Gdm. paa Hjarnøe Jørgen Madsens afdøde Kone Ane Jensdatter. Enkemanden Jørgen Madsen var selv personligt tilstede og angav at der efter hans afdøde kone vare følgende arvinge, nemlig:

1. En datter Maren Rasmusdatter som er gift og som enkemanden er stiffader til.
2. En ditto Ane Marie Jørgensdatter, 14 aar og som er avlet i den ægteskab med hans afdøde kone.

For Maren Rasmusdatter mødte hendes mand Huusmand Søren Christian Jensen i Glattrup der erklærede ifølge? aftale af 21 Marts 1832, som enkemanden fremviste paa at han havde erholdt sin kones mødrende arv der lyder saaledes:
No 5 R. Anden klasse.
1832 84 sk. Sølv.
Jeg underskrevne Søren Christian Jensen gift med Maren Rasmusdatter født paa Hjarnøe tilstaar herved og vitterligt gjør at jeg paa min kones og egne vegne har modtaget 500 Rd Sedl., skriver fem hundrede Rigsbankdaler sedler af min kones endnu levende moder Ane Jensdatter, gift med gaardmand Jørgen Madsen paa Hjarnøe somfyldestgjørende for min kone i sin tid eller? Tilfaldende mødrende arv. Og da jeg med anførte kapitals udbetaling anser med fuldkommen vederlagt og fyldestgjort for min kones i tiden tilfaldende mødrende arv, saa meddeler hermed ikke allene mit afkald og quittering for anførte kapital 500 Rbd sedler, men erklærer hermed at hverken jeg eller min hustru i tiden ved hendes moders død har videre krav eller paastand paa mødrende arv.Til bekræftelse har jeg underskrevet dette afkald i 2de vidners overværelse og maa nu forlange afkaldet tinglæst og protocoleres.
Hjarnøe den 21 Marts 1832, Søren Christian Jensen.
Til Vitterlighed: Niels Jensen, Sognefoged og Jens Poulsen.

For den umyndige datter Ane Marie Jørgensdatter mødte som værge og formynder hendes morbroder gaardmand Rasmus Jensen paa Hjarnøe. Enkemanden erklærede at der ikke existerer flere arvinger efter den afdøde, vi fremmede da forretningen som lyder saaledes:

I DEN ØVERSTE STUE
en fyrre kiste 1 Rbd 3 Mk
10 stk blaargarns lagner 5 Rbd
50 alen hørlærred a 18 sk/al 9 Rbd 2 Mk 4 sk
50 alen blaar lærred a 14 sk 7 – 1 – 12 –
et spisbord 4 Mk
4 stole 2 Rbd
5 Sølvsker 7 Mk
5 par Thekopper 2 Mk
1 stol 3 Mk

I ET LIDET KAMMER
1 Øltønde 1 Rbd
1 Garnvindsel 2 Mk
1 Spindrok 1 Rbd
6 lerfade 2 Mk
3 Sniø? Fjerdinger smør a 7 Rbd/stk 21 Rbd
en løi kurv 1 Mk

I DEN MELLEMSTE STUE
et 24 timers stueuhr 1 Rbd
et grønmalet skab 5 Rbd
et messing strygejern 1 Rbd
et krus 2 Mk
en bliktragt 12 sk
11 spølskoler 2 Mk 12 sk
4 tallerkner 1 Mk
2 messinglysestager 1 Mk
en morter 1 Rbd
en jernkakkelovn med kobberrør 20 Rbd
2 hengskabe 2 Rbd
et spisbord 3 Mk
en spindrok 3 Mk
en stol 4 Mk
en rød og grønstribet overdyne 4 Rbd
en sortstribet underdyne 3 Rbd
en grønstr. ditto 2 Rbd 3 Mk
et hovedfal 2 Mk
en blaastribet hovedpude 1 Rbd
2 hovedpuder 5 Mk
1 par blaargarns lagner 1 Rbd
et blaatavlet omhæng 2 Mk
en blaatavlet overdyne 3 Rbd
en Grønstribet underdyne 2 Rbd
en hvid ditto 2 Rbd
et ? 2 Mk
en hovedpude 1 Rbd
en dito grøn og sort stribet 1 Rbd
en hovedpude 3 Mk
et par blaargarns lagner 1 Rbd

I DEN YDERSTE STUE
et fyrrebord 1 Rd
en kjærne 3 Mk
5 sibøtter 2 Rbd 2 Mk 8 sk
12 leerfade 4 Mk
4 Potter 1 Mk
2 trætallerkner 6 sk
et ? 8 sk
en væv med tilbehør 2 Rbd
11 leertallerkener 2 Mk
en skuiste ? 1 Mk 8 sk
en Ildskovl og en ildskuf 3 Mk
en jerngryde 4 Mk
en jærnlænke 1 Mk
en blaastribet overdyne 3 Rbd
en blaastribet underdyne 2 Rbd
en ditto 2 Rbd
en hovedpude 4 Mk
en pude 3 Mk
et par blaargarnslagner 1 Rbd
en sort og rødstribet overdyne 3 Mk
en grønstribet underdyne 3 Mk
en baast. underdyne 2 Rbd 3 sk
en hovedpude 3 Mk
en hovedpude 3 Mk
et par lagner 1 Rbd

I ET KAMMER
10 sibøtter 5 Mk
en jerngryde 5 Mk
en kaffeqværn 3 Mk
en gl tinsi 1 Mk
en Jernpande 4 Mk
en rist 1 Mk 8 sk
et træfad 1 Mk 8 sk
en tinsi 1 Mk
en øltragt 4 sk
2 par karter 4 Mk
en messing kjedel 1 Rbd 1 Mk

I BRYGGERSET
2 øltønder 1 Rbd 2 Mk
2 ballier og et kar 2 Rbd
et bagtrui? 4 sk
en sold 1 sk
et hakkebrædt 8 sk
en malkefjæl 4 sk
2 spande 2 Mk
et kar og tre ballier 3 Rbd
6 sibøtter 3 Mk
2 bakker 1 Mk
1 strip 1 Mk
18 sorte leerfad 3 Mk
6 leerfade 3 Mk
en messing kjedel 3 Rbd
en lille jerngryde 2 Mk
en kaffe kjedel 3 Mk
en grue kjedel 6 Rbd
2 leer 1 Rbd
2 gl do 2 Mk

I GAARDEN
2 øxe 4 Mk
en baandkniv 1 Mk
2 ? 2 Mk
en ? 2 Mk
en hakkelseskiste og kniv 1 Rbd
1 spade 3 Mk
1 sort koe 12 Rbd
2 graa ditto 24 –
1 sortblisset ditto 12 Rbd
to 2 aars kvier 12 Rbd
to 1 aars studekalve 8 Rbd
2 kalve 4 Rbd
14 faar 28 Rbd
14 lam 14 Rbd

Enkemanden erklærede tillige med øvrige tilstedeværende at intet var videre at vurdere. Tilligemed angav enkemanden at han hos gaardmand Lars Nielsen paa Lund mark havde tilgode 200 Rbd, mere vidste han ei at have boet til indtægt. Ifølge kanselli Resl: af 23 okt 1830 bliver det fæsteren overlerveret føde og sædekorn baade at føre til indtægt og udgivt saaledes:

Rug 6 tdr, 4 skpr a 3 Rd Tdr er 19 Rd 3 Mk
Byg 16 Tdr a 9 Mk Tdr er 24 –
Havre 5 Tdr og 4 skpr a 7 Mk tdr er 6 Rd 2 Mk 8 sk
Erter 2 tdr a 3 Rd er 6 Rd
Korn i alt 55 Rd 5 Mk 8 sk

Summa boet ialt 535 Rd 6 sk.

Vurderingsmændene erklærede at de har afholdt denne forretning efter deres bedste skjønnet anrettet har, hvilket de med lovens lod bekræftet saa sandt hjælpe os gud og hans hellige ord. Søren Christian Jensen erklærede at han ifølge hans given afkald ei videre havde noget at fordre efter hans kones afdøde mødrende arv, hvilket erklæredes sammen med sin underskrift i protokollen tillige ønskede han at blive fritaget for at møde ved skiftets slutning, da han ikke efter det foranførte havde noget at fordre hvilket skifteforstanderen ei fandt noget imod. Da nu ei videre var at foretage i sagen blev samme dags forretning tilendebragt og med underskrift bekræftet og skiftets slutning udsat til en nærmere bestemt dato.
Datum ut supra
Glud
Jørgen Madsen Søren Christian Jensen Rasmus Jensen
Til Vitterlighed:Niels Jensen
Formynder for pigen: Rasmus Nielsen

Gaardmand Jørgen Madsens kone Ane Jensdatter
Aar 1834 den 28 Nov. mødte den commiterede skifteforvalter fra Jensgaard J:Glud, med vidnerne Sognefoged Niels Jensen og Rasmus Nielsen begge af Hjarnøe, i stervboegaarden paa Hjarnøe land, for at foretage boet, efter Gaardmand Jørgen Madsens afdøde kone Ane Jensdatter, til endelig slutning og deling. Registreringsforretningen som næst foranher i protokollen staar anført blev fremlagt. Den efterlevende ægtefælle var selv personligen tilstede og erklærede at han ikke vidende om at boet i navnelig maade eier andet end det registreringsforretningen udgør, at han aldeles intet har videre at erindre imod de paa de registrerede ting ansatte værdi og at de ganske bestemt ikke existerer andre arvinger efter hans afdøde kone end de som under registrerings forretningen ere opgivne, nemlig:

1. en datter Maren Rasmusdatter som er gift, og som enkemanden er stiffader til.
2. Ane Marie Jørgensdatter, 14 aar gl. som han har avlet i ægteskab med hans afdøde kone.

For datteren Ane Marie Jørgensdatter mødte som værge og formynder hendes morbroder Gaardmand Rasmus Jensen af Hjarnøe, som afgav samme erklæring som ægtemanden.
For datteren Maren Rasmusdatter, som er gift med Søren Christian Jensen i Glattrup mødte ingen da hun efter hendes mands erklæring under registreringsforretningen her i protokollen ingen mere arv og fordring havde efter afdøde moder, hvilket ogsaa hendes given afkald udviste, og som er indført under den titnævnte registrerings forretning og under samme forretning erklærede Søren Christian Jensen at han ønskede at bliove fritaget for at møde ved skiftets slutning hvilket skifteforvalteren ei fandt noget imod.

Der bliver ingen synsforretning optaget over gaardens bygninger, besætning og inventarium, da fæsteren enkemanden vedblev at besidde sit fæste og det fra enkemanden og formynderens side blev anseet som unødigt og blot til udgivt for boet.

Boets indtægt udgør da efter registrerings forretn. 535 Rd 6 sk.

Herfra afgaaer Boets gjæld og Besværing saaledes:
Det under reg. anførte føde og æde-korn 55 Rd 5 Mk 8 sk
Begravelses omkostninger til enkemandens egen begravelse blev ham udlagt10 Rd
Summa boets gjæld 65 Rd 5 Mk 8 sk

Herfra afgjaaer skifte omkostninger saaledes:
Skifteforvalteren 5 Rd 3 Mk Sølv
Skifte ait??beskrivelse og bekræftelse 2 Rd 5 Mk 8 sk
1/5 til Justitskassen 1 Rd 4 Mk 2 sk
1/3 til Revisionscontoiret 1 Rd 5 Mk
1/5 til Justits kassen ? 2 Mk 3 sk
for et stk stemplet parpir til skifterettens beskr. 3 Rd 2 Mk
til vidner og vurderings mændene 2 Rd
I alt 17 Rd 3 Mk 13 sk Sølv.
Eller i Sedler og Tegn efter cours 206 1/4 = 18 Rd 1 Mk 2 sk

Naar disse udgifter fradrages indtægt udgjør resten til deeling beholdne formue 450 Rd 5 Mk 12 sk
De tilstedeværende erklærede at de ei fandt noget at erindre imod udgi?.
Af denne beholdne summa tager enkemanden halvdelen med 225 Rd 2 Mk 14 sk.
Igen er 225 Rd 2 Mk 14 sk,
Som tilfalder datteren Ane Marie, men fra samme sum afgaaer den ved lovordningen af 8te februar 1810 paabudne ” procent, afgjort med ! Rd 1 Mk 9 sk Sølv
Eller i Sedler og Tegn efter cours 206 1/4 1 Rd 1 Mk 13 sk. Igjen er da 224 Rd 1 Mk 1 sk.

Hvad det arven angaaer som Ane Marie efter det anførte cours erholdes, da er samme af den størrelse at den skal indbetales i overformynderiet for der at gjøres hensigt bringende, men enkemanden synes at hun som hans eget barn skulde nyde? ligge skjel med hendes halvsøster Maren Rasmusdatter som efter hendes given afkald havde erholdt som mødrende arv 500 Rd sedler, og enkemanden forpligtede sig til at complettere hendes arv til lige saa stor en sum nemlig 500 Rd sedler, men gav det vilkaar:
At han ikke førend til 11 Juni termin 1835 i god betalingstid kunde indbetale summen i overformynderiet, hvad resten angaaer af foranførte arv, da forbeholdt faderen sig samme til dattere for opnaaet hendes 18 aar og fra denne tid nyder hun dem selv.
Enkemanden gav hans datter strax en forsvarlig sengeklæder, bestaaende af 4 dyner, 1 hovedpude, 2 puder og 2 par hørlagner, og naar hun indtræder i ægteskab 1 forsvarlig koe og 1 faar. Indtil enkemanden i 11 Juni termin 1835 har indbetalt foranførte arvecapital 500 Rd Sedler i overformynderiet, staaer hele hans boe til sikkerhed for samme.
Formynderen havde ei noget at erindre hverken med hensyn til arve capitalens summa eller renterne af samme. Enkemanden paatog sig at betale den paa boet ? ? hvilende gjæld og t holde skifteretten fri fr al krav og ansvar i denne enseende.
Da ei intet videre var at foretage og enkemanden betalte kiftomkostningerne med ialt 19 Rd 2 Mk 15 sk S og T., saa blev ette skifte sluttet og tilendebragt med alles fuldkomne tilfredshed og med underskrift bekræftet. Datum ut supra.
H:Glud
Jørgen Madsen , Niels Jensen, Rasmus Jensen, Rasmus Nielsen