Testamenter

Ole Laursen og hustru Ane Cathrine Nielsdatter


Da vi underskrevne Ægtefolk huusmand Ole Laursen og hustru Ane Cathrine Nielsdatter af Hjarnø ingen livsarvinger have eller vente bestemmer og fastsætte vi herved at den længstlevende af os som Arv og ejendom skal beholde vort hele Fællesbo, det være sig fast Ejendom, rede Penge, udestaaende fordringer eller løsøre, intet i nogen maade undtaget, uden skifterettens mellemkomst eller paakrav af den først afdødes arvinger efter loven, men hvis den længstlevende gifter sig igen da skal samme udbetale firehundrede kroner til den først afdødes arvinger til deling imellem dem efter loven, hvorefter disse ikke have mere at fordre. Forbliver derimod den længstlevende ugift skal samme have uindskrænket ret til at disponere over vor ovenfor nævnte fællesbo efter eget forgodtbefindende.Hjarnø d. 11 feb.1876 Ole Laursen, Ane Cathrine Nielsdatter

At Huusmand Ole Laursen og Hustru Ane Cathrine Nielsdatter, der er os personlig bekjendte egenhændig og ved fornuftens brug har underskrevet foranstaaende testamente, efter at dette for dem var oplæst og af dem gjentaget som stemmende med deres ønske er vi villige til at beedige til enhver tid.Hjarnø d.14de februar 1876 L. Knudsen, lærer, S.Hansen, Lods.

Aar 1880 den 19de december mødte Notarius Publicus paa sognefoged Rs.Rasmussens gaard paa Hjarnø, hvor da Husejer Ole Laursen af Hjarnø og Hustru Ane Cathrine Nielsdatter hvor testamentet blev godtgjort vil undertegnede vidner ratihabere? deres paa foranstaaende document skrevne navn, idet de erklærer at de egenhændigt havde skrevet dem og at de kjendte documentets indhold. de begjærede documenter indført i Notarial protokollen med den virkning at en underskrift af denne skal være lige saa gyldig som dette dokument, medmindre det er tilbagekaldt paa beviselig lovlig maade . Ole Laursen og Ane Cathrine Nielsdatter skjønnedes under forretningen at være ved fornuftens fulde brug. de tilføjede at deres bo er under 8000 kr. hvilket herved notarialiten attesteres under haands og embedes segl.

Bjerre herredsfoged den 19de December 1880. A.Brastrup