Skifteprotokol 1800-1816

SKIFTEPROTOKOL FRA JENSGAARD 1800-1816


Fra skifte nr. 13, 26 Maj 1800, til no. 21 d.14 jan. 1816

skifte nr 13* (matr No 13) INGEBORG SØRENSDATTER


Gaardmand Jens Nielsens afgangne hustrue Ingeborg Sørensd. Paa Hiernøe
Anno 1800de den 26de Maji, mødte i stervboen efter ved døden afgangne Jens Nielsens hustrue Ingeborg Sørendatter paa Hiernøe land under Jensgaards gods, paa S:T: hr. Kammer Raad Gluds vegne eyer af Jensgaard, hands fuldmægtige Christen Stiernholm fra bemeldte Jensgaard Med 2de Vitterligheds og Vurderingsmænd, navnlig Sognefoged Rasmus Østergaard og gaardmand Rasmus Sørensen her af Hiernøe, for at Foretage Skifte og Deeling imellem enkemenden bemeldte Jens Nielsen
Og hans med sin salige afdøde hustru i ægteskab sammenaulede børn som ere:
1 datter Ellen Sophie Jensdatter 7 aar gammel
1 ditto Mette Cathrine – 4 aar –
1 ditto Kiersten Catrine – 10 uger –
For hvilke umyndige børn var tilstede som formynder foruden faderen selv, ifølge loven som tilsynsværge børnenes bedstefader velagte Søren Rasmusøn her af Hiernøe, hvor da passerede som følger:

Førend skiftet videre blev fremmet, fremstod enkemenden Jens Nielsen for skifteforvalter og tilsynsværgen og declamerede at da han og hustruen for 4 aar siden kom til gaarden, havde de ingen formue eller reede midler, det lidet boehave og faae chreaturer var ubetydelig de i den korte tiid havde samlet, dog uden at tage dette i betregtning vilde enkemenden af kiærlighed til sin salig afdøde hustrue og sine børn unde dem mere i arv, end de med skifte kunde med rette tilkomme eller tilfalde.

Enkemanden forklarede at vilde give hver af sine døttre redepenge 20 Rd. Ere 60 Rd. Samt ville lade forfærdige til hver sengeklæder Til en sæng, som skal være af værdie til 30 rd og af boet skulle hver Desuden have en koe som vurderes for 8 rd. Samt hver een Kiste til 4 rd.

De 60 Rd. Ville enkemanden indlervere Til hosbonden hr. Kammerraad Glud til næste Snapsting. 1801 at indsættes paa rente til børnenes nytte og gavn, men renten ville faderen selw modtage og anvende dem til nyttige brug. Det øvrigt belovet ville enkemenden selv være ansvarlig for og holde tilgode eller give dem den ansatte værdi for, saa ville han og efter skik og brug giøre og betale deres bryllupsgilde her af boet, naar de engang i ægteskab maatte blive forsørget.

Enkemanden troede dermed at have givet sine kiere Børns vedkommende i arv, ja mere end som han kunde taale. Han bad derfor skifte retten at maatte blive befriet for registrering og vurdering og for at giøre skiftet mere bekostelig og at skiftet saaledes i dag sluttes. Tilsynsværgen Søren Rasmusen erklærede derpaa, at han ikke havde troet enkemanden vilde have været saa riigelig god imod sine kiære børn med at tillægge dem omtalte arv og uden at giøre videre overslag paa boet, var han overbeviist at børnene ej ved anden skifte behandling kunde tilkomme saa meget i arv, tilsynsværgen kunde derfor ikke andet paa børnenes vegne end være fornøyet med faderens goode og kiærlige tilbud, bad ligeledes med enkemanden, at skiftet i dag maatte sluttes.

Efter saadan declaration og tilføilse? Fra Enkemanden og tilsynsværgen som grunder sig paa de u-myndige børns bedste og fordeel havde skifteretten ej noget der imod, hvorfor den indvilgede og approberede samme med tilføilse at enkemanden udbetaler foranførte arve midler til belovet tiid, og selv med tilsynsværgen være ansvarlig til det øvrige, ligesom enkemanden forbandt sig at skal lade sine umyndige børn oplære i guds kundskab og lærdom saaledes som kan tilsvares og forsyner dem med en anstændig opdragelse. Hvad gield her maatte hæfte paa boet haver enkemanden selv at Afgiøre uden at vedkomme skifteretten samt betale skifteforvalteren For sin umage, og til revisions contoiret af 186rd med 3 Mk12sk. Og tilsynet ? ? ? papiir 1 Mk
I øvrig holder han skifteretten frie for ald an og tilsvar som Kunde heraf opstaae. Da ingen efter tilspørgsel havde viidere At erindre blev skiftet efter vedkommendes begiæring sluttet Som med vore navnes underskrift tilstaaer.
Datum stervboet paa Hiernøe land ut supra C.C.Stiernholm
Enkemanden: Jens Nielsen
Som tulsynsværge for de umyndige børn: Søren Rasmusen
Som vitterligheds og vurderingsmænd: Rasmus Østergaard, Rasmus Sørensen

Forevist paa Veile amtstue den 28 Jan. 1801 og igen 13 jan. 1802

skifte nr 14* (Matr No 16) MAREN MADSDATTER


Skifte forretning efter huusmand Jens Clemmensens afg. hustrue Maren Madsdatter paa Hiernøe
Anno 1802 18 juli som 30te dagen efter ved døden afgangen Maren Madsdatter, huusmand Jens Clemmensens hustrue paa Hiernøe land under Jensgaards gods, mødte i stervboet hos bemeldte enkemand Jens Clemmensen, paa skifteforvalteren og som husbond S:T:hr Kammerraad og Landvæsens Commisair Gluds vegne til Jensgaard, hans fuldmægtig Christen Christensen Stiernholm fra bemeldte Jensgaard, med 2de vitterligheds og vurderings mænd nemlig Sognefoged Rasmus Pedersen og gaardmand J:Nielsen her af Hiernøe land, til paafølgende skifte og deling imellem enkemanden bemeldte Jens Clemmensen og hands med sin salige afdøde hustru i ægteskab sammenavlede og eeneste i live værende barn namelig:

Mette Marie Jensdatter 2 aar gl. hiemme, for hvilket umyndige barn var nærværende faderen selv desuden var mødt som tilsynsværge, barnets bedste fader velagte Søren Jørgensen her fra landet, for at beagte barnets bedste under skiftet.
I benævntes tilstedeværelse blev begyndt med registrering og blev da forefunden og vurderet:

I STUEN
Den salig afdødes egen dragkiste 14 Rd
deri den salig afdødes linet og gang klæder, som blev skønnet af værdi 30 Rd

I en sæng derpaa klæder
1 grøn og blaastribet olmerdugs overdyne 10 Rd
1 blaastribet bolster underdyne 9 Rd
1 hoved diges blaastribet 1 Rd 3 Mk
3 blaastribede bolster hoved puder 3 Rd
1 pr hørgarnslagner 3 Rd
2 pr blaargarns lagner 3 Rd 3 Mk
1 stue uhr med fouterall 1 Rd 3 Mk
1 bord 5 MK
1 bænk 1 MK 8 sk
2 træ stole 3 Mk
1 ildklemme 12 sk
1 ild skovel 12 sk
1 kandbord med the tøy 2 Mk
1 væv 2 Rd
1 halv kiste? 1 Rd
2 speile 3 Mk
1 pyramin? med med the kopper og andet 3 Mk
1 spind rok 4 Mk
1 langbord med foed 2 Rd
2 bænker 2 Mk
12 stk blaae tallerkner 1 Rd
2 tin spise skeer 8 sk
nogle glas flasker 3 Mk
1 blik pæglmaal og tragt 2 Mk
2 speile 3 Mk
2 spand 2 Mk
1 strip 1 MK 8 sk
1 kiern og 1 flød bøtte 2 Mk
1 mangel træe 8 sk
1 tærskel 8 sk
1 korn skieppe 1 Mk 8 sk
1 messing fyr bækken 1 Rd 3 Mk
1 hængeskab 1 Rd 4 Mk
1 hammer og tang 1 Mk
1 messing kiedel 2 Rd
1 jern gryde 4 Mk
1 pande 2 Mk
2 kar 4 Mk
2 ballier 3 Mk
2 øll kander 2 Mk 8 sk
1 fork og 1 rive 1 Mk
1 griis 1 Mk 3 sk
1 koe 10 Rd
4 faar og 6 lam 10 rd
en sæng med derpaa værende sængeklæder 20 Rd

Paa tilspørgende svarede enkemanden at han erindre intet mere, ligesom enkemanden og tilsynsværgen vare fornøyet med anførte vurdering, og hvilken opløber og er hele boens samlede summa 138 Rigsdaler.
Dernæst fremstoed enkemanden og forklarede at han ingen skyldte noget, at hans tanker var, i betragtning af god forstaaelse og kiærligt ægteskab med sin salige afdøde hustru, ville han tillegge sit kiere barn i mødrene arv, ja mere end det med rette kunde tilkomme eller tilfalde, da han ej henfaae? den halve boe som han ifølge loven tilkommer.

Han tilbød at ville give sin datter: Moderens forhen vurderede drag kiste eller 14 Rd
Den først vurderede sæng med derpaa klæder og 1pr hørgarns lagner og 2 pr blaargarns lagner 30 Rd samt istedet for moderens linned og gang- klæder vilde han betale derfor penge 30 Rd

Disse tredive rigsdaler ville han lervere til hans husbond S:T:hr kammerraad Glud til næste snapsting 1803, for at indsættes paa rente, hvoraf han selv vilde oppebære og imodtage renten til hielp til barnets opdragelse og underholdning, indtil hans datter opnaar sit 18de aars fylde. Men fra den tid af maae hun selv oppebærer og beholder renten. De i boet værende og givne ege drag kiste og sængeklæder, vilde han være ansvarlig til og i sin tid undlervere samme.

Han tilbød at ville betale dette skiftes bekostning uden at afgaar noget i barnets arv. Dette indstillede han at maatte nyde tilsynsværgens og skifterettens samtykke med hos han bedende at skifte maatte vorde sluttet idag.
Tilsynsværgen kiendte enkemandens tilstand, han var ved den passerede vurdering til stede, skønnede at boets efecter var fuldkommen ansat til sin høyeste værdie, og troede ikke heller noget var forbigaaet ligesom han kunde begribe naar boets formue skulle lige deles at barnet ikke nær kunde tilkomme saa meget i arv efter moderen som faderen foran har tillagt barnet, hvorfor han ikke kunde have noget imod enkemandens tilbud og bad med ham at dette skifte i dag maatte sluttes.

Skifteretten tog boens formue til overveilse skiønnede At barnet vandt ved at antage faderens gode og Kiærlige tilbud, hvorfor enkemandens begiæring blev antagen Dog med den obcervatiind? Og forpligtelse for enkemanden Opdrager sit umyndige barn med føde, klæde og skolelærdom Saaledes som han det for gud og øvrigheden kan tilsvare Consirvere barnets tillagte Dragkiste og sænge klæder Eller i manges deraf at erstatte barnet det vurderede. Betaler hver beviselig giæld han har paa boet maatte hæfte Uden an og tilsvar for skifteretten (og bet. De 30 rd for moderens gang klæder til snapstinget i 1803 til hosbonden) hvilket alt enkemanden indgik og forbandt sig til, med tillæg At betale et styk stemplet papier til skifte brevet 1 Rd Til Revisions contoiret 1/3 procent af 138 Rd 2 Mk 12 sk Skriver sallario 2 Rd Skifte sallario 1 Rd 2 Mk 4 sk vurderings mændenes forlangen intet, ialt 4 Rd 5 Mk

Men førend skiftefuldmægtigen sluttede skiftet fremstod velagte Søren Jørgensen som har afstaaet huset til nuværende enkemand og beboer der havde hands datter som i dag er blevet holdt skifet efter, at ville give enkemandens datter forbemeldte Mette Marie Jensdatter som en gave reede penge 10 Rd, skriver tii Rigsdaler, som han vilde overlervere enkemanden til snapsting 1803 for at kunde blive indsadt paa rendte hos husbonden hr kammerraad Glud, hvoraf barnet selv nyder rendten fra den tid af pengene er indsadt hvilken rendte saavelsom de 10 Rd han bad at maatte holdes barnet tilgode, indtil hun selv bliver saa vildelig at kan anvende pengene til nyttige brug, hvilke 10 Rd saavelsom den aarlige rente af disse, loved skiftefuldmægtigen paa S:T:hr kammer raad Gluds vegne at pengene skulle blive barnet holdt tilgode.

Bemeldte Søren Jørgensens hustru ville med hands gode ville og samtykke give samme barn som en gave 1 ulden dyne paa 12 alnid som en vidre arbeid og hindes blaa malede fyrkiste, begge dele ville hun overlervere faderen Jens Clemmensen til bevaring til sin datter og i sin tid udlervere samme til datteren.

Jens Clemmensen takked hiærtelig Søren Jørgensen og hustru som hands svigerforældre for denne deres godhed og gave imod hans barn og lovede dem naar samme blive ham overleveret at skal holde barnet tilgode tilgode og consirvere dette paa bedste maade.

Naar da forskrevne af enkemanden efter handes tilbud og tilforpligtelse bliver opfyldt, overlades enkemanden bemeldte boe til fri raadighed. Da intet videre var at erindre blev dette skifte i ald enighed og kiærlighed sluttet som vi med vore navnes underskrift bekræfter og tilstaar.
Stervbostedet paa Hiernøe land ut supra. C:C:Stiernholm
enkemanden Jens Clemmensen
Som Tilsynsværge for det umyndige barn Sørren Jørgensen
Som vitterligheds og vurderingsmænd, Rasmus Pedersen, Jens Nielsøn

forevist veile amtstue d.17 jan. 1803 og igen 27 jan. 1804

skifte nr 15* (Matr No 12) KAREN RASMUSDATTER


Skifte forretning efter afgangen Karen Rasmusdatter, gaardmand Søren Christensens Hustrue paa Hiernøe land.
Anno 1804 den 8de. november som rette 30te dag efter ved døden afgangen Karen Rasmusdatter gaardmand Søren Christensens hustru paa Hiernøe land under Jensgaards gods, indfandt sig i stervboet hos enkemanden bemeldte Søren Christensen, paa skifteforvalteren og husbonde velbyrdige hr Kammerraad og landvæsens commisair Gluds vegne, hans fuldmægtige Christen Stiernholm fra Jensgaard, med tvende vitterligheds og vurderingsmænd navnelig Sognefoged Rasmus Pedersen Østergaard og gaardmand Søren Nielsen begge her af Hiernøe , for at foretage et lovligt skifte og deling imellem enkemanden bemeldte Søren Christensen, paa den ene side og hands med sin afdøde hustru i ægteskab sammenavlede og i live værende børn, navnlig:

1. en søn Christen Sørensen angav selv at være myndig og er 26 aar.
2. en ditto Niels Sørensen 17 aar gl. og
3. en ditto Jens Sørensen 11 aar, alle 3 hjemme hos faderen
4. en datter Anna Sørensd. i ægteskab med gdm Jens Nielsen paa Hiarnøe
5. en ditto Magrethe Sørensd. Gift med huusmand Jens Clemmensen paa ditto
6. en ditto Bodil Maria Sørensd. 22 aar hjemme hos faderen
7. en ditto Ellen Catrine Sørensd. 8 aar – – –

Paa de umyndiges børns vegne var mødt og nærværende i skiftet deres nærmeste beslægtede Mølleren Sn:(?) Hans Adolph Høegh her af Hiarnøe, Jens Nielsen og Jens Clemmensen var ligeledes mødt paa begge deres hustruers vegne, saa var og nærværende og til stede den myndige søn Christen Sørensen udi forbemeldtes overværelse passerede følgende registrering og vurdering som her efter følger:

I DEN ØVERSTE STUE
1 sængested med derpaa værende klæder 40 Rd
1 ditto 40 –
1 bord 3 –
2 stole 4 Mk
1 spejl 1 –
1 dragkiste 12 Rd
1 halv kiste 3 –
1 standskab 3 Rd 3 Mk
porselains tallerkner og med alle leer kar 3 Rd

I DEN MELLEMSTE STUE
1 sæng med omhæng og klæder 30 Rd
1 ditto 30 –
1 klokværk med hang 12 –
1 bord 1 Rd 1 MK
3 stoele 1 –
2 hængskabe 2 –
1 jerngryde 2 sk
1 ildklemme 2 sk
bænker og hylder 1 Rd

I DEN YDERSTE STUE
pigens sæng 24 Rd
1 bord 2 –
2 kaaber kiedler 4 Mk
1 væv med tilbehør 3 Rd

I BRYGGERSET
en kieddel i gruen 16 Rd
ballier ankere og tønder 6 –
spande og stripper 3 Mk
en roer baad med seiel anker og toug reedskab 16 Rd
anpart i en anden baad 4 –
1 hør brød? 1 –

Dend afdødes linned og gang klæder 40 Rd

I STALDEN
1 sæng 20 Rd
1 hakkelseskiste med
kniv 2 –
spader, river og forke 2 –
6 kiør 120 –
4 ung nødder 48 –
2 kalve 7 –
14 faar høveder 36 –
korn sække 5 –
hæste dækkener 4 –
ulden og linnet spind samt hør og hamp 20 –
Det ubetydelige som kan være overset saavel inde som ude anføres med 20 –

I laden det indaulede korn, blev efterseet og paa kiornet at der intet kunde være mere korn end som til æd og sæd=korn
Ved gaarden haves haves 5 bester, 2de vogne, 1 plov, 2 harver, hvoraf skiønnedes intet kunde vedkomme boen, eller derfra beregnes noget til boens indtægt, da der var intet mere end som til gaardens bedrift.

Gaardens brøstfældighed paatoy enkem. sig selv, her var altsaa ikke mere at regne og vurdere. Paa tilspørgendes og med med vurderingen var alle vedkommende fornøyet. Enkemanden erklærede at han ingen rede penge var ejer af, altsaa intet mere boen til indtægt.
Altsaa opløber boens formue til den summe 600 Rd Enkemanden declarerede at han ingen skyldte, og skiftes bekostning vilde han for egen regning betale som blev saaledes:

SKIFTETS BEKOSTNING
1 stk stemplet papiir til skifte brevet 2 Rd 1 Mk 8 sk
til den kgl. revisions kasse til revisions contoiret 1 Rd
Skifte sallario 3 –
Skriver sallario 2 –
Vurderingsmænd 1 –
—————–
9 Rd 1 Mk 8 sk

for bemeldte boets formue 600 Rd deling imellem enkemanden Søren Christensen og hans børn saaledes:
Enkemanden det halve boe af 600 Rd faaer 300 Rd
Børnene de øvrige 300 Rd
Som ifølge loven deles som følger:

Derpaa fremstod da i skiftet mødte Jens Nielsen og Jens Clemmensen som declarerede at de forhen havde bekommet deres hustruers mødrene arv af faderen Søren Christensen, saa de nu i dette skifte intet forlanger, og er ved samme fornøyet, hvorfor de vilde gøre skifteforvalteren og enkemanden afkald.

Altsaa deles de 300 Rd i 8te søsterlodder, hvoraf enhver faar saaledes:
Sønnen Christen Sørensen 75 Rd
Niels Sørensen 75 –
Jens Sørensen 75 –
Datteren Bodil Mari Sørensdatter 37 – 3 Mk
Ellen Cathrine Sørensen 37 – 3 –
————————
de øvrige 300 Rd.

Som udgiør heele Boens formue 600 Rd.

Enkemanden Søren Christensen fremstod for skifteretten og erklærede, hans villie var det at unde hans øvrige børn i mødrene arv ligesom han havde givet sine 2de døtre som er forsørget i ægteskab. Hand vilde derfor af sin egen lod forbedre sine kiære børns mødrene arv, at de kunde faae saaledes:
Hver søn 100 Rd skriver et hundrede Rigsdaler, og hver datter 50 Rd skriver halvtredsindstyve Rigsdaler, som bliver i alle rede penge 400 Rd De umyndiges penge forbandt enkemanden sig at vilde til næste snapsting 1805 indbetale til husbonden S:T:hr kammerraad Glud fra Jensgaard, for at indsættes paa rente.
De aarlige rentepenge maae børnene selv beholde, dog modtages de af faderen som er ansvarlig derfor og holder børnene dem til gode, indtil de selv kan anvende pengene, til fornøden brug.

Det børnenes formynder var godt tilfreds med, hvorimod skifteretten ikke heller havde noget at indvende siden faderen vilde være sine kiære børn saa goed.

Dog foruden vilde faderen give dem som gave, og lade forfærdige:
Sønnerne hver tvende dyner af den værdi 10 Rd
Døtrene hver sængeklæder ligeledes 40 Rd
hver en dragkiste 12 –
hver en halv dito 3 –
hver en koe 16 –
hver et faar 2 –
—————–
176 Rd. (?)

Skifteforvalteren erklærede herpaa: naar det foreskrevne af faderen udlovede betragtes ikke som rette arv, men som frivillig gave, og hans stervboen ved fæsterens død kan taale at udreede vahrene eller den ansadte vurdering naar øvrige prioritet giæld er fremsat, saa hafde skiftefuldmægtigen ikke noget herimod.

Endeligen declarerede enkemanden at han vilde giøre sin datters bryllupgilde fri her af gaarden saa anstændig og efter landets skik og brug, naar de i ægteskab maatte blive forsøged, og i medens han er i levende live.

Naar da fæsteren Søren Christensen udreder, det han har berørt og er ansvarlig til gaardens bygfald, besætning, inventarium sæde og æde korn, efter forordningens bydende, overdrages enkemanden Søren Christensen den halve boet med ind og udboe til fuldkommen raadighed og disposition.

I midlertid forbeholder skiftefuldmægtigen husbonden 1st prioritet i alt.

Saaledes bliver intet videre ved dette skifte at observere uden at enkem. tilpligter sig at opdrage sine umyndige børn i guds kundskab og lærdom, samt forsyner dem med føde og klæder saaledes som han for gud og øvrigheden kand være bekiendt hvilket enkemanden lovede. Og er dette skifte saaledes i al enighed og kiærlighed sluttet, som bekræftes med hænders underskrift.
Stervboestædet paa Hiernøe ut Supra. C:C:Stiernholm
enkemanden Søren Christensen holdt med pennen
For vore hustruers forhen modtagne arv, og at vi intet forlanger under dette skifte, adinterin qvitterer indtil afkaldelse udstedes: Jens Nielsen , Jens Clemmensen holdt i pennen
Myndig arving: Christen Sørensen
Paa de umyndige børns vegne: H:A:Høegh
Vitterligheds og vurderings mænd Rasmus Pedersøn Østergaard, Søren Nielsen
Forevist ved amtet d 26 jan 1805

NB: 1 AAR SENERE KULDSEJLER SØREN CHRISTENSEN OG DRUKNER
(sammen med ham drukner hans svigersøn Jens Nielsen, sk.nr 16)

Skifte 15b* (Matr No 12) Afgangen gaardmand SØREN CHRISTENSEN paa Hiernøe


Anno 1806 den 5te Martij som den eneste dag veiret tillod overfarten over sundet, efter at det var anmeldt og man med vished troede, at gaardfæster Søren Christensen paa Hiernøe land under Jensgaards jorder, ved at seile fra Horsens ved aftens tiid var kuld=seilet og druknet, siden baaden er fundet og bierget ved Aakiær land strand bred.
Indfandt paa skifteforvalt. Paa hans hosbonde Hr. Kammer Raad og Landvæsens. P.Gluds vegne hans fuldmægtig Christen Stiernholm fra jensgaard i stervboegaarden Med 2de tiltagne overværende vitterligheds vidner, navnelig Mølleren Sr. Hans Adolph Høegh og sognefoged Rasmus Pedersen Østergaard begge her af Hiernøe, for i gaarden og paa stedet at foretage Registrering og fortsegl. Forretning over gaardens tilhørende af Ind og udboe og forefandt i da i overværelse af stervboets ældste Søn Christen Sørensen og søsteren Bodil Sørensdatter, som begge Tilstod at være gaarden tilhørende.

I den Øverste stue:
1 Rund fyr bord, 1 lang fyr bord, 1 blaae mahlet stand skab, derudi 3de par lagner, 1 speil, 1 kiste tilhører datteren Bodil som hende tillagt i arv og som den ældste søn tilstoed 1 dragkiste, som sønnen Christen ligeledes tilstod at tilhøre søsteren Bodil Sørensd. 1 fyr dragkiste som bemeldte søn foregav at være sin søsters Ellen Catrine, derpaa navn R:T: og aarstal 1765 (ligeledes tillagt i arv efter hans moder)
Derudi blev nedlagt den afdødes gang og linned klæder, kisten blev forseglet og nøglen bevaret
1 træe sengested 1 blaataulet omhæng, 3de nye dyner, 1 pr blaargarns lagner i vadsk, 1 dyne uden fyld, en indbygt seng, 3de dyner, 1 pr blaargarns lagner, 3de smaa hovedpuder, 1 blaae- taulet omhæng, 6 stk hviide porcelains tellerkner, 2de ølle kruus med en laag, 2de glasflasker.
I et lidet kammer 1 Øle tønde.

I den mellemste stue:
1 stue uhr, messing fyrbækken, 1 gl. hængeskab, 1 fold benk, 2de stole 2 sæde bænke 2 hylder, 1 løgte, 1 fyr hængskab, som sønnen Christen Sørensen tilstod at være hans broder Niels tilhørende, hvilket blev forseglet, nøglen var borte som den afdøde havde med sig.
I en hule seng, 1 blaastribet omhæng, 3 dyner, 4 smaa hoved puder, 1 pr. blaargarns lagner, i en anden seng 1 blaataulet omhæng 3 dyner, 4 smaa puder, 1 pr blaargarns lagner, ved skorstenen: 1 Ildklemme 1 jern reb lænke,

I et lidet kammer bag ved skorstenen 1 træe sengested 2 dyner, 2 puder, 1 pr blaargarns lagner. I den inderste stue: 1 lang fyr bord 1 væv med tilbehør, 12 stk hviide porcelains tallerkner, 1 kandbord, 8 stk leer-fade 1 spand, 1 spildkar, 1 træe sengested, 2 dyner, 1 dynevahr, 1 hovedpude, 1 pude, 1 pr lagner. I et kammer: 2de fiers?, 1 tinsa?,

I bryggerset: en keddel i gruen 2de store kar, 1 mindre, 1 øreballie, 1 bagtrug, ?sandkiste, 2 spande, 1 strip Paa Loftet: 6 tdr. sædebyg, 4 tdr reigres?, 1 td æerte og vikker, 2 høelier

I herberget: 1 hakkelsekiste med kniv,

I Stalden: 5 stk kiør, 4 stk stud kalve 2de qvie kalve, 1 galtgris, 8 faar, 1 baare. Gaardens inventarium og kiøretøj 1 bruun hest 2 aar, 1 sort hop 2 aar, 1 do 4aar, 1 do 11 aar, 1 do 14aar, 1 do 15aar. 1 plov med jern, 2 jern harve, 2 træe vogne med fiæle og 1 g? beine? 2de sæt kiøretøj, 1 baad med et seil og anker.

Da intet mere forefandtes og sønne Christen Sørensen og søsteren Bodil Sørensdatter forsikrede for, at der intet var mere som tilhører Sin afdøde fader, blev saa denne dags forretning sluttet, med den pligt og Paalagthed at sønnen Christen Sørensen som den ældste og myndig, og søsteren Bodil Sørensdatter som fuls voxne, skal være og blive ansvarlig til ald beskrevet Saavel inde som udvendig, indtil næste skifte samling, hvilket de begge Lovede, og med løfted at den eene ikke skulle forurette den anden Liigesom de lovede at hvad korn aftærskes skal blive oplagt paa loftet og I sin tiid anmelde dette, saa de ikke skal sælge noget af kornet eller Andet være sig af indboe, kiør, bester og øvrigt stervboegaarden tilhørende Saa snart muulig foretages skiftets videre fremmed som vedkommende skal blive Tilkiendegivet.
Det i dag passerede bekræftes under vores hænders
Datum Hiernøe i stervboegaarden ut supra, C.C.Stiernholm
Sønnen Søren Christensen holdt i pennen.
Overværende vitterligheds vidner, H:A:Høegh, Rasmus Pedersen.

No 16* (Matr No 13)
Gaardmand JENS NIELSEN paa Hiernøe


Anno 1806 Onsdagen den 5te Marij, som den eeneste dag veiret tillod overfarten over sundet, efter at det var anmeldt at gaardfæster Jens Nielsen paa Hiernøe under Jensgaards gods , ved at seile fra Horsens var kuld=seilet og druknet, siden baaden nu er funden og bierget ved Aakiær lands strand bredde, indfandt paa husbondens hr Kammerraad og Landvæsen P:Gluds vegne, hans fuldmægtige Christen Christensen Stiernholm fra Jensgaard med 2de tiltagne overværende vitterlighedsvidner, navnelig Si. Hans Adolph Høgh og Sognefoged Rasmus Pedersen Østergaard begge her af Hiernøe, i stervboen hos enken Anna Sørensdatter paa Hiernøe, for at foretage registrering og forsejling efter den bemeldte afgangne, over gaardens tilhørende af ud og indbo. Og forefandt vi da som enken tilstod at være hende tilhørende, nemlig:

I den øverste stue: 1 fyr bord, 3de stole, 1 klokkeværk, 1 jern kakkelovn, 5stk porcelains tallerkner, 1 skriin med børntøy i, 1 hængeskab, derpaa navn J:N:S: aarstal 1794 i en hel-seng: 3de dyner, 1 pude, 1pr hørgarns lagner, i en ditto seng: 3de dyner, 1 pude, 1 pr lagner, 1 messing fyrbækken, 1 jern bismer, 1 hængeskab blev forseglet, da nøglen havde den afdøde med sig.

I den Yderste stue: 1 lang fyrbord, 8stk porcelains tallerkner 1 speil, 1 pyramin, 1 væv, 6 træe vridbor, 3de spand, 1 krus, 3 glasflasker, 1 træe sengested, deri; 6 stk nye dyner med fiedder i, som enken foregav at være hendes stifbørns mødrende arv. Den afdødes fyr kiste, hvor blev nedlagt hans gang og linnet klæder, kisten blev forseglet og nøglen bevaret 1 blaa mahlet fyr dragkiste som var den ældste stifdatter givet i arv 1 do fyr kiste ligeledes, I en fuld seng 2de dyner, 2de puder 1 pr lagner, 1 omhæng, 1 stand skab, 1 lidet rødmahlet skriin. I et kammer: 2 øll fiees? 1 stok,

I bryggerset: 1 stor kar1 anker, 1 lidte kar, en 3/4 kieddel i gruen, 1bagtrug, 1 stige. Paa loftet ops.? 10 tdr Byg ved stranden 1 baad med seil og anker.

I gaarden: 1 baare, 2 høelier, 1 fork 2de river, 1 hakkelses kiste med kniv.

I herberget et træe sengested 2de dyner, 1 pude, 1 pr lagner.

I stalden: 6 stk kiør, 5 stud kalve 2 aar gl- 2de qvie kalve, 13 faar, 1 væder, 1 griis. Bester 1 rød 3 aars hop, 1 sort brun 6 aars hop, 1 brun hæst 14 aar, 1 brun hop 14aar, 1 brun plag 2 aar, 1 rødblakket hæst 2 aar, – 2de plove, 2 jern harver, 2 træe vogne med fiæle leirer?, 2de sæt kiøretøij.

I laden forefandtes noget Byg, Haure og Erter u-torsken hvoraf Enken ikke maatte sælge, men kan forbruge til huusholdningen. Da intet mere forefandtes og enken erklærede at hun ikke Heller vidste mere og skulle noget være overseet, da lovede Hun ved neste skifte samling at anmelde dette, ligesom Enken tilforpligtede sig at være ansvarl. Til alt, saa blev denne Dags forretning sluttet og udsatte videre skifteforhandling indtil 30te dagen Hvilken tid boen aabnes. Som vore hænders underskrift bekræfter
Stervbostedet paa Hiernøe den forbemeldte 5 Martij 1806.
C.C.Stiernholm
Overværende vitterligheds vidner H:A:Høegh, Rasmus Pedersen Østergaard

Continuatione af dette skifte efter afgangen gaardmand Jens Nielsel paa Hiernøe. Anno 1806 den 5te April blev foretaget skifte til endelig slutning efter Afgangen gaardmand Jens Nielsen paa Hiernøe land under Jensgaards gods Ved forretningen var mødt og nærværende paa hosbonden hr. Kammerraad Og landvæsens Gluds vegne som skifteforvalter, hands fuldmægtig Christen Christensen Stiernholm fra Jensgaard med 2de vitterligheds Og vurderings mænd, navnlig: Sognefoged Rasmus Pedersen Østergaard Og gaardmand Niels Jensen, begge her af Hiernøe. Saa var og tilstæde Enkens Anna Sørendatters antagen laugsværge Mølleren Sr. Hans Høegh Her af Hiernøe og paa børnenes vegne var mødt som formynder Velagte Søren Rasmusen paa de 3de P.børns vegne Jens Nielsen havde I ægteskab med Ingeborg Sørensdatter og Anders Jensen her af Hiernøe land Paa de i sidste ægteskab med Anne Sørensdatter sammenaulede børn,
Hvilke ere:
Den Afdøde Jens Nielsens børn i første ægteskab med sin afdøde
hustru Ingeborg Sørensdatter:
Ellen Sophie Nielsdatter 13 aar gl i stervboet hos stifmoderen
Mette Cathrine — 10 – — —
Kiersten cathrine — 6 – – — —

Enken Anna Sørensdatter i Ægteskab med Afdøde Jens Nielsens børn ere:
Niels Jensen 5 aar hjemme
Søren Christensen 4 aar –
Rasmus Jensen 1 aar –

I samtliges overværelse blev efteseet forseglingen som befandtes urørt, og derefter fortfaret med registrering og vurdering.

I DEN ØVERSTE STUE Rd Mk sk
1 fyr bord 2mk
3 stole 2 mk 8sk
1 stue uhr 1 rd
1 jern kakkelovn 10 rd
5 stk porc. tallerkner 15 sk
1 skiin med boretøi? 1mk 15sk
I det hull sænge sted
lagner m.v 24 rd
en sæng do 18 rd
1 fyr bækken laand
1 jernbismer 1rd

I DEN YDERSTE STUE
1 lang fyrbord 4mk
8 stk porc. tallerkner 1mk8sk
1 speil 8sk
1 pyramin 8sk
1 væv 5rd
6 træe sie bøtter 2mk
3 spande 2mk
1 Pyramin i tin
1 kanne 4sk
3 glas flasker 12sk
6 stk dyner med nogen fier i 48 Rd
1 kiste 4rd derudi den afdødes gangklæder som blev ansat til 16 Rd
1 træe sængf: 1 Rd 3 Mk
1 fyr drag kiste 5 -rd
1 do 3 -mk
I en Hull sæng derudi sængeklæder for 8rd
1 standskab gl 1 mk
1 lidet skriin mahlet rød 2 mk

I et kammer
2 øll tønder 2 rd

I BRYGGERSET
1 stor kar 1rd 3 mk
1 anker 8 sk
1 kaaberkieddl i gruen 12 rd
1 bagtrug 1 mk
1 flødbøt af leer 4 sk
1 baad med seil og anker 14 rd
1 stige, var fast
2 hølier, 1 hakkelseskniv 3mk

I Herberget: en seng med klæder 7 rd

I STALDEN:
6 stk kiør 80 Rd
5 stud kalve 35 rd
2 qvier og 1 kalv 16 rd
14 faar med lam og 1 væder 16 rd
1 griis 4 rd
1 lomme uhr 8 rd

Den afdødes hængeskab 1 rd 3 Mk
Derudi et beviis udstedt af hr kammerraad Glud, hvorefter den afdøde har udsat paa rente 100 Rd deraf Rente til næste Snapsting 3 rd 4 Mk 8 sk
Sølvpenge for 14 rd som enken fik
Banco sedler for 11 – – – –
I et andet hængeskab 1 rd 5 Mk
1 pr sølvspænder 2 rd 4 mk
1 kavei 3 rd

I en hull seng: sængeklæder som vare ansat 6 rd
liigeledes funden:
1 jern gryde 1rd 4 mk
2 kiedler 3 rd 1 mk

Enken anmeldte at have tilgode hos Anders Windelou i Sønderbye 5 rd
Hendrich Ovesen i Østrup 6 rd
Søren Pedersen i Sønderbye 15 Rd, men vedkommende troede ikke af ham at faae dem hvorfor de ikke er ført boet til indtægt
—————————————–
501 Rd 2 Mk 8 sk

Enken og begge formynderne blev af skiftefuldm. tilspurgt om der var mere som burde bringes boet til indtægt, hvortil de samtlige svarede, at de vidste intet mere. Skiftefuldm. tilspurgte begge formynderne om de vare fornøyede med vurderingen som blev oplæst for alle vedkommende hvortil de begge svarede at de vidste intet mere, og med vurderingen var enken med laugsværge og børnenes formynder tilfreds og antager som som anført er, liigesom de skiønnede at intet fra besætningen: af bæster, vogne, plove, harve, drætte og kiøretøy samt korn kune fragaa noget eller beregnes boet til indtægt, hvorfor vedkommende bad at skifteforvalteren vilde i dag tilendebringe skiftet i dag for ikke at giøre skiftet mere bekosteligt.

Skiftefuldm. erklærede da alle vedkommende ikke hafde noget imod den ansatte vurdering paa stervboets tilhørende, og vedkommende hafde ikke mere at anføre boet til indtægt uden ? som anført, saa blev blev af vedkommende beregnet stervboets gield og besværing, som er saaledes efterat indtægten var sammen regnet som opløber ialt til summa 501 Rd 2 Mk 8 sk

Giæld og besværing er saaledes:
Enken fremviste sin salig mands skiftebrev efter hands første hustru Ingeborg Sørensdatter, hvorefter hans 3de døtre var udlagt i arv sængeklæder, som foran er vurderet og beregnet boet til indtægt, altsaa i følge skiftebrevet, blev dette skifte, boet anført til udgift og besvær saaledes:

3 døtre hver sængeklæder af 30 Rd værdi er 90 Rd
hver en koe af 8 Rd værdie 24 –
hver en kiste af 4 Rd 12 –
——————
er 126 Rd

Enken anmeldte at hindes tienestefolk havde tilgode i løn
Drengen Peder Sørensen for forrige aar 3 Mk 7 sk, for i aar 5 Mk og 4 Rd for vadmel og lennet 4 Rd (stemmer ikke) 12 Rd 7 sk
Peder Nielsen i løn med hans vadmel 10 –
Mølleren Hans Adolph hafde tilgode 8 –
Bierreløn for baaden som den afdøde druknede i 3 –
Søren Christensens søn Christen Sørensen hafde laant den afdøde som Jens Clemmensen hafde overværet da han bekom pengene sidste juul 50 –
Og den afdøde hafde laant af sin svigerfader Søren Christensen som ikke var betalt 10 –
Hvilken giæld begge formyndere ikke kunne modsige men antog for rigtig.

Enken erindrede ved skiftefuldm. at det var muligt hendes druknede ægtefælle kunne findes, bad derfor at hands begravelsen maatte her aftages, som blev paaskiønnet at kunne koste med liig prædiken og alt 30 –
Enken anmeldte at Niels Vestergaard som forestaar gaarden, agted hun at give ham i løn 5 –
Enken skyldighed paa Hiernøe som formynderne vidste 20 –

Da ingen meldte sig med nogen fordring og ingen opgav Videre giæld saa var allene at beregne dette skiftes bekostning
Som bliver saaledes:

Endnu erindrede enken at have en udgift af skatter i dette øjeblik med ekstraskat 4 –
Tienestepigens løn 7 Rd som har bekommet 4 Rd 3 Mk 2 – 3 Mk
Og skyldig for bekommen vahrer i Horsens, det formynderne vidste var rigtigt 14 – 2 – 11 sk

Summa den hæftende giæld og besværing 295 Rd 2 sk

Dertil kommer skiftets bekostning:
1 styk stempled papiir til skiftebrevet 1 Rd 12 sk
1/3 procent til Revisions Contoiret 3 Mk 14 sk
Skifte sallario 2 Rd
Skriver sallario af 6 ark papiir 3 –
Efter forordningen af 21 oct 1803 saae tilfalder skatkammer fundet? 12½ procente 3 MK 12 sk
Vurderingsmændene for en dag hver 3 Mk 1 Rd
Hele boens udgift 303 Rd 2 Mk 8 sk

Naar samme holdes imod indtægten som ere 501 Rd 2 Mk 8 sk bliver til deling imellem Enken Anna Sørensdatter og hendes børn 198 Rd som deeles saaledes ifølge loven:
Enken deraf den halve boe 99 Rd
Sønnen Niels Søren Jensen 22 Rd
Søren Christensen 22 –
Rasmus Jensen 22 –
Datteren Ellen Sophie Nielsd. 11 –
Mette Cathrinen 11 –
Kiersten Cathrine 11 –
Det andet halve = 99 Rd
Som udgjør hiele Boens formue = 198 Rd

Disse fædre Arve midler udlegges børnene og tilhøre det beviis som er udstæd fra husbonden paa 100 Rd, og saaledes er de betrygget indtil samme fra husbonden er udsat paa rente, hvoraf enken vil selv hæve og nyde renten til børnenes opdragelse.
Enken Anna Sørensdatter fremstod for skiftefuldm. og bad at hendes egen 3de sønner maatte som en gave af hende og ikke som rette arv, ud af hindes egen arvelod tillægges, som hun tid efter anden vilde forunde dem dog imedens hun er i levende live, nemlig:
2de Køydyner? hver, af værdie eller penge 16 Rd, 2de puder og 1 pr lagner 8 Mk, 1 skriin 2 Rd. Som skiftefuldm. ikke hafde noget imod, naar samme kunde undværes, uden an eller tilsvar for skifteforvalteren.

Enken tilpligtes hermed at opdrage sine egen og stif børn i guds kundskab og lærdom indtil de kan tiene for deres brød. Dend anmeldte giæld haver enken at udbetale og ? ? og skulle flere fordringer efter dette skifte komme, som rigtig, samt betale dette skiftes bekostning.

I øvrigt holder enken sig skifte brevet efterretlig angaaende Ingeborg Sørensdatter, da hun har erklæret at vedblive sin mands fæste.

Da ingen af vedkommende hafde noget viidere at indføre saa blev skiftet hermed sluttet og tilende bragt som af vedkommende bliver underskrevet.
Stervboestædet paa Hiernøe ut supra.
C:C:stiernholm

Paa enkens vegne som laugsværge Som formynder for de 3 døtre Hans Adolf Høgh betyder Søren S:R:S Rasmusøn
Som formynder for de 3 drenge børn Anders Jensen
Som vitterligheds og vurderingsmænd I sognefoged Rasmus Pedersens svaghed var mødt Mads Nielsen Niels Jensen

Skifte 15C (Matr No 12)
Skiftet efter afgangen SØREN CHRISTENSEN paa Hiernøe


Anno 1806 d 5te April som 30te dagen efter skifte samlingen sidst blev efter afgangen og drukknede gaardmand og enkemand Søren Christensen paa Hiernøe under Jensgaards gods foretaget skifte. Ved skiftet var tilstede paa husbondens hr kammerraad og landvæsens Gluds vegne som skifteforvalter, hands fuldmægtig Christen Christensen Stiernholm fra Jensgaard for at foretage og holde skifte efter bemeldte afdøde Søren Christensen, til paafølgende skifte og deeling imellem hans børn som ere:

Sønnen Christen Sørensen 27 aar myndig og her i stervboet
Niels Sørensen 20 aar i Søfart fra Horsens
Jens Sørensen 17 aar i stervboet

Datter Anna Sørensdatter boer paa Hiernøe og er enke
Margrethe Sørensd. gift med Jens Clemmensen paa Hiernøe
Bodil Mari Sørensd. paa stervbostædet 24 aar
Ellen Cathrine Sørensd. ligeledes 10 aar

Paa disses vegne var nærværende og til stede, den myndige søn Christen Sørensen, paa de øvriges 2de sønners vegne var mødt som formynder og nærmest beslægtede velagte Søren Nielsen gaardmand her af Hiernøe, og paa Anna Sørensdatter , Bodil Marie og Ellen Cathrine Sørendatters vegne var mødt den førstes laugsværge Sr. Hans Adolph Høegh her af Hiernøe Mølle og paa Magrethe Sørensd. vegne var mødt hendes mand Jens Clemmensen her af Hiernøe. Som vurderings og vitterligheds mænd var tilstæde, i sognefoged Rasmus Pedersens sygdom Mads Nielsen her af Hiernøe og gaardmand Niels Jensen ditto.
I disses overværelse begyndtes med at registrere og vurdere gaardens tilhørende i følge forseglings forretningen. I alle vedkommendes overværelse, blev efterseet det forseglede her i boet, som befandtes urørt.

I DEN ØVERSTE STUE
1 Rund fyr bord 3 Rd
1 lang fyr bord 2 Mk 8 sk
1 blaae malet stand skab 6 Rd 3 Mk
9 glas flaske og 2 glashe 3 mk 17 sk
3 pr lagner findes i sængen
1 speil 2 mk
1 kiste og dragkiste erklæret inden at være Datt. Bodil tillagt i arv.
Ligeledes en fyr og drag kiste som anført at være datt, Ellens
1 blaae vadm. kofte 1 Rd 3 Mk
1 pr blaae maask. bux. 1 rd 2 mk
1 blaae vadmels kioel 3 rd
1 pr graae vadm. bux. 3 mk
1 blaae vadm. vest 1 rd 2 mk
et træe sengested 1 rd 4 mk derudi:
1 pr hørgarns lagner 4 mk
1 blaataulet omhæng 4 mk
1 dyne 5 Rd
1 do 7 –
1 do 5 –
1 pude 2 mk
1 do 1 mk
1 dyne uden fyld 4 rd
et sidestykke til en seng 12 sk derudi
1 omhæng 4 Mk
1 dyne 3 Rd 3 Mk
1 do 2 – 3 –
1 do 2 –
1 hoved pude 3 mk
1 do 2 mk 8 sk
1 do 10 sk
4de pr blaarg.lagner i vadsk blaarg. 2 Rd 4 Mk
6 pr hviide porc: tallerk 1 mk 8 sk
2 kanner 1 mk
2 glas flasker 8 sk

I ET LIDET KAMMER
1 tønde 5 Mk
½ do 3 –

I DEN MELLEMSTE STUER
1 stue uhr 9 Rd
1 messing fyr bækken 1 rd
1 gl hængeskab 8 sk derudi intet
1 fold benk 1 Rd 3 Mk
2 stoele 3 mk
2 sæd bænke 1 mk
2 pr hyler 1 mk
1 løgte 2 sk
1 bord 2 Mk
1 ildklemme 2 sk

I en hule seng
1 blaaetaulet omhæng 4 Mk
1 pr blaargarns lagner 4 –
1 dyne 5 Rd
1 dito 1 –
1 do 1 – 2 Mk
5 puder 5 Mk 8 sk

I den anden seng
1 blaaetaulet omhæng 4 Mk
1 dyne 5 Rd
1 do 1 –
1 do 1 – 1 Mk
1 dynevahr 1 Mk
3 puder 5 – 8 sk
1 pr blaargarns lagner 2 –

I skorstenen
1 jern ildklemme foran skenven?
bag ved skorstenen
1 træe sængested er fast
1 dyne 3 Rd
1 do 1 –
3 puder 3 Mk
1 pr lagner 2 –

I DEN YDERSTE STUE
1 bord 1 Rd 1 Mk
1 Væv 3 Rd 3 Mk
12 stk hvide porc tall. 3 mk 12 sk
1 kandbord 1 rd
1 spand 8 sk
1 spild kar 10 sk
1 træe sængested fast
1 dyne 5 rd
1 do 2 rd 3 Mk
1 dynevahr 1 rd
1 hoveddyne 5 Mk
2 puder 4 mk 8 sk
1 pr lagner 2 mk

I ET KAMMER
1 fierrild ? 12 sk
1 tinsi? 8 –
1 firerild ? 12 –
1 messing kieddel 10 –
1 tin – 6 –
1 jern gryde 2 Mk
1 do 4 mk 8 sk

I BRØGGERSET
1 kaaber kieddel i gruen 10 Rd
1 stor kar 4 Mk
1 do 2 mk 2 sk
1 øreballie 1 mk 8 sk
1 bagtrug 1 mk
1 trend kiste 8 sk
2 spand og 1 strip 2 mk
1 kar 2 mk
1 kaaber kieddel 3 Rd
1 sold 1 Mk 8 sk
1 Qværn 1 Rd 2 Mk
1 Aale gliv 2 Mk

I HERBERGET
1 hakkelses kiste med kniv 3 Mk 8 sk

PAA LOFTET
1 bred dobbelt 4 Mk
2 høelier 1 Rd 4 Mk
2 erte høelier 2 Mk
2 forker i laden 2 –
12 td byg til sæd
4 td haure –
2 td erter –
1 td erter og vikke –
10 td gryn byg til huusholdn.
3 tdr byg til salg 9 Rd

I STALDEN
1 sort koe 14 Rd
1 sort røgget 12 –
1 hviid 14 – 3 Mk
1 sort 12 – 3 –
1 sort hielmet 12 –
2 Qvier sorte 22 –
2de stud kalve 24 – 3 –
2 do 12 –
1 galt griis 4 –
1 qvie kalv 4 –
8 faar med 9 lam 16 –

Arvingerne anmeldte som forbigaaet nemlig:
1 baad med seil og anker 12 Rd
8 leer fade 1 Mk
½ part i en jolle 4 Rd
2 øxer 3 Mk
1 baand kniv 1 –
1 tælle bænk 1 –
1 nauer 8 sk
1 hug jern 4 –
1 sauf 1 Mk
1 uld sax 8 sk
1 jern pande 1 Mk
—————–
307 Rd 2 Mk 2 sk

det forseglede skab tilhører sønnen Niels Sørensen derudi: noget jern tøy 1 Mk
I banco sedler 110 Rd
I sølvpenge 7 –
I kaaber penge 1 Rd 1 Mk 11 sk

Jens Peter Hiernøe levert enken datteren arvingere som hand var da efdøde skyldig for laandte penge 14 Rd
Hvilke 137 Rd 1 Mk 11 sk blev forseglede med Møll:segl af skifteforvalteren i overværelse af vedkommende som af ham blev modtagne til bevaring og i sin tiid med skiftets slutning, aflerveret samme til rette ejermand.

Forefandtes et brev af dato 17 juni 1805 indsændt af J:Kier i lundhoff i Aakier gl. Amt for at have modtaget en obligat: til laan: med rette hvorefter Peder Madsen i Amstrup, Peder Christens og Ras: Christ: i Sondrup, en Søren Christ og Ras: Nielsen paa Hiernøe skyldig 625 Rd.
Hvoraf nærverende arvinger declarerede kun at stervboen hafde hos benævnte tilgode 425 Rd. De øvrige 200 Rd tilhører førbem: Rasmus Nielsen.

Beviiset lyder folio.
Enken anmeldte at have tilgode hos Hendrik Ovesen 14 Rd som han har tilstaaet.
Mere indtægt kunne arv: ikke anmelde hverken i Vahrer eller penge. I henhold til udgifter her af gaardens kunne sønnen Søren Christensen ikke i dag giøre rigtighed, men loved snarts mulig at optegne samme hvorefter skiftets videre behandling blev udsadt en kort tiid. I midlertid lovede han og sin søster som er fuldvoxen at skal være ansvarlige til hele boets efecter og gaardens inventarium. Til første skiftesamling hvormed denne dags forretning sluttes og underskrives af alle vedkommende:
Stervbostedet paa Hiernøe ut supra C.C.Stiernholm
Sønnen Christen Sørensen
Paa min hustru Magrethe Sørensdatters vegne: Jens Clemmensen
Paa sønnen Niels og Jens Sørensens vegne som formynder: Søren Nielsen
Paa enkens Anna Sørensdatters vegne der var i ægteskab med Jens Nielsen paa Hiernøe og paa Bodil og Ellen Cathrine Sørensdatters vegne, som formynder Hans Adolph Høg
Som vurderings og vitterligheds mænd: Mads Nielsen og Niels Jensen

Anno 1806 den 26 April ere samtlige arvinger med formyndere Forsamlede i stervboet efter afgangen enkemand og gaardmand Søren Christensen paa Hiernøe hvorda var mødt paa hosbonden hr. kammerraad Gluds vegne som skifteforvalter, hans fuldmægtig Christen Christensen Stiernholm fra jensgaard, i overværelse af de forhen brugte vurderingsmænd.

I samtlige vedkommendes overværelse tilspurgte skifte fuldmægtigen Den myndige arving sønnen Christen Sørensen og Jens Clemmensen Paa sin hustrus vegne, samt de øvrige børns formyndere om her i stervboet eller udenfor var mere At beregne dette stervboe til indtægt, med det som foran er registreret og vurderet, herpaa svarede da samtlige at de vidste intet mere.

Derfor blev af skiftefuldmægtigen baade arvinger og formyndere tilspurgt om det vurderede ønskes med offentlig auction bort solgt hertil svarede arvingerne og formynderne at de alle hafte fulgt registreringen og vurderingen paa servboets tilhørende og at de samtlige skiønnede at boets effecter og tilhørende vare ansadte til sin virkelige værdie, troede derfor ikke at stervboet vandt noget ved at stille samme til auktion.
Den myndige søn Christen Sørensen og Jens Clemmensen og de øvrige arvingers formyndere vare bleven enige om, med datteren Bodil Marie Sørensdatter som den der haabede at nyde gaarden og hendes formynder Hans Adolph Høgh at maatte faae alt det registrerede, for den derpaa sadte vurdering som de samtlige bad skiftefuldmægtigen at maatte skee.

Efter deres declaration hafde skiftefuldmægtigen ikke noget herimod, naar det vurderede ikke kunne indbringe høyere summe ved Auktion som de formener at det ikke kan.
Derpaa blev giordt regning med stervboets vurderede summe som opløber efter foranskrevne vurdering den summa 307 Rd 3 Mk 2 sk

Hvilken summa Bodil Marie ved sin formynder Hans Adolph Høgh lovede at udbetale skifteretten ved den endelige slutning. Foraskrevne vahrer og fæe chreaturer, blev bemeldte arving Bodil Marie i dag overdraget til sin raadighed og disposition, hvorimod Mølleren Hans Adolph Høgh er ansvarlig for berørte vurderings sum.

Sønnen Christen Sørensen fremlagde en indtægts regning som hand har oppebaaret for adskilligt bortsolgt 35 Rd 2 Mk 4 sk, som vedkommende ikke hafde noget imod hertil kommer de i boet foref: reede penge 118 – 1 – 11 – og de af Jens Peter betaltes ved for: skifte 14 – hvad de 425 Rd angaar som er udstaaende imod panteobligation og de 14 Rd som Hendrik Ovesen i Østrup er bortskyldig beror til næste samling, imidlertid opskrives disse.
Stervboens indtægt opløbes i dag til summa 475 Rd 1 Mk 1 sk

Hvad udgiften er angaaende lovede sønnen Christen , som er den der forestaar gaarden, at afligge rigtighed til næste samling. Da en syns og taxations forretning idag er afholdt af alle Vedkommende over gaardens besætning og inventarium etc. Som skal endel. Afhiendes til tinge, og indtil samme forretning er bekommen og tilende Kommer, blev skiftets videre fremme udsat indtil samme erholdes. Det i dag indgangne bekræftes.
Stervbostedet paa Hiernøe ut supra.
C.C.Stiernholm
Christen Sørensen
Jens Clemmensen
Søren Nielsel
Hans Høgh
Som overværende vitterligheds viidner I sognefoged Rasmus Ped. Svaghed Mads Nielsen, Niels jensen

1806 den 31 Maj blev skiftet aabned efter gaardmand Søren Christensen paa Hiernøe, hvor da var indtraad stædets ordinaire som med herredsfogeden paa Boller for at paakiende hosbondens hr. kancelie Raad Gluds fordring i denne stervboe Den over gaarden holdte syns forretning som inden edt Fra den 28 April er afhimled arv med enkens laugsværge Og arvingerne samt børnenes formyndere igiennem hvad som declarereds De indtet derimod havde at erindre. Altsaa eragtede ?? at hosbonden bør være berettiget At nyde udlæg i boen for besætning, inventarium Sæde og æde korn, som findes i boen forlods for anden giæld
Datum ut supra Norris.

Anno 1806 den 31te Maji blev efter enkemand Søren Christensen paa Hiernøe Foretaget skifte til endelig slutning og deeling imellem den afdødes børn Af skiftefuldmægtigen Christen Christensen Stiernholm fra Jensgaard paa Hosbondens hr. Kammerraad Gluds vegne som skifteforvalteren Og samtlige arvinger hermed var mødt; den myndige søn Christen Sørensen, paa brødrene Niels og Jens Sørensens vegne var mødt som Formynder velagte gaardmand Søren Nielsen her af Hiernøe land Jens Nielsel mødte paa sin forlovede Kiersten og Anne Sørensdatters Vegne, Jens Clemmensen mødte paa sin hustrue Magrethe Sørensdatters vegne, og Steffen Hansen mødte paa sin forlovede Kiersten og Bodil Maries vegne, samt paa den den yngste datters Ellen Cathrine Sørensdatters vegne var mødt Mølleren Sr. Hans Adolph Høeg alle her af Hiernøe land.

I samtliges overværelse skred man til ovenstaaende herreds foged Kiendelse og i følge den har en fremliggende syns og taxations Forretning som her vedhæftet dette skifte under No1 Hvorefter værdien er nu lagt og i henseende til æde korn ifølge Dommerens kiendelse, hosbonden første prioritet rett Saaledes udtaget af boet, som af alle vedkommende blev forbryden I dag overlerveret gaardens heele bygninger Besætning, inventarium og æde kornet efter forretnings indhold.

Skiftefuldmægtigen havde nu erholdt stervboets paasted? forskrivningen hvordan den afdøde hafde hos vedkommende indestaaende 425 Rd, hvilken forskrivning samtlige arvinger declarerede at samme ikke kunne blive læst og protokolleret ved Kap 5? herreds ret formedelst crediterne hafde en sag ved retten. En følge heraf hafde skiftefuldmægtigen ladet hos debitorene parpirer opsiige lovligen som debitorene hafde forsynet med deres underskrift, hvilken opsigelse vedhæftets dette skifte brev under No.

Fordi at skiftet ikke skulle længer opsættes, men alle ønsked at skiftet maatte tilendebringes i dag, saa var alle arvinger bleven enige om, med møllerens søn Steffen Hansen Høgh som den der nu har gaarden i fæste og til sin raadighed som en fæster at hand vilde paatage sig og udbetale skifteforvalteren de anbemeldte 425 Rd, ved den endelige skiftes slutning, hvorimod samtlige arvinger renoncerede paa renten af denne capital, som ellers burde beregnes boet til indt:
Man overgav benævnte Steffen Hansen samme Rentepenge for ald hasard han for pengene kan faa, som stervboet og Skifteforvalteren ikke skulle vedkomme.

Efter saadan declaration begyndtes med at giøre regning over stervboets masse? i henhold til Indtægten som er saaledes efter den passerede vurderingsforretning over løsørene samt fæe Chreaturene med videre, hafde alle vedkommende ikke noget imod som forhen tilstaaet, at Steffen Hansen som den der agter at ægte datteren Bodil, at hun overdrages hele registrerede boe efter vurderingen for den anskrevne summa 307 Rd 3 Mk 2 sk Skiftefuldm. tilstod at have imodtaget rede Banco sedler og mynter ialt 118 Rd 1 – 11 – afg. Jens Nielsen ved sin forlovede Jens Nielsen tilstod at være sin fader skyldig 10 – Steffen Hansen udbetaler efter sit tilbud 425 – Den myndige søn Christen Sørensen tilkiendegav at have solgt 3 tdr Byg ad 3 Rd3 Mk 4 sk 35 – 2 Mk 4 sk endvidere 1 tdr ærter 6 – 4 tønder Byg 16 – som arvingerne ikke hafde noget imod.

Dernæst tilspurgte Skiftefuldm. samtlige arvinger lydelijen 3de sind? om de vidste mere at bringe boet til indtægt i nogen maade, hvortil alle svarede at de vidste intet mere i nogen henseende, dog erindrede skiftefuldm. Hendrik Ovesens debit 14 Rd, som alle vedkommende troede ikke at faae hvorfor om de skulle indkomme da lade Steffen Hansen at deele pengene lige imellem arvingerne.
Summa Indtægt 918 Rd 1 Mk 1 sk

Den hæftende udgift er saaledes:
Den myndige søn Christen Sørensen som der til dato har forestaaet gaardens indtægt og udgift anmeldte at have haft følgende udgifter nemlig: efter foreligende regning dato 31 may 1806 som af alle vedkommende er underskrevet og antaget for rigtig og som lyder saaledes paa summa 109 Rd 1 Mk 1 sk

Samtlige arvinger tilkiendegav skiftefuldmægtigen at stervboet vare Skyldig for liigkisten med mahlingen til den afdøde 4 rd 7 mk 12 sk Til den afdødes grav bad samtlige arvinger at der maatte om graven en ramme derpaa mahling og 2de steenfliser som m? kiste 8 rd
Arvingerne bad at sønnen Jens maatte her af boet udtage til et skriin for at forvare sit tøj i ? haves udføres her 3 rd hvilke 3de sidste deele Steffen Hansen lovede at besørge, imod igien at nyde betaling her af boet.
Den myndige søn Christen Sørensen fremlagde sin afgl. Moders Skifte brev af dato 8 Nov. 1805, som vedhæftes dette skifte under No1 Hvorefter følgende arvinger har indestaaende
I boet som en tillagt gav af sin nu afdøde fader og som alle Arvinger tilstod at maatte nyde godgiørelse her af boet hvad Som de ikke haver erholdt, efter skifte brevets vurdering.
a. Sønnen Christen Sørensøn for 2de dyner 10 rd
b. sønnen Niels ligeledes 10 rd
c. sønnen Jens ligeledes 10 rd
d. datteren Bodil Sophie klæder 40 rd en koe 16 rd, et faar 2 rd.
Denne var tilstaaet efter moderen at maatte nyde Bryllups gilde fri, som arvingerne blev enige og Tilstod af boet som Steffen Hansen vil bekoste 20 rd
Bodil Sophie i alt 78 rd.
Datteren Ellen Cathrine ligeledes 78 rd.
I betragtning af den myndige søn Christen Sørensen som en meget d?dels syg og sengeliggende tilstod arvingerne ham sænge klæder til en sæng som ligel. Steffen bekoster 20 rd
Da ingen tilspørgende hafte noget imod forskrevne hæftende Giæld, ikke heller vidste mere udgift saa ere kun allene
Tilbage dette:
SKIFTETS BEKOSTNING
for en lovlig opsigelse skrevet og forkyndt 8 Rd
vidner og vurderingsmænd 4 dage 4 –
skifte salær 3 –
skrivesalær 6 ark 3 – 5 – 10
til revisions contoiret 1/3 procent 1 – 5 – 4
til skat kammer fordet 1?” procent 1 – 0 – 12
til skifterettens tarv som skifteholderen 2
————————
UDGIFT 353 Rd 3 Mk 7 sk

Naar udgiften paa 353 Rd 3 Mk 7 sk balanceres imod forestaaende haves boens
Formue som er ialt 918 Rd 1Mk 1 sk, bliver saa til børnene som arvinger 562 Rd 3 Mk 10 sk.
Disse fordeles efter loven saaledes:
Søren 112 Rd 3 Mk 2 sk
Niels 112 – 3 – 2 –
Jens 112 – 3 – 2 –
Anna 56 – 1 – 9 –
Magrethe 56 – 1 – 9 –
Bodil Marie 56 – 1 – 9 –
Ellen Cathrine 56 – 1 – 9 –
Som udgør boets arv 562 Rd 3 Mk 10 sk

Hvilke arve penge den myndige søn Christen, Jens Nielsen og Steffen Hansen imodtager paa begge deres hustruers vegne naar de bliver gifte som ? og derfor vedboelig afkald give, ligeledes Jens Clemnmensen paa sin hustrue vegne, saa snart 11 December opnaaes lovede Steffen Hansen ved sin fader at udbetale de udlovede 425 rd. Til skifteretten, til denne tiid kand saa benævnte faae deres arve capitall.

Hvad sønnerne Jens Sørensen og Niels Sørensen samt Søsteren Ellen Cathrines arve penge angaaende imodtager de af hosbonden hr. Kammer raad til Jensgaard for derfor at udsættes paa Rente og renterne bevares af velbemeldte hr. Kammerraad for datteren og begge sønner, indtil disse kand imodtage renten for at anvende den til nyttige brug.
Steffen Hansen som den der har gaarden i fæste tilbud at de 2de sønner og den yngste datter bliver her paa stædet og nyder føde og klæder indtil disse kand fortiene deres brød ved andre, især den svagelige søn Christen ville hand stedse underholde til sin død, saa længe som han er hos ham, dog paa det vilkaar som samtlige arvinger indgik med ham, at hand bekoster hands anstændige jordfæstelse og til hans arvlod giver sin regning paa hands hafde udgifter paa begravelsen og underholdning som arvingerne tilstod Steffen eller fæsteren af gaarden at skal nyde godt giørelse af hans efterladenskaber.

Da Steffen Hansen erlægger til skifteretten vurderingssummen til December 307 rd 3 mk 2 sk. Og de anmeldte 425 rd, med andet heri benævnet saa overdrages han her foran specificerede boe og pante forskrivning som han maae giøre sig saa nyttig som han bedst veed vil og kan. Den myndige søn og øvrige arvinger declarerede at ville holde skifteretten fri for ald videre krav og tiltale og skulle imod ald formodning opstaae nogen indtægt eller udgift, da ville de selv tage lige deel med hverandre.

Da ingen hafde meere at erindre dette skifte angaaende saa blev samme hermed udi ald enighed og indbyrdes kiærlighed imellem hinanden sluttet og til endebragt som vi saaledes med vores underskrift hermed tilstaar og bekræfter.
Hiernøe land den forbemeldte 31 Maji ut supra. C:C:Stiernholm
Myndig arving: Christen Sørensen holdt i pennen
Paa Niels og Jens Sørensøens vegne som formynder: Søren Nielsen
Paa min kiærestes Anna Sørendatters vegne som ditto: Jens Nielsen
Paa min kiæreste Bodil Marie Sørensdatters vegne som ditto: Stephan Hansen
Paa min hustru Magrethe Sørensdatters vegne: Jens Clemmensen holdt i pennen
Paa datteren Ellen Cathrine Sørendatters vegne som formuynder: Hans Adolp Høeg
Som overværende vitterligheds vidner: Mads Nielsen og Niels Jensen

Den fremlagte regning: Rd Mk sk
Betalt i horsens et og andet 18
For en dragkiste til søster Ellen 17
Et og andet til begravelsen over min fader 11
April qartal skat og extraskat 4 – 1 – 5
Provst Plesners Tiendepenge 6 – 4
Betalt provsten for liigprædkien 4
Degnen for sang 1 – 2
Maalepenge 2 mk
den fattiges kasse 12 sk
Jens Clemmensen for arbeid 3 rd
Tienestepigens løn til may 1805 5
min egen løn til may do 15
broder Niels løn for sidste vinter 4
– Jens ligeledes 3
Betalt for en hoppe at bedække i Seiet 1805 4 mk
Skræderløn til min søster Ellen 1 rd 2 mk
Møllerens søn Rasmus i løn 3
Min søster Bodil løn til maij 10
halv bierre løn for jollen som den afdøde druknede af 1 – 3
————————
tilsammen 109 Rd 1 Mk 1 sk

Hiernøe den 31 Maij 1806 – Christen Sørensen

Alle underskrevne havde ikke noget imod ovenstaaende regning som hermed
Under vores hænder tilstaaer – Jens Clemmensen holdt in pennen Jens Nielsen, Steffen Hansen, Søren Nielsen holdt i pennen

forevist ved Amtet den 26 Jan 1807.

skifte nr 17* Matr No 3 JENS PETER JENSEN (Tvilling gaard med 4)


Anno 1807 den 11 maj blev hos Annex bonden Søren Niels Sørensen, foretaget skifte efter den afgangne gaardfæster Jens Peter Jensen paa Hiernøe, under Jensgaards gods, paa skifteforvalteren velbyrdige hr. kammerraad Gluds vegne som husbond, ved sin fuldmægtig Christen Christensen Stiernholm fra Bemeldte Jensgaard, til paafølgende skifte og deling imellem den salig afdødes enke Mette Sørensdatter paa den ene side og deres i ægteskab sammen avlede børn paa den anden side. Hvilke ere:
Jens jacob Jensen 15 aar
Søren jensen 9 aar
Christian Jensen 2 aar
Anna Johanne Jensd. 7 aar
Inge Kirstine Jensd. 4 aar

Paa hvis vegne var mødt og til stæde børnenes nærmeste beslægtede velagte gaardmand Hans Jensen her af Hiernøe, liigeledes var tilstede enken Mette Sørensdatter, med sin antagen laugsværge velagte ungkarl Bertel Lauersen af Alrø. Saa var og tilstede enkens broder bemeldte Søren Niels Sørensen hos hvem enken hafde inlogeret sig ved, for med hveranden , for skifterforvalteren at opgive hver barn tilkiende. Ligeledes vidner og vurderings mænd var nærværende, navnlig: Niels Jensen sognefoged og Mads Nielsen gaardmand her af landet. Udi forbemeldtes overværelse blev boen registreret og vurderet saaledes:

Men førend viidere blev begyndt fremstod enken Mette Sørensdatter med laugsværge og erklærede skiftefuldmægtigen at det var ham beridt, at hendes og salig mands ifæstehavende heele gaards bygninger, det indavlede korn, saavelsom andet ind og udboe, blev fra naboens Rasmus Lauersens gaard ved ildsvaade ganske afbrændt og fortæred, sidste efteraar.

Desaarsag opgav enken med sin laugsværge at hun eier kund lidet indboe, haft nogle fæe creaturer, 4 de drætfærdige bæster, 1 plou, 2de jernharver, 2 træe vogne, 1 peliere? ?? liner, 2de sæt kiøretøj som blev de tilstedeværende bekiendt og efter skrived at være enken tilkommende som blev vurderet saaledes:

Rd – Mk – sk
1 grøn mahlet egekiste 3 Rd
1 hængeskab af eeg uden laag 1 –
1 kaaber ½Td til en grue 7 –
en hiel tønde 1 – 3 –
en dito med jern giord 1 –
et bord med foed 1 – 2 –
et lidt bord 1 mk 8 sk
et viise stueuhr i feuterall 4 rd
1 øre ballie 1 mk 8 sk
1 spand .. 10 sk
1 stor bryg kar 4 rd
1 kiern.. 1 mk
1 kar 5 –
1 ditto. 3 –
1 bagtrug 1 rd 2 mk
5 korn sække 1 rd 4 mk
Den afdødes gangklæder 16 rd
8 stk skiorter 4 rd 4 mk
1 pr støvel 3 rd
1 pr dito 1 –
1 baad med seil,fuk og anker 14 –
1 dragkiste enkens 5 –
1 liden dito 2 –
1 kiste . 3 –
hvorudi var nogle af enkens klæder
eendeel glas flasker 4 mk
en stor m?len gryde 2 rd
en dito . 5 mk
en halv tønde 1 rd
et anker 2 mk 8 sk
et halv dito 1 mk 8 sk
2de ??ad spande . 1 mk
en jern 2 Lispunds vægt 1 rd
en ildklemme 1 mk
1 rok og 1 garn vindsel . 1 mk 3 sk
12 stk porcel. tallerkner 3 mk
12 stk dito 3 –
en messing kieddel 1 rd
en træe stol 2 mk
en dito . 2 –
en dito . 2 –
1 øxe 3 –
en dito . 3 –
1 overdyne 6 rd
1 underdyne 4 –
1 ditto . 4 –
1 ditto . 2 mk 2 sk
1 hoved pude 1 rd 4 mk
2 mindre dito 1 rd
1 pr blaargarns lagner 1 rd
en liige sæng, ??? ??? 20 –
hos sognepræsten i glud
3de dyner 14 –
1 lang hoved pude 1 –
2 mindre ditto 1 –
2 pr blaargarns lagner 2 –

Er kreaturer paa fødden
en koe paa Jensgaard 10 –
en qvie – – – 8 –
en ditto – – 6 –
en seen koe hos Jens Nielsen 9 –
en koe med kalv hos Søren Nielsen 14 Rd
en ditto do hos Mads Nielsen 12 –
en gl do do hos Peder Madsen 9 –
en kalv hos Hans Jensen . 4 –
en malke koe hos sin broder >Søren Nielsen 12 –
en kalv hos Hans Jensen som enken angav at være hendes søn Jens Jacobsens for løn
10 stk faar med 10 lam 17 –
1 griis soe med 2 griise 7 –

Da enken ved laugsværgen ikke kunne opgive mere, eller vidste at eie mere end det som er vurderet, liigesom enken erklærede at hun ingen rede midler var ejer af. Alle vedkommende erklærede sig fornøyet med den paserede vurdering. Som opløber boens vurdering til dend summa indtægt 254 Rd 3 Mk 10 sk.

Derimod anmeldte enken at være bortskyldig, som børnenes formynder Med enkens laugsværge at være bevidst den summa 43 Rd 3 Mk 10 sk endvidere hafde enken en udgift ?gielld? som ligeledes da var bevidst 11 Rd 2 Mk Paa tilspørgende erklærede enken at hun eller sin salig afdøde mand ikke var mere bortskyldig. I henseende til skiftets bekostning tilbød enken sig selv med laugsværge paa egen regning at ville betale, uden at tage det her af boen.

Enken med hendes laugsværge bad skifteretten at maatte blive befriet for gaardens bygningers syns? mangel, besætning og inventarium, sæd og æd korn i følge forordningen, da enken med laugsværges tilbud i sin tiid ved dødsfald eller under fratrædelse at ville erstatte husbonden det manglende med lovlig syns forretning, siden enken agter at indtræde i ægteskab med sin laugsværge Bertel Lauersen saa ifølge begge dens arveordning og begiæring blev med husbondens ville, enken forskaanet for det anordnet syn over gaardens tilstand, som saaledes i dag befindes stuehuset at være hugget og opsat, fattes kun skorsteenen og sængestederne.
Laden er hugget og opsat men ikke videre, stalden ligger tømmer til og forventes hugget og opsat i denne sommer.
Rug, ærter og haure er besaaet i gaardens jorder, bygsæden haver enken ved gode menneskers understøttelse, saavelsom deraf udkomme æde korn til indbetalings tiden.
Bygsæden bliver lagt af øens fæstere for enken.

Altsaa er boens gæld 54 Rd 5 Mk 10 sk
Men førend delingen skeer tilspurgte skiftefuldm. enken om hun var frugtsommelig med sin salig afdøde mand, hvortil enken svarede i alles paahør: nei.
Naar da ovenmelte giæld 54 Rd 5 Mk 10 sk fradrages boens indtægt summa 254 Rd 3 Mk 10 sk, bliver saa igen til skifte og deling imellem enken og hendes børn, dend summa 199 Rd 4 Mk. hvoraf enken Mette Sørensdatter ifølge loven tager det halve med 99 Rd 5 Mk, og hendes børn den øvrige halve deel 99 Rd 5 Mk, hvoraf enhver haver saaledes:

Sønnen Jens Jacob Jensen 24 Rd 5 Mk 12 sk
Søren Jensen. 24 – 5 – 12 –
Christian Jensen. 24 – 5 – 12 –
Datteren Anne Johanne Jensd. 12 – 2 – 14 –
Inge Kierstine Jensd. 12 – 2 – 14 –

Som udgør bemeldte boes hele arv 99 Rd 5 Mk Da enken ikke kunde undvære disse penge, saa begiærede enken tillige med sin laugsværge at hendes børns arvemidler maatte udlægges i vahrer her i boet i stedet for drog deres midler?. Begge begiærede og forlangede da at sønnerne hver skulde her af boet udredes og lerveres da naar disse sønner skulle komme i søe fart eller helst med have dette forbeholden til de bliver myndige, hver 2de køydyner som sammen koste 10 Rd en koe som kan ansees at svare og koste 14 – 5 Mk 12 sk hvilken koe enhver søn maae affordre naar disse bliver myndige, eller rede penge for alt, i mangel af bemeldte ikke kunne faae samme in natura.

Døtrene vilde enken og sin laugsværge isteden for deres arve midler have dem hver tillagt en sæng med klæder som rigeligen maatte antages at være værd 12 Rd 2 Mk 14 sk.
Enken og laugsværgen villie er at Døtrene maatte her af boet bekostes deres bryllup gilde frie her af gaarden at forstaar i enkens gaard, som skik og brug her paa landet, dog ifølge anordningen.

Skiftets bekostning bliver saaledes
et styk stemplet papir til skiftebrevet 3 Mk 6 sk
Til revisions contoiret 1/3 procent 3 – 15 –
til justits fondet 12 ” procent. 2 – 10 –
skifte sallarium 2 Rd
skriver sallarium 1 – 3 –
———————-
Er 5 Rd 15 sk

Vurdering og vitterligheds mænd eftergav deres tilkommende.

Endvidere er ved dette skifte at erindre, at enken opdrager sine u=myndige børn i guds kundskab og lærdom med føde og klæder og skolegang indtil disse kand fortiene deres brød ved fremmede som hun lovede.

I fald husbonden som Oberformynder skulle finde for godt formedelst boens ringere tilstand herefter, da tilpligtes enken at udbetale børnenes deres arve capital, og i mangel af betalingen, da at udlervere det udlagte for samme at indbringe i penge ved auktion som af oberformynderen imodtagne og derfor være de umyndiges ansvarlig.

Den beviste giæld som anført og om flere rigtige giæld hefter paa dette stervboe, haver enken paa egen regning at udbetale. Gaardens bygefæld. besætning og inventarium m.v. ifølge anordnet syn, haver enken paa egen regning af aflervere til husbonden, efter hendes tilbud som før benævnt.

Naar da enken udreder og opfylder forstaaende forpligtelser overdrages hende gaarden, med dens besætning og inventarium m.v. og det vurderede effekter og bohave. Da ingen hafde mere at erindre og ikke kunne opgive mere hverken til indtægt eller udgift, saa blev paa enken og laugsværgens begiæring og forlangende dette skifte hermed sluttet og tilendebragt, som af alle vedkommende blev underskreven og bekræftet.Stervboestedet paa Hiernøe hos Søren Niels Sørensen ut Supra C:C:Stiernholm
Enken Mette Sørensdatter holdt i pennen
Som enkens laugsværge Bertel Lauersen af Alrøe.
Paa de umyndige børns vegne som formynder: Hans Jensen
Enkens broder som med hende har opgivet boens tilhørende: Søren Niels Sørensen
Som vurderings og vitterligheds mænd: Niels Jensen og Mads Nielsen

Forevist ved amtet d. 15 febr.v 1808.

Skifet nr 18* (Matr No 9) JENS RASMUSSEN


Anno 1808 den 19de November som rette 30te dagen efter ved døden afgangen gaardfæster Jens Rasmusen paa Hiernøe land under Jensgaard gods, indfandt sig i stervboet hos enken Anne Marie Madsdatter paa husbondens som skifteforvalter hr kammerraad Glud vegne ved fuldmægtig C:C:Stiernholm fra bemeldte Jensgaard, for at foretage og holde lovligt skifte og deeling imellem bemeldte enke Anne Marie Madsdatter paa den ene side og hendes med sin salig afgangne mand i ægteskab sammenaulede børn, paa den anden side, hvilke vare:

Rasmus Jensøn 16 aar her paa gaarden
Anna Jensdatter gift med gdm Rasmus Lauersen her paa landet

Paa enkens vegne var tilstede som laugsværge gaardmand Hans Jensen her af landet, og paa sønnen Rasmus Jensøns vegne var mødt som formynder hans farbroder Rasmus Rasmusen, huusfæster og smed her paa landet. Paa datteren Anna Jensdatters vegne var mødt hendes mand gdm Rasmus Lauersen her paa landet. Som vitterligheds og vurderingsmænd var tilstæde Sognefogeden Niels Jensen og gm.aardmand Mads Nielsen her paa landet. Udi samtlige vedkommendes overværelse, blev boet registreret og vurderet, som her efter følger:

1 Baad med tilbehør. 6 Rd

I den øverste stue
Sæng med klæder. 16 Rd
1 do 16 –
1 bord 3 Mk
1 hængeskab 1 Rd 1 Mk
1 do 1 – 1 –
3 træstole m. halmsæde 3 mk
1 mess. fyr bækken 1 rd

I den anden stue
1 Væv med alt behør 2 rd 3 mk
1 bord 3 mk
Pigens sæng m. klæder 14 rd
1 ditto. 14 –
1 kiern og tilbehør 2 mk
3 spande 2 –
3 træ stole 1mk 8 sk

I den nordre stue
en sæng med klæder 18 rd
1 stor skab 7 –
1 kiste. 2 –
2 mindre do 3 – den afdødes klæder er forbrugt til sønnens klæder.
1 bord. 3 –
4 træstole 1 –

I brøggerset
1 kieddel i gruen gl. 6 –
1 kar 3 mk
2 tønder og 2 Øl fierd. 1 rd

Paa loftet
2 hørbunder 3 mk

I gaarden
2 smaa grise 4 –
9 faar 18 –
5 kiør 60 –
1 hakkelsesk. m. kniv 1 –
3 høeleer med drag 1 –
spader, skouler og river med andet smaat 2 – 1 – 8 –
———————–
200 Rd.

Enken agter at vedblive sin salige mands fæste og i samme henseende, brøstfældighed, besætning og inventarium, sæd og æde korn ved vurdert syn og overlervering forrettet efter forordningen, som enken med laugsværge bad husbondens fuldmægtig som skifteret nu her forskaanet fra. Som blev bevilget efter at alle vedkommende skiønnede ikke noget fra besætning eller inventarium kunne komme boet til gode, ikke heller af det i laden der værende korn, da der intet var at sælge fra føde og sæde korn samt det paabudne skatte korn.

Enken og alle vedkommende vidste ikke mere at registrere og vurdere liigesom enken erklærede at have ingen rede midler i eie, eller udestaaende til gode. Med vurderingen var alle vedkommende fornøyet og tilfreds og derfor antog samme. Altsaa opløber boens vurdering til den summas indtægt 200 Rd

Enken fremstod her for skifteforvalteren og forklarede at hun eller mand ingen skyldte, eller var i giæld til, uden allene tienestefolkene, som enken selv paa egen regning vilde udbetale, uden at føre det her til giæld. Ligesom enken erklærede at hun paa egen regning vilde betale dette skiftes bekostning, uden at tage det her af boet.
Naar da foranførtes boets heele vurderings summa som er 200 Rd
Deles imellem enken Anne Madsdatter og hiendes 2de børn, tilkommer
Enken den halve boe 100 rd
Sønnen Rasmus Jensen 66 rd 4mk
Datteren Anne Jensdatter 33 rd 2 mk
Den øvrige halve boe 100 rd
Som udgjør ovenmelte summa 200 rd

Rasmus Lauersen paa sin hustru Anne Jensdatter som arving paa hendes vegne erklærede at være fornøyet med det udviste gods og hjælp da hands gaard var for ulykkelig afbrændt og derfor skiønnedes ikke at kunne eller vilde have nogen arv, men efter gav enken samme arve capital uden at maatte vedkomme sønnen Rasmus Jensen, saa Rasmus Laursen paa sin hustrus vegne, vilde med første meddele enken som hans svigermoder og oberformynderen afkaldes qvittering paa anordnet papiir.

Til slutning bliver da at erindre enken:
1. At enken udbetaler til første Viborg snapsting termin 1809 paa Jensgaard til Oberformynderen hr kammerraad Glud, sønnen Rasmus Jensens arve midler i gangbar myndt 66 Rd 4 Mk, for samme at indsætte paa rente til barnets bedste og gode.

2. Opdrager sin søn udi guds kundskab og lærdom, med føde og klæde saaledes som for gud og mennesker kan forsvares.

3. Siden enken ved laugsværgen har erklæret at besidde sin salig mands fæste saa skal hun ved fratrædelse eller dødsfald, aflervere til husbonden gaardens bygninger, besætning, inventarium, sæde og æde korn som forordningen af 8 jan 1807 bestemmer. efter uvillige mænds skiønnende.

4. Enken haver paa egen regning at betale sin og afdødes mand lovlige giæld uden at vedkomme boet eller skifteretten.

5. Skiftets bekostning bliver saaledes for enken at udbetale:
1 styk stempled papiir til skiftebrevet 1 Rd 4 Mk 2 sk
Skifte sallarium 2 –
Skriver sallarium 2 –
Til Justits fonden 12″ procent 3 –
Til Revisions contoiret 1/3 peocent 4 –
og Vitterligheds og vurderingsmænd 3 –
—————————–
Summa 7 Rd 2 Mk 2 sk

Naar enken opfylder sin salige mands fæste og udreder det tilforpligtende, saa overdrages enken foromtalte og registrerede boehave efter vurderingen med betroethed af husbonden prioriteret af gaard, besætning og inventarium hvormed dette skifte paa enkens og laugsværgens samt sønnens formynders begiæring blev sluttet og med underskrift her i protokollen tilstaaed.
Datum skifte stædet paa Hiernøe ut supra. C:C:Stiernholm

Enken Anne Marie Madsdatter holdst i pennen
Som Laugsværge: Hans Jensen
Formynder for sønnen: Rasmus Rasmusen
Paa min hustru Anna Jensdatters vegne
ac interi? Qvitterins Rasmus Lauersen
Som vitterligheds og vurderings mænd Sognef. Niels Jensen og gdm. Mads Nielsen

Forevist ved amtet den 6 feb 1809. (og op til 1811)

Skifte nr 19* (Matr No 4)RASMUS LAURSEN


Skifte forsegling efter gaardmand Rasmus Laursen paa Hiarnøe
Onsdagen den 29de december, strax efter anmeldelsen Indfandt sig i stervboen, efter ved døden afgangen gaardfæster Rasmus Laursen paa Hiernøe Jensgaards gods, paa skifteforvalteren Hr. Kammerraad Gluds vegne ved sognefoged Niels Jensen paa Hiernøe, med tvende tiltagne overværende vidner, navnlig Mads Nielsen og Bertel Laursen begge gaardmænd paa Hiernøe For at holde en lovlig registrering og forseglings forretning

Og blev foretaget her som følger:
I daglig stuen: 2 senge med klæder, i den øverste befandtes: 1 Bolster dyne, 1 rødstribet olmerdugs dyne, 2 rødstribet hoved puder, 1 pr blaargarns lagen. I den Underste sæng: en bolster underdyne 2 rødstribede ditto, 1 blaa stribet overdyne, 3 rødstribede hovedpuder 1 blaae stribet ditto, 2 ditto med stribet overtræk, 1 pr blaargarns lagner.
Videre forefandtes i stuen: 1 Slag værk med halv futteral 1 blaae hængeskab, 1 ditto grøn, begge blev forseglede, 2 messing lygter, et lang bord, 1 glas flaske, 1 huus postiil, 3stk leerfade, 1 ildtang, 1 ildske, 1 salt kar.

I den væstes stue: 1 sæng med klæder, 3 rødstribede olmerdugsdyner, en bolster dyne, 1 rødstribet pude, 1 ditto med trykket overtræk, 1 hørlærreds lagn, 1 brun mahlet kiste, 1 blaae dragkiste, 1 røed ditto hvori varkones gang klæder og linnet og mandens klæder en blaae klædes kioel, en blaae vadmels ditto, 1 rød vest 1 blaae damaskes undertrøje, 1 pr blaae skeges boxer, 4 par hviide strømper, 1 pr blaae ditto, 1 grøen vadmels ? en grønstribet trøye, 2de blaae trøyer 2 par vadmels boxer, et par viid ditto, 1 pr hør lærreds ditto 10 hørlinneds skiorter, en hat, en leijnes lue, 1 pr træskoe, et langt bord i den øverste stue.

I den Østre stue: 1sæng med klæder, 1 bolster underdyne, 1 rødstribet olmerdugsdyne en blaaestribet ditto, 1 rødstribet hovedpude, en blaae stribet ditto, 1 ditto med hviid overtræk, 1 pr lagner, 1 væv med tilbehør, et langt bord, 3 røde træe stoele, 2 hvide ditto, 1 mæssing kjeddel med græb, i jern rist, 1 jernpande, 3 træe spande, 1 strip, 2 jern gryder, 1 kjerne med stang, 1 fade bur med 4de fødder, 2 potter.

I kammeret: 2de Øll Tønder, 1 lidet kar, en gryn kurv? I brøggerset: en kaaber indmuret grue kjeddel, 2 smaae kar 1 øreballie Paa loftet: 3 stk Høelier, 2 med drag og 2 slaae drag, en skiepppe 8te lærreds sække, 2de hørbrød

I herberget: 1 sæng med klæder, 2de rødstribede olmerdugsdyner, 2de Hoved puder, 1pr blaargarns lagner, 1 hakkelse kiste med kniv.

Levende Creaturer:
2de sorte hopper, 2 rødblissede ditto
5 kiør og 1 graae qvie, 3 qvie kalve ½ aar gl., 1 stud kalv
10 stk faar, 1 broget soe griis
endvidere forefandtes 2de korn solde.
Da intet var mere at registrere blev foretningen for I dag sluttet og underskrevet.
Stervbostedet paa Hiernøe ut supra.
Enken Anna Jensdatter, Paa skifteforvalteren hr. Kammerraad
Gluds vegne og efter hans egen ordre til mig Niels Jensen, Sognefogeden.
Til vitterlighed som overværende Mads Nielsen, Bertel Laursen

Aabnings forretning efter afgangen gaardfæster Rasmus Laursen paa Hiernøe

Aar 1814 løverdagen den 29de jannuar, som 30te dagen efter ved døden afgangen gaardfæster RASMUS LAURSEN paa Hiernøe, indfandt sig paa skifteforvalteren som husbond hr kammerraad Gluds vegne, hans fuldmægtig C:C:Stiernholm fra Jensgaard med 2de vitterligheds og vurderingsmænd, navnlig sognefoged Niels Jensen og gaardmand Mads Nielsen, begge af Hiernøe, for at foretage registrering og vurdering forretning over stervboet ejendele.
Ved forretningen var mødt og tilstæde:
Enken Anne Jensdatter med selv antagen laugsværge Søren Nielsen i Haughuus, saa var og tilstede paa børnenes vegne navnelig Søren Rasmusen af Hiernøe paa sønnen Rasmus Jensens vegne 15 aar gl. Paa de 2de døtres vegne var mødt som formynder gaardmand Ole Lauersen af Hiernøe, paa Mette Kierstines Rasmusdatter 11 aar og Maren Rasmusdatter 6 aar.
I samtliges overværelse blev registreret og vurderet som følger.

I DEN MELLEMSTE STUE Rd er her Rbd = Rigsbankdaler
1 sæng med klæder lagner og stribet omhæng 50 Rd
1 ditto 54 –
1 Slagværk med halv futteral 3 –
1 hængeskab mahlet blaae 2 –
1 dito mahlet grøn 2 – 2 Mk
I det første hængeskab forefandtes: nemlig:
1 glas flaske 1 mk
1 skuffe med noget ubetydeligt klude 4 sk
I det andet hængeskab forefandtes:
1 liden glas flaske 2 sk
i en liden æske, derudi 600 Rd? 100 Rd
(efter de 600 er noget overstreget)
(- noget og + noget, omregning ??)
2 Messing lysestager 2 –
1 lang fyhr bord 2 –
1 glas fl. 1 Mk 8 sk, 1 huus postil 4 Mk 5 Mk 8 sk
3 styv leer fade, 1 ildtang, ildsk., og
1 saltkar 3 – 8 –
1 træstoel 2 mk, 2 bænker og 1 hylle 1 rd 1 Rd 2 Mk

I DEN VESTRE STUE
1 sængs klæder og lagner og blaae trykket omhæng 46 Rd
1 ditto forefandtes ikke, men som nævnt.
1 blaae mahlet dragkiste 4 – 4 Mk
1 røed mahlet ditto 1 – 2 –
Derudi den salig afdødes gangklæder
1 blaae klædes kioele 6 Rd
1 do vadmels ditto 3 –
1 rød vest, sønnen Sørens, 1 blaae dammaskes trøye 2 Mk 3 sk
1 pr blaae skegs boxer 2 Rd
4 pr hviide strømper 3 Mk
1 blaae ditto 1 –
1 ga ? vadmels kavej sønnen Sørens
1 grønstribet trøye 4 –
2de blaae trøyer 1 Rd
2de vadmels buxer 2 Mk
1 pr hviide ditto 1 –
1 pr hørlærreds ditto 8 sk
10 hørlenneds skiorter 12 Rd
1 hatt sønnen Sørens
1 liijre ell. Liyre hue 8sk
1 par træskoe 4 sk
1 bord i den øverste stue ! 2 Rd

I DEN ØVERSTE STUE
1 sængs klæder med lagner 30 Rd
1 væv med riv og tilbehør 2 –
1 lang bord 2 –
3 træstole mahlt rød 3 Mk
2 træ ditto 1 – 8 sk
1 messing kieddel med grebe 6 Rd
1 jern rist 1 Mk
1 jern pande 2 –
3 spande 3 –
1 strip 8 sk
2 jern gryder 2 Rd
1 kjern med skav 2 Mk
1 fad bur med 4de fødder 3 –
2 potter af leer 1 –

I KAMRET
2 øll tønder 2 Rd 3 Mk
1 lidet kar 4 Mk
1 gryn kurv 8 sk

I BRYGGERSET
1 kaaber indmuuret i grue=kjeddel 12 Rd
2 smaae kar 4 Mk
1 øreballie 2 –

PAA LOFTET
3 stk høelier, 2 med drag og 2 slaaedrag 4 Rd
en korn skieppe brænd 3 Mk
8te lerreds sække 4 Rd
2de hør brødder 5 Mk

LEVENDE KREATURER
5 kiør 250 Rd
1 graae qvie 45 –
3 kalve ½ aargl. 16 –
1 stud kalv 4 –
10 stk faar 15 –
1 broget soe griis 12 –
2de korn solde 2 Mk

1 Messing fyrbækken tilhørende aftægtsmanden Søren Rasmusen. Saavel hverken i boet eller anden maade vidste enken med formyndere at opgive eller beregne boet mere til indtægt.
I ingen henseende eller det af laden u=afterskde korn, med besætning af 4 bæster, 1 plov og 2 harver kunne fragaa noget boet til indtægt at beregne.
Saavel enken som laugsværgen vare fornøyede med vurderingen og at de er begge tilfredse og fornøyet faavelsom formynderne for børnene med dem anstode vurderings summen Som opløber sig til den summe 913 Rd 4 Mk 2 sk

Efter det passerede fremstod enken Anne Jensdatter med sin laugsværge Søren Nielsen og declarerede at enken var frugtsommelig med sin salig mand og i den henseende begiærede hun skifte udsadt indtil hun hafde givet barsel, som uopholdelig skulle blive meddelt underretning for at fremme skiftets videre behandling imellem hende og børnene. Altsaa beroe og udstaaer skiftets videre foretagelse og fremme til saadan tiid, til dend endelige slutning.

Imidlertid lovede enken med sin antagen laugsværge at holde ald tildstede og være u=solgt eller frakommet indtil enken hafde giord barsel og til skifteforvalteren indkom i boet, hvormed formynderne for de umyndige var tilfredse og fornøyede, da de kiendte enken som ikke vil besvige boets ejendeele eller for niett Stervboet nogen svigagtihed.

Altsaa beroer den endelige skifteslutning indtil enken hafde giordt barsel, som til kiendegøres skifteretten og øvrige vedkommende, til skiftets videre foretagelse og behandling i stervboet, til den endelige skifteslutning. Da enhver af vedkommende erklærede for det passerede, som overens stemmende med det forhandling bekræfter vi alle med vore underskrifter som overværende ved aabnings forretningen m.v.
Stervboet paa Hiernøe den 29 jan. 1814.

Samtlige underskriver som vanligt med værge og formyndere osv.
Forevist paa amtstuen i Veile d 23-2-1814

SKIFTETS SLUTNING efter forbemeldte Rasmus Laursen paa Hiernøe. Aar 1814 den 25 Junij
Da nu enken Anna Jensdatter hafde giordt barsel og født en datter som hedder Rasmine Rasmusdatter, indfandt sig atter skifteretten i stervbogaarden hos bemeldte enke, for at foretage skifte og deeling imellem bemeldte enke Anna Jensdatter og hindes med sin salige afdøde mand Rasmus Laursens børn paa Hiernøe, navnlig:

Den salig afdøde Rasmus Lauersen har i ægteskab sammenavlet med sin afdøde hustru Kiersten Sørensdatter paa Hiernøe, navnlig:
en søn Søren Rasmusen som er 15 aar gl og er hjemme.
I sidste ægteskab med Anne Jensdatter:
Mette Kierstine Rasmusd. 11 aar
Maren Rasmusd. 6 aar
Rasmine Rasmusd. 11 uger gl, alle tre hjemme.

Ved forretningen var mødt og tilstede paa enken Anna Jensdatters vegne som laugsværge Søren Nielsen af Hauhuusene her paa Hiernøe, saa var og mødt paa stif=sønnens Søren Rasmusens vegne som formynder morbroderen gaardmand Rasmus Sørensen her af Hiernøe. Ligeledes var mødt paa de trende døtres vegne som formynder, deres farbroder gaardmand Ole Laursen her af landet.

I sognefoged Niels Jensens sygdom var mødt som vurderings og vitterligheds mand hans broder gaardmand Jens Hansen (er Hans Jensen) her af landet, saa var og mødt den forrige vurderings og vitterligheds mand Mads Nielsen her paa landet.

Ved forrige skiftesamling den 29 januarij 1814 blev registreret og vurderet for den summa i N:V: for 713 Rbd 4 Mk 2 sk. Ingen af vedkommende vidste mere at anføre boet til indtægt i nogensmaade, ligesom de alle erklærede dem fornøyet med den paasadte vurdering.

Enkens laugsværge Søren Nielsen giordte formynderne for børnene opmærksomme paa at boets ejendele som registreret og vurderet, ere nu efter nærværende tiders priiser ansadt og vurderet for høit, som de tilstoed.
Naar her tilkommer det bortskyldige gjæld til folkene som formynderne blev blev vurdered om og ongefæhr dette skiftes bekostning, som enken paa egen regning ville betale uden at tage der her af boet, saa i hensyn og i betragtning af samme, blev enken med laugsværge samt børnenes formyndere indbyrdes forenet om, nemlig:
At enken Anna Jensdatter skulde udbetale alle sine børn i fædrene arv: 250 Rigsbankdaler N:V:, som med 1500 Rd D:E: og som skulle deeles imellem dem saaledes:

Stifsønnen Søren Rasmusen 100 Rbd N:V:, som er 600 Rd d:E:
enkens datter Mette Kirstine Rasmusd. 50 Rbd = 300 – – –
Maren Rasmusdatter 50 Rbd = 300 – – –
Rasmine Rasmusdatter 50 Rbd = 300 – – –

Som udgiør fædrende arv 250 Rbd eller 1500 Rd. D:E:

Disse arve midler blev vedtaget, at enken Anna Jensdatter udbetaler til oberformynderen hr kammerraad Glud til Jensgaard til næste Snapsting 1815, her samme at udsætte paa rente hvoraf enken opbærer og selv imodtager rendter til børnenes underholdning og pleie, indtil stifsønnen bliver sin myndige aar efter loven. Og døtrene her opnaaet 20 aar fylde.

Enken Anna Jensdatter har declareret at stifsønnen Søren Rasmusen her maatte faae sig en gave af hende, nemlig ? af dend salig afdødes gangklæder og hængeskab, samt et nydt skriin, som enken lovede at vilde holde ham tilstæde indtil stifsønnen selv ville og kunne disponere over samme, hvorfor formynderne takkede enken.

Døtrene hver ligeledes som en gave, en koe og et faar naar de bliver gift, eller de bliver saa vildelig at de kan imodtage samme, imod deres egen og formynderne qvittering og underskrift

SKIFTETS BEKOSTNING bliver saaledes:
1 styk stemplet papir af nr 6 m.v. 4 Bbd 1 Mk 5 sk
Skifte sallario 5 –
Skriver ditto 2 – 2 –
Vit. og vurderings mænd i 2 dage 4 –
1/3 procent til revisions contoiret 1 – 4 –
½ do ifølge for.ordn. af 8-2-1810 1 – 1 – 8 sk
12½ ditto til Justits fondet 1 – 3 –
Skifterettens tjenner 2 –
—————————-
tilsammen 21 Rbd 4 Mk 5 sk

I henseende til gaardens bygninger og besætning og inventarium samt sæde og æde korn, lovede enken med laugsværge ved gaardens afstaaelse eller ved dødens afgang ifølge forordningen af 8de july 1787 at erstatte af boets eindele, det manglende til husbonden.

Naar da enken ved sin laugsværge som nævnt udreeder alt det indgangen som betroet enken gaarden med daværende og tilhørende. I midlertid har husbonden som oberformynder og som husbond første prioritet pandte rettigheder i boets eiendele for opfyldigheden af det manglende.
Saaledes blev dette skifte hermed udi ald enighed sluttet, som af vedkommende bekræftes med underskrift i stervboestedet paa Hiernøe d. 25 junij 1814. C:C:Stiernholm
Enken Anna Jensdatter
Som laugsværge: Sørren Nielsen
Som formynder for sønnen Søren Rasmusen: Rasmus Sørensen
Som formynder for de 3de døtre: Ole Lauersen
Vitterlighed vidner Mads Nielsen, Hans Jensen.

skifte nr 20* (Matr No 14) KAREN RASMUSDATTER


af Hiernøe, Jens Hansen Smeds Hustrue, som tjener Søren Smed i Østrup bye Glud sogn.
(Karen druknede 14 dage efter hun var blevet gift og skiftet indeholder derfor en liste over hendes brudeudstyr.)

Aar 1814 den 27nd December blev paa samtlige myndige arvingers forlangende boet aabnet efter afgangen Karen Rasmusdatter Jens hansens hustru, i tjeneste hos Søren Smed i Østrup. Paa skifteforvalteren hr Siønning AAgaard Gluds vegne til Jensgaard mødte hans fuldmægtig Christen Stiernholm i stervboestædet paa Hiernøe, med 2de uvillige vitterlighedsvidner og vurderingsmænd navnelig Niels Jensen Sognefoged og gdm Mads Nielsen her af Hiernøe. Saa var og mødt og tilstæde enkemanden Jens Hansen. Paa enken Anne Kierstine Clausdatters vegne, paa Hiarnøe, som moder til den afdøde, mødte hendes værge Søren Nielsen gaardmand her af hiernøe.

Brødrene til den afdøde vare mødte, navenlig Claus Rasmusen og Jens Rasmusen smed her paa landet, saa var og mødte og tilstede Rasmus Nielsen gaardmand paa Hiernøe paa sin hustru Catrine Marie Rasmusdatter vegne, ligeledes mødte Rasmus Nielsen paa sin svogers Rasmus Rasmusens vegne boendes i Horsens, efter hands skriftlige forlangende af dato 22de Dec. 1814, saaledes lydende:

” Gode ven og svoger R:N:S: hvad der er med rette at giøre om ieg ikke skulde komme, maae du tage mig i forsvar saavel som dig selv. Jeg vil have hvad mig kan tilkomme.
Horsens den 22de Dec. 1814 B. Hiernøe.”

Derefter fremlagt i skifteretten den passerende forseglings foretning som samtlige arvinger hafte intet imoed, og i henseende til dets forseglet befandtes af alle vedkommende at være ubeskadiget, saa di derved intet fattes at paaanke.
Den fremlagte forseglings forretning lyder ord til andet saaledes:

Anno 1814 den 13de December strax efter anmeldelse indfands sig i stervboet paa Hiernøe hos Jens Rasmusen smed og hans moder Anna Kierstine Clausdatter, paa skifteforvalterns vegne, ved sognefogeden Niels Jensen og tvende til sig tagne mænd som vitterlighedsvidner navenlig Mads Nielsen og Rasmus Sørensen, begge gaardmænd her paa Hiernøe, for at foretage og afholde en lovlig forsegling og vurderings forretning, ved enkemand Jens Hansen smed i Østrup ved dende afgangne hustru Rasmus Karensdatter efterladenskaber, som begge ægtefæller har indstaaende hos moderen og boende paa Hiarnøe, der blev og anvist dem afdødes tilhørende:

En blaae mahlet Dragkiste blev forseglet
en brun malet halvkiste blev forseglet
og nøjlene af Niels Jensen bevaret

1 nye røed og blaaestribet Olmerdugs dyne
1 ditto blaastribet ditto
1 do blaastribet bolster dyne
1 røed og blaaestribet olmerdugs hoved dyne
1 do pude, 1 ditto, 1 do bolsters hoved dyne
lagnerne blev i dragkisten henlagte under forseglingen
7 linner skaget hør, noget heglet do og blaaer.

Paa Dragkisten stoed:
6 par the kopper, 1 the potte, en liden hvid porcelains terine eller skaael med laag, en kaaber The maskine.

Da nu intet var mere at angive blev forseglingen sluttet i overværelse af Enkemanden Jens Hansen Smed, den afdødes moder og broder, hvilken sidste blev paalagt at være ansvarlig for at samme bliver tilstede og at seglene bliver ubeskadigede, som de lovede.
Hiernøe den 13 Dec 1814 Enkemand:Jens Hansen
Niels Jensen Sognefoged
Rasmus Rasmusen Smeds enke Anne Kierstine Clausdatter
Vitterligheds vidner: Mads Nielsen, Rasmus Sørensen

Jens Rasmusen Smed fæster og beboer af Stervbostædet

Dernæst blev Seglene for Drag=Kisten aabenet og det derudi
registreret og vurderet:
I DEN ØVERSTE SKUFFE
en lue med røed baand 1 Mk 8 sk
en do med guule takke 1 – 2 –
en do med blaae baand 4 –
en do med røed baand 3 –
en do med grøn baand og sloif 1 –
en blaastribet med røed baand 1 – 2 –
en guul og røed silke klæde 1 –
1 blaa merteling? ditto 2 –
1 do grøn blaastrib do 1 – 8 –
1 do hvid og blaastribet 2 – 4 –
1 hvidstribet hørlinned 10 –
1 hvid klæde med røed kant 12 –
12 stk lenneds klæder 1 Rbd 1 – 8 –
1 røed blaastribet 12 –
1 do røed blaae og hvid 1-
1 hvid lærreds klæde 14 –
1 hvid blaanett forklæde 2 – 8 –
1 par hvide snipper 4 –
22 snipper 3 Rbd 4 –
28 stk hagehatter 2 – 4 –
et stk hvid kravlerret? 6 –
et sth,. I et stk papiir 10 –
2 stk lenet og – 4 –
1 lenned haandklæde 10 –
1 ditto gl stk 4 –

I DEN ANDEN SKUFFE
1 sort silke kiovl 7 Rbd
1 røed og blaastribet skiørt 1 – 3 Mk
1 blaae blaanet kastieng trøye 2 –
1 blaagarns gl lagen 2 – 8 sk
De klæder som den afdøde druknede i bortgav enkemanden Jens Hansen og med arvingerne til dieres svigermoder.

I DEN 3die SKUFFE Rbd-MK-sk
1 blaataulet forklæde 1-4
1 rød og blaa prikket skørt 1-2-8
1 sort og rødstribet do 3-12
1 grøn og sort stribet do 1-6
1 blaae vadmels do 4
1 blaanet Kastings trøye 2-8
1 røed bindtrøye 4
1 grønstribet ? 1-8
1 sort og rødstribet do 1-2
1 gl blaaelærreds lagen 1-8

I DEN 4de SKUFFE
1 styk lennet 1-3
1 do 2
1 røed og hvidtaulet fork.
1 do stribet 1
1 pr lærreds lagner 1-4
1 do 1-4
1 do blaagarns 1-2
1 do 1-2
1 blaagarns særk 1-12
2 stk lærreds do 2
1 hørlærreds dug 1-12 sk
nogle hvide klude og 3 stk blaae uldgarns 6 sk
2 træesko 4 sk
1 blaae fyhr Drag kiste 6 Rbd

I KISTEN
et stk hørlærred 6 Rbd
3 stk blaarlærred 13 – 3 Mk
1 sort fløyels kyse gl 1 –

Efter anmeldelsen af enkemanden og svigermoderen, hafde den afdøde tilgode for vævennes hos Thærkild Jacobsen Aarup? som han har tilstaaet enkemanden for fiire? dage sidens ialt dend summa N:V: 32 Rbd 2 Mk

Ligheledes blev anmeldt af enkemanden, at den afdøde hafde tilgode for vævning hos Søren Jørgensen paa Heeden som han ligeledes har tilstaaet enkemanden med i alds den summa N.V. 3 Rbd.

Endelig hafde den afdøde tilgode hos Mads Lauersen i Vester=bisholt der ligeledes vævnning i N.V. 3 Rbd

Enkemanden anmeldte at hands svigermoder Anna Kirstine Clausdatter her i stervboet, hafte for den afdødes her i bevaring, som hun hun her samtlige tilstede at ville rigtig og loved ved dette skiftes slutning at udbetale Stervboet i N.V. 86 Rbd 4 sk

End videre i kisten: Rbd-Mk-sk
1 æske og derudi noget lintøy 4
1 blaae kaabe 3
1 blaae og grøn stribet trøy 8-2
1 blaastribet bolster dyne 10
1 blaastribet Olmerdugs dyne 14
1 Rød og hvid stribet do 16-4
1 Blaastribet bolster do 4
1 olmerdugs hoveddyne 3
1 do bolster 1-2
1 olmerdugs pude 1-3
1 fyr kiste 4
16 stk lenets særker 5-2
2 blaarlærreds forklæder -3
6 par blaae the kopper 1
1 the potte 2
en hvid therin med laag 3
en kaaber The maschine 4
7 linner skaget hør 7
noget heglet hør og blaar 1-4

I en liden æske forefandtes følgende sølvmynter:
54 stk ad 24 sk 13-4
en specier 1-1-8
3 stk ad 2 sk 1
20 stk ad 10 sk 2-1-12
7 – – 15 sk 1
3 – – 18? 1-14
17 – – 8 – 1-2-8
24 – – 4 – 1
5 – – 2 – 10
——————-
21 Rbd 5M 13 sk.

Er i Rigsbankpenge 40 Rbd. 14 sk.

Dernæst erklærede samtlige arvinger hverandre, enhver især at de vidste ikke mere at beregne stervboet til indtægt i naunlig maade.

Summa Indtægt 304 Rbd 4 M 8 sk

Derimod udgiæld
Søren Jeppesen for overfarten frem og tilbage 4 Rd.
Sviger moderen Ane Kierstine Clausdatter formedelst begravelsen regning stor Summa 79 rd 4 M 8 sk
Saaledes lydende:
Begravelses regning for 22 potter brændevin 100 Rd.
5 skpr rug 70 Rd.
5 skpr Malt 37 Rd 3 sk
1 skpr gryn 14 –
kiøed, ost og lys 14
endnu her gryn, æg og sværte til kisten 1 – 3 sk
————————–
247 Rd

Som jeg Anna Kierstine Clausdatter har udlagt til min afdøde datters begravelse og som bliver i N.V. 41 Rd 1M

Arvingen Rasmus Nielsen her liigkisten 17-4-8
Enkemanden Jens Hansen for en af ham udlagt og betalt for liig præken 4
Degnen 2
for 2 lispund 1 pund flesk 14-5
—————————————————————-
Hele begravelses omkostninger er 79 Rb 4 M 8 sk
maae Søren Jepsen tilkomne her formedelst med 4 rd
——————-
Bliver saa tilsammen 83 Rbd 4M 8sk

Naar Igjæld, ballanceres med boets formue efter vurdering bliver saa igjen til deling mellem samtlige arvinger dend summa 221 Rbd.

Dernæst forespurgte skifteforvalteren samtlige myndige arvinger om de herskrivne varer skulde stilles til offentlig auktion til bortsælgelse ? eller om de kand indbyrdes forenes om at deele heele boet lige imellem dem ifølge loven og arvelodderne som da herved kan og maa friholdes skifteretten for ald af og tilsvar som i sin tid kunde blive af deres deling imellem dem indbyrdes. Hermed affordrede skifteretten samtlige arvingers erklæringer som fuldkommen bestemte om maaden og boets gandske overdragelse.

Samtlige Arvinger erklærede skifteretten at de ønskede selv at dele hele boet og pengene imellem dem selv indbyrdes til fri raadighed imod at de ville være ansvarlige for alle afgifter som tilfalde hans Mayestæts rentek., saavelsom og dette skiftes omkostninger.
I følge heraf 8ds Feb. 1810 ? ½ procent 1Rbd 1 M 5 sk. justitsfondet 12½ pc 1 Rbd.

Paa grund af samtlige arvingers begæring blev hele boet overdraget dem til fri raadighed, med anførte ansvar, ligesom de paatager dem at betale anførte giæld og meer mulieg maatte hæfte paa boet. Saaledes blev dette skifte til endebragt og det passerede af alle vedkommende med deres underskrift bekræftet.
Stervbofæstet paa Hiernøe ut Supra C.C. Stiernholm

Enkemand: Jens Hansen
paa enken Anna Kierstine Clausdatters vegne som værge: Søren Nielsen
Paa min hustrus og svogers Rasmus Rasmusens vegne i Horsens: Jens Rasmusen Smed.
Rasmus Nielsen Claus Rasmusen
som vitterlighedsvidner og vurderingsmænd: Niels Jensen Mads Nielsen

Skifte nr 21* (Matr No 19) KAREN MARIE SØRENDATTER


(Møllerens kone Karen Marie drukner sammen med sønnen Hans, ved samme ulykke som smedens nygifte datter Karen.)
Karen Marie Sørensdatter, Jørgen Hansen Høegs hustrue paa Hiernøe
Aar 1815 den 14 Jannuar som 30te dagen efter ved døden afgangen og druknede kone Karen Marie Sørensdatter ved at Kuld Seile fra den syndre side over til Hiernøe.
Mandagen den 14 Dec 1814. indfandt sig paa husbonden som skifteforvalter velbyrdige hr. Kammerraad og landvæsens og forligelses commisair Poul Gluds vegne, til Jensgaard, hans fuldmægtig Christen Christensen Stiernholm fra bemeldte Jensgaard, i stervboen i Hiarnøe Mølle under Jensgaard gods hos enkemanden Jørgen Hansens Høeg Møller paa Hiarnøe. Med 2de Vitterligheds og vurderings mænd navnelig: Sognefoged Niels Jensen og gaardmand Mads Nielsen, begge her af landet, for at holde et lovligt skifte og deeling, imellem bemeldte Jørgen Hansen Høgh og hans med sin afdøde hustru i ægteskab sammenavlede og i live værende eneste datter navnelig Magrethe Lene Dorthe Jørgensdatter, 2 aar gl som er hiemme.

Ved forretningen var nærværende enkemenden Jørgen Hansen. Saa var og mødt og tilstede paa datterens vegne, morbroderen Sognefoged Michel Nielsen af Glud bye og sogn for af ham beagegte barnets bedste under skifte behandlingen.

Førend skifteretten begyndte med at registrere og vurdere boets eiendele, fremstod for skifteretten enkemanden Jørgen Hansen Høgh og forklarede for samtlige, at han eier kuns lidet ind og udboe, da han med sin salig afdøde kone, kun hafde været i ægteskab i faae aar og kuns 2 aar har haft indkomster af stedet og møllen, saa han erklærer at han i denne tid ikke har oplagt sig anseelig formue.
Af kiærlighed for sin afdøde hustru og sit elskeligste barn ville han af yderste formue og tilstand tillægge sit barn i mødrende arv, mere end som denne ved retten kunne tilkomme og tilfalde, naar ordentlig registrering og vurdering blev foretaget, som enkemenden bad sig forskaanet for.
Enkemanden, som sagt, tilbød at ville af kiærlighed for sin afdøde hustru tillægge deres fælles datter Magrethe Lene Dorthe Jensdatter 2 aar gammel i mødrende arv 150 Rbd N:V:, samt paa egen regning betale dette skiftes bekostning, saavelsom hvad giæld som paa boet maatte hæfte.
Denne hans udsiigelse indstillede han til skifterettens approbation og samtykke, saavelsom til barnets værge.

Michel Nielsen erklærede at han kiendte enkemandens tilstand, kunde ikke andet end som antage enkemandens gode tilbud og være hermed tilfreds og fornøyet paa det umyndige barns vegne, han med enkemanden var nu saaledes enige om at barnets arv som foranmeldt. Begge bad derfor at skifteretten ville antage deres forening og saaledes slutte skiftet.

Men førend skifteretten ville antage begge deres fælles forening, giorde han ved vurderingsmændene en summerisk beregning over boets eiendele og formue, som saaledes skeede, nemlig:
Hele fællesboets formue efter vurdering beløber til den høyeste summa 100 Rbd N:V: og i Rede midler og tilgodehavende 66 Rbd og 4 Mk, er ialt 166 Rbd 4 Mk.

Skifteretten skiønnede heraf, at det umyndige barn er af faderen tillagt mere i mødrende arv, end som samme med rette kunne tilkomme og tilfalde, hvorfor skifteretten antog enkemandens gode og kiærlige tilbud, naar enkemanden til oberformynderen hr Kammerraad Glud paa Jensgaard udbetaler den umyndiges mødrende arv som førnævnt 150 Rbd N:V: til førstkommende Snapsting 1815, som enkemanden lovede.

Enkemanden og tilsynsværgen Mikkel Nielsen var enige med hinanden i betragtning af barnets opdragelse og underholdning hiem falder rendten af denne kapital til faderen allene, indtil barnet bliver confirmeret.

I øvrigt af den gode og kiærlige ægteskab med den salig afdøde vilde Jørgen Hansen Høgh Møller, som en gave at ansee og betragte, endvidere forære og tillægge sin kiære datter, nemlig: en sængs klæder, bestaaende af 3de Olmerdugs dyner, 2de pudder, et par hørgarns og et par blaargarns lagner, hvilken sængs klæder for nærværende tid ansees at svare til den summa 50 Rbd N:V:, en malke koe 30 Rbd N:V:, samt en fyr drag kiste 20 Rbd N:V:.
Naar det umyndige barn har taget sin confirmation da lovede faderen at lade forfærdige sængeklæderne og dragkisten, som derefter overlerveres hende ved Michel Nielsen, eller en anden sufficiant mand og derefter meddeler vedkommende quitteringe, men koen overlerveres hende ikke før hun bliver gift. For denne gode gave af faderen takkede Michel Nielsen paa barnets vegne, skiønnede at det var mere end faderen kunne taale, og uden for skifte og deeling.

Skifteretten antog enkemandens sidste 3de deele, naar samme ikke skulle komme husbonden eller skifteforvalteren til nogen an= eller tilsvar i tiiden som heraf kunde flyde og følge, ifald samme ikke kunne udredes af boet. Som skifteretten udtrykkelig declarerede offentlig for faderen og Michel Nielsen.
Da intet var mere at observere dette skifte angaaende end som meldt, saa blev kun tilbage at udregne dette skiftes bekostning, som bliver saaledes:
1 styk stemplet papiir til dette skifte brevev 2 Rbd 3 Mk 3 sk
Skiftesallarium 3 Rbd, skriver sallarium 1 Rbd 3 Mk 6 sk,
Vitterlighed og vurderings mænd 2 Rbd, 1/3 procent til Revisions contoiret 1 Rbd, ½ procent ifølge foranordn. af 8 feb. 1810 , 12″ procent til Justits fondet, skifterettens tjennner 2 Rbd.
Tilsammen 13 Rbd 3 Mk 6 sk, Nuværende Værdi.

Paa enkemandens og tilsynsværgens forlangende blev saaledes dette skifte sluttet og tilendebragt, underskrevet i stervboestædet i Hiarnøe Mølle dend forbemeldte 14de Jannuar 1815.
Enkemanden: Jørgen Hansen Høgh C:C:Stiernholm
Som tilsynsværge for den Umyndige: Mikkel Nielsen
Som vitterligheds og vurderings mænd: Niels Jensen sognefoged, Mads Nielsen gaardmand.

Forevist paa amthuset i Veile 2-2-1815, den 31-1-1816 og 1-2-1817.