Skifteprotokol 1835-1850

SKIFTEPROTOKOL FRA JENSGAARD 1835-1850


Fra skifte nr. 44, 19 Jan.1835, til no.? , 19 Sept. 1850 

No 44 SØREN


Aar 1835 den 19 Jannuar anmeldte huusmand Niels Sørensen fra Hjarnøe at hans søn Søren 3 aar gammel ved døden er afgaaet. Der blev intet skifte foretaget da begge forældrene lever. Barnet eiede ingen formue. Glud

No 45 ANE MARIE


Aar 1835 den 29 Januar anmeldte gaardmand Rasmus Jensen paa Hjarnøe at hans datter Ane Marie 9 aar gammel ved døden er afgaaet. Der blev intet skifte foretaget da begge forældre leve. Barnet eiede ingen formue. Glud

Skifte nr 46 (Matr No 9) JENS RASMUSSEN


Aar 1835 den 2den Februar mødte efter ordre fra skifteforvalteren paa Jensgaard, gaardmand Rasmus Jensen fra Hjarnøe og inklarede ifølge et brev fra amtet i Veile der er indløben til forbenævnte skifteforvalter og lyder saaledes:

Det kongelige generaltoldkammer og kommerce-kollegium har under 27 Dec f. aar. tilskrevet amtet saaledes:
Den kongelige konsul Nollebohm i Antwerpwn har til kollegiet indberettet skibskok Jens Rasmusen af Hjarnøe der havde været forhyret paa det af skipper P.K.Pedersen førte skib Lima Ferdinando, og var forhyret med et Indrollerings patent, udstedt af Søesesionen i Veile d. 28 Juni 1832, No 348, den 8 September er død paa det derværende hospital, og at hans efterladenskaber har bestaaet, foruden af de paa vedlagte fortegnelse anførte effecter, i en sum af Nederl fl. 70-55 der ifølge graduceret? kontrabog havde udgjort den afdødes fortjente hyre paa bemeldte skib, hvorhos konsulen ved at fremsende den ligeledes hermed følgende dødsattest, samt anvisningen paa forannævnte beløb, har tilføiet at bemeldte effecter er tagen under konsulatets forsejling og ville ved indtreffende skibslejlighed vorde sendt til Danmark.
Ved tjenestligen at underrette hr Amtmanden ovenstaaende til videre behagelig foranstaltning har kollegiet ville underrette ham? om at den ovenomhandlede anviisning der vil være at indføre af handelshuset Troliik og L?feri Staden, beroer med kollegiets til hr. Amtmandens disposition.
Hvilket hermed communieres skifteforvalteren paa Jensgaard til videre fornøden foranstaltning, hvorhos de paaberaabte bilag til afbenyttelse vedlagt følger.
Veile amtscontoir d. 27 jan 1835

Til hr. forvalter Glud paa Jensgaard.
At den deri benævnte person nemlig Jens Rasmusen Hjarnøe, som er død i Antwerpen efter dødsattest fra den Danske konsul sammesteds ei kunde være nogen andens end hans søn, da baade den afdødes navn og alder passer til en søn han havde, som lod sig forhyre som skibskok med skipper P.K.Pedersen og i hvis hyre han ogsaa er død efter den af skipper P.K.Pedersen forfattede fortegnelse over hans tøi og ??.
Og da det saaledes kan antages at forbenævnte afdøde person er gaardmand Rasmus Jensens søn paa Hjarnøe, og han som fader er eneste arveberettigede efter samme, da den afdøde ei har efterladt sig børn, blev den afdødes efterladenskaber fra skifteforvalterens extraderet? faderen til fri raadighed, tilligemed følgende documenter, nemlig et brev til skifteforvalteren paa Jensgaard gods fra amtet i Veile dateret 27 juni an d. aa.. En fortegnelse over den afdøde Jens Rasmusen tøi fra Skipper P.K.Pedersen, og en dødsattest fra den danske konsul i Antwerpen.
Fra skifteforvalteren blev det paalagt gaardmand Rasmus Jensen, at naar han erholdt hans afdøde søns efterladenskaber, mødte han for skifteforvalteren og erklærede under eds tilbud hvor meget den afdødes boe i det hele kunde beløbe sig til, for at se om der kan falde nogen afgift til kongens kasse. Det passerede blev med underskrift bekræftet. Datum ut supra
H:Glud
Rasmus Jensen ( m.f.p.)
Til vitterlighed Stiernholm Niels Jensen.

Forevist Veile Amtscontoir den 4-2-1835

No 47 BODIL MARIE


Aar 1835 den 2den Feb. Anmeldte gaardmand Jens Nielsen paa Hjarnøe at hans datter Bodil Marie 2 timer gammel ved døden var afgaaet. Der blev intet skifte foretaget da begge forældre leve og barnet eiede ingen formue. Glud

No 48 RASMUS


Aar 1835 den 13 Feb anmeldte gaardmand Niels Rasmusen fra Hjarnøe at hans søn Rasmus 4½ aar gl. ved døden var afgaaet, der blev intet skifte foretaget da begge forældre leve. Barnet eiede ingen formue. Glud

No 49 (Matr No 6) KAREN SØRENSDATTER


Aar 1835 den 24 Feb. Anmeldte Tjenestekarl Rasmus Madsen af Hjarnøe at hans kone Karen Sørensdatter ved døden var afgaaet. Arvingerne efter den afdøde ere myndige. Glud

skifte nr 50 (Matr No 8) RASMUS SØRENSEN


Aar 1835 d. 27 Feb anmeldte sognefoged Niels Jensen paa Hjarnøe, at gaardmand Rasmus Sørensen, sammesteds ved døden er afgaaet, tillige foreviste han den afdødes konfirmerede testamente af 4de juni 1831, der lyder Fol 73 efter hvilket Testamente
skifteforvalteren paa Jensgaard er indsat som Executor Testamente.
(se skifte nr 38)

Aar 1835 d. 28 feb mødte den comitterede skifteforvalter fra Jensgaard H:Glud for at foretage en lovlig forseglings og registreringsforretning efter afdøde gaardmand Rasmus Sørensen paa Hjarnøe, i overværelse af vidnerne C.C.Stiernholm og gaardmand
Rasmus Jensen fra Hjarnøe. For de umyndige arvinger efter testamente var mødte deres fødte og indsatte værge og formynder sognefoged Niels Jensen.
Vi formerede da foretningen saaledes:

I den øverste stue;
1 Kiste som blev forseglet, 1 seng med 6 dyner, en hovedpude og et par lagner, 1 bord, 7 stole, 2 speile og 7 flasker
I den mellemste stue;
Et 24 timers stueuhr, 1 seng hvori 3 dyner 1 par lagner og 3 hovedpuder, en ditto hvorpaa 3 dyner, 1 par lagner, 3 hovedpuder og 5 puder, en ditto hvorpaa 3 dyner, 2 puder, 1 hovedpude og et par lagner, 1 kakkelovn med kobberrør, 1 stoel, et bord, et bækken, 2 lysestager, et skab og et dusin talerkner.
I et kammer;
1 seng hvorpaa 4 dyner, 3 hovedpuder, 1 hovedpude og et par lagner og en kaaberkjedel.
I den yderste stue;
1 bord, 12 stk siibøtter, 2 gl. stole, 4 stripper og en væv, en messin kjedel.
I brøggerset4 ballier og 1 kar, 2 tønder, 1 kiste, 1 sauge, 1 kobberkjedel og 1 gani?kjedel, 2 øreballi.
Paa loftet;
6 sækker, 2 solle, 2 grynløbe? En solle, 2 kar, 3 høeleer, en greb og en skoul.
I gaarden;
6 køer, 3 kalve, 12 faar og en væder, 1 hakkelses kiste med kniv, 2 leer med drag, 2 faarker, 3 river, 1 pleil.
I herberget;
3 dyner 1 hovedpude, 2 puder et par lagner.
Der forefandtes intet videre at forsegle eller beskrive og sognefoged Niels Jensen tilligemed gaardmand Søren Nielsen som efter skifteforvalterens anmodning paatar sig at bestyre gaarden til skiftets slutning, erklærede at vilde være ansvarlig for det i boet forefundne til 30te dagen. Tillige lovede sognefogede Niels Jensen at sørge for de 2 umyndige børn. Det i dag passerede blev med underskrift bekræftet.
Datum ut supra. Glud
Søren Nielsen med f. pen., Niels Jensen
Til vitterlighed: C.C.Stiernholm, Rasmus Jensen med f. pen.

Vi Frederik den sjette af guds naade konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers hertug i Slesvig, Holsten, Stormaren, Ditmarsken og Oldenborg; opgjøre vitterligt at eftersom for os allerunderdanigste er bleven ansøgt og begjeret vor allernaadigste konfirmation paa det imellem fæstegaardmand Rasmus Sørensen og hans hustrue Kirsten Nielsdatter paa Hjernøe land af Bjerreherred under Veile Amt udi vort land Nørre Jylland under 4 Juni 1831 oprettede og hermed in orginali hæftede testament hvoraf er indleveret en ligelydende cerificeret gjenpart saa ville de, saafremt fornævnte Rasmus Sørensen sig ingen børn eller livsarvinger maatte efterlade , bemeldte testamente i alle dets ord, klausuler og punkter, saaledes som det her findes allernaadigst have confirmeret og stadfæstet ligesom vi og hermed confirmere og stadfæste samme, des? 6 mk 10 penge samt al anden os tilkommende arvefalds rettigheder i alle maader uforandret. Forbydende alle og enhver imod det som paaskrevet staar hinder at gjøre. Givet i vor kongelige residente stad Kjøbenhavn den 29 Juni 1831.
Under vort kongelige segl. L.S.
Efter hans kongelige maiestøæts allernaadigste befaling.
Leemann, Monrad, Lassen, Lauge Hansen
Confirmation paa testamente oprettet af gaardfæster Rasmus Sørensen paa Hjarnøe.

No 7 F.R. Anden klasse, 1831 1 Rigsbankd. 72 skilling Sølv
Med oprettet og derefter allernaadigst confirmeret testamente som hermed vedlægges imellem undertegnede og hustru Kirsten Nielsdatter er den længstlevende af os indsat som eier af vor fælles boe/formue med rettighed at disponere derover efter frie villie og egen raadighed.

Da min hustru den 3de Jannuar d.aa., ved døden er afgaaet, uden at vi i vort ægteskab har efterladt os livsarvinger, og jeg saaledes uindskrænket eier af vor fælles boe har jeg endnu kun det ønske tilbage i min alderdom at være forsikkret denne formue, som jeg anseer af værdi 900 Rd, efter min død maa uddeles mine slægtninge saaledes, som jeg efter min overbevisning finder det rigtigt.
Paa grund heraf vover jeg allerunderdanigst i forventning af allernaadigst konfirmation at erklære min sidste villie og at oprette følgende testamente:
Mine 4 søster-børn skal saaledes have forlods af boet:
Søren Rasmusen 100 Rd Sølv
Johanne Sørensdatter 100 Rd Sølv
Ellen Sophie Jensdatter 50 Rd Sølv
Kirsten Catrine Jensdatter 50 Rd Sølv

Den øvrige formue der maatte findes efter min død,være sig penge eller penges værd af hvad navn nævnes kan, intet undtagen, skal tilfalde min afdøde Søsterdatter og ligeledes afdøde mand Jørgen Nielsen paa Hjarnøe deres i ægteskab avlede fire børn, eller om enda kun een af disse er levende efter min død, denne da alt, og deles arven imellem disse fire nævnte uden hensyn til kjøn, da alle ere mig lige kjære og da jeg som umyndige har optaget dem i mit huus til opdragelse.
Skulde nogen af de forudnævnte legaterier? afgaae ved døden før mig, gaaer deres legat ind i boets værdi. Som executor testamente efter min død beskikkes min husbond der er min ordinerede skifteforvalter.
Hjarnøe den 4 Janu. 1831
Rasmus Jensen , m.f.pen

Aaret 1831 den 15 juni comparerede for mig undertegnede Notarius publicus i Bierge og Hatting herreder assesor Jesper Peter With med tiltagende vidner Worm og Brøchner, gaardmand Rasmus Sørensen paa Hjarnøe under Jensgaards gods og underskrev i min og vidners overværelse ovenstaaende testamente med paaholden pen, og erklærede derfor at samme indeholdt hans sidste villie som han med fuldkommen overlæg og paa en tid da han er ved forstandens fulde brug har ladet nedskrive.
Han foreviste derhos kongelige confirmeret reciprok testamente af 8 dec. 1806, oprettet imellem hans afdøde kone Kiersten Nielsdatter og ham, confirmeret den 16 maii 1809, hvorefter han er berettiget til at disponere over hele boet.
Dette bekræftes hermed under min haand og notarius sejl.
Bjerge og Hatting herreds contoir den 15 Junii 1831
With
Vidner: Worm, Brøchner (L.S.)

Skifte nr 51 (Matr No 6) KAREN SØRENSDATTER


Aar 1835 den 7 Marty mødte den comitterede skifteforvalter fra Jensgaard H.Glud efter begjæring af arvingerne for at foretage en lovlig registrirings forretning efter tjenestekarl Rasmus Madsens kone paa Hjarnø Karen Sørensdatter. I overværelse af vidnerne Sognefoged Niels Jensen og Aftægtsmand Rasmus Nielsen sammesteds.
Enkemanden var her personligen tilstede og angav at arvingerne efter hans afdøde kone, var hendes fader aftægtsmand Søren Pedersen Degn fra Alrø, som ligeledes personligen var mødt. Vi formerede da forretningen saaledes:

En dragkiste 10 Rd
13 stk snipper 2 Rd 1 Mk
11 stk kapper 1 – 5 –
2 kraver 2 Mk
et blaatavlet forkl 2 Mk
et rødtavlet ditto 2 –
et sort ditto 5 –
2 sløifer 4 sk
et brunt silket klæde 3 Mk
et rødt klæde 4 Mk
et rødt ditto 8 sk
en ? Kjole 3 Rd
en sort merinou? ditto 3 Rd
en katons ditto 1 Rd
en rødstribet ditto 2 Rd
en rødstribet ditto 2 Rd
en gl sort ditto 4 sk
et katouns skjørt 3 sk
en rød og grøntavlet Spins? 2 sk
5 stk børnhuer 2 Mk 8 sk
3 stk børntrøier 3 Mk
en hui 1 Mk
2 stk barneskjorter 3 Mk
et ?svøb og en liss? 2 Mk
2 par sorte strømper 2 Mk 8 sk
4 stk sovker? 4 Mk
2 stk ditto 3 –
3 barnlagner 1 Mk 8 sk
et hørgarnsklæde 12 sk
en blaargarnsdug 2 Mk
et rød og blaaetavlet forklæd 1 Mk 8 sk
et rød og hvidtavlet ditto 1 Mk 8 sk
et ditto 2 Mk
en blaargarns las? 3 Mk
en hørgarns ditto 4 Mk
en fyrre kiste 2 Rd
en rød og sort tavlet kjole 2 Rd
5 pund rød og grøn uldgarn 3 Rd 4 Mk
7 pund hvid ditto 3 Rd 3 Mk
7½ pund blaargarn 2 Rd 3 Mk
en rød og hvidstribet underdyne 9 Rd
en ditto 9 Rd
en ditto 9 Rd
en hovedpude med overtræk 2 Rd 2 Mk
en rød og hvid str. ditto 2 Rd
en hovedpude 1 Rd 3 Mk
en ditto 1 Rd 2 Mk
en lille pude 1 Mk
et par blaargarns lagner 1 Rd 4 Mk
en sortstjernet koe 11 Rd
3 faar 6 Rd

Summa = 102 Rd 3 Mk.

Videre forefandtes ikke at registrere eller vurdere undtagen en beslagen vogn som aftægtsmand Søren Pedersen Degn fra Alrøe paastod at henhøre til boet, men som Rasmus Madsen sagde tilhørte hans moder som fæster af gaarden i hvilken han boede. Hvilken vogn efter skifteforvalterens begjæring og blev af vurderingsmændene vurderet til 25 Rd, til videre efterretning i fremtiden. Vurderingsmændene bekræftede at have afholdt denne forretning efter deres bedste skjønnende og samvittighed hvilket de med
lovens ed bekræftede saa sandt hjælpe os gud og hans hellige ord.
Da nu intet videre for i dag var at foretage blev denne dags forretning sluttet og den 28 Marts føtst kommende ? ? kl 10 da bestemt til at afholde en skiftesesion i boet paa Jensgaard skriverstue, det paagældende blev med underskrift bekræftet.
Datum ut supra Glud
Søren Pedersen Degn (mfp) Rasmus Madsen
Niels Jensen, Rasmus Nielsen (mfp)

Aar 1835 den 28 Marts mødte her den comitterede skifteforvalter H:Glud fra Jensgaard i overværelse af vidnerne Sognefoged Niels Jensen fra Hjarnøe og gaardmand Søren Nielsen, sammesteds, arvingerne efter Tjenestekarl Rasmus Madsens kone paa Hjarnøe Maren Sørensdatter, nemlig hendes efterlevende mand Rasmus Madsen og den afdødes fader aftægtsmand Søren Pedersen Degn fra Alrøe og afgav denne forklaring til skifteprotokollen at de vare eneste og myndige arvinger efter den forbemeldte afdøde og nu vare alle enige selv om at skifte og dele den afdødes efterladenskaber ønskede de at skifteforvalteren ei videre med skiftet vilde foretage og erklærede tillige at de ei vidste mere at føre boet til indtægt end det som under registreringsforretningen var anført, hvilke de med lovens ed vilde bekræfte om paafandes? . Skifteforvalteren antog den af arvingernes givne erklæring og extraderede enkemanden boet til fri raadighed og disposition, dernæst foretog han en opgjørelse af boet for at se om der kunde falde nogen afgift til kongens kasse ifølge lov.d. 8 ? 1810.
Boet indtægt efter reg. forretn. 102 Rd 3 Mk
heraf fragaar i afgift og salær 2 Rd 5 Mk 12 sk Sølv
omregnet i Sedler og Tegn 3 Rd 5″ sk.

Efter denne opgjørelse er boets beholdning 100 Rd Sølv og altsaa er uagtet ½ procent afgift.
Da nu intet videre var at foretage med det skifte blev samme sluttet og med underskrift bekræftet. Datum ut supra. Glud.

Rasmus Madsen, Søren Pedersen Degn med f. pen.
Vitterlighed: Niels jensen, Søren Nielsen.

Skifte nr 52 (Matr No 8) RASMUS SØRENSEN


Gaardmand Rasmus Sørensen paa Hjarnøe
Aar 1835 den 28 Marts mødte den committerede skifteforvalter fra Jensgaard H:Glud med vidner og vurderingsmænd Sognefoged Peder Mikkelsen i Glud og gaardmand Thomas Lauersen, sammesteds, og foretog en aabnings og registreringsforretning efter afdøde gdm Rasmus Sørensen paa Hjarnøe. Efter det af den afdøde gjorte testamente som foran er afskrevet er indsat som legatorer hans 4 søster børn nemlig:
Søren Rasmusen paa Hjarnø
Johanne Sørensd. fra Endelave
Ellen Sophie Jensd. og Kirsten Catrine Jensdatter, paa Hjarnøe

og som arvinger hans afdøde Søsterdatter og ligeledes afdøde mand
Jørgen Nielsen paa Hjarnø deres i ægteskab avlede 4 børn:

Jens Jørgensen 9 aar
Ingeborg Jørgensd. 18 aar
Ane Kierstine – 15 aar
Ane Magdalene Kierstine 12 aar

For disse 4de umyndige børn mødte deres indsatte og fødte værge og formynder Sognefoged Niels Jensen fra Hjarnøe, af legatorerne mødte ingen ved denne forretning da skifteforvalteren anser det ganske for unyttigt, da boet godt kan til strække til legaterne.
Gaardmand Søren Nielsen som ved forseglingsforretningen blev indsat som bestyrer af gaarden var personligen tilstede. Vi fremmede da forretningen og forefandt det eneste? seglet i uskadt stand og dernæst begyndte vi at vurdere og registrere boet saaledes:

I DEN ØVERSTE STUE
en egekiste 1 Rd Sølv
et fyrre bord 1 Rd 4 Mk
2 speile 4 Mk 8 sk
7 flasker og 1 glas 1 Rd 2 Mk
4 stole 3 Rd 3 Mk
et blaatavlet sengested 3 Rd
4 stk tavlet omhæng 2 Rd
en rød og sortstribet overdyne 9 Rd
en rød og grøn str. Underdyne 9 –
en rød og sort str. ditto 7 Rd 3 Mk
en rød og grøn str. ditto 7 Rd 3 Mk
en rød og sortstribet ditto 8 Rd
en dito med tavlet betræk 7 Rd
en sortstribet hovedpude 1 Rd 1 Mk
en hovedpude med tavlet betræk 1 Rd
2 skindpuder 2 Rd
3 hørgarnslagner 3 Rd
en blaae kjole 1 Rd
en blaae trøie 1 Rd 2 Mk
en blaae vest 4 Mk
et par manjsketers buxer 4 Mk
en blaa undertrøje 1 Rd
4 par strømper 1 Rd
en hat 2 Mk 8 sk
4 hørgarnsskjorter 2 Rd 4 Mk
2 blaargarns ditto 5 Mk
en grønstribet vest 4 Mk
en ditto 4 Mk
en grøn trøie 1 Rd
en ditto 1 Mk 8 sk
en ditto 12 sk
en grønstribet vest 12 sk
2 blaa trøier 5 Mk
et par graa underbuxer 1 Mk 8 sk
2 laadne huer 4 Mk
et haspetræe? 1 Mk 8 sk

I MELLEMSTE STUE
et fyrrebord 1 Rd
4 stole 3 Rd
2 st ditto 4 Mk
et 24 timers stueuhr 8 Rd
et fyrreskab 1 Rd
2 flasker og 2 glas 3 Mk
en bænkekiste 1 Rd
et saugblad 2 Mk 8 sk
en uldsax 1 Mk
et dusin tallerkner 4 Mk 8 sk
2 messing lysestager 1 Rd 3 Mk
en morter 1 Rd 1 Mk
2 saxer 1 Mk
en salmebog 4 Mk
en huspostil 1 Rd 2 Mk
en bibel 1 Rd 4 Mk
en ildklem og en ildske 2 Mk
et saltkar 1 Mk
et fyrbækken 1 Rd 3 Mk
en jernkakkelovn med kobberrør 22 Rd
et par kanter? 2 Mk 8 sk
en jerngryde 2 Mk
en jernpande 2 Mk
en sortstr. overdyne 5 Rd 3 Mk
en blaastribet underdyne 3 Rd 3 Mk
en ditto 3 Rd
en sortstr. hoveddyne 1 Rd 2 Mk
5 stk hovedpuder 2 Rd
et par blaargarns lagner 1 Rd 3 Mk
en rødstribet overdyne 6 Rd
en blaastribet underdyne 3 Rd
en grøn ditto 3 Rd 3 Mk
en hovedpude med lærredbetræk 1 Rd 4 Mk
en ditto ditto 1 Rd 3 Mk
en rødstr. pude 1 Rd
et par blaargarnslagner 1 Rd
en overdyne med tavlet betræk 4 Rd 3 Mk
en blaaestr. bolster underdyne 2 Rd 4 sk
en hvid ditto 2 Rd
en blaastribet hoveddyne 1 Rd 3 Mk
2 hovedpuder 1 Rd
et par blaargarnslagner 1 Rd 2 Mk

I ET LIDET KAMMER
en sortstr. overdyne 1 Rd 3 Mk
en blaa og rød str. underdyne 2 Rd 4 Mk
en ditto 2 Rd 4 Mk
en ditto hoveddyn 1 Rd 2 Mk
3 hovedpuder 1 Rd 4 Mk
2 blaar puder 1 Rd 2 Mk
et par blaargarnslagner 1 Rd 2 Mk
en tinfad 1 Mk
en kobber thekjedel 1 Rd
en kaffe qværn 4 Mk
en tin lysestage 12 sk

I DEN YDERSTE STUE
et fyrre bord 5 Mk
2 stole 3 Mk
et fyr fad og en tragt 2 Mk
et blik dørslag 1 Mk
13 stk siebøtter 2 Rd
en kjærne med tilbehør 3 Mk
5 spande 1 Rd
2 stripper og en træskrab? 2 Mk
6 fade 2 Mk 8 sk
6 stentallerkner 1 Mk 8 sk
3 kaapt og 2 potter 1 Mk 4 sk
en messing kjedel 2 Rd 4 Mk

I ET KAMMER
en væv 2 Rd 3 sk
en rød og grøn str. overdyne 3 Rd 3 Mk
en blaastr. underdyne 2 Rd 4 Mk
en ditto 1 Rd 2 Mk
en hoveddyne 5 Mk
2 hovedpuder 5 Mk
et par blaargarnslagner 1 Rd 2 Mk

I ET LIDET KAMMER
en øltønde 1 Rd 4 Mk
en fjerril? 1 Mk 8 sk
en jerngryde 5 Mk
en ditto 1 Mk 8 sk
2 leergryder 1 Mk
17 fade 1 Rd
8 tallerkener 2 Mk

I BRYGGERSET
en gruekjedel 10 Rd
en kaaberkjedel 4 –
1 kar 1 Rd
et ditto 2 Mk 8 sk
2 øreballier 5 Mk
2 vandtønder 1 Mk 8 sk
en sold 2 Mk
en fyrre kiste 1 Rd
en bryggestok 8 sk
2 ostesokker 8 sk

PAA LOFTET
2 høebrøder? 3 Mk
5 høeleer 1 Rd 4 Mk
2 med drag og et par kroge 3 Mk
8 ?iner 3 Mk
1 gl øltønde 2 Mk
2 vandtønder 3 Mk
4 solde og en tinsi 5 Mk
2 halmløbe 1 Mk
en gl kiste 4 Mk
10 sækker og poser 5 Rd
en halmkurv 1 Mk
en greb og en skoul 1 Mk
et anker og en kols? 2 Mk

I GAARDEN
2 øxer 4 Mk 8 sk
en baandkniv 12 sk
2 naurer? 2 Mk 8 sk
2 hammere 1 Mk
2 huggejern og 2 borer 1 Mk 4 sk
en tællebænk 1 Mk
2 poser 2 Mk
en skoul og en greb 1 Mk
et drøvttrug? 1 Mk
9 faar med 10 lam 25 Rd
4 aarings gimmere 6 Rd 4 Mk
1 væder og en buk? 3 Rd 2 Mk
forke 2 Mk 8 sk
2 griise 6 Rd
en slibesten 1 Mk 8 sk
1 tjærkande 1 Mk
en møjbaare og et svinetrug 2 Mk
en hakkelseskiste med kniv 1 Rd
et sold 1 Mk 4 sk

I HERBERGET
en sortstrib. overdyne 3 Rd 3 Mk
en rødstr. underdyne 2 Rd 3 Mk
en bolsters underdyne 1 Rd 3 Mk
en rødstrib. hoveddyne 1 Rd 2 Mk
2 hovedpuder 4 Mk
1 par blaargarns lagner 1 Rd 3 Mk
en tinsi 1 Mk 8 sk
en bousauge 8 sk
en jernstang 8 Mk

I STALDEN
en sortstjernet koe 16 Rd
en ditto 13 Rd
en sortbroget ditto 13 Rd
en hvid ditto 11 Rd
en sort ditto 11 Rd
en sortstjernet ditto 14 Rd
en tyr 8 Rd
en sort aarings qvie 5 Rd
en sortbroget ditto 8 Rd
en sortbroget kalv 2 Rd
en sort ditto 4 Mk
en bruun følplag 28 Rd

Summa 436 Rd 2 Mk 12 sk Sølv.

Videre forefandtes ei at registrere eller vurdere undtagen noget aftærsket korn som forefandtes paa loftet, men som efter de tilstædeværendes skjønnendes er det kun det fornødne fødekorn og sædekorn. Derimod fandt skifteforvalteren foruden i boet en obligation paa hr kammerraad til Jensgaard lydende paa 600 Rd Sølv og 200 Sedl. og i contante penge forefandtes der 6 Rd 1 Mk 8 sk Sølv, flere contante penge eller obligationer fandtes der ikke. ? vidste ei mere at føre boet i indtægt.
Vurderingsmændene bekræftede at have afholdt denne forretning efter deres bedste skjønnende og samvittighed hvilket de med lovend ed bekræfter, “Saa sandt hjælpe os Gud og hans hellige ord”. Skifteforvalteren tog Obligationen tilligemed de heri fundne kontanter under forvaring. Formynderen Niels Jensen tilligemed bestyreren af gaarden Søren Nielsen paatog dem at være ansvarlige for de vurderede og registrerede ting indtil det ved auktion eller paa anden maade bliver realiseret.
Datum ut supra ,Glud
Søren Nielsen med f. pen, Niels Jensen
Til vitterlighed: P. Mikkelsen, Thomas Lauesen

Aar 1835 den 3 April blev af den comimeterede skifteforvalter fra Jensgaard H.Glud i pverværelse af vidner C.C.Stiernholm og Rasmus Iversen paa jensgaard afholdt en skiftesamling i boet efter afdøde gaardmand Rasmus Sørensen paa Hjarnøe paa Jensgaards skriverstue. Ved denne forretning var til stede de umyndiges værge og formynder Sognefoged Niels Jensen paa Hjarnøe og gaardmand Søren Nielsen sammesteds der er indsat som bestyrer i gaarden hvorda passerede som følger:

Formynderen Niels jensen angav for skifteforvalteren at den ældste af plejebørnene Ingeborg 18 aar gl. nu agtede at indlade sig i ægteskab med gaardbestyren, gaardmand Søren Nielsens søn fra Hjarnøe Jens Sørensen, der havde faaet fæsteløfte paa førnævnte afdøde Rasmus Sørensens gaard, saa ønskede formynderen tillige med pigen at der ei blev nogen auction afholdt over løsøret efter den afdøde, men at samme løsøre blev i gaarden og at hun saaledes kunde tage sin arv i samme og med løsøret efter den skeede vurdering beløb sig til mer end hvad der kunde tilfalde hende i arv indestod hendes tilkommende svigerfader forbemeldte gaardmand Søren Nielsen paa Hjarnøe, for at indbetale i boet.

Skifteforvalteren der tillige er Executores testamenti antog dette af formynderen givend forslag, med indsaa skifteforvalteren at auction maaske kunde have været ??gstaaet da det er den sikreste og som sikker siuge? den vei at faa værdien udbragt paa men han kunde ei heller indsee noget der kunde være til hinder for at det skeer paa ovennævnte maade efter en lovlig vurdering er liggesaavel som auction en af loven approberet maade til at udsee de godsets værdier og derfor fandt skifteforvalteren der i forveien havde nogen kundskab om at der ikke ønskedes auction, brugt ved vurderings forretningen 2de upartiske og erfarne mænd, nemlig Sognefoged Peder Mikkelsen i Glud og gaardmand Thomas Laursen sammesteds.
Skifteforvalteren ansaa ei heller noget betænkeligt ved den erklæring som gaardmand Søren Nielsen paa Hjarnøe afgav, om at indbetale resten af vurderings summen der oversteeg Ingeborgs arv, da skifteforvalteren saa sanligen kjendte manden og veed at han er vederhæftig.

For de andre 3 umyndige børn ansaa formynderen for rigtigt at der til hver af dem af boet blev udtaget en sengs klæder bestaaende af 1 overdyne, 2 underdyner, 1 hoveddyne, 2 hovedpuder og 1 par lagner, da de nu som fader og moder løse skulde have noget at ligge paa hvor de fik deres ophold. Skifteforvalteren fandt ei noget derimod at indvende da samme sengeklæder kunde blive dem overdraget efter vurderingen, og agtede derfor i denne henseende at vilde møde i stervbogaarden den 11 april, førstkommende for at udtage til nævnte sengeklæder.

Skifteforvalteren forespurgte formynderen om han ønskede eller ansaae det for nødvendigt at der blev optaget syn over gaardens bygninger og bekostninger, med hvilket formynderen besvarede med nei, da han ei kunde indse at det vilde være til nogen fordel for boet men tværtimod til udgift for samme, og skifteforvalteren afgav samme erklæring som formynderen paa sin principials vegne, da han ei heller kunde indse at det var til nogen fordel at lade optage syn over gaarden.

For skifteforvalteren anmeldte formynderen at boet havde en fordring tilgode hos selveier gaardmand Niels Hansen i Brund paa 4 Rd 5 Mk S.T., som han ønskede at skifteforvalteren vilde paatage sig at inddrive.

Ved den afholdte registrering og vurderings forretning blev forglemt en ½ part som den afdøde eiede i en jolle, der blev anslaaet og vurderet ved hjemreisem fra vurderings forretningen til 4 Rd Sølv og 1/3 part af en baad der blev vurderet til 6 Rd Sølv som ialt blev ført boet til indtægt med 10 Rd Sølv.

Der blev ingen proclama udstedt, da formynderen ifølge Ps.. 26 Octbe. 1792, vil selv paatage sig al mulig gjæld som hviler paa boet og vilde i denne henseende holde saavel skiftet som skifteforvalteren fri for ald krav og ansvar i denne henseende. Da nu intet videre her i dag var at foretage, saa blev denne dags forretning sluttet og tilendebragt med alles underskrift bekræftet.
Datum ut supra Glud.
Søren Nielsen med f. pen, Niels Jensen
Til vitterlighed: Stiernholm, Rasmus Iversen.

Aar 1835 den 11 April mødte den commiterede skifteforvalter fra Jensgaard H.Glud med vidner hr. C.C.Stiernholm fra Jensgaard og gaardmand Rasmus Jensen fra Hjarnøe i stervboegaarden efter afdøde gaardmand Rasmus Sørensen paa Hjarnøe og udlerverede til de 3 umyndige børn i formynderen Niels Jensens nærværelse, den dem under sidste skiftesamling udlagte seng der skulde bestaae af 1 overdyne, 3 underdyne, 1 hoveddyne, 2 hovedpuder og 1 par lagner. Gaardbestyren gaardmand Søren Nielsen var ogsaa tilstæde. Sengeklæderne blev udlagte de umyndige børn saaledes:

1. Sønnen Søren Jørgensen:
en hvidstribet overdyne 5 Rd 3 Mk
en rød og sortstr. Underdyne 7 Rd 3 Mk
en blaastr. Ditto 3 Rd 3 Mk
en blaabolsters ditto 2 Rd 4 Mk
en hoveddyne med lærredbetræk 1 Rd 3 Mk
2 blaar puder 1 Rd 2 Mk
og et par blaargarns lagner 1 Rd 2 Mk

2. Ane Kirstine Jørgensdatter:
en overdyne med tavlet betræk 4 Rd 3 Mk
en rød og sort str. Underdyne 8 Rd
en blaastr. Ditto 3 Rd
en blaa og rødstr. Ditto 2 Rd 4 Mk
en hoved dyne med lærreds betræk 1 Rd 4 Mk
2 hovedpuder 2 Rd
og et par blaargarnslagner 1 Rd 3 Mk

3. Ane Magdalene Kirstine Jørgensdatter:
en rødstribet overdyne 6 Rd
en rød og grønstribet underdyne 7 Rd 3 Mk
en graae ditto 3 Rd 3 Mk
en blaa og rødstr. Ditto 2 Rd 4 Mk
en sortstribet hoveddyne 1 Rd 2 Mk
2 hovedpuder 1 Rd
og et par blaargarnslagner 1 Rd 2 Mk

I alle tre tilfælde er vurderings værdien 23 Rd 2 Mk Sølv.

Formynderen Sognefogeden Niels Jensen lovede at vilde have i enhver henseende nøie tilsyn med de umyndiges saaledes udlagde sengeklæder.
Da intet videre for i dag var at foretage blev denne dags forretning tilendebragt og med underskrift bekræftet.
Datum ut supra Glud.
Søren Nielsen med f. peng, Niels Jensen
Til Vitterlighed:
C.C.Stiernholm, Rasmus Jensen med f. pen

Aar 1835 den 24 Julii blev der afholdt en skiftesamling i boet efter afdøde gaardmand Rasmus Søresen paa Hjarnøe, af den commiterede skifteforvalter H.Glud fra jensgaard i overværelse af 2de vidner. Vid denne foretning var mødt Sognefoged Niels jensen fra Hjarnøe som formynder for de 3 umyndige arvinger, den 4de umyndige arving nemlig Ingeborg er siden den sidstafholdte skifte samling bleven gift med ungkarl Jens Sørensen paa Hjarnøe som mødte med curator hans fader gaardmand Søren Nielsen paa Hjarnøe, som tillige har været bestyrer af gaarden. Ved denne foretning blev følgende foretaget:
Skifteretten fremlagde en Kancel. Skrl. paa en af ham under 23 Junii d.aa. til kancelliet gjor ?? om at der ingen auction maatte blive afholdt over boets løsøre, men at arvingen Ingeborg maatte erholde samme efter den skiedte vurdering. Denne skrl. Lyder saaledes:

Det kongelige Dansk Kancellie har under 14 denne tilskrevet mig saaledes:

I en med amtets erklæring af 23 f.m. hertil indkommen forestilling har den committerede skifteforvalter paa Øen Hjarnøe, Glud, til kollegiets aprobation indstillet en paa skiftet efter afgangen fæstegaardmand Rasmus Sørensen vedtagen bestemmelse i hvor følge den umyndige arving Ingeborg, der agter at indlade sig i ægteskab med gaardejer Søren Nielsens søn Jens Sørensen, som har faaet fæsteløfte paa ovennævnte afdøde gaardmand Sørensens gaard, skal beholde løsøret efter sidstnævnte uden realisation, efter den paa samme satte vurdering, imod at saavidt dets værdi skulde beløbe sig til mere end hendes arvelod vilde udgjøre, det overskydende indbetale i boet af hendes tilkommende svigerfader. Foranlediget heraf skulde man til efterretning og videre bekjendtgjørelse tjenestligt meddele at der imod det indstillede intet haver at erindre dog at den paa boet satte vurdering bliver beedige, saafremt dette ikke allerede maatte være skedt. Dette communieres herved hr. forvalteren til behagelig efterretning.
Veile amtscontoir d. 17 Juni 1835
Hoppe.

Gaardbestyrer Søren Nielsen aflagde indtil dato regnskab for den tid han har havt gaarden under bestyrelse og erklærede at han i samme tid ingen Indtægter eller udgifter har havt ad samme. Og altsaa intet at have til indtægt eller udgivt. Skifteforvalteren overtog da strax gaarden paa sin principals vegne med den nuværende besætning og inventarium.

Skifteforvalteren anmeldte at han havde erholdt boets tilgodehavende hos gaardmand Niels Hansen i Brund 4 Rd 5 Mk Sølv, som føres boet til indtægt. Ligeledes anmeldte samme at han havde erholdt beløbet paa den obligation som boet havde paa hr. kammerraad Glud til Jensgaard, datteret 13 Juni 1830 og lydende paa 600 Rd Sølv og 200 Rd Sedl., med 3½ procent rente aarlig som ialt uggjør i Sedler og Tegn med et aars rente til juni termin 1835, 847 Rd 2 Mk 7 sk, som her bliver boet ført til indtægt.

Skifteforvalteren anmeldte at skatterne for April qvartal dette aar endnu ikke vare betalt af gaarden udgjør ialt 8 Rd 2 Mk 3 sk Sedler og Tegn, for hvilket beløb herredsfogedens kjendelse skal erhverves ifølge foranordn 8 Juni 1787 og lov ? 30 apr. 1831, og blev det bestemt at samme kjendelse førstkommende mandag den 27d.s. skulle erhverves paa Bjerre Ting.

Formynderen Niels Jensen angav at han boet paa vegne havde solgt noget Hørfrøe og derfor bekommet 5 Rd 3 Mk 2 sk S og T., som her føres boet til indtægt. Samme forelagde en regning paa den afdødes begravelse der ialt beløber sig til 25 Rd 5 sk S.T. Ligeledes anmeldte han at tjenestefolkene havde følgende lønninger tilgode til 1st Maii 1835, nemlig:
1. Karlen Rasmus Clausen 12 Rd 3 Mk
2. Drengen Peder Clausen 4 Rd 12 sk
3. Pigen Ane Marie Willumsdatter 9 Rd 3 Mk
4. Pigen Ingeborg Jørgensdatter 9 Rd 3 MK
Tilgode i alt 35 Rd 3 Mk 12 sk
Da intet videre var at foretage blev denne dags forretning tilendebragt og med underskrift bekræftet og blev boets slutning bestemt til at foretages den 7 August først kommende om formiddagen kl. 8te.
Datum ut supra Glud
Jens Sørensen med f. pen, Niels Jensen, Søren Nielsen med f. pen
Til Vitterlighed: Rasmus Jensen, Søren Hansen.

Aar 1835 den 27 Juli blev en skiftesamling afholdt i den bo paa Bjerre tingsted af den ordinaire skifteforvalter ????? (+ meget mere men svært læseligt )
With.
Vidner: M.Brøchner, Rasmus Pedersen

Gaardmand Rasmus Sørensen paa Hjarnø
Aar 1835 den 7 August blev af den commiterede skifteforvalter H.Glud fra Jensgaard i overvværelse af vidnerne C:C:Stiernholm og Tjenestekarl Hans Thomsen fra Jensgaard, skiftet efter afdøde gaardmand Rasmus Sørensen paa Hjarnøe foretaget til endelig slutning og dieling.
Af skifteforvalteren blev fremlagt;
a. den afdødes gjorde testamente som findes anført under pag. 79
b. registrerings forretningen pag. 75
c. en skiftesamling afholdt d. 3 April p.77
d. en ditto afholdt 11te April pag. 78
e. en ditto afholdt d. 24 Juli pag. 79
f. en ditto afholdt d. 27 Juli –
Efter den afdødes testamente ere arvinger følgende
1. Hans fire søsters børn:
Søren Rasmusen huusmand paa Glattrup mark. Mf
Johanne Sørensdatter gift med huusm. Hans Peder Rasmusen paa Endelave
Ellen Sophie Jensdatter gift med huusm. Niels Chr. Jensen paa Hjarnøe
Kirsten Catrine Jensdatter fra hjarnøe

Disse arvinger var mødt saaledes, Søren Rasmusen mødte personlig, for Johanne Sørensdatter mødte hendes mand Hans Peter Rasmusen der afgav denne erklæring til protokollen, at han ikke havde noget at fordre i boet, da Rasmus Sørensen i hans levende live havde udbetalt ham hans kones arv efter testamentet nemlig 100 Rd Sølv og han for samme modtagelse havde givet afkald af 15 okt. 1833 som skifteforvalteren havde forefundet i boet. For Ellen Sophie Jensdatter mødte hendes mand Niels Christian Jensen. Kirsten Catrine Jensdatter er død udi august 1833 og altsaa har hverken hende eller hendes arvinger noget at fordre i boet ifølge testamentes indhold der bestemmer at dersom nogen af legatorene afgaar ved døden førend testator, da gaar deres legat ind under boets madse.

2. Legators afdøde søsterdatter og ligeledes afdøde mand Jørgen Nielsen paa Hjarnø, deres i ægteskab avlede fire børn nemlig:
En søn Jens Jørgensen 9 aar gl.
En datter Ingeborg Jørgensdatter 18 aar, er siden boet blev taget under behandling bleven gift med Jens Sørensen paa Hjarnøe.
En datter Ane Kirstine 15 aar
En datter Ane Magdalene Kirstine 12 aar

For disse 3 umyndige børn mødte deres formynder og værge sognefoged Niels Jensen paa Hjarnøe og for Ingeborg mødte hendes mand Jens Sørensen med kurator hans fader gaardmand Søren Nielsen fra Hjarnøe.
Di tilstædeværende erklærede at de ikke errindrer om at boet i navnlig maade eier andet end det som er anført under registrerings forretningen og de fremlagte skiftesamlinger, eller at der paa boet hviler mere gjæld end det deri inførte og at de intet har at erindre imod den paa de registrerede tings ansatte værdie.
Tjenestekarl Rasmus Clausen var mødt for at erholde hans løn til 1ste Maii 1835, og for tjenestedrengen Peder Clausen og tjenestepigen Ane Marie Willumsdatter erklærede formynderen Niels Jensen at han havde fuldmagt til at quittere for deres tilgodehavende lønninger til 1st Maii 1835, Ingeborg Jørgensdatter er en af arvingerne og lod møde som foranført.

Boets indtægt udgjør følgende:
a. Efter registrerings forretningen 436 Rd 2Mk 12 sk. Sølv derfra afgaar det ene faar med lam som formynderen Niels Jensen anmeldte var død medens boet blev bestyret for fælles regning, der findes under registrerings forretningen 2 Rd 4 Mk
Igjen 433 Rd 4 Mk 12 sk. Sølv

b. de i boet forefundne contante penge 6 Rd 1 Mk 18 sk. S.T
c. de parter som den afdøde eiede i en jolle og en baad
? efter skiftesamlingen den 3 April dens 5te post 10 Rd
d. Boets tilgodehavende hos gaardmand Niels Hansen i
I Brund efter skiftesamlingen den 24 Juli den 3 post 4 Rd 5 Mk
e. Beløbet af den obligation som boet havde paa hr. Kammerraad Glud til Jensgaard med Renter til Juni termin 1835, udgjør efter skiftesamlingen af 24 Juli dens 4 post ialt 847 Rd 2 Mk 7 sk.
f. for det hørfrøe som formynderen havde solgt for boet regning udgjør efter skiftesamlingens den 24 juli fasteliden d. 6 post 5 Rd 3 Mk 2sk.

Summa Boets indtægt 864 Rd 1 sk S.T. 43 Rd 4 Mk 12 sk. Sølv

Herfra afgaar Boets Gjæld og besværing:
a. begravelses omkostninger der efter den ved skiftesamlingen den 24 Juli fremlagte regning af formynderen udgjør 25 Rd 5sk S.T.
b. herskabets fordringer paa boet for April qvartals skatter dette aar der efter skiftet den 24 Juli dens 8 post udgjør 35 Rd 60sk.
Ialt 69 Rd 4 Mk.
Igjen = 794 Rd 5 mk 13 sk S.T. 449 Rd 4 Mk 12 sk Sølv.

Herfra afgaar skiftets omkostninger saaledes:
Skiftesarium? Af boets madse der i alt udgjør 1281 Rd 3 Mk 11½ sk Sølv er 13 Rd sølv.
1/5 til Justitskontoret 2 Rd 3 Mk 9 3/4 sk. Sølv
1/3 til Revisions contoret 4 Rd 2 Mk
1/5 deraf til kongens kasse 5 Mk 3 1/11 sk.
Skifteacter beskrivelse paa 9 ark udgjør 4 Rd 4 Mk 2 sk
1/5 deraf til Justits fondet 5 Mk 10 sk
for bekræftelse 5 Mk
1/5 deraf til Justitsf. 1 Mk
Et stk stemplet papiir til skifteacter beskrivelse 8 Rd 4 Mk
Til vidner og vurderings mænd under hele forretninbgen paa 5 Rd
Ialt 41 Rd 9 sk.

Naar disse udgifter fradrages indtægten som udgjør den til deling beholdne formue
794 Rd 5 Mk 13 sk S.T. 402 Rd 40 sk Sølv
Naar seddelbeløbet ned ?ives til Sølv gjør samme 770 Rd 5 Mk 4 1/11 SK. SØLV.
Ialt Sølv 1173 Rd 3 Mk 7 1/4 sk. Sølv.

De tilstedeværende erklærede at de ei fandt noget at erindre imodudgivts posterne.

Herfra afgaar:
Den ved foranordningen af 8 febr 1810 paalydende ½ proc. Afgivt med 5 Rd 5 mk ½ sk Sølv
4 proc. Afgivter efter fornd. 12 Sep 1792 46 Rd 5 Mk 10½sk
Ialt 52 Rd 4 Mk 14 sk.

Igjen = 1120 Rd 4 Mk 9 1/4sk Sølv. Der deles saaledes:

1. tager efter testamentet den afdødes sødsterbørn forlods af boet følgende
Søren Rasmusen 100 Rd Sølv
Ellen Sophie Jensdatter 50 Rd Sølv

Anmf. Johanne Sørensdatters arv er som foranbemærket havde udbetalt og tillige der eer bemærket at at Kirstine Cathrine Jensdatter er død før testator.

Resten 970 Rd 4 Mk 9 1/4sk Sølv deles nu imellem testators afdøde sødsterdatter og ligeledes afdøde mand Jørgen Nielsen paa Hjarnøe deres i egteskab avlede fore børn uden hensyn til kjønet efter testamentets indhold saaledes:
Sønnen Jens Jørgensen 242 Rd 4 Mk 2 5/16sk
Datteren Ingeborg Jørgensdatter 242 Rd 4 Mk 2 5/16sk
– Ane Kirstine 242 Rd 4 Mk 2 5/16sk
– Ane Magdalene Kierstine 242 Rd 4 Mk 2 5/16sk

Udgjør resten af arven 970 Rd 4 Mk 9 1/4 sk Sølv.

Fra jens Jørgensen, Ane Kirstines og Ane Magdalene Kirstines arv afgaar de sengeklæder som ere dem udlagte af boet ifølge skiftesamlingen den 3 og 11 April, der efter skiftesamlingen og registrerings forretningen udgjør for hver arving især 23 Rd 2 Mk Sølv, eller for dem alle 70 Rd Sølv., naar nu disse 23 Rd 2 Mk Sølv derfor fra ?
Hver arvers arvebeløb kommer deres arv til at beløbe sig i contante penge for hver især 219 Rd 2 Mk 2 5/16sk Sølv, eller i sedler og Tegn 226 Rd 1 Mk 4½sk .
For at se hvormeget Ingeborgs svigerfader Søren Nielsen fandt at indbetale i boet for det boets løsøre udgjør mere end den arv der tilfalder hende gjorde skifteforvalteren følgende opgjørelse.
Efter registrerings forretningen udgjør beløbet af løsøret 436 Rd 2 Mk 12 sk Sølv
De parter som testator eiede i en jolle og en baad odgjør efter skiftesamlingen af 3 april d.aa. 10 Rd.
Ialt 446 Rd 2 Mk 12 sk Sølv.

Herfra afgaar:
Det faar med lam som er død medens gaarden blev bestyret for boets regning med ” Rd 4 Mk Sølv.
De sengeklæder der ere udlagt de 3 umyndige arvinger med 70 Rd

Igjen = 373 Rd 4 Mk 12 sk. Sølv

Da Ingeborg efter anførte kuns erholder i arv 242 Rd 4 Mk 2 5/16sk Sølv, bliver der af Søren Nielsen at indbetale 131 Rd 9 11/16sk Sølv som han strax betaler med 135 Rd 1 Mk 3 sk Sedler og Tegn.
Da nu enhver er tildeelt hvad de som arv kunde bekomme udbetalte skifteforvalteren følgende:
De paa boet hvilende fordringer:
Til formynderen Niels Jensen begravelses omkostningerne med 25 Rd 5sk S.T.
Tjenestekarlen Rasmus Clausen for løn 12 Rd 3 Mk
Drengen Peder Clausen hans do. 4 Rd 12 sk
Pigen Ane Marie Willumsdatter do 9 Rd 3 Mk
Pigen Ingeborg Jørgensdatter ditto 9 rd 3 Mk
Herskabets fordringer 8 Rd 2 Mk 3sk
Formynderen Niels Jensen qvitterede hermed i protokollen for modtagelse af begravelses omkostninger med hans underskrift, saavelsom for modtagelse af Peder Clausen og Ane Marie Willumsdattrs løn hvilket han havde fuldmagt til at oppebære, Rasmus Clausen qvitterede ligeledes for hans løn med hans underskrift og for Ingeborg Jørgensdatters løn qvitterede hendes mand Jens Sørensen.

Legatorene:
Til Søren Rasmusen fra Glattrup 100 Rd Sølv.
Niels Christian Jensen fra hjarnøe hans kone Ellen Sophie Jensdatter legat 50 rd Sølv
Disse 2de legatorer qvitterede for modtagelsen af forannævnte summer her i protokollen og gav tillige skifteretten et lovligt afkald.

Blev af skifteforvalteren alt løsøret efter registrerings forretningen og skiftesamlingen af 3de April overdraget til Jens Sørensen paa hans kone Ingeborg Jørgendatters vegne med undtagelse af de sengeklæder der ere udlagt de umyndige børn til fri raadighed og fuldkommen eiendom hvilket løsøre han erklærede tillige med hans curator, at have modtaget og lovede at give skifteretten fuldkommen afkald og qvittering for samme.

Hvad arven angaar som er tilfalden de 3 umyndige arvinger da er samme saa stor st den skal indbetales i overformynderiet for der at gjøres frugt bringende hvilket skifteforvalteren lovede skulde ske snarest muligt. Formynderen Niels Jensen lovede at sørge for de umyndige børns opdragelse og underholdning og at have nøie tilsyn med sengeklæderne som bleve dem udlagte i enhver henseende.
Da nu intet videre var at foretage blev dette skifte sluttet og tilendebragt med alles fuldkommen tilfredshad og med enhvers underskrift bekræftet.
Datum ut supra. Glud
Niels Jensen, Jens Sørensen, som curator Søren Nielsen.
Søren Rasmusen med f. pen, Niels Christian Jensen, Hans Peter Rasmusen med f. pen,
Til Vitterlighed: Stiernholm, Hans Thomsen

No 53 LAURS


Aar 1835 den 16 October anmeldte huusmand Jens Rasmusen Smed paa Hjarnøe at hans søn Laurs 5 aar gl. ved døden var afgaaet. Begge forældre ere levende og barnet ejede ingen særskildt formue. Glud

No 54 HANS


Aar 1835 den 13 december anmeldte gaardmand Niels Jensen fra hjarnøe at hans søn Hans 3 aar gl. ved døden var afgaaet Begge forældre ere levende og barnet ejede ingen særskildt formue. Glud

No 55 (Matr No 9) JENS RASMUSSEN


Aar 1835 den 31 December mødte efter ordre fra den commiterede skifteforvalter fra Jensgaard H.Glud, gaardmand Rasmus Jensen fra Hjarnøe, og afgav denne erklæring som eneste arving efter hans afdøde søn Jens Rasmusen som døde i Anverpen den 8 December 1834 ifølge pag. 71 her i protokollen at den arv som han erholdt efter hans forbenævnte afdøde søn ikke var saa stor at der kunde falde nogen ½ procent afgivt til kongens kasse efter fod. Af 8 Februar 1810, hvilket han med lovens eed vilde bevaftet? ?edpaafandres.
Datum ut supra, Glud
Rasmus Jensen
Til vitterlighed C.C.Stiernholm, Anders Pedersen med f. pen.

No 56 PEDER MADSEN RASMUSSEN


Aar 1838 den 4 Maii anmeldte gaardmand Rasmus Madsen paa Hjarnøe at hans søn Peder Madsen Rasmusen 16 aar gammel ved døden i gaar var afgaaet. Der bliver intet at foretage da den afdødes begge forældre leve og barnet aflod sig ingen særskildt formue. Glud

No 57 ANE MARIE


Aar 1838 den 1st december anmeldte gaardmand Jørgen Madsen fra Hjarnøe at hans datter Ane Marie 18 aar gl. ved døden var afgaaet i gaar. Glud

No 58 ANE MARIE


Aar 1838 den 31 dec. Mødte for den commiterede skifteforvalter H.Glud fra Jensgaard, gaardmand Jørgen Madsen af Hjarnøe og erklærede at han som myndig arving efter hans afdøde datter Ane Marie intet skifte vilde have foretaget efter hende og til den ende angav han at hendes efterladenskaber ialt kunde beløbe sig til 550 Rd Sedler som under eeds tilbud af ham bekræftes med hans underskrivt. Af samme arvebeløb 550 Rd sedler, betalte han den ved ford. Af 18 februar 1810 paabudne ½ procent afgivt til kongens kasse, 2 Mk 48 sk. Det passerede blev med underskrift bekræftet.
Datum ut supra Glud
Jørgen Madsen
Vidner: Hans Thomsen, Søren Jensen med f. pen

No 59 MADS JØRGENSEN


Aar 1840 den 23 April anmeldte gaardmand Jørgen Madsen fra Hjarnøe at hans Søn Mads Jørgensen 2 aar gl. idag var død. Der bliver ingen skifte at foretage da den afdødes forældre leve, barnet eiede ingen formue. Glud

No 60 SØREN PETER RASMUSSEN


Aar 1840 den 21 september anmeldte gaardmand Rasmus Madsen af Hjarnøe at hans 15 uger gamle søn Peter Mads rasmusen er død hos ham i gaar uden at efterlade noget til arv for forældrene der begge lever. H. ?

No 61 MADS RASMUSSEN


Aar 1841 den 22de October anmeldte gaardmand Rasmus Madsen at hjernøe at hans 17 dage gamle søn Mads rasmusen er død hos ham den 18 uden at efterlade noget til arv for forældrene som begge leve. H.?orix

No 62 HANS MØLLER HØEGH


Aar 1842 den 30te Marti anmeldte ungkarl Jens Møller Høegh af Hjarnøe at hans broder Ungkarl Hans Møller Høegh var død paa Hjernøe hos faderen i dag. Begge forældre leve og anmelderen forsikrede under tilbud asf eed at den afdøde i varer og penge ikke efterlader sig for mere end 100 Rd, hvoeaf der med ford. 8 Feb. 1810 befalede ½ procent afgivt blev indbetalt til skifteforvalteren. H.?

No 63 (Matr no 15) PEDER SØRENSEN


1842 den 11 October blev anmeldt at huusfæster Peder Sørensen paa Hjarnøe ved døden er afgaaet d. 8 dennes og har efterladt 6 børn, avlet i ægteskab med enken, hvoraf kun en søn er mindreaarig med 18 aars alder. Enken ønskede at hensidder i uskiftet boe, ifølge forord. 21 junii 1799. Pedersen.

1842 den 26de Novbr. Indfandt forvalter Pedersen som commiteret skifteforvalter paa Jensgaards gods sig, med vitterligheds og vurderingsmænd sognefoged Niels jensen og gaardmand Rasmus Jensen, begge af Hjernøe, i stervboet efter huusfæster Peder Sørensen paa Hjernøe som den 8de October d.aa. ved døden er afgaaet, for efter enken Mette Cathrine Andersdatters begjæring at registrere og vurdere boets ejendele til paafølgende skifte og deeling imellem enken og den afdødes i ægteskab med hende avlede børn, som ere:
En søn Søren Pedersen 18 aar, hjemme
En datter Ane Kirstine Pedersdatter 24 aar gl. tjenendes i Horsens
En datter Ane Marie 20 aar gl. tjenendes i Glud
En datter Mariane 15 aar, tjenedes paa Østrup Mark
En datter Deliane 12 aar gl. hjemme
En datter Karen Marie 9 aar, ligl.
Enken var til stede med laugsværge gaardmand Niels Søren jensen og ligeledes den mindreaarige søn Søren med curator gaardmand og sogneforstander Niels Rasmusen af Hjarnøe der tillige gav møde som værge for de øvrige børn. Vurderingsmændene blev paalagte at holde deres forretning saaledes at de kunde bekræfte den med eed. Forretningen blev derefter i førte vedkommendes overværelse fremmet som følger.

I den øverste stue:
1 Fyr hængskab 1 Rbd
3 spølskaaler 1 Mk 8sk
4 sorte flasker 1 Mk 8sk
2 glasser 12sk
1 lang træebord 5 Mk
4 træestole 4 Mk
1 mangeltøj 8sk

I daglig stuen:
1 lang træebord 2 Mk
Messing lysstager 1 Rd
1 do strygejern 1 Rd
6 steen tallerkner 1 Mk
1 jernpande 1 Mk
1 jerngryde 1 Mk
1 ildkjemme 8sk

I et fast sengested:
1 blaastribet bolsters
overdyne 2 Rd
2 gl.rød og grønstribet
olmerdugs underdyne 1 Rd
1 par blaargarns lagner 1 Rd
2 gl. hovedpuder 4 sk
1 gl. træestoel 12sk

I en vævstue:
1 væv med tilbehør 2 Rd 3 Mk

I et lille kammer:
8 leerfade 2 Mk
1 lille spand 8 sk
1 kjerne med tilbehør 1 Mk 8sk
2 kauser 8sk
3 leerfade 12sk
1 lille kaaberkjedel 1 Mk 8sk

Paa loftet:
1 træekar 2 Mk
1 ballie 1 Mk 8sk
5 høeleer 1 Rd
1 blaae vadmelskjole 1 Rd 2 mk
1 par do benklæder 3 mk
1 blaae vest 2 mk
1 sort do 8sk
1 stribet vest 1mk
1 hvid vadmels do 1mk
1 par graae benklæder 3mk
1 blaae trøje 4mk
1 graae do 3mk
1 hvid undertrøje 1mk
1 par graae benklæder 1mk
3 gl skjorter 3mk
2 halsklæder 2mk
1 hat 1mk
1 par støvler 1 Rd
1 par skoe 4mk
1 par træskoestøvler 2mk
1 par do 8sk
1 par træskoe 8sk
2 øxer 3mk
1 hammer og 1 tang 2mk

I faarestien:
5 faar

Den afdødes fæstebrev af 1st Nov. 1823 med indhæftet synsforretning, blev forevist og er derefter overlerveret med stedet 1 Koe, der fandtes tilstede og blev forbigaaet.
Af korn fandtes ei det fornødne indtil indavling igjen skeer og kan defor ikke blive noget at føre boet til indtægt.

Ved Stranden:
En jolle med seil og aarer 3 Rd.
Mere løsøre fandtes ei og ingen af de tilstede værende vidste eiheller mere deraf at opgive til indtægt.
Derimod har boet udestaaende:
Hos huusmand Thomas Olesen paa Endelave, efter panteobligation af 3 Juni 1841, tinglyst 4de Ds. 100 Rd Sølv
Hos gaardejer Andreas Carl Houmann paa Eriknauer mark, efter simpel obligation uden pant af 15 Juli 1841 100 Rd Sølv
Hos handelsbetjent Peder Houmann hos købmand L.Pontoppidan i Horsens efter D?. af 14 Dec. 1841 50 Rd Sølv
Hos lods Peder Knudsen paa Østrup M?. uden bonus 38 Rd Sølv.
Iøvrigt vidste ingen af de vedkommende mere at opgive boet til indtægt, der i alt beløber 325 Rd 5mk 12sk

Endnu tilkommer som blev forbigaaet 1 fiskeredskab vurderet til #mk
Tilsammen 326 Rd 2mk 12sk.

Enken anmeldte at der paa boet hæfter følgende gjæld:
Til sognefoged Niels Jensen paa hjarnøe 20 Rbd
Til gaardmand Knud Nielsen paa Østrup M?. 4 Rbd
Ialt 24 Rbd.

Enken forbandt sig til saa længe hun besidder stedet i fæste at holde sig hendes afdøde mands fæstebrev med tilhørende synsforretning i alle maader efterrettelig og hverken hun eller boets øvrige vedkommende ønskede derfor at der i anledning af dette skifte foretagen syn over stedets bygninger da dette kuns vilde medføre en unyttig udgift for boet, og skifteforvalteren samtykkede ogsaa heri paa sin principals vegne.Da vedkommende erklærede sig tilfreds med vurderingen og vurderingsmændene bekræfter med underskrift her i protokollen, at de have holdt deres forretning efter samvittighed og bedste skjønnende saa sandt hjælpe dem Gud og hans hellige ord.
Den anmeldte gjæld blev af de vedkommende erkjendt for rigtig. Enken begjerede dernæst skiftet i dag sluttet og boet blev derefter opgjordt til slutning saaledes:
Boets indtægter efter den i dag afholdte registrerings og vurderings forretning 326 Rbd 2mk 12sk

Udgifterne derimod:
Den anmeldte gjæld 24 Rbd
Foruden dette skiftes omkostninger, nemlig:
Sallarium 3 Rbd 3mk
Skifteactens beskr. 1 ark 3mk 2sk
Sammes bekræftelse 5mk
Afgift til Justitsfondet 5mk 13 1/5sk
1/3 peoc. Til kongens kasse 1 Rd 1mk
20 procent deraf til do 1mk 6sk
vidner og vurderingsmændene 1 Rd
Stempled papir til skiftebrevet No5 af 1½ Kl. 2 Rd 4mk
Ialt 34 Rd 5mk 5 3/5sk
Hvorefter boets beholdning bliver 291 Rbd 3mk 10 3/5sk
Deraf er den halve deel enkens arvelod 145 – 4 – 11 1/3sk
Af den anden halvdeel som falder i arv 145 – 4 – 1 1/3sk
Svares ½ procent til Kongens kasse med 4 – 6sk
Igjen 145 Rbd 5 1/5 sk

Enken erklærede at hun af hendes egen lod vil forøge ovenmeldte sum til 147 Rbd Sedler
Bemeldte 147 Rbd blev derpaa deelt imellem børnene saaledes:
Sønnen Søren 18 aar 42 Rbd
Datteren Ane Kirstine 24 aar 21 –
Datteren Ane Marie 20 – 21 –
Datteren Mariane 15 – 21 –
Datteren Deliane 12 – 21 –
Datteren Karen Marie 9 – 21 –

Den mindreaarige søn med curator erklærede at han indtil videre vil betroe enken hans arv uden ansvar for skifteretten. For de øvrige børns arv til beløb 103 Rbd blev herved givet udlæg med 1st prioritet i boets ejendele, nemlig:
Den registrerede Gnd. Udboe og bygninger, vurderet til 38 Rbd 2mk 12sk
I eftercidveste? Boet tilhørende obligationer, nemlig:
Huusmand Thomas Olesen, Endelave panteobligation af 3 juni 1841 ? 4de for 100 Rbd
Gaardejer A.C.Houmann af Eriknauer, hans Obl. Af 15 Juli 1841 uden pant for 100 Rbd
Handelsbetjent P.Houmann i Horsens hans Obl. 14 dec. Ligel. Uden pant for 50 Rbd
Lods Peder Knudsen, Østrup, debit uden bonus, stor 38 Rbd
Ialt 326 Rbd 2mk 12sk

Ext?trait heraf bliver til sikkerhed for børnene at tingl. Paa enkens besætning. Sønnen Søren, samt døtrene Ane Kirstine og Ane Marie nyder renter af deres arv fra 11 dec. D.aa., derimod bliver enken frie for at svare renter af de øvrige børns arv indtil de fylde 16 aar, imod at hun underholder og opdrager dem. Enken blev dernæst efter hendes begjæring overdraget boets ejendeele til frie raadighed med forheftelse at tilsvare dets retmæssige gjæld, saavel den anmeldte som den uanmeldte, om nogen saadan skulde være til, samt i enhver henseende at holde skifteretten anger og kravsløs. Skiftomkostningerne og ½ procent afgiften betalte enken med 11 Rbd 3mk 12sk. Skifte extraitens tinglysning betaler enken siden efter regning. Dette skifte hvorimod ingen havde videre at erindre, er saaledes sluttet
Pedersen
Mette Cathrine Andersdatter med f. pen
Søren Pedersen, Niels Rasmusen
Som vidner og vurderingsmænd Niels Jensen, Rasmus Jensen

ANE JENSDATTER


1843 den 3 April anmeldte Rasmus Madsen paa Hjarnøe at gaardfæster Jens Sørensens datter Ane Jensdatter samme steds 18 uger gl. i dag ved døden er afgaaet uden at efterlade sig noget til arv for forældrene, der begge leve. Intet skifte. Petersen., Rasmus Madsen med f. pen

No 64 (Matr No 19) JØRGEN HANSEN HØEGH


1843 den 23 Nov blev anmeldt at Møllefæster Jørgen Hansen Høegh paa Hjarnøe i gaar ved døden er afgaaet og har efterladt sig følgende børn, nemlig:

I 1st ægteskab med afd. Karen Marie Sørensdatter:
Magrethe Helene Dorthea Jørgensdatter givt med gaardfæster Niels Hansen paa Hjarnøe.

I 2det ægteskab med hans efterladte enke Ane Cathrine Pedersdatter:
En søn Jens Jørgensen 25 aar gl.
En datter Karen Marie Jørgensdatter givt med huusmand Rasmus Hansen i Glattrup skov, Raarup sogn
En datter Bodil Marie 22 aar gl, tjenende gaardmand Niels Hansen paa Hjarnøe,
En datter Mariane 20 aar gl. hjemme og ugivt,
En datter Ane Bodillene 18 aar gl.
Og en datter Ane Cathrine 14 aar ogsaa hjemme.
Skifte foretages, Petersen.

1843 den 18 dec indfandt forvalter Petersen som commiteret skifteforvalter paa Jensgaards gods, sig med vidner og vurderingsmænd sognefoged Niels Jensen og gaardmand Laurs Jørgen Olesen, begge af Hjarnøe, i stervboet efter møllefæster Jørgen Hansen Høegh paa Hjarnøe som den 22 f.m. ved døden er afgaaet, for at registrere og vurdere boets ejendele til paafølgende skifte og deling imellem enken Ane Cathrine Pedersdatter og den afdødes børn der ere:
I 1ste ægteskab med Karen Marie Sørensdatter:
En datter Magrethe Helene Dorthea Jørgensdatter, givt med gaardfæster Niels Hansen paa Hjarnøe.

I 2det ægteskab med enken Ane cathrine Pedersdatter:
En søn Jens Jørgensen 25 aar gl. hjemme
En datter Karen Marie Jørgensdatter, givt med huusmand Rasmus Hansen i Glattrup Skov, Raarup sogn.
En datter Bodil Marie 22 aar, tjenende Niels Hansen paa Hjarnøe
En datter Mariane 20 aar hjemme og nygivt
En datter Ane Bodillene 18 aar ligel.
En datter Ane Cathrine, 14 aar hjemme

Enken var til stede med laugsværge huusmand Hans Pedersen Thorup Mark, Hundslund sogn og af arvingerne var mødt paa deres hustruers vegne Niels Hansen af Hjarnøe og Rasmus Hansen i Glattrup skov, saa var og den myndige søn Jens Jørgensen tilstede, samt som værge for de øvrige børn deres farbroder Steffen Hansen Høegh af Hjarnøe. Det bemærkes at denne forretning først foretages nu da Niels Hansen der er givt med den afdødes ældste barn af 1ste ægteskab, har givet sit samtykke til at skifte behandlingen udsættes til idag. Vurderingsmændene blev paalagte at holde deres forretning saaledes at de kunde bekræfte den med eed. I ? vedkommendes overværelse blev forretningen derefter fremmet, som følger:

I den øverste stue:
1 lang rødmalet fyrbord 1 Rd 3mk
1 ege chatol med skab 20 Rd
1 par hvide vadmels buxer 4mk
1 par manshesters do 1 Rd
1 par manshesters do 3mk
1 par sorte vadmels do 5mk
1 gl. blaae eldes frakke 1 Rd 3mk
1 blaae do do 3 Rd
1 sort vest 4mk
1 stribet do 3mk
3 hørgarns skjorter 2 Rd
1 par uldstrømper 1mk
1 par skoe 1mk
1 par støvler 3mk
1 hat 1mk
1 ulden halstørklæde 1mk 8sk
1 laaden hue 4sk
1 par træeskoe 4sk
4 sorte og 1 hvid flaske 2mk 8sk
4 glasse 2mk
1 fyr slagbord 1 Rd
1 rød træestoel 2mk
1 deigtrug 1mk
2 skilderier 1mk
4 par tekopper 2mk
1 smørkande 1mk
1senopskande 8sk
1 spølskaal 1mk
1 blækhuus 1mk 8sk

I et sengekammer:
2 spinderokker 1 Rd 2mk
1 trense 3mk
1 bolster overdyne 4 Rd
1 do do 1 Rd 3mk
1 do do 1 Rd 3mk
3 hovedpuder 1 Rd 1mk
1 par lagner 1 Rd 4mk

I er Kammer:
1 sold 8sk
1 haspetræe 8sk
1 gl. Slagbænk 1mk 8sk

I dagligstuen:
3 træestole 1 Rd
1 lang fyrbord 3mk
1 jernkakkelovn med
kaabberrør 24 Rd
1 missing lyseplade og
en lysesax 4mk
1 fyrtønde 8sk
3 spølskaale 1mk 8sk
1 slagbænk 1 Rd 3mk
1 kiste 2 Rd
1 stueuhr med futtral 7 Rd
1 jern bismer 4mk
6 hvide porcelains tallerkner 2mk
1 træe pibehoved med sølv
beslag og rør 1 Rd 3mk
4 tin tallerkner 2mk

I et fast sengested:
1 sortstribet overdyne 4 Rd
1 do underdyne 3 Rd
1 do do 3 Rd
4 hovedpuder 1 Rd
1 par lagner 1 Rd 4mk

I et sengested:
1 sortstribet overdyne 4 Rd
1 rødstribet underdyne 3 Rd
2 hovedpuder 4mk
1 par blaargarnslagner 1 Rd 2mk
2 lange bænke 4mk
1 sening gl. bøger 2mk

I et lidet kammer:
1 træestoel 2mk
1 øltønde og 1 anker 4mk
1 rødstribet overdyne 3 Rd
1 graae vadmels underdyne 1 rd
1 rødstribet do 1 Rd
2 hovedpuder 2mk
1 par lagner 1 Rd 2mk

I kjøkkenet:
1 ildklemme 1mk
1 jerngryde 4mk
1 kaaberkjedel 1 Rd
1 jernpande 3mk
1 kjerne 2mk
1 porcelains flødekande 1mk

I bryggerset:
1 kaaber gruekjedel 10 Rd
3 træekar 3 Rd 3mk
1 do 1mk
1 gl messing kjedel 2mk
1 øltragt og 1 anker 1mk

I et værksted:
1 høvlebænk 4 Rd
1 saug 2mk
1 do 1mk 8sk
2 file 1mk
1 cirkel 1mk
1 meisel 8sk
1 par høvle 1mk
2 øxer 4mk
1 hammer 8sk
1 spigerborre 1mk
1 tællebænk 1mk
1 stegkniv og 2 jernkiler 2mk 8sk

I laden:
1 sold 1mk
1 fork og 1 rive 1mk 4sk

I gaarden:
1 slibesteen med jernvinde 2 Rd
4 sviin 28 Rd
4 ænder 4mk
3 giæs 2 Rd
6 høns 1 Rd
1 greb og 1 skovl 1mk

I koestalden:
1 do do 6 aar 18 Rd

I faarestien:
1 Væder 1 Rd 3mk

I hestestalden:
1 fuxrød hoppe 3aar 40 Rd
1 hakkelseskiste med kniv
og en gammel sold 1 Rd 4mk
1 høelee 1 Rd

Paa loftet:
1 vugge 1 Rd
2 hørbrøder 1 Rd
2 garn bukker 1mk
1 par store træeskostøvler 1mk
1 kalkkasse 1mk 8sk
1 gl. hængskab 1mk 8sk
2 skovle 1mk

Ved Møllen:
1 jolle og en baad med tilbehør 8 Rd

Den afdødes fæstebrev af 16 Jan 1810 med tilhørende synsforretning blev forevist og er derefter overlerveret som inventarium, 1 hest, 1 fjælvogn med kjøretøj til en hest, 1 plov og 1 harve til 1 do samt en koe foruden det i synsforretningen anmeldte inventarium med møllen, der alt blev forbiegaaet. Af korn skjønnede de tilstedeværende ikke at derfra kunde blive noget til indtægt for boet naar det fornødne føde og sædekorn fraregnes og de løbende udgifter deraf udredes. Mere løsøre forefandtes ei og boet vedkommende vidste eiheller videre deraf at opgive boet til indtægt.
Derimod har boet udestaaende hos fæstehuusmand Rasmus Jørgensen i Skjold uden bevis 10 Rd
I øvrigt vidste ingen af de vedkommende mere at opgive boet til indtægt der alt beløber 398 Rbd 12sk

Dernæst blev anmeldt følgende gjæld:
Til gaardmand Niels Søren jensen paa Hjarnøe laante penge 55 Rbd 2mk 2skTil do for den afdødes begravelse 35 Rbd
Til sønnen Jens Jørgensen 1 aars løn 20 Rbd
Til datteren Mariane do 8 Rbd
Til Ane Bodillene do 6 Rbd
Til skipper Niels Sørensen i Horsens laante penge 15 Rbd
Ialt 139 Rbd 2mk 2sk

Enken fordrede til sit begravelse lige mod hvad hendes afd. Mands har kostet 35 Rbd

Ialt 174 Rbd 2mk 2sk

Da vedkommende erklærede sig tilfreds med vurderingen og vurderingsmændene bekræfte med underskrift her i protokollen at de have afholdt deres forretning efter samvittighed og bedste skjønnende saa sandt hjælpe dem gud og hans hellige ord. Den anmeldte gjeld blev af boets vedkommende erkjendt for rigtig. Det blev vedtaget at der i anledning af dette skifte intet syn tages enten over bygninger eller mølleværket med inventarium, der kund vilde være til udgift for boet og forbandt enken sig til saa lenge hun besidder møllen og fæste, at holde hendes afdøde mands fæstebrev med tilhørende synsforretning i alle dele efterrettelig. Huusmand Rasmus Jørgensen i Skjold var tilstæde og tilstod at skylde boet de forannævnte 10 Rbd, og indgik at betale disse til enken, senest den 1 Juli 1844, som han ved sin underskrift her i protokollen bekræfter. Da vedkommende begjærede skiftet sluttet i dag hvorefter boet blev og giort til slutning saaledes, indtægten er efter den i dag afholdte registrering og vurderingsforretning. 398 Rbd 12sk

Udgiften derimod:
Den anmeldte gjeld 174 Rbd 2mk 2sk
Foruden dette skiftes omkostninger, nemlig:
Sallarium 4Rbd
Skifteactens beskrivelse 2 ark 1 Rd 4sk
Sammes bekræftelse 5mk
Afgift til justitsfondet 1 Rd 1mk 4/5sk
1/3 proc. Til kongens kasse 1 Rd 2mk
20 procent deraf til do 1mk 9 3/4sk
Vidner og vurderings mænd 1 Rbd 3mk
Stempled papir til skiftebrevet
No 4 af 1ste klasse 2 Rbd

Ialt 186 Rbd 3mk 2/3sk

Hvorefter boets beholdning bliver 211 Rbd 3mk 11 3/5sk
Deraf den halve deel, enkens arvelod 105 – 4 – 13 3/4 –
Af den anden halvdel som falder i arv 105 – 4 – 13 3/4 –
hvoraf ½ proc. Til kongens kasse med 3 – 2 3/4 –
Igien 105 Rbd 4mk 11sk

Som deles imellem børnene saaledes:
Datteren Magrethe H.D.Jørgensdatter givt med Niels Hansen 13 Rbd 15 3/8sk
Sønnen Jens Jørgensen 26 Rbd 1mk 14 3/4sk
Datteren Karen Marie givt med Rasmus Hansen 13 Rbd 15 3/8sk
Datteren Mariane 13 Rbd 15 3/8sk
Datteren Ane Bodilene 13 Rbd 15 3/8sk
Datteren Ane Cathrine 13 Rbd 15 3/8sk
Datteren Bodillene 13 Rbd 15 3/8sk 105 Rbd 1mk 11sk.

Niels og Rasmus Hansen samt sønnen Jens Jørgensen erklærede at de indtil videre vil betroe enken de dem i dag tillagte arve, uden ansvar for skifteretten. De umyndiges arve, der til hver især er under den sum, at de kan inddrages under Jensgaards gods overformynderi, vil uden nogens tilsyn blive at anvende til deres fornødenheder, og betroes enken indtil videre, med værgens samtykke.
Af kreditorene var Niels Søren Jensen tilstæde, der tilkendegav, tilligemed sønnen Jens Jørgensen, at de ogsaa betroer enken indtil videre deres fordringer i boet, uden ansvar for skifteretten. Enken underholder og opdrager datteren Ane Cathrine indtil hun fylder 18 aar, og tilsvarer anførte arv. Dernæst blev enken efter hendes begjæring overdraget boets ejendele til fri raadighed, med forheftelse? At tilsvare dets retmæssige gjæld, saavel den anmeldte som den uanmeldte om nogen saadan mod formodnig skulde være til, samt i enhver henseende at holde skifteretten anger og skadesløs. Skifteomkostningerne og ½ procent afgiften betalte enken med 12 Rbd 4mk 1sk. Dette skifte hvorunder ingen havde videre at erindre er saaledes sluttet og bekræftes det passerede med hænders underskrift.
Petersen.
Ane Cathrine Pedersdatter m.f.p., Jens Pedersen, Niels Hansen
Jens Jørgensen, Rasmus Hansen, Steffen Hansen, Rasmus Jørgensen, Niels Søren Jensen
Som Vidner og vurderingsmænd: Niels Jensen, Laurs Jørgen Olesen m.f.p.

Forevist Vejle Amtacontoir den 7 Febr. 1844

(Matr No 15) ERICH SØRENSEN


1844 den 16 februari anmeldte Enken Mette cathrine Andersdatter paa Hjernøe at hendes mand huusfæster Erich Sørensen sammesteds i gaar ved døden er afgaaet og foreviste et testamente af 12 dennes, hvorefter hun er indsat til hendes afdøde mands hovedarving, hvilket blev tilbagelerveret for derpaa at ansøge kongelig konfirmation.
Petersen.

(Matr No 11) METTE MARIE HANSDATTER


1844 den 19de Marts anmeldte gaardfæster Laurs Jørgen Olesen paa Hjernøe, at hans kone Mette Marie Hansdatter ved døden er afgaaet den 17 dennes, og har efterladt sig følgende i ægteskab med enkemanden avlede børn, nemlig:
En søn Ole Laursen 13 aar
En do Hans – 11 aar
En do Søren Laurs Laursen 6 aar
En datter Kiersten Laursdatter 9 aar

Skiftet beror til 30te dagen. Petersen.

1844 den 16 April indfandt forvalter Petersen, som committeret skifteforvalter paa Jensgaards gods, sig med vidner og vurderingsmænd, sognefoged Niels Jensen og gaardmand Rasmus Jensen, begge af Hjernøe i stervboet efter gaardfæster Laurs Jørgen Olesens kone Mette Marie Hansdatter paa Hjernøe, som den 17 f.m. ved døden er afgaaet, for at registrere og vurdere boets ejendele til paafølgende skifte og deling imellem enkemanden og den afdødes i ægteskab med ham avlede børn, der var:
En søn Ole Laursen 13 aar
En søn Hans – 11 aar
En søn Søren Laurs Laursen 6 aar
Dattere Kiersten Laursdatter 9 aar.

Enken var tilstede, og som værge for børnene var mødt deres morbroder gaardfæster Niels Hansen paa Hjernøe. Vurderingsmændene blev paalagte at holde deres forretning saaledes at de kan bekræfte den med Eed. I vedkommendes overværelse blev forretningen derefter fremmet som følger:

I den øverste Stue:
1 lang fyrbord 3mk
4 træestole 4mk
1 Natstoel 3mk
1 rødmalet fyr dragkiste 5 Rd
Derudi:
10 sæt hovedtøi 2 Rd 3mk
1 grøn hvergarns kjole 2 Rd
1 sort do do 1 Rd 4mk
1 sort do skjørt 4mk
1 rød og sortstribet do kjole 1 Rd 4mk
1 rødstribet do do 1 Rd 4mk
1 blaae vadmels frakke 2 Rd
1 gultavlet silkekjole 3mk
1 blaae sirtges underskjørt 2mk
1 rødstribet hvergarns kjole 1 Rd 2mk
1 do do do 1 Rd 2mk
1 blaaestr. do underskjørt 4mk
1 grøn do do 2mk
6 blaargarns særker 2 Rd
3 do do 1 Rd
4 blaaetavlet forklæder 1 Rd
2 par hørgarns lagner 2 Rd
5 hørgarns halsklæder 3mk
1 blaaemalet fyrlaagkiste 1 Rd 2mk
Deri:
1 grøn ternet hvergarns kjole 2mk
3 par sorte uldstrømper 3mk
6 par blaargarns lagner 3 Rd
80 alen blaarlærred 13 Rd 2mk
1 blaaetavlet omhæng 1 Rd 2mk
1 rød og grøn stribet olmerdugs dyne 5 Rd
1 blaae og rød do 2 Rd 3mk
1 do do underdyne 2 Rd
1 grøn og rød do 2 Rd 3mk
1 do do 2 Rd 3mk
4 blaaetavlet hovedpuder 1 Rd
4 grønstribet do 4mk
1 blaargarnslagen 2mk

I daglig stuen:
1 lang fyrbord 2mk
1 rødmalet slagbænk 4mk
2 løse bænke 1mk
1 24 timers stueuhr med foutteral 4 Rd
1 blaaemalet fyrmadskab 1 Rd
3 træestole 2mk
2 speile 3mk
12 hvide porcelains tallerkner 3mk
12 porcell. Spølskaaler 3mk
3 sorte flasker 1mk
2 mesing lysestager 3mk
1 mesing strygejern 3mk
1 do morter 2 Rd
2 skilderier 4sk
2 jerngryder 1 Rd
1 Ildklemme og skuffel 8sk
1 skorstensvinde 12sk
1 saltskrin 4sk
2 blik rivejerin 4sk
I et fast sængested:
1 sort og grønstribet overdyne 1 Rd 3mk
1 rød og grønstribet underdyne 2 Rd
1 sortstribet do 4mk
3 hovedpuder 2mk
1 par blaargarns lagner 3mk

I den yderste stue:
1 lang fyrbord 3mk
2 malkspande 12sk
1 vandspand 8sk
1 kærne 2mk
2 truge 1mk
1 gl træstoel 4sk
4 leerfade 1mk
3 kauser 12sk
6 hvide porcellains tallerkner 1mk 8sk
6 steentallerkner 12sk
1 hylde 4sk

I et fast sengested:
1 blaaetavlet overdyne 1 Rd
1 blaastribet underdyne 3mk
1 do do 2mk
2 hovedpuder 2mk
1 par blaargarns lagner 2mk

I et do sengested:
1 blaaestribet overdyne 1rd
1 blaatavlet underdyne 3mk
1 do do 2mk
2 hovedpuder 1mk 8sk
1 par blaargarns lagner 2mk

I mælkekameret:
1 øltønde 2mk
1 malm æbleskivepande 4mk

I bryggerset:
1 kaaber gruekeddel 5 Rd
1 messing haandkjedel 2 Rd
3 smaa kar 3mk
1 gl rok og 1 haspetræ 1mk 8sk
3 gl kornsolde 1mk
1 gl kar 8sk
6 kornsække 1 Rd
1 lille haandsauge 12sk
1 par træesko 8sk

I Koestalden
1 sorthjelmet koe, 8 aar 15 Rd
1 sortstjernet do 14 aar 13 –
1 sortbroget do 6 aar 15 –
1 do do 10 aar 10 –
1 sorthjælmet do 10 aar 13 –
1 blaaebroget do 4 aar 11 –
1 sortbroget qvie 9 –
1 sort kalv 4 –
1 sortbroget do 3 –

I faarestien:
1 vædder og 9 faar 20 Rd

I hakkelsehuset:
1 Hakkelsekiste med kniv 2mk
1 hugsted? Og 1 øxe 3mk
1 hammer og 1 knibetang 1mk 8sk
1 fork 1mk
2 høeleer 1Rd
3 river 1mk

I gaarden:
1 slibesten 2mk
15 høns 2 Rd 3mk

½ part i en jolle med aarer 2 Rd
½ part i en baad med seil og aarer 4 Rd
1 hiulbør 3mk

Efter foreviste fæstebrev af 25 Aug. 1829 er enkemanden overlerveret med gaarden 5 hæste, 2 vogne, 1 jernplov og 2 jernharver, samt en aarings kalv der alt fandtes tilstede og blev forbigaaet. Af korn skjønnede de tilforordnede ikke at derfra kan blive noget til indtægt for boet naar det fornødne føde og sædekorn fraregnes, og de løbende udgifter deraf udredes. Mere løsøre forefandtes ei og ingen af de tilstædeværende vidste eiheller mere at opgive til indtægt for boet, der ialt beløber til: 224 Rd 1mk

Enkemanden anmeldte at der ingen gjæld hæfter paa boet. Da vedkommende erklærede dem tilfredse med vurderingen og vurderingsmændene bekræfter med underskrift her i protokollen at de have afholdt deres forretning efter samvittighed og bedste skjønnende saa sandt hjælpe dem gud og hans hellige ord.
I anledning af dette skifte blev vedtaget at der ingen syn holdes over gaardens bygninger med besætning og inventarium, der ansees ufornødent og kuns til udgivt for boet, hvorfor enkemanden forbandt sig til saa længe han besidder gaarden i fæste at holde sig sit fæstebrev, med tilhørende synsforretning i alle maader efterretteligt. Saavel enkemanden som værgen begjærede skiftet i dag sluttet og paa grund deraf blev boet opgjort til slutning, saaledes:
Indtægten er efter den i dag afholdte registrerings og vurderings forretning. 224 Rbd 1mk
Herfra gaaer dette skiftes omkostninger nemlig:
1. sallarium 2 Rbd 3mk
2. skifte actens beskrivelse 2 ark 1 Rbd 4sk
3. sammes bekræftelse 5mk
4. afgift til justitsfondet 5mk 4sk
5. 1/3 proc. Til kongens kasse 5mk
6. 20 proc. Deraf til do. 1mk
7. vidner og vurderingsmændene 1 Rbd 3mk
8. stemplet papiir til skiftebrevet no 4 af 1st klasse 2 Rbd
9 Rbd 4mk 8sk
Hvorefter boets beholdning bliver 214 Rbd 2mk 8sk
deraf er den halve deel enkemandens 107 – 1 – 4 –
af den anden halve deel som falder i arv 107 – 1 – 4 –
svares ½ procent til kongens kasse med 3 – 4 –
igien er 106 Rbd 4mk 1sk

Enkemanden erklærede at han af hans egen lod vil forøge denne sum til 140 Rd Sølv hvorhos han remierer? paa broderlod. Bemeldte 140 Rbd Sølv blev derpaa deelt imellem børnene saaledes:
1. Sønnen Ole Laursen 40 Rbd Sølv
2. – Hans – 40 – –
3. – Søren Laurs L. 40 – –
4. Dateren Kiersten Laursd. 20 – –
140 Rbd Sølv

Endvidere erklærede enkemanden at han ville tillægge Børnene følgende vare, nemlig hver af sønnerne:
2 Olmerdugsdyner af værdie 12 Rbd Sølv
2de hovedpuder 1 Rbd 2mk
2 par blaargarnslagner 2 Rbd
1 skibsklædekiste 2 Rbd
Er til hver af dem 17 Rbd 2mk Sølv

Og datteren Kiersten Laursdatter:
3 Olmerdugsdyner, af værdie 17 Rbd Sølv
4de hovedpuder 3 Rbd
2 par hørgarns og 1 par blaargarns lagner 3 Rbd
1 fyr-dragkiste 6 Rbd
1 koe 12 Rbd
1 Messing strygejern 1 Rbd 3mk
2 do lysestager 1 Rbd
1 Jern pibejern 3mk
1 sølv hovedvandsæg 4 Rbd
6 par porcellains thekopper 1 Rbd 3mk
6 porcellains tallerkner 3mk
50 Rbd Sølv
For pengearven 140 Rbd Sølv, hvilken enkemanden erklærede at ville indbetale i Jensgaards overformynderi i Juni termin 1849, blev herved saavelsom for varene givet udlæg mod 1ste prioritet i den registrerede ind og udboe og besætning vurderet til 224 Rbd 1mk og bliver in extrait heraf til sikkerhed for børnene at tinglæse paa enkemandens bekostning. Børnene underholder og opdrager enkemanden og bliver dermed fri for at svare renter af deres pengearv, eller udkomme af disse, indtil de fylde 16 aar.
Enkemanden blev dernæst efter hans begjæring overdraget boets ejendele til fri raadighed imod forpligtelse at holde skifteretten anger og kravsløs om nogen uanmeldt gjæld mod formodning skulde være til. Skifteomkostningerne og ½ procents afgiften betalte enkemanden med 10 Rbd 1mk 12sk Skiftet er saaledes sluttet og bekræftes det passerede med underskrift.
Petersen.
Laurs Jørgen Olesen m.f.p., Niels Hansen
Som vidner og vurderingsmænd, Niels Jensen, Rasmus Jensen m.f.p.

Matr No 15
1844 den 12te August blev til protokollen fremlagt et Testamente med vedhæftede kongelige allernaadigste konfirmation saaledes:
Vi Christian den ottende af guds naade, konge til Danmark, de Venders og Gothers hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, giøre vitterligt at eftersom hos os allerunderdanigst er bleven ansøgt og begjeret vor allernaadigste konfirmation paa det af afdøde Erich Sørensen af Hjernøe under Veile Amt i vort land Nørre Jylland oprettede, og hermed in orginali heftede testament, hvis ægthed er godgjort med deti udskrift vedhæftede, inden Bjerre Hatting herreds ret under 14 Marts d.aa. optagne tingsvidne og hvoraf saavelsom af bemeldte tingsvidner er indlerveret en ligelydende verificeret gjenpart, saa ville vi saafremt fornævnte Erich Sørensen sig ingen børn eller livsarvinger maatte efterlade, dette testamente i alle dets ord, klausuler og punkter, saaledes som det her findes, allernaadigst have confirmeret og stadfæstet, ligesom vi og hermed confirmerer og stadfæster samme, dog 6ti og 10de penge, samt al anden os tilkommende arvefalds rettighed i alle maader uforkrænket. Forbydende alle og enhver imod det som forskrevet staar, hindre at gjøre. Giver i vor kongelige residensstad Kjøbenhavn den 12 Juli 1844.
Under vort kongelige segl. L.S.
Efter hans kongelige majestæts allernaadigste befaling
Lange, Bentsen , L??lovn?

Konfirmation paa testamentebrevet af Erich Sørensen af Hjernøe under Veile Amt
Aldeles gratis Hiort.

No3 CRVIII 2den klasse
1844 20 Rbd Sølv.
Undertegnede egtefolk huusfæster Erich Sørensen og hustrue Mette Cathrine Andersdatter paa Hjernøe have af gjensidig kierlighed til hverandre besluttet saaledes som er hermed nedskrive vor sidste og uforanderlige vilie i følgende Testamente:
1.Da jeg Erich Sørensen er nedlagt paa mit sygeleje og venter ikke at leve skal min hustrue Mette Cathrine Andersdatter, uregistreret og uvurderet og uden skifterettens mellemkomst tiltræde vort fælles boe til retmæssig ejendom være sig i penge og alt hvad i navnlig maade henhører til vort fælles boe.
2.dersom jeg nu ved døden afgaar skal min broder Hans Sørensen i Klakring tilkomme alle mine gangklæder samt min sølvbeslagne tobakspibe. Min halvsøster Mette Marie Sørensdatter skal tilkomme 2 Rbd. Sedler, siger toe Rigsbankdaler sedler og min afdøde søster Karen Marie Sørensdatter hendes børn tilkomme 1 Rbd, siger en Rigsbankdaler sedler.
3.Alt andet vores øvrige boe og efterladenskaber skal tilhøre min hustru som retmæssig arv og eiendom imod hun bestrider min sædelige begravelse og anden gjæld. Paa tro og love anslaar vi herved vor fællesboe og kapital til 100 Rbd sedler.
4.Dette af os undertegnede egtefolk med velberaadet hu og fulde fornufts brug oprettede testamente, bekræftes med vores underskrift af stedets Notariuspoublius og fornævnte vises sin tid hans kongelige majestæts allernaadigste confirmation skjøn? Det med pedste? Attest skal til sin tid bevises at vi ikke er velsignet med livsarvinger undlade dog ikke hermed at bemærke saadant. Hjernøe den 12te februar 1844. Erich Sørensen m.f.p.

Til vitterlighed: Knud Nielsen Østrup m.f.p., Peder Knudsen m.f.p.

Da den i ovenstaaende 2den pagt nævnte Mette Marie Sørensdatter er under forsørgelse i Glud Hjernøe Sognes fattig?? Ere de hende tillagte 2de Rbd. Til mig betalte, og skal til hendes nytte vorde anvendte, tilstaaes.
Glud præstegaard 4de August 1844 M.Plesner, sognepræst.

Alt det som i nærværende testamentes 2den pagt af testator mig er tillagt, saavel gangklæder som tobakspibe har jeg egenhændigt modtaget og afgiver derfor hermed taknemlig qvittering. Desuden har jeg odtaget de min halvsøster Karen Marie Sørensdatter levende børn tillagte 2 Rbd, hvilke jeg som deres nærmeste paarørende redelig og rigtig skal lervere dem.
Hjernøe d. 8 August 1844 Hans Sørensen af Klakring m.f.p.
Til vitterlighed: Skolelærer Hansen, gaardmand Niels Søren Jensen.

No 4 CRVIII 4de klasse
1844 42 Rbd Sølv.
Jesper Peter With, virkelig justitsraad herredsfoged og skriver i Bjerre Hatting herreders. Gjøre vitterligt at Mandagen den 4 Marts 1844 formiddag kl 10 blev Bjerre Hatting herreders ret sat paa Bjerre Tingsted og betjent af den ordinaire dommer og skriver justitsraad With i overværelse af stokkemænndene Rasmus Pedersen, Søren Eskesen, Laurs Jørgensen og Enevold Andersen. Efter begjering af enken Mette Kathrine Andersdatter paa Hjernøe mødte gaardmand Knud Nielsen og huusmand Peder Knudsen begge af Østrup og fremlagde et af Mette Kathrine Andersdatters afdøde mand Erich Sørensen oprettet testamente, hvilket de mødende have underskrevet til vitterlighed dateret 12 februar 1844, og tilbøde redeligen at bekræfte testamentets ægthed, samt bemærkede at Erich Sørensen døde den 15 Februar d.aa.. Testamentet blev nu lydeligen oplæst for vidnerne, hvorefter de forklarede at dette testamente der er skreven af skolelæren paa Hjernøe, blev lydeligen oplæst for Erich Sørensen der i forvejen selv havde dikteret hvorledes hans formue skulde deles, hvorefter han med ført pen underskrev testamentet. Vidnerne forsikrede at Erich Sørensen paa den tid dette skete var ved fornuftens fulde brug, hvilken forklaring de derefter ratifabrerede? Og bekræftede med lovens eed. Remitteret? With.

Saaledes udtales dette tingsvidne in forma beskreven. Til stadfæstelse under min haand og embedssegl. P.With.

Er en Rigsbankdaler og Tredstinstyve skilling Sølv.

Fremlagt til Jensgaards Skifteprotokol og deri indført den 12te August 1844. Petersen.

I henhold hertil tiltræder enken Mette Cathrine Andersdatter hendes og afdøde mand Erich Sørensens fælles boe uden skifte, da hun imod tilstaaelse paa testamentet har indlerveret og betalt de deri omtalte extracter og penge til hendes mands broder Hans Sørensen i Klakring og hans halvsøster Mette Marie Sørtensdatter, samt til hans afdøde halvsøster Karen Marie Sørensdatters 2de børn.
Enken angav under eeds tilbud, at arvebeløbet efter ? hendes afdøde mand i det hele ei kan udgjøre 100 Rbd, der bliver altsaa ingen ½ procent afgift til kongens kasse at erlægge. Testamentet blev tilbagelerveret. Petersen.
Mette cathrine Andersdatter m.f.p.
Som Laugsværge J.N.Andersen

JØRGEN RASMUSSEN


1845 den 20de Jannuar anmeldte gaardfæster Rasmus Jensen paa Hjernøe at hans søn Jørgen Rasmusen, 16 aar gl. i gaar ved døden er afgaaet, uden at efterlade sig noget til arv for forældrene, der begge leve. Intet skifte. Petersen.

RASMUS


1845 den 13 Marts lod gaardfæster Jens Sørensen paa Hjernøe anmelde, at hans søn Rasmus, født og døbt den 8 dennes, ved døden er afgaaet samme dag uden efterladenskaber, forældrene leve. Intet skifte. Petersen.

RASMINE MARIE RASMUSDATTER


1846 den 10de februar anmeldte gaardfæster Rasmus Madsen paa Hjernøe at hans datter Rasmine Marie Rasmusdatter, født den 24 Juni 1845, er død den 4de dennes, uden efterladenskaber. Forældrene leve. Intet skifte. Petersen.

(Matr No 5) NIELS RASMUSSEN


1846 den 14 februar lod Mette Marie Jensdatter anmelde at hendes mand gaardfæster Niels Rasmusen paa Hjernøe i dag ved døden er afgaaet og har efterladt sig følgende i ægteskab med hende avlede børn, nemlig en søn Rasmus, 10 aar gl., en do Jens Jørgen 5 aar gl., en do Niels 2 aar gl., en datter Maren 17 aar gl., en do Ane Cathrine 14 aar gl., en do Ane Magrethe 12 aar gl.. Enken agter at ansøge amtets tilladelse til at hensidde i uskiftet boe. Petersen.

1846 den 17 Marts blev til protokollen fremlagt amtets tilladelse af 10de dennes, for enken Mette Marie Jensdatter til at hensidde i uskiftet boe, efter hendes afdøde mand gaardfæster Niels Rasmusen paa Hjernøe, saaledes lydende:

I et til amtet indgivet andragende har enken efter afdøde gaardfæster Niels Rasmusen paa Hjernøe, Mette Marie Jensdatter anholdt om tilladelse til at hensidde i uskiftet boe med hendes i ægteskab med den afdøde, sammenavlede umyndige børn. I den anledning meddeles hr Forvalteren herved tjenstlig tilladelse. Efterretning og videre bekjendtgjørelse af den ansøgte tilladelse, hermed meddeles.
Veile amtscontoir d. 10 Marts 1846. Hoppe.

Til forvalter Petersen.
Ifølge denne tilladelse forbliver enken Mette Marie Jensdatter indtil videre hensiddende i uskiftet boe. Skifteforvalteren beregnede sig i recognition og skrivesallarium efter § 96 hvortil regl. Af 22 Marts 1814, 3 Rbd 2mk, og til Justitsfondet 20 proc. deraf, ialt 4 Rbd. Skriver Fire rigsbankdaler, som af enken blev betalt. Tilladelsen blev med paategning om fremlæggelse og de beregnede gebyrer, tilbageleveret enken. Petersen.

(Matr No 11) KIERSTEN LAURSDATTER


1847 den 16 August anmeldte gaardfæster Laurs Jørgen Olesen paa Hjernøe at hans datter Kiersten Laursdatter i gaar ved døden er afgaaet, og at han i forening med hendes 3de brødre Ole Laursen 17 aar gl., Hans Laursen 15 aar gl., og Søren Laurs Laursen 10 aar gl., ere hendes eneste arvinger. Skifte foretages, da den afdøde har sin mødrende arv indestaaende i Jensgaards overformynderi. Petersen.
Laurs Jørgen Olesen, m.f.p.

Det bemærkes, at ved anmeldelsen af ovennævnte Kiersten Laursdattters dødsfald, blev forglemt at anføre, at den afdøde endvidere har en halvsøster Mette Marie Laursdatter, 20 aar gl. Petersen.

PETRA CATHRINE PEDERSDATTER
1847 den 25 August lod gaardfæster Peder Peter Madsen paa Hjernøe anmelde, at hans datter Petra Cathrine Pedersdatter, 17 aar gl., i gaar ved døden er afgaaet uden at efterlade sig noget. Intet skifte. Petersen.

KIERSTEN LAURSDATTER


1847 den 16de december blev i stedet no 243 i Horsens af forvalter Petersen som comitteret skifteforvalter paa Jensgaards gods, i overværelse af undertegnede vidner, foretaget skifte med hensyn til den arv: 20 Rbd og vare til værdi 50 Rbd., som pigen Kiersten Laursdatter paa Hjernøe, der ved døden er afgaaet, var tilfalden ved skifte efter moderen Mette Marie Hansdatter paa Hjernøe, sluttet 16 April 1844, for uden en gave af 10 Rbd. Som faderen Laurs Jørgen Olesen senere ved skrivelse af 22 Maii 1845 havde indsendt.
Dernæst var mødt faderen gaardfæster Laurs Jørgen Olesen paa Hjernøe som opgav den afdødes sødskende at være:
En halvbroder Ole Laursen 17 aar gl.
En do Hans 15 aar gl.
En do Søren Laurs 10 aar gl.
En Halvsøster Mette Marie 2 aar gl.
Som værge for de 3de førstnævnte mødte deres morbroder gaardmand Niels Hansen paa Hjernøe, og for den sidstnævnte hendes plejefader gaardmand Steffen Hansen, Hjernøe. De mødte erklærede at den den afdøde intet videre har efterladt sig, end bemt. Arv og gave, thi hendes gangklæder vare ikke at regne til nogen værdi, og da faderen var reserveret renten af arven indtil den afdøde, der kun var 12 aar gl. fyldte sit 16de aar, saa kan ingen rente deraf beregnes boet til indtægt. Faderen fordrede ingen godtgjørelse for beskytningen af den afdødes begravelse. Skiftet blev derefter fremmet som følger:
Fra den ovenmeldte arv og gave samt varene der tilsammen udgjøre 80 Rbd. Fragaaer dette skiftes omkostninger nemlig:
Sallarium 1 Rbd
Skifte actens beskr. 1 ark 3mk 2sk
Sammes bekræftelse 5mk
Afgift til Justitsfondet 2mk 13sk
1/3 proc. til kongens kasse 2mk
20% heraf til samme 6sk
Vidnerne 3mk
Stemplet papir til skifte- acten 1 kl No 2 4mk
4 Rbd 2mk 5sk

Igjen i beholdning 75 Rbd 3mk 10sk
Deraf tilkommer faderen halvdelen med 37 – 4 – 13 –
Hvorfor der blev givet ham godtgjørelse ved udlæg i den afdødes hos ham indestaaende vare med paategning paa skifteudlæget.
Igien til deling 37 Rbd 4mk 13sk , faderen erklærede at ville af sin lod tillægge 2 Rbd 1mk 2sk, saa at børnene i alt kan faa til deling 40 Rbd. Disse 40 Rbd deles imellem den afdødes sødskende saaledes:
Halvbroderen Ole Laursen 10 Rbd
Do Hans 10 Rbd
Do Søren Laurs 10 Rbd
Halvsøsteren Mette Marie 10 Rbd.
40 Rbd

Den afdødes foromtalte Arv og gave til beløb 30 Rbd indestaaer tilligemed flere umyndiges midler hos gaardmand Niels Laursen i Gantrup, efter panteobligation af 24 Juni 1845, og da hendes 3de brødre tillige har deres mødrende arv, nemlig 40 Rbd til hver indestaaende i benevnt. Obligation, blev disse hos de efter den afdøde under dette skifte, tilfaldne arv til beløb 30 Rbd, givet udlæg i obligationen, saaledes:
Ole Laursen 10 Rbd
Hans 10 Rbd
Søren Laurs 10 Rbd
30 Rbd

hvorom obligationen blev givet paategning. Da halvsøsteren Mette Marie ikke forhen er tilfalden arv, og da hende under dette skifte tillagte 10 Rbd ikke er af den størrelse, at de kan inddrages under overformynderiet, saa bliver benvt. 10 Rbd, der betroes faderen indtil videre, at anvende til hendes fornødenhed under værgens tilsyn. Skifte omkostningerne betalte Laurs Jørgen Olesen med 4 Rbd 2mk 6sk.
Dette skifte hvorunder ingen havde videre at erindre, blev saaledes sluttet. Petersen
Laurs Jørgen Olesen m.f.p. Niels Hansen, Steffen Hansen
Til vitterlighed: P.Hansen, Niels Erichsen

SØREN NIELSEN


1848 den 25 August lod huusfæster Niels Sørensen paa Hjernøe anmelde, at hans søn Søren Nielsen, 11 aar gl. var død den 20de dennes, uden at efterlade sig noget. Intet skifte Petersen

NIELS JENSEN


1849 den 1 Marts lod gaardfæster Jens Sørensen paa Hjernøe anmelde, at hans søn Niels Jensen, 1 dag gammel er død den 27de f.m., uden efterladenskaber. Intet skifte. Petersen.

(Matr No 18) ELSE SOPHIE JENSDATTER


1849 den 18de Maii blev anmeldt at huusfæster Niels Christian Jensens kone Else Sophie Jensdatter paa Hjernøe ved døden er afgaaet den 16 dennes. Enkemanden hensidder efter begjæring med deres fælles børn i uskiftet boe indtil videre, i henhold til § 18 i Fo. Af 21de Maii 1845. Det passerede bekræftes med underskrift. Petersen.

(Matr No 11) HANS LAURSEN


1849 den 8de Juli anmeldte gaardfæster Laurs Jørgen Olesen paa Hjernøe at hans Søn Hans Laursen er død den 12 dennes, og at han i forening med den afdødes 2de brødre Ole Laursen og Søren Laurs Laursen, ere hans eneste arvinger. Skifte foretages, da den afdøde har en arv indestaaende i Jensgaards overformynderi. Petersen.

PEDER RASMUSSEN 1849 den 8de Julii lod gaardfæster Rasmus Madsen paa Hjernøe anmelde at hans søn Peder Rasmusen fød 20de februar d.aa., er død den 8de Juli næstefter, uden at efterlade sig noget, forældrene lever. Intet skifte. Petersen.

HANS LAURSEN


1849 den 13de December blev i stedet No 249 i Horsens af forvalter Pedersen som comitteret skifteforvalter paa Jensgaards gods, i overværelse af undertegnede vidner, foretaget skifte med hensyn til den arv, 50 Rbd og vare til værdi 17 Rbd 2mk, som drengen Hans Laursen paa Hjernøe der ved døden er afgaaet, var tilfalden ved skifte efter Moderen Mette Marie Hansdatter paa Hjernøe, sluttet 16de April 1844 og ved do efter søsteren Kiersten Laursdatter sammesteds, sluttet 16 Dec. 1847. derved var mødt faderen gaardfæster Laurs Jørgen Olesen paa hjernøe, som opgav den afdødes sødskende at være:
broderen Ole Laursen 19 aar gl. og broderen Søren Laurs Laursen 12 aar gl.
Den mindreaarige Ole Laursen var tilstede, tilligemed ? gaardmand Niels Hansen paa Hjernøe, hvilket sidste tillige gav møde som værge for den umyndige. De mødte erklærede, at den afdøde intet videre har efterladt sig end bemt. Arv 50 Rbd og vare til værdi 17 Rbd 2mk, hvortil kommer ½ aars rente af arven til denne termin 1 Rbd
I alt 68 Rbd 2mk
Thi hans gangklæder vare ikke at regne til nogen værdi. Faderen fordrede ingen godtgjørelse for beskytningen af den afdødes begravelse. Skiftet blev derefter fremmet som følger.
Fra de ovenmeldte arve med renter, samt varene der tilsammen udgjør 68 Rbd 2mk
Gaar dette skiftes omkostninger som ere:
Sallarium 1 Rbd
Sammes bekræftelse 3mk 2sk
Afgift til Justitsfondet 2 mk 13sk
1/3% til kongens kasse 2mk
20% deraf til do 6sk
Vidnerne 3mk
Stempl. Papir til skifte- brevet No 2 af 1st klasse 4 mk 4 Rbd 2mk 5sk
Igien i beholdning 63 Rbd 3mk 10sk
Deraf tilkommer faderen
Laurs Jørgen Olesen den halve med 31 Rbd 5mk 13sk
Igien til deling er 31 Rbd 5mk 13sk

Faderen erklærede at ville af sin lod tillægge 18 Rbd 2sk, saa at børnene i alt kan faa til deling 50 Rbd. Disse 50 Rbd deles imellem den afdødes sødskende saaledes:
Broderen Ole Laursen 25 Rbd
Do Søren Laurs Laursen 25 –
Den afdødes foranmeldte arv til beløb 50 Rbd. Indstaaer tillige med flere umyndiges midler hos gaardmand Niels Laursen i Gantrup, efter panteobligation af 24 Junii 1845, og blev hans sødskende for deres under dette skifte tilfalden arv, til beløb 50 Rbd, givet udlæg i obligationen saaledes
Til Ole Laursen 25 Rbd
Til Søren Laurs Laursen 25 Rbd 50 Rbd
Hvorom obligationerne blev givet paategning. Faderen blev for det ham tillagte givet godtgjørelse ved udlæg i den afdøde hos ham indestaaende vare, ved paategning paa skifteudlægget.
Skifteomkostningerne betalte Laurs Jørgen Olesen med 4 Rbd 2mk 6sk.
Dette skifte er saaledes sluttet, og bekræftes det passerede med underskrift.
Laurs Jørgen Olesen m.f.p., Ole Laursen, Niels Hansen
Som vidner: Peder Laursen, Lundum og Christen Jensen Hjernøe m.f.p.

JENS JENSEN 1850 den 29 Juli lod gaardfæster Jens Sørensen paa Hjernøe anmelde ved gaardfæster Peder Peter Madsen ibidem. At hans søn Jens Jensen ½ aar gammel i dag ved døden er afgaaet uden at efterladenskaber, forældrene lever. Intet skifte. Petersen. Peder Peter Madsen.

(Matr No 18) ELSE SOPHIE JENSDATTER


1850 den 19de septembr. Blev i stedet No 243 i Horsens i Horsens af forvalter Petersen, som comitteret skifteforvalter paa Jensgaards gods, foretaget skifte efter husfæster Niels Christian Jensens afdøde kone Else Sophie Jensdatter paa Hjernøe, under fornævnte gods, i overværelse af vidnerne gaardmændene Rasmus Jensen og Jens Sørensen sammesteds, til deling af boet imellem enkemanden Niels Chr. Jensen, og den afdødes i ægteskab med ham avlede børn, der blev opgivet at være:
En søn Jens Christian Nielsen 15 aar, og en datter Inger Marie Nielsdatter 22 aar, ugift.
Det bemærkes af enkemanden har hensiddet i uskiftet boe, ifølge fr. af 21 maii 1845 § 18 og at det er efter hans egen begjæring skifte nu foretages, paa grund af nyt ægteskabs indgaaelse.
Enkemanden Niels Christian Jensen var mødt og som formynder for børnene deres morbroder sognefoged Niels Søren Jensen paa Hjernøe. Forretningen blev derefter fremmet som følger:

Enkemanden angav paa tro og love, at alt hvad boet ejer bestaaer af dets ind og udboe og besætning, ansat til værdie 86 Rbd 5mk, hvilken ansættelse værgen saavelsom vidnerne fandt at være passende, og hvorimod skifteforvalteren eiheller kunde have noget at erindre. Derhos anmeldte enkemanden at være bortskyldig for den afdødes begravelse 10 Rbd., hvilken gjæld formynderen erklærede for rigtig. Enkemanden erklærede, at han ikke forlanger syn afholdt over husets bygninger, men er villig til at paatage sig ansvaret for mulig brystfæld, herimod havde skifteforvalteren paa godsejerens vegne intet ar indvende. Dernæst begjærede boets vedkommende skiftet idag sluttet.
Boet blev derpaa opgjort til slutning saaledes:
Indtægten beløber som foranført 86 Rbd 5mk
Udgiften derimod den anmeldte gjæld 10 Rbd
Foruden dette skiftes omkostninger som ere:
Sallarium 1 Rbd
Beskrivelse 1 ark 3mk 2sk
Sammes bekræftelse 5mk
Afgift til justitsfondet 2mk 13sk
1/3% til kongens kasse 2mk
20% deraf til do 6sk
Vidnerne 1 Rbd
Stemplet papiir til skifte-
Brevt No2 af 1st klasse 4mk 4Rbd 5mk 5sk

Hvorefter Boets beholdning bliver 71 Rbd 5mk 5sk
Deraf er den halve deel enkemandens boeslod 35 Rbd 5mk 13sk
Hvoraf enkemanden fordrede en broderlod efter foranordning af 2 Maii 1845 §15
8 Rbd 5mk 15sk, igen til deling 26 Rbd 5mk 13sk, som deles imellem børnene saaledes:
Sønnen Jens Christian Nielsen 17 Rbd 5mk 14sk
Datteren Inger Marie Nielsdatter 8 Rbd 5mk 15sk 26 Rbd 5mk 13sk

Disse arve der betroes enkemanden indtil videre bliver under værgens tilsyn at anvende til børnenes fornødenheder. Enkemanden blev derpaa efter hans begjæring overdraget boets ejendele til sin raadighed med forpligtelse at holde sig hans fæstebrev med tilhørende synsforretning efterrettelig, at tilsvare de anførte arve og saavel den anmeldte som hvad uanmeldt gjæld der mod formodning kunde opstaa paa boet, og i enhver henseende holde skifteretten anger og kravsløs. Skifteomkostnigerne betalte enkemanden i dag med 4 Rbd 5mk 6sk, hvoraf vidnerne blev betalt 1 Rbd. Skiftet er saaledes sluttet og bekræftes det passerede med underskrift.
Petersen.
Niels Christian Jensen, Niels Søren Jensen
Som vidner: Rasmus Jensen, Jens Sørensen