Fæstebreve

Diverse Fæstebreve 1779-1883


Oluf Lauritsen 1779 – 11

Rasmus Jensen 1817 – 9

Peder Sørensen 1823 – 15

Jørgen Nielsen 1823 – 8

Jens Poulsen 1824 – 16

Søren C.Nielsen 1827 – 3

Jens Nielsen 1827 – 10

Søren Jensen 1828 – 17

Niels Chr. Jensen 1828 – 18

Niels Jensen 1828 – 13

Rasmus Sørensen 1828 – 8

Laurs Jørgen Olesen 1829 – 11

Hans Greisen 1829 – 17

Niels Hansen 1830 – 2

Niels Rasmussen 1830 – 20

Niels Sørensen 1832 – 20

Niels Rasmussen 1832 – 5

Rasmus Madsen 1833 – 6

Rasmus Rasmussen 1833 – 16

Hans Sørensen 1840 – 22

Erik Sørensen 1843 – 15

Chresten Jensen 1845 – 15

Peder P.Madsen 1845 – 7

Anders Sørensen 1845 – 1

Peder Clausen 1846 – 21

Jørgen Jørgensen 1850 – 4

Hans Stephansen 1851 – 12

Jens Jørgensen 1851 – 3

Jens Jø.Høegh 1852 – 19

Ole Jensen 1858 – 14

Jens Sørensen 1860 – 17

Hans Sørensen 1866 – 16

Søren Laursen 1866 – 2

Peder Christensen 1868 – 18

Niels Hansen 1876 – 15

Ole Hansen 1877 – 11

Mads Andersen 1881 – 1

Steffen Pedersen 1883 – 22

 

FÆSTEBREV 1779 Oluf Lauritsøn Matr nr 11


Jeg underskrefen Hans Glud Hans kongelige Mayestæts Constitorialråd Samt Sognepræst for Glud-Hjarnø Menigheder. Vitterliggjør at jeg har stæd og fæst, ligesom jeg herved stæder og fæster Oluf Lauritsøn fra Hjarnø Land, med halve part, af hans Faders, Laurits Olufsøn påboende Gaard sammesteds. Hvilken halve part der bestaar af Hartkorn 2 Td. 4 Skp. 2 Fjd., hans Fader med god Villie og i Mindelighed, har afstået til ham sin ældste Søn, hvis hjælp og tjeneste han haart behøver til Gårdens drift og hans vedbliven ved Gården formedelst et tilfælde i sine Ben som tilsloges ham for flere Aar siden, da han næsten et helt Aar måtte ligge udi Sengen i stor pine uden at kunne gå på Benene, hvilket han endnu undertiden har noget mindelse af.. Den foreskrefne halve gård med alt sit rette Tilhørende baade i mark og i Byen, bemeldte Oluf Lauritsøn sin livstid må nyde, bruge og beholde i Fæste, på følgende Conditioner og Vilkår, at han svarer og betaler i rette Tider alle Kongelige Contributioner og skatter som enten ere eller herefter allernådigst paabuden vorder. Saa har han og Aarligen til hver Martini Dag at betale i Landgilde af 1 Td. Hartkorn, 2 Rigsdaler, det er 5 Rigsdaler 12 Skilling. Ligeledes er han paa hans Livstid af samme Hartkorn acorderet Konge Korn Tiende, som mig tilhører, at svare 3 Mark af hver Td. Hartkorn, ere 1 Rigsdaler 1 Mark 11 Skilling, ialt af bemeldte Hartkorn som Landgilde og Kongens Korn Tiende, 6 Rigsdaler 2 Mark 7 Skilleng, skriver Seks Rigsdaler Tou Mark og Syv Skilling. Smaa Redseler af Lam og Grise, som hidtil ere mig som Husbonde, givet af Stædet, hvilke Ting han herefter skal være fri for at svare. Gaardens bygninger og Besætning, holder han tillige med sin Fader i forsvarlig stand og Tid efter anden, som en Fæster er pligtig, forbedrer. Aflingen dyrker han tilbørligt, da han ejheller til nogen bortlejer, afhænder, upligter eller forsømmelig lader frakomme Ager, Eng eller noget som Stædet tilhører. Iøvrigt har han, som en Fæste Bonde tilkommer, at rette sig efter Hans Kongelige Mayestæts Allernaadigste Lov og Forordninger. Og være mig og de på mine Vegne udskikkede, hørig og lydig i hvad lovligt ham Befales, alt under dette Fæstebrefs Forbrydelse og anden Lovs Straf. Den Acord, som han med sine Forældre, om den halve Gaards Afstaaelse, har indgaaet, har han uryggeligen at efterleve, uden at jeg dermed bliver besværet. Indfæstningen har han betalt mig med 20 Rigsdaler. Og derhos er ham lovet den anden halve part af Gaardens i Fæste, naar hans Forældre vil den godvilligt afstaa, imod 20 Rigsdalers Erlæggelse til Indfæstning af samme.Glud Præstegaard den 8 Juni 1779

Til Bekræftelse under min Haand og Zignet. Hans Glud.

 

Fæstebrev 1817 Rasmus Jensen matr.9


Poul Glud til Jensgaard, Landevæsens og Forligs Commisar Gøre vitterligt at jeg haver stedt og fæst ligesom jeg herved steder og fæster velagte Rasmus Jensen Hiernøe den mig paa Hjernøe land tilhørende gaard som fæsteren Jens Rasmussen haft i fæste hvormed og begge hans forældre nu er fradød. Hvilken gaard der staar for hartkorn ager og eng nye landmaalings Matrikul 4td. 7skp. med alle dens tilligende i Mark og Bye bemeldte Rasmus Jensen sin livstid i fæste nyde bruge og beholde maa paa vilkaar:

1. Til rette forfaldstider svarer og betaler han deraf herpaa gaarden alle kongelige skatter og paabudne, ordinaire og extraordinaire, de som nu er eller herefter allernaadigst vorde paabudne, betaler den aarlige brand Afgift af gaardens assurerede bygninger, samt udreder alle andre offentlige byrder som af gaarden og dens hartkorn udredes bør.

2. Ved hvert aars Mortensdag betales han aarlig den accorderede landgilde med 16 rdl. siger seksten rigsbankdaler sølvmønter?, samt lige med andre landets beboere giør befordring med baad naar og hvor han tilsiges.

3. Sin avling dyrker han forsvarlig og intet af ager og eng bortlejer upligtig bruger ? forsømmelig lader gaarden frakomme, ikke sælger høe eller straae fra gaarden hvorved gjødskningen formindskes, men gaardens jorder giøder han forsvarlig.

4. Gaardens bygninger med dets besætning og inventarium som med lovbefalet syn ham overleveret, holder han stedse i god og forsuarlig, og afleverer samme ved fratrædelse i ligegod stand tilligemed det udfodrede æde og sædekorn som han in natura har modtaget.

5. Han indtager ingen indsiddere, retter sig for øvrigt efter hans kongelige majestæts allernaadigste lov og forordninger og er mig som hans hosbonde, og de paa mine vegne udskikkede, hørig og lydig og udi alt opfører sig som en redelig og ærekiær fæster, alt under fæstets fortabelse. Udi indfæste er mig betalt 300 Rbd Til bekræftelse under min haand og segl. Jensgaard 29 September 1817 Poul Glud

Efter anmeldelse af 2 dennes er den befalede procent afgivt af dette fæstebrev betalt med 9Rd 14mk 11sk, for hvilke hermed meddeles qvittering.Vejle Amtstue den 30 October 1817 Worsaae

 

Fæstebrev 1823 Peder Sørensen Matr.15


Poul Glud til Jensgaard Landvæsens og forligscommisair, gjør vitterlig at jeg haver stæd og fæst ligesom jeg og hermed stæder og fæster velagte Peder Sørensen Hiernøe den mig paa Hiernøe land tilhørende huus som hans svigerfader Anders Jensen sidst i fæste havde og nu til ham formedelst alderdom godvilligt have afstaaet, hvilket der staar for hartkorn ager og eng, nye landmaalings Matricul er 4 skp. 3fdk 2alb. dets tilliggende maa bemeldte Peder Sørensen paa livstid i fæste nyde, bruge og beholde paa vilkaar:

1. At han deraf til rette forfaldstider her paa gaarden erlægger og betaler alle kongelige skatter og kontributioner de ordinaire og extraordinaire de som nu ere eller herefter allenaadigst vorde paabudne, tilligemed de aarlige brandafgifert af huusets bygninger, samt udreder alle andre byrder, tyngdersom af huuset og dets hartkorn udredes bør. Til hvert aars Mortensdag betaler han saalænge han haver aftægt, aarlige 4 Rd Sølv, siger Fire rigsbankdaler sølv i landgilde, men naar hans svigerforældre er bortdøde og aftægten til dem ophører da 5Rdl. 3mk Sølv. siger Fem rigsbankdaler Tre mark sølv. Endelig saa forretter han og lige med andre huusmænd paa landet naar han derom tilsiges befordring med baad.. Huusets bygninger med hvad videre ham ved lovbefalet syn ham overleveres, holder han altid i god og forsvarlig stand og afleverer samme tilbage, tilligemed det modtagne Æde og Sæde korn, in natura, i lige god stand Huusets jorder gjøder og dyrker han forsvarligt, og intet af ager og eng eller noget af gaardens tilliggende bortlejer, upligtig bruger, bortlejer eller forsømmelig lader frakomme , ikke sælger høe eller straae fra gaarden, gødskningen til formindskelse. Han opfylder den med hans svigerfader ingangen opholdscontract, indtager ingen indsiddere. Er mig som hans hosbonde og de paa mine vegne udskikkede hørig og lydig. For øvrigt retter han sig efter hans Kongl. Majestæts allernaadigst lov og forordninger, og udi alt opfører sig som en redelig og ærekjær fæster, alt under fæstets forbrydelse.

Udi indfæste er mig betalt 50 Rdl.

Til stedfæstelse under min haand og segl. Jensgaard den 12te November 1823 Poul Glud.

Læst den 1 December 1823 og tilført fæsteprotokollen fol.82

 

Fæstebrev 1823 Jørgen Nielsen Matr.8


Poul Glud til Jensgaard Landvæsens og forligscommisair, gjør hermed vitterlig at jeg haver stæd og fæst ligesom jeg og hermed stæder og fæster velagte Jørgen Nielsen Hiernøe den mig paa Hiernøe land tilhørende gaard som Rasmus Sørensen sidst i fæste havde og nu til ham ved godvillig foreening haver afstaaet, hvilken gaard der efter nye landmaalings matricul staar ført til contribuabel hartkorn ager og eng 4 td. 7 skp., med alle dens tilligender i mark og bye, benævnte Jørgen Nielsen, sin livstid i fæste nyde, bruge og beholde mend paa vilkaar:

1. Til rette forfaldstider svarer og erlægger han deraf her paa gaarden alle de kongelige skatter og kontributioner de ordinaire og extraordinaire de som nu ere eller herefter allenaadigst vorde paabudne, betaler den aarlige brandafgift af gaardens assurerede bygninger, samt udreder alle andre offentlige byrder og tyngder som af gaarden og dens hartkorn udredes bør.

2. Til hvert aars Mortensdag betaler han den accorderede aarlige landgilde med 10 Rd Sølv, siger Ti rigsbankdaler sølv, samt lige med landets gaardbeboere yder befordring med baad naar og hvorhen han tilsiges.

3. Sin avling dyrker han forsvarligt, og intet af ager og eng bortlejer, upligtig bruger, eller forsømmelig lader frakomme , ikke sælger høe eller straae holder han gaarden mend gjøder gaardens jorder forsvarligt.

4. Gaardens bygninger med dens besætning og inventarium som ved lovbefalet syn ham overleveres, holder han altid i god og forsvarlig stand og ved fratrædelse afleverer samme igjen i lige stand, tilligemed det udfordrende Æde og Sæde korn, in natura som han har modtaget.

5. Opfylder den med Rasmus Sørensen ingangen opholds contract, indtager ikke indsiddere, retter sig øvrigt efter hans Kongl. Majestæts allernaadigst lov og forordninger, er mig som hans hosbonde og de paa mine vegne udskikkede hørig og lydig, og udi alt opfører sig som en redelig og ærekjær fæster, alt under dette fæstes forbrydelse.

Udi indfæste er mig betalt 200 Rdl.

Til bekræftelse under min haand og segl. Jensgaard den 12te November 1823 Poul Glud.

Læst den 18de December 1823 og tilført fæsteprotokollen

 

Fæstebrev 1824 Jens Poulsen Matr.16


Poul Glud til Jensgaard Landvæsens og forligscommisair, gjør hermed vitterlig at jeg haver stæd og fæst ligesom jeg og hermed stæder og fæster velagte ungkarl Jens Poulsen Glud det mig paa Hiernøe land tilhørende huus som Jens Clemmensen sidst i fæste havde og fradøde og hans enke nu til ham har afstaaet med vilkaar som ægte hustru. Hvilket huus der staar for hartkorn ager og eng, nye landmaalings Matricul er 5skp. med alt dets tilliggende maa bemeldte Jens Poulsen sin livstid i fæste nyde, bruge og beholde maae, paa vilkaar:

1.Til rette forfaldstider svarer og erlægger han deraf her paa gaarden alle kongelige skatter og kontributioner de ordinaire og extraordinaire de som nu ere eller herefter allenaadigst vorde paabudne, samt udreder alle andre byrder afgivter som af huuset og dets hartkorn udredes skal , tilligemed den aarlige brandafgift af huusets assurerede bygninger.

2. Til hvert aars Mortensdag betaler han i aarlig landgilde 5 Rd Sølv, siger Fem rigsbankdaler sølv, og lige med andre huusmænd paa landet forretter han befordring med baad, naar han derom tilsiges.

3. Huusets bygninger med hvad videre ham ved lovbefalet syn ham overleveres, holder han altid i god og forsvarlig stand og afleverer samme igjen i lige god stand, tilligemed det Æde og Sæde korn, han, in natura, modtager. Huusets jorder gjøder og dyrker han forsvarligt, og intet af ager og eng upligtig bruger, bortlejer eller forsømmelig lader frakomme , ikke sælger høe eller straae fra stedet, hvormed gjødskningen til formindskes.

4. Skiftet efter hans formand lader han sig være efterrettelig og opfylder enkend forpligtelser deri. Han indtager ingen indsiddere uden tilladelse Er mig som hans hosbonde og de paa mine vegne udskikkede hørig og lydig, retter sig for øvrigt efter hans Kongl. Majestæts allernaadigst lov og forordninger, og udi alt opfører sig som en redelig og ærekjær fæster, alt under fæstets forbrydelse.

Udi indfæste er mig betalt 40 Rdl.

Til bekræftelse under min haand og segl. Jensgaard den 25de October 1824 Poul Glud.

Læst den 8 November 1824 og tilført fæsteprotokollen fol. 100

 

Fæstebrev 1827 Jens Nielsen Matr.10


Poul Glud til Jensgaard Landvæsens og forligscommisair, giør herved vitterlig at jeg have stæd og fæst de som jeg herved stæder og fæster velagte Jens Nielsen Hiernøe den mig paa Hiernøe land tilhørende gaard som hans fader sognefoged Niels Jensen sidst i fæst havde, og nu til sønnen godvillig har afstaaet, hvilken gaard der efter nye landmaalings matricul staar for contribuabelt hartkorn ager og eng 4td. 7skp. med alle dens tilliggende i mark og bye fornævnte Jens Nielsen Hiernøe sin livstid i fæste bruge og beholde maa paa vilkaar:

1. Til rette forfaldstid svarer og betaler han her paa gaarden alle kongelige skatter og contributioner ordinaire og extraordinaire de som nu ere eller herefter allenaadigst vorde paabudne, samt tilsvarer alle andre offentlige byrder og tyngder som af gaarden og dens hartkorn udredes saa tilsvarer han og de aarlige brandafgifter af gaardens staaende bygninger.

2. Til hvert aars Mortensdag betaler han den accorderede aarlige landgilde med 10 Rd Sølv, siger Ti rigsdaler Sølv, samt lige med de andre landets gaardbeboere giver befordring med baad naar og hvor han tilsiges.

3. Gaardens bygninger med dens besætning og inventarium, som med lovbefalet syn ham overleveret, holde han altid i god og forsvarlig stand, og ved fratrædelse af samme igien i lige stand tilligemed det udfordrende æde og sædekorn in natura som han har modtaget.

4. Gaardens tilligende jorder giøder og dyrker han forsvarlig og intet af ager og eng bortlejer eller upligtig bruger og forsømmelig lader frakomme det til gaarden værende lidet engskifte ? ? og fra den ham med mindst fliid. Han sælger ikke høe eller straaefoder fra gaarden hvormed gødskningenm formindsker og han indtager ingen indsiddere. Han opfylder den med hans fæste indgangne opholdscontract uden nogen klage. For øvrigt retter han sig efter hans Kongl. Majestæts allernaadigst lov og forordninger, er mig som hans hosbonde og et paa mine vegne udskikkede ting og lydig, og udi alt opfører sig som en redelig og ? fæster. Og under dette fæstes forbrydelse og fortabelse.Til indfæstning er mig betalt 200 rd sedler.

Til bekræftelse med min haand og segl. Jensgaard den 22 Jannuar 1827 Poul Glud.

Læst den 19 februar 1827 og tilført fæsteprotokollen

 

Fæstebrev 1827 Søren Christopher Nielsen Matr.3


Poul Glud til Jensgaard Landvæsens og forligscommisair, giør herved vitterlig at jeg have stæd og fæst ligesom jeg herved stæder og fæster velagte Søren Christopher Nielsen Hiernøe den mig paa Hiernøe land tilhørende gaard som hans svigerfader Bertel Laursen sidst i fæst havde, og nu til ham have afstaaet, hvilken gaard der efter nye landmaalings matricul staar for contribuabelt hartkorn ager og eng 4td. 7skp. med alle dens tilliggende i mark og bye, fornævnte Søren Christopher Nielsen Hiernøe sin livstid i fæste nyde, bruge og beholde maa paa vilkaar:

1. Til rette forfaldstid svarer og betaler han her paa gaarden alle kongelige skatter og contributioner ordinaire og extraordinaire de som nu ere eller herefter allenaadigst vorde paabudne, samt tilsvarer alle andre offentlige byrder og tyngder som af gaarden og dens hartkorn udredes saa tilsvarer han og de aarlige brandafgifter af gaardens staaende bygninger.

2. Til hvert aars Mortensdag betaler han den accorderede aarlige landgilde med 10 Rd Sølv, siger Ti rigsdaler Sølv, samt lige med landets andre gaardbeboere giver befordring med baad naar og hvor han tilsiges.

3. Gaardens bygninger med dens besætning og inventarium, som med lovbefalet syn ham overleveret, holde han altid i god og afleveres samme igien i lige stand tilligemed udfordrende æde og sædekorn in natura som han har modtaget.

4. Gaardens tilligende jorder giøder og dyrker han forsvarlig og intet af ager og eng bortlejer eller upligtig bruger og forsømmelig lader frakomme , han sælger ikke høe eller straaefoder fra gaarden gødskningen til formindskes. Han indtager ingen indsiddere. Han opfylder den med hans hans svigerfader med gaardens aftægt til ham indgangne opholdscontract uden nogen klage. For øvrigt retter han sig efter hans Kongl. Majestæts allernaadigst lov og forordninger, er mig som hans hosbonde og et paa mine vegne udskikkede ting hørig og lydig, og udi alt opfører sig som en redelig og ærekjær fæster. Og under dette fæstes forbrydelse og fortabelse.

Udi indfæstning er mig betalt 160 rd sedler.

Til stedfæstelse under min haand og segl.

Jensgaard den 22 Jannuar 1827 Poul Glud.

Læst den 19 februar 1827 og tilført fæsteprotokollen

 

Fæstebrev 1828 Rasmus Sørensen Matr.8


Underskrevne Poul Glud til Jensgaard Landvæsens og forligscommisair, giør herved vitterlig at jeg have stædet og fæstet ligesom jeg herved stæder og fæster velagte Rasmus Sørensen Hiernøe den mig paa Hiernøe land tilhørende gaard som Jørgen Nielsen sidst i fæst havde, og tillige med konen er fradød, hvilken gaard der efter nye landmaalings matricul er anslagen for contribuabelt hartkorn ager og eng 4td. 7skp. med alle dens tilliggende i mark og bye, bemelte Rasmus Sørensen sin livstid i fæste nyde, bruge og beholde maa med vilkaar:

1. At han deraf til rette forfaldstid her paa gaarden svarer og erlægger alle kongelige skatter og contributioner ordinaire og extraordinaire, de som nu ere eller herefter allenaadigst vorder paabudne, alt uden at nyde nogen godtgjørelse, saa betaler han de offentlige byrder.

2. Til hvert aars Mortensdag betaler han den accorderede aarlige landgilde med 10 Rd Sølv, siger Ti rigsdaler Sølv, samt lige med andre landets beboere giver befordring med baad naar og hvor han tilsiges.

3. Sin avling dyrker han forsvarligt og intet af ager og eng bortlejer eller upligtig bruger og forsømmelig lader frakomme , ikke heller høe eller straaefoder fra gaarden hvorved gødskningen formindskes men gjøder gaardens jorder forsvarligt og godt. det til gaarden hørende lidet Stenskifte? opelsker og fordes? han med ald mulig flid.

4. Gaardens bygninger med dens besætning og inventarium som ved lovbefalet syn ham overleveres, holder han altid i god og forsvarlig stand og ved fratrædelse afleverer samme igjen i lige god stand, tilligemed det udfordrende Æde og Sæde korn, han in natura har modtaget. For øvrigt retter han sig efter hans Kongl. Majestæts allernaadigst lov og forordninger, indtager ingen indsiddere, er mig som hans hosbonde og de paa mine vegne udskikkede hørig og lydig, og udi alt opfører sig som en redelig og ærekjær fæster. Og under dette fæstes forbrydelse.Udi indfæstning er mig betalt 100 Rdl.

Til bekræftelse under min haand og segl. Jensgaard den 14 Juli 1828 Poul Glud.

I overensstemmelse med forordningen af 8de febr. 1810 er her i Amtstuen till den kongelige kasse indbetalt fem rigsdaler og ti? mark sedler og tegn i afgivt, for hvilken hermed meddeles qvittering in duplo. Vejle Amtstue den 7 August 1828 Waarsaae

Læst den 18de August 1828 og tilført fæsteprotokollen fol.161

 

Fæstebrev 1828 Niels Jensen Matr.13


Underskrevne Poul Glud til Jensgaard Landvæsens og forligscommisair, giør vitterlig at jeg have stæd og fæst ligesom jeg herved stæder og fæster velagte Niels Jensen Hiernøe den mig paa Hiernøe land tilhørende gaard som hans stedfader Jens Nielsen i fæste havde, og til ham ved imellem dem oprettet aftægtscontrakt have afstaaet, hvilken gaard der efter nye landmaalings matricul er ansat for contribuabel hartkorn ager og eng 4td. 7skp., benævnte Niels Jensen sin livstid i fæste nyde, bruge og beholde maa paa vilkaar:

1. At han deraf i rette forfaldstid her paa gaarden alle svarer og betaler alle kongelige skatter og contributioner de ordinaire og extraordinaire de som nu ere eller herefter allenaadigst vorde paabudne, uden dog at nyde nogen som helst godtgjørelse, saa betaler han og den aarlige brandafgifter af gaardens assurerede bygninger, samt udreder alle offentlige byrder og tyngder.

2. Til hvert aars Mortensdag betaler han den accorderede aarlige landgilde med 10 Rd Sølv, siger Ti rigsdaler Sølv, samt lige med landets andre beboere og gaardbrugere giver befordring med baad naar og hvor han tilsiges.

3. Sin avling dyrker han forsvarligt og intet af ager og eng bortlejer eller upligtig bruger og forsømmelig lader frakomme , ikke heller høe eller straaefoder fra gaarden hvorved gødskningen formindskes men gjøder gaardens jorder forsvarligt og godt. Saa opfylder han og den med hans stedfader ingangen opholdscontract i alle dele.

4. Gaardens bygninger med dens besætning og inventarium som ved lovbefalet syn ham overleveres, holder han altid i god og forsvarlig stand og ved fratrædelse afleverer samme igjen i lige god stand, tilligemed det udfordrende Æde og Sæde korn, in natura som han har modtaget. For øvrigt retter han sig efter hans Kongl. Majestæts allernaadigst lov og forordninger, indtager ingen indsiddere, er mig som hans hosbonde og de paa mine vegne udskikkede hørig og lydig, og udi alt opfører sig som en redelig og ærekjær fæster. Og under dette fæstes forbrydelse.

Udi indfæstning er mig betalt 50 Rdl.

Til bekræftelse under min haand og segl. Jensgaard den 14 Juli 1828 Poul Glud.

I overensstemmelse med forordningen af 8de febr. 1810 er her i Amtstuen till den kongelige kasse indbetalt fem rigsdaler og ti? mark sedler og tegn i afgivt, for hvilken hermed meddeles qvittering in duplo. Vejle Amtstue den 7 August 1828 Waarsaae

Læst den 18de August 1828 og tilført fæsteprotokollen fol.161

 

Fæstebrev 1828 Niels Christian Jensen Matr.18


Underskrevne Poul Glud til Jensgaard, landvæsens og forligs commisaier Gjør vitterligt at jeg have stædt og fæstet, ligesom jeg herved steder og fæster til velagte Niels Christian Jensen Hjernøe det mig paa bemeldte Hjarnøe tilhørende huus, som faderen Jens Christiansen sidst i fæste havde men nu formedelst alder og svagheder ved forening med sønnen til ham haver afstaaet, huuset med dets tilliggende af contribuabelt hartkorn, nye landmaalings matricul 4skp. maa fornævnte Niels Christian Jensen sin livstid, nyde, bruge og i fæste beholde paa følgende vilkaar:

1. Til rette forfaldstider svarer og erlægger han deraf paa gaarden alle Kgl. skatter og contributioner, de ordinære eller extraordinære der som nu eller herefter vorde paabudne uden nogen som helst godtgjørelse, saa betaler han og den aarlige brandafgift af husets assurerede bygning, samt udreder alle offentlig byrder eller tyngder, som deraf udredes bør.

2. Til hvert aars Mortensdag betaler den contributerede aarlige landgilde med 6 siger Sex Rdl. rigsdaler sølv, samt lige med andre af landets huusmænd, gjør befordring med naar og hvorhen tilsiges.

3. Husets bygninger med hvad videre ham ved lovbefalet synsforretning overleveret holder han altid i god og forsvarlig stand og afleverer samme igien ligegodt tillige med det Æde og Sæde korn in natura som han har modtaget.

4. Husets tilliggende jorder gjøder og dyrker han forsvarlig, behørig gøder det og intet ager eller eng upligtig bruger, bortleier eller forsømmelig lader frakomme. Han opfylder den med hans fader indgangen opholdscontract uden klage. For øvrigt retter han sig efter hans Kongl. Majestæts allernaadigst lov og forordninger, indtager ikke nogen indsiddere, er mig som sin hosbonde og de paa mine vegne udskikkede hørig og lydig, og udi alt opfører sig som en redelig og ærekjær fæster, alt under dette fæstes forbrydelse.

Udi indfæstning er mig betalt 20 Rdl.

Til bekræftelse under min haand og segl. Jensgaard den 14 Juli 1828 Poul Glud.

I overensstemmelse med forordningen af 8de febr. 1810 er her i Amtstuen till den kongelige kasse indbetalt to mark og 5 skilling tegn i afgivt, for hvilken hermed meddeles qvittering in duplo. Vejle Amtstue den 7 August 1828 Waarsaae

Læst den 18de August 1828 og tilført fæsteprotokollen fol.162

 

Fæstebrev 1829 Laurs Jørgen Olesen Matr.11


Underskrevne Poul Glud til Jensgaard Landvæsens og forligscommisair, gjør hermed vitterlig at jeg have stæd og fæst ligesom jeg herved stæder og fæster velagte Laurs Jørgen Olesen Hiernøe den mig paa Hiernøe land tilhørende gaard som hans fader Jørgen Olesen sidst i fæste havde, og nu paa begjæring har afstaaet til sønnen efter en imellem dem oprettet contrakt Denne gaard der efter nye landmaalings matricul ved landets udskiftning af fællesskabet er beregnet og ansat for contribuabel hartkorn ager og eng 4td. 7skp., skal benævnte Laurs Jørgen Olesen med alle dens tilliggender i mark og bye paa livstid i fæste nyde, bruge og beholde paa vilkaar:

1. Til forfaldstid her paa gaarden alle svarer og betaler alle kongelige skatter og contributioner de ordinaire og extraordinaire de som nu ere eller herefter allenaadigst vorde paabudne, uden dog at nyde nogen som helst godtgjørelse, saa betaler han og den aarlige brandafgifter af gaardens assurerede bygninger, samt udreder alle offentlige byrder og tyngder som af gaarden og dens hartkorn udredes bør.

2. Til hvert aars Mortensdag betaler han den accorderede aarlige landgilde med 10 Rd Sølv, siger Ti rigsdaler Sølv, samt lige med de andre gaardbeboere paa landet giver befordring med baad naar og hvor han derom tilsiges.

3. Gaardens bygninger med dens besætning og inventarium som ved lovbefalet syn og taxation forretning ham overleveres, holder han altid i god og forsvarlig stand og ved fratrædelse afleverer samme igjen i lige god stand, tilligemed det udfordrende Æde og Sæde korn, in natura som han har modtaget.

4. Gaardens jorder gjøder og dyrker han forsvarligt, samme til forbedring og intet af ager og eng eller noget af gaardens tilliggende bortlejer, upligtig bruger eller forsømmelig lader frakomme , ikke heller høe eller straaefoder fra gaarden hvorved gødskningen formindskes men gjøder gaardens jorder forsvarligt og godt. Han opfylder og den med hans fader ingangen opholdscontract uden klage. Ingen sinde maa han uden tilladelse indtage indsiddere. For øvrigt retter han sig efter hans Kongl. Majestæts allernaadigst lov og forordninger, indtager ingen indsiddere, er mig som hans hosbonde og de paa mine vegne udskikkede hørig og lydig, og udi alt opfører sig som en redelig og ærekjær fæster, alt under dette fæstes forbrydelse.Udi indfæstning er mig betalt 50 Rdl.Til stedfæstelse under min haand og segl. Jensgaard den 25de August 1829 Poul Glud.

I overensstemmelse med forordningen af 8de febr. 1810 er her i Amtstuen till den kongelige kasse indbetalt fem rigsdaler og tre mark S og T i afgivt, for hvilken hermed meddeles qvittering in duplo. Vejle Amtstue den 21de september 1829 Waarsaae

Læst den 28 September 1829 og tilført fæsteprotokollen fol.186

 

Fæstebrev 1828 Søren Jensen Matr.17


Underskrevne Poul Glud til Jensgaard, landvæsens og forligs commisaier Gjør vitterligt at jeg have stædt og fæstet, ligesom jeg herved steder og fæster til Ungkarl Søren Jensen Hjernøe det mig paa Hiarnøe land tilhørende huus, som Hans Greisen Tremhuuse sidst beboede, men frasagde sig og forflyttede. Dette huus med dets tilliggende af contribuable hartkorn, nye landmaalings matricul, ager og eng 4skp. benævnte Søren Jensen sin livstid i fæste, nyde, bruge og beholde paa vilkaar:

1. Til rette forfaldstider svarer og betaler han deraf paa gaarden alle Kgl. skatter og contributioner, de ordinære eller extraordinære der som nu eller herefter allernaadigst paa bydes uden deri at nyde nogen godtgjørelse, han betaler og den aarlige brandafgift af husets assurerede bygning, samt udreder alle offentlig byrder eller tyngder, som deraf udredes bør.

2. Til hvert aars Mortensdag betaler den accorderede aarlige landgilde med 5 siger Fem Rdl. rigsdaler sølv, samt lige med andre af landets huusmænd, naar og hvorhen tilsiges, gjør befordring med baad.

3. Husets bygninger med hvad videre ham ved lovbefalet syns og taxationsforretning overleveret holder han altid i god og forsvarlig stand og afleverer samme ved fratrrædelse i lige god stand, tillige med det Æde og Sæde korn in natura som han har modtaget. Husets tilliggende jorder gjøder og dyrker han forsvarlig, samme til forbedring og intet ager eller eng upligtig bruger, eller forsømmelig lader frakomme. For øvrigt retter han sig efter hans Kongl. Majestæts allernaadigst lov og forordninger, indtager ikke nogen indsiddere, er mig som sin hosbonde og de paa mine vegne udskikkede hørig og lydig, og udi alt opfører sig som en redelig og ærekjær fæster, alt under dette fæstes forbrydelse.Udi indfæste er betalt 16 Rdl.

Til bekræftelse under min haand og segl. Jensgaard den 14 Juli 1828 Poul Glud.

I overensstemmelse med forordningen af 8de febr. 1810 er her i Amtstuen till den kongelige kasse indbetalt 3 mark og to skilling tegn i afgivt, for hvilken hermed meddeles qvittering in dupla.

Vejle Amtstue den 21de September 1829 Waarsaae

Læst den 28de September 1829 og tilført fæsteprotokollen fol.187

 

Fæstebrev 1830 Niels Hansen Matr.2


Poul Glud til Jensgaard Landvæsens og forligscommisair, gjør hermed vitterlig at jeg haver stæd og fæst ligesom jeg og hermed stæder og fæster velagte Niels Hansen Hiernøe den mig paa Hiernøe land tilhørende gaard som hans fader Hans Jensen sidst i fæste havde og nu til ham formedelst alder og svagelighed efter oprettet aftægtscontrakt haver afstaaet, hvilken gaard der efter nye landmaalings matricul er anthagen til contribuabel hartkorn ager og eng 4 td. 7 skp., benævnte Niels Hansen, paa livstid i fæste nyde, bruge og beholde med vilkaar:

1. Til rette forfaldstider svarer og erlægger han deraf her paa gaarden alle de kongelige skatter og contributioner de ordinaire og extraordinaire de som nu ere eller herefter allenaadigst vorde paabudne, uden dog at nyde nogen som helst godtgjørelse, saa betaler han og den aarlige afgift af gaardens assurerede bygninger, samt udreder alle afgivter og byrder til det offentlige.

2. Til hvert aars Mortensdag betaler han den accorderede aarlige landgilde med 12 Rd Sølv, siger Tolv rigsbankdaler sølv, dertil udreder han lige med landets øvrige gaardbeboere, befordring med baad naar og hvorhen han derom tilsiges.

3. Gaardens bygninger med dens besætning og inventarium som ved lovbefalet syn ham overleveres, holder han altid i god og forsvarlig stand og afleverer samme igjen i lige god stand, tilligemed det udfordrende Æde og Sæde korn, in natura som han har modtaget.4. Sin avling dyrker han forsvarligt, samme til forbedring og intet af ager og eng eller noget af gaardens tilliggende bortlejer, upligtig bruger, bortlejer eller forsømmelig lader frakomme , ikke sælger høe eller straae fra gaarden, gødskningen til formindskelse men gjøder gaardens jorder forsvarligt. Den med hans fader ingangen opholdscontract opfylder han i alle dele uden klage eller nogen tilsvar fra min side. For øvrigt retter han sig efter hans Kongl. Majestæts allernaadigst lov og forordninger, indtager ingen indsiddere, er mig som hans hosbonde og de paa mine vegne udskikkede hørig og lydig, og udi alt opfører sig som en redelig og ærekjær fæster, alt under dette fæstes forbrydelse.Udi indfæste er mig betalt 150 Rdl.

Til stedfæstelse under min haand og segl. Jensgaard den 4de Jannuar 1830 Poul Glud.

Læst den 18de Jannuar 1830 og tilført fæsteprotokollen fol.194

 

Fæstebrev 1830 Niels Rasmussen Matr.20


Poul Glud til Jensgaard Landvæsens og forligscommisair, gjør hermed vitterlig at jeg haver stæd og fæst ligesom jeg og hermed stæder og fæster velagte Niels Rasmussen Hiernøe et mig tilhørende huus som Christen Nielsen sidst bekom og , og til ham formedelst fraflyttelse til et andet huus paa fæstbonden? har afstaaet efter frivillig overenskomst, dette hus med dertil havte 2skp hartkorn bondeskyld nye landmaalings matricul ager og eng skal bemeldte Niels Rasmussen, sin livstid i fæste nyde, bruge og beholde med vilkaar:

1. Til rette forfaldstider svarer og erlægger han deraf her paa gaarden alle de kongelige skatter og contributioner de ordinaire og extraordinaire de som nu ere eller herefter allenaadigst vorde paabudne, uden dog at nyde nogen som helst godtgjørelse, saa betaler han og den aarlige brand afgift af husets assurerede bygninger, samt udreder alle de offentlige byrder og tyngder deraf udredes bør.

2. Til hvert aars Mortensdag betaler han den accorderede aarlige landgilde med 5 Rd Sølv, siger Fem rigsbankdaler sølv, dertil udreder han lige med landets øvrige huusmænd, befordring med baad samt møder ved klappejagter.

3. Huusetss bygning som med hvad videre ved lovbefalet syn er overleveret, holder han altid i god og forsvarlig stand og afleverer samme igjen i lige stand, tilligemed Æde og Sæde korn, in natura alt i overensstemmelse med samme overleverings forretning.4. Husets jorder gjøder og dyrker han forsvarlig intet deraf upligtig bruger, bortlejer eller forsømmelig lader frakomme, ligesom han ikke maae indtage nogen indesiddere. For øvrigt retter fæsteren sig efter hans Kongl. Majestæts allernaadigst lov og forordninger, indtager ingen indsiddere, er mig som hans hosbonde og de paa mine vegne udskikkede hørig og lydig, og udi alt opfører sig som en redelig og ærekjær fæster, alt under dette fæstes forbrydelse.Udi indfæste er mig betalt 10 Rdl.

Til stedfæstelse under min haand og segl. Jensgaard den 4de Jannuar 1830 Poul Glud.

Læst den 18de Jannuar 1830 og tilført fæsteprotokollen fol.195

 

Jacob Andreas Glud er nu underskriver efter sin far Poul Glud

 

Fæstebrev 1832 Niels Sørensen Matr. 20


Underskrevne Jacob Andreas Glud med underliggende bøndergaarde, gjør hermed vitterlig at jeg haver stæd og fæst ligesom jeg og hermed stæder og fæster velagte Niels Sørensen Hiernøe det mig sammesteds tilhørende huus som Niels Rasmussen sidst bekom, men nu aftraadt hvilket hus staar for hartkorn 2skp. Niels Sørensen, sin livstid maa beholde i fæste paa følgende vilkaar:

1. Han svarer til rette forfaldstider alle de kongelige skatter og de som nu ere eller herefter maatte vorde paabudne samt samt udreder alle de offentlige byrder og afgifter som deraf udredes skal og svarer den aarlige afgift af husets assurerede bygninger,.

2. Til hvert aars Mortensdag svarer fæsteren den aarlige landgilde med 4 Rd Sølv, siger og skriver Fire rigsbankdaler sølv,. Naar ahn tilsiges berretter han baadrejser efter omgang samt møder ved klappejagter.

3. Huusetss bygning som med hvad videre ved lovbefalet syn er overleveret, holder han i god og forsvarlig stand og afleverer samme igjen i lige stand, tilligemed fornøden Æde og Sæde korn som han ved overleveringen modtaged. Den godtgjørelse i Landskatten som hans formand har havt bortfalder for eftertiden.4. Husets jorder gjøder og dyrker han forsvarlig intet deraf upligtig bruger, bortlejer eller forsømmelig lader frakomme, indesiddere tillades det ikke fæstemanden at indtage. For øvrigt retter fæsteren sig efter hans Kongl. Majestæts allernaadigst lov og forordninger, indtager ingen indsiddere, er mig som hans hosbonde og de paa mine vegne udskikkede hørig og lydig, og udi alt opfører sig som en redelig og ærekjær fæster, alt under dette fæstes forbrydelse.

Udi indfæste er mig betalt 23? Rdl.

Til stedfæstelse under min haand og forsegling. Jensgaard den 20de Jannuar 1832 Glud.

Læst den 9de April 1832 og tilført fæsteprotokollen fol.240

 

Fæstebrev 1832 Niels Rasmussen Matr.5


Underskrevne Jacob Andreas Glud til Jensgaard med underliggende bøndergaarde, gjør vitterlig at jeg haver stæd og fæst ligesom jeg og hermed stæder og fæster til Huusmand Niels Rasmusen barnefød paa Hiernøe den mig sammesteds tilhørende gaard som hans fader Rasmus Nielsen har haft i fæste men afstaaet til sønnen og staar for hartkorn, ager og eng 4 td. 7 skp., benævnte Niels Rasmussen sin livstid maa beholde i fæste paa følgende vilkaar:

1. Han svarer til rette forfaldstid alle de kongelige skatter som nu ere eller herefter vorde paabudne, samt udreder alle offentlige byrder og afgifter deraf udredes skal. Og svarer den aarlige afgift af gaardens assurerede bygninger.

2. Til hvert aars Mortensdag udreder fæsteren den aarlige landgilde med 16 Rd Sølv, siger og skriver seksten rigsbankdaler sølv.

3. Gaardens bygninger, besætning og inventarium som ved lovbefalet syn ham overleveres, holder i god og forsvarlig stand og afleverer samme igjen i den stand som det modtages tilligemed fornøden Æde og Sæde korn, som han ved overleveringen modtager.

4. Gaardens tilligende jorder gjøder og dyrker han forsvarlig og intet deraf bortleies eller forsømmelig lader komme (bort) som halm eller utærsket kan skade gaarden. Den godtgjørelse paa landskatten som hans formand forhen har havt bortfalder for eftertiden.5. Indesiddere tillades det fæsteren at modtage uden min tilladelse. Han er mig som hans hosbonde eller de paa mine vegne fuldstændig hørig og lydig. For øvrigt retter han sig efter hans Kongl. Majestæts allernaadigst lov og forordninger, og udi alt opfører sig som en redelig og ærekjær fæster, alt under dette fæstes forbrydelse.

Indfæstning er betalt med 230 Rdl.

Dette til bekræftelse under min haand og segl. Jensgaard den 30te Jannuar 1832 Glud.

Læst den 23de Jannuar 1832 og tilført fæsteprotokollen fol.240

 

Fæstebrev 1833 Rasmus Rasmussen Matr.16


Jacob Andreas Glud Kammerraad, Landvæsens og Forligscommisair gjør vitterlig at jeg haver stæd og fæst ligesom jeg og hermed stæder og fæster til Rasmus Rasmusen det hus paa Hiernøe land, Veile Amt, under Jensgaard som Jens Poulsen sidst har besiddet men nu er fratraadt, hvilket huus med dertil hørende jorder saaledes som disse ved Udskiftningen ere aflagte, staaende for contribuabel hartkorn, ager og eng 5 skp., der er det samme hartkorn og tilliggende som forrige fæster har været overdraget. Bemeldte Rasmus Rasmussen og hans hustru efter ham saalænge hun enke forbliver, maa nyde og bruge og i fæste beholde paa følgende vilkaar:

1. Alle kongelige skatter, offentlige afgifter og byrder, ordinære og extraordinære, af hvad navn nævnes kan, som nu ere eller herefter vorde paabudne, saavel af huset hartkorn og bygninger eller øvrige ejendomme som af personer, kreaturer eller andre ting, betaler, leverer og præsterer fæsteren til sine rette tider uden restancer eller efterladelser i nogen maade. I overensstemmelse med loven og de derom emanerede anordninger, ligeledes betaler fæsteren det aarlige Brandkontigent af huusets bygninger.

2. Som aarlig afgift betaler fæsteren hvert aars Mortensdag landgilden med 8 Rd Sølv, siger og skriver otte rigsbankdaler sølv.

3. Fæsteren forretter baadreiser for hosbonden efter tilsigelse, samt møder paa de aarlige klappajagter.

4. Huusets bygninger og inventarium, samt sædekorn vedligeholder og edelige afhjemlede synsforretning er ham overleveret, i aldeles uforringet tilstand, hvorom godsbesidderen forbeholdes ret til naar og saa ofte for godt befinder at lade afholde undersøgelse hos fæsteren. De mangler som da maatte forefindes er ham pligtig til uopholdelig at isatndsætte og afhjælpe eller i andet fald har dette fæste forbrudt.

5. Fæsteren er pligtig til selv at bebo huuset og maa ikke ved laan eller leie, eller paa nogen anden maade overlade nogen deel deraf eller dets tilliggende til andre.

6. Huusets tilligende jorder af alle slags, dyrker, gjøder og behandler paa bedste maade som det egner og anstaar en duelig og vindskibelig jordbruger. Hø foder eller gjødning maa ei føres fra huuset, men bør derved forblive og paa bedste maade anvendes til dets nytte. Saa maa eiheller paa dets eiendomme skjæres tørv uden alene efter udvisning af herskabet.

7. Indesiddere maa ikke indtages til huuse paa kort eller længere tid uden herskabets foregaaende tilladelse.

8. Fæsteren retter og forholder sig for øvrigt efter hans Kongl. Majestæts allernaadigst lov og anordninger, viser sig hørig og lydig imod sit herskab, og imod gods forvalteren og andre ? samt indstiller sig personligen naar han derom tilsiges. Til ?? iagttagelse og opfyldelse ag alle disse foranførte vilkaar, forpligter fæsteren Rasmus Rasmussen under sit fæsters fortabelse og anden lovlig straf.Som indfæstning er betalt 60 Rdl. sedler.

Saaledes udstædes dette fæstebrev under min haand og fortrydets? segl. Jensgaard den 30te November 1833 J.Glud.

Læst den 14 December 1835 og tilført fæsteprotokollen fol.81

 

Fæstebrev 1833 Rasmus Madsen Matr.6


Jacob Andreas Glud Kammerraad, Landvæsens og Forligscommisair gjør vitterlig at jeg haver stæd og fæst ligesom jeg og hermed stæder og fæster til Rasmus Madsen den gaard paa Hiernøe land, Veile Amt, under Jensgaard som sidst har besiddet af Mads Nielsens enke, men som hun nu har fratraadt, hvilket gaard med dertil hørende jorder saaledes som disse ved Udskiftningen ere aflagte, staaende for contribuabel hartkorn, ager og eng 4td. 7skp., der er det samme hartkorn og tilliggende som forrige fæster har været overdraget. Bemeldte Rasmus Madsensin livstid og hans hustru efter ham saalænge hun enke forbliver, maa nyde og bruge og i fæste beholde paa følgende vilkaar:

1. Alle kongelige skatter, offentlige afgifter og byrder, ordinære og extraordinære, af hvad navn nævnes kan, som nu ere eller herefter vorde paabudne, saavel af huset hartkorn og bygninger eller øvrige ejendomme som af personer, kreaturer eller andre ting, betaler, leverer og præsterer fæsteren til sine rette tider uden restancer eller efterladelser i nogen maade. I overensstemmelse med loven og de derom emanerede anordninger, ligeledes betaler fæsteren det aarlige Brandkontigent af huusets bygninger. Godtgjørelsen efter frd. 15 April 1818 §5 bortfalder og bliver at udrede af fæsteren.

2. Som aarlig afgift betaler fæsteren hvert aars Mortensdag landgilden med 16 Rd Sølv, siger og skriver Seksten rigsbankdaler sølv.

3. Fæsteren forretter baadreiser for hosbonden efter tilsigelse, samt møder paa de aarlige klappajagter.

4. Gaardens bygninger, besætninger og inventarium, samt sæde og fødekorn vedligeholder og tilsvarer fæsteren i den stand som ?? paa lovlig maaade afholdt og edelige afhjemlede synsforretning er ham overleveret, saaledes at disse forbenævnte ting til enhver tid kan ansees at være i aldeles uforringet tilstand, hvorom godsbesidderen forbeholdes ret til naar og saa ofte for godt befinder at lade afholde undersøgelse hos fæsteren. De mangler som da maatte forefindes er ham pligtig til uopholdelig at isatndsætte og afhjælpe eller i andet fald har dette fæste forbrudt.

5. Fæsteren er pligtig til selv at bebo huuset og maa ikke ved laan eller leie, eller paa nogen anden maade overlade nogen deel deraf eller dets tilliggende til andre.

6. Gaardens tilligende jorder af alle slags, dyrker, gjøder og behandler paa bedste maade som det egner og anstaar en duelig og vindskibelig jordbruger. Hø foder eller gjødning maa ei føres fra gaarden, men bør derved forblive og paa bedste maade anvendes til dets nytte. Saa maa eiheller paa dets eiendomme skjæres tørv uden alene efter udvisning af herskabet.

7. Indesiddere maa ikke indtages til huuse paa kort eller længere tid uden herskabets foregaaende tilladelse.

8. Fæsteren retter og forholder sig for øvrigt efter hans Kongl. Majestæts allernaadigst lov og anordninger, viser sig hørig og lydig imod sit herskab, og imod gods forvalteren og andre betjente, samt indstiller sig personligen naar han derom tilsiges. Til nøie iagttagelse og opfyldelse af alle disse foranførte vilkaar, forpligter fæsteren Rasmus Madsen under sit fæsters fortabelse og anden lovlig straf.

Som indfæstning er betalt 70 Rdl. sedler, siger halvfjerdsindstyve rigsbank sedlerSaaledes udstædes dette fæstebrev under mit navn og fortrykte segl.

Jensgaard den 30te November 1833 J.Glud.

Læst den 14 December 1835 og tilført fæsteprotokollen fol.82

 

Fæstebrev 1839 Hans Sørensen Matr. 22


Fra Provst Plesner i Glud til hans Sørensen paa en gaard paa Hiernøe. tinglæst d.20 Jannuar 1840

 

Mathæus Plesner Sognepræst til Glud og Hiarnøe Menigheder, Provst i Bjerre og Hatting herreder Giør vitterlig at have stædt og fæstet ligesom jeg og hermed stæder og fæster til Hans Sørensen den mit embede tilhørende halve Annexgaard paa Hiernøe land, Veile Amt, som Søren Niels Sørensens enke hidtil har været besiddet men nu har fratraadt, hvilke halve gaard med dertil hørende jorder saaledes som disse ved udskiftningen var aflagte, staaende for contribuabel hartkorn, ager og eng 1td. 4skp. 1fdk. 2 ¼ alb. , der er det samme hartkorn og tilliggende som forrige fæster har været overdraget. Bemeldte Hans Sørensen sin livstid og hans hustru efter ham saalænge hun enke forbliver, maa nyde og bruge og i fæste beholde paa følgende vilkaar:

1. Alle kongelige skatter, offentlige afgivter og byrder, ordinære og extraordinære, af hvad navn nævnes kan, som nu ere eller herefter vorde paabudne, saavel af stedets hartkorn, bygninger eller øvrige ejendomme som af personer, kreaturer eller andre ting, betaler, leverer og præsterer fæsteren til sine rette tider uden restancer eller efterladelser i nogen maade. I overensstemmelse med loven og de derom emanerede anordninger. Ligeledes betaler fæsteren den 1/6 Bankrenter af stedets jorder saavelsom den aarlige brandcontigent af stedets bygninger. Godtgjørelsen af hosbonden i landsskatten efter frd. 15 April 1818 §5 bortfalder og bliver at udrede af fæsteren.

2. Som aarlig afgift betaler fæsteren hvert aars Mortensdag landgildepenge med 10 Rd Sølv, skriver Ti rigsbankdaler sølv, og første gang Mortensdag 1839.

3. Som vederlag for korntienden i kjærven af det fæsteren overdragne hartkorn for alle 3 tiender svarer han mig og efterkommende Beneficarius en aarlig afgift af 4skp. Rug 1td Byg og 1 td Havre, skriver fire skiepper Rug, én tønde Byg, én tønde Havre til hvert aars Kjøndelmisse der betales med penge egter Aarhus Stifts Kapitaltaxt og første gang Kjøndelmisse 1840. Saafremt disse tiendepenge ei betales til bestemte forfaldstid forbeholder Beneficarius sig den udpantningsret for fæsteren som forordningen af 9de Marts 1838 i forbindelse med den øvrige lovgivning hjemler.

4. Den mellem fæsteren og hans moder af 25de denne maaned oprettede Aftægtskontrakt holder fæsteren sig nøie efterrettelig.

5. Stedets bygninger, besætning samt sæde og fødekorn vedligeholder og tilsvarer fæsteren i den stand samme efter vedhæftede paa lovlig maade afholdt og edelig afhjemlede synsforretning er ham overleveret saaledes at disse forbemeldte ting til enhver tid kan antages at være i aldeles uforringet tilstand hvorom beneficarius forbeholdes ret til aarlig at lade anstille undersøgelse hos fæsteren. De mangler som da maatte forefindes er han pligtig til uopholdelig at isatndsætte og afhjælpe eller i andet fald han dette sit fæste forbrudt. Alt i henhold til forordningen af 9de Marts 1838 ligesom de fæsteren er pligtig at udrede de deraf flydende omkostninger

6. Fæsteren er pligtig selv at bebo stedet og maa ikke ved laan eller leie eller paa nogen anden maade overlade nogen deel deraf eller af stedets tilliggende til andre.

7. Stedets tilliggende jorder af alle slags, dyrker, gjøder og behandler paa bedste maade som det egner og anstaar en duelig og vindskibelig jordbruger, og maa ikke ved laan eller leie eller paa nogen anden maade overlade nogen som helst deel deraf til andre, maa eiheller paa dets ejendommen skjæres tørv uden alene efter udvisning af Beneficarius.

8. Indsiddere maa ikke indtages til huse paa kort eller længere tid uden beneficarius foregaaende tilladelse.

9. Fæsteren retter og forholder sig for øvrigt efter hans Kongl. Majestæts allernaadigst lov og anordninger, viser sig hørig og lydig imod beneficarius, samt indstiller sig personligen naar han derom tilsiges. Til udi iagttagelse og opfyldelse af alle disse foranførte vilkaar, forpligter fæsteren Hans Sørensen under sit fæsters fortabelse og anden lovlig straf.

Som indfæstning er betalt 100 Rdl. sedler, skriver Et hundrede rigsbankdaler Repræsentationer.

Saaledes udstædes dette fæstebrev under mit navn og fortrykte segl. Glud Præstegaard den 26de Octbr. 1839 M.Plesner

Læst den 3die december 1839 og tilført fæsteprotokollen fol.154

 

Gjenpart

Det Kongelige danske cancellie har under 3die dennes tilskrivet os saaledes: Efter cancelliet under 27de April sidste, havde tilskrevet hr. stiftamtmand og deres højærværdighed paa hvilke vilkaar den af sognepræst for Glud og Hjarnø Menigheder Provst Plesner ansøgte bortfæstning af den kaldet tilhørende halve annexgaard i Hiarnøe af 1td. 4skp. 1fdk. 2 ¼ alb hartkorn kunde ?? approberet forbemeldte Provst Plesner en hertil indsendt af ham under 26de October sidste, udstædt fæstebrev hvormed gaarden bortfæstet til Hans Sørensen mod en indfæstning af 100 Rbdl. sedler og en aarlig afgift af 10 Rbd. sølv foruden 4skp. Rug 1td Byg og 1 td Havre betalte med penge efter hvert aars kapitaltaxt som meddeles for alle 3 parter tiende og med forpligtelse for fæsteren til at svare alle af stedets gaaende skatter og afgifter, 1/6 Bankrenter og Brandcontigent af stedets bygninger og imod at den i forordningen 15 April 1818 §5 omhandlede godtgjørelsen i landsskatten bortfalder samt i øvrigt paa de i fæstebrevet indeholdte vilkaar. Ved at fremsende dette fæstebrev tillige med det dermed indsendte ældre fæstebrev af 1te ofber? 1789 skulde man tjenstligt tilmelde hr. stiftamtmand og deres høiærværdighed til behagelig efterretning og videre bekjendtgjørelse, at bemeldte bortfæstning approberes dog at den i fæsteboet 9de post indeholdte Clausul om at fæsteren personlig skal indstille sig for beneficarien naar han derom tilsiges bortfalder, og at den i henseende til oversiddelsen af et fæsteren paaliggende forpligtelser i det hele forholdes efter anordningerne.Ved at communicere deres højvelbaarenhed og deres høiærværdighed dette fremsendes tjenstligt de ommeldte fæstebreve fornøden paategning om at samme er approberet af cancelliet samt hvorledes.

Aarhus den 10de december 1839 Rosenørn og Paludan Møller

 

Fæstebrev 1840 Hans Sørensen Matr.22 – kirkejord


fra Kammerraad Glud paa Jensgaard til Hans Sørensen paa noget Kirkejord paa Hjarnø, tinglæst d.20de Jannuar 1840

Jacob Andreas Glud Kammerraad, Landvæsens og Forligscommisair gjør vitterlig at jeg haver stæd og fæst ligesom jeg og hermed stæder og fæster til Hans Sørensen det mig paa Hiernøe land, Veile Amt, under Jensgaards gods tilhørende kirkejord som hidtil har været besiddet af Søren Niels Sørensens Enke men som hun nu har fratraadt, hvilke jorder saaledes som disse ved udskiftningen var aflagte og staaende for contribuabel hartkorn, ager og eng 3skp. 3fdk. 2½alb. , der er det samme hartkorn og tilliggende som forrige fæster har været overdraget. Bemeldte Hans Sørensen sin livstid og hans hustru efter ham saalænge hun enke forbliver, maa nyde og bruge og i fæste beholde paa følgende vilkaar:

1. Alle kongelige skatter, offentlige afgivter og byrder, ordinære og extraordinære, af hvad navn nævnes kan, som nu ere eller herefter vorde paabudne, saavel af jordens hartkorn som af personer, kreaturer eller andre ting, betaler, leverer og præsterer fæsteren til sine rette tider uden restancer eller efterladelser i nogen maade. I overensstemmelse med loven og de derom emanerede anordninger,. Godtgjørelsen af hosbonden i landsskatten efter frd. 15 April 1818 §5 bortfalder og bliver at udrede af fæsteren.

2. Som aarlig afgift betaler fæsteren hvert aars Mortensdag landgilden med 6 Rd Sølv, skriver Seks rigsbankdaler sølv.

3. Fæsteren forretter baadreiser for hosbonden efter tilsigelse, samt møder paa de aarlige klappajagter.

4. De fæsteren overdragne jorder af alle slags, dyrker, gjøder og behandler paa bedste maade som det egner og anstaar en duelig og vindskibelig jordbruger, og maa ikke ved laan eller leie eller paa nogen anden maade overlade nogen som helst deel deraf til andre, hø foder eller gjødning maa ei føres fra jorden, men bør derved forblive og paa bedste maade anvendes til dets nytte. Saa maa eiheller paa dets bortfæstede jord skjæres tørv uden alene efter udvisning af herskabet.

5. Fæsteren retter og forholder sig for øvrigt efter hans Kongl. Majestæts allernaadigst lov og anordninger, viser sig hørig og lydig imod sit herskab, og imod gods forvalteren og andre betjente, samt indstiller sig personligen naar han derom tilsiges. Til udi iagttagelse og opfyldelse af alle disse foranførte vilkaar, forpligter fæsteren Hans Sørensen under sit fæsters fortabelse og anden lovlig straf.

Som indfæstning er betalt 50 Rdl. sedler, siger halvtredsindstyve rigsbankdaler sedler

Saaledes udstædes dette fæstebrev under mit navn og fortrykte segl.Jensgaard den 15 Jannuar 1840 J.Glud.

Læst den 20 Jannuar 1840og tilført fæsteprotokollen fol.159

 

Fæstebrev 1843 Erik Sørensen Matr. 15


Jacob Andreas Glud Kammerraad, Landvæsens og Forligscommisair gjør vitterlig at jeg haver stæd og fæst ligesom jeg og hermed stæder og fæster til Erik Sørensen det hus paa Hiernøe land, under Jensgaard som Peder Sørensens enke sidst har besiddet men med fæsteren nu har indgaaet ægteskab, hvilket huus med dertil hørende jorder staaende for contribuabelt hartkorn, ager og eng 4 skp. 3fdk. 2alb., der er det samme hartkorn og tilliggende som forrige fæster har været overdraget. Hermed overlader bemeldte Erik Sørensen i fæste for livstid paa følgende vilkaar:

1. Alle kongelige skatter, offentlige afgifter og byrder, ordinære og extraordinære, af hvad navn nævnes kan, som nu ere eller herefter vorde paabudne, saavel af huset hartkorn og bygninger eller øvrige ejendomme som af personer, kreaturer eller andre ting, betaler, leverer og præsterer fæsteren til sine rette tider uden restancer eller efterladelser i nogen maade. I overensstemmelse med loven og de derom emanerede anordninger, ligeledes betaler fæsteren det aarlige Brandkontigent af huusets bygninger. Og i tilfælde af Ildsvaade opfører fæsteren selv bygningerne imod at erholde brandhjælpen. Godtgjørelsen af huusbonden landskatten efter frd. 15 April 1818 §5 bortfalder og bliver at udrede af fæsteren.

2. Som aarlig afgift betaler fæsteren hvert aars Mortensdag landgilden med 10 Rd Sølv, skriver Ti Rigsbankdaler sølv, saalænge han har en aftægt, men naar denne ophører da 12 Rd Sølv skriver Tolv rigsbankdaler Sølv og forretter lig med andre huusmænd paa Hjarnøe baadreiser naar han derom tilsiges, samt møder paa de aarlige klappajagter.

3. Huusets bygninger og inventarium, og sædekorn vedligeholder og tilsvarer fæsteren i den henseende efter vedhæftede paa lovlig maade afholdte og edelige afhjemlede synsforretning er ham overleveret, saaledes at disse forbemeldte ting til enhver tid kan ansees at være i aldeles uforringet tilstand, hvorom godsbesidderen forbeholdes ret til naar og saa ofte for godt befinder at lade afholde undersøgelse hos fæsteren. De mangler som da maatte forefindes er ham pligtig til uopholdelig at isatndsætte og afhjælpe eller i andet fald har dette fæste forbrudt, alt i henhold til forordningen af 9 Marts 1838, ligesom fæsteren er pligtig at udrede de deraf flydende omkostninger ved synsforretningen.

4. Fæsteren er pligtig til selv at bebo huuset og maa ikke ved laan eller leie, eller paa nogen anden maade overlade nogen deel deraf eller dets tilliggende til andre.

5. Huusets tilligende jorder af alle slags, dyrker, gjøder og behandler paa bedste maade som det egner og anstaar en duelig og vindskibelig jordbruger. Hø foder eller gjødning maa ei føres fra huuset, men bør derved forblive og paa bedste maade anvendes til dets nytte. Saa maa eiheller paa dets eiendomme skjæres tørv uden alene efter udvisning af herskabet.

6. Indesiddere maa ikke indtages til huuse paa kort eller længere tid uden herskabets foregaaende tilladelse.

7. Fæsteren retter og forholder sig for øvrigt efter hans Kongl. Majestæts allernaadigst lov og anordninger, viser sig hørig og lydig imod sit herskab, og dettes betjente samt indstiller sig personligen naar han derom tilsiges. Til ved iagttagelse og opfyldelse af alle disse foranførte vilkaar, forpligter fæsteren Erik Sørensen under sit fæsters fortabelse og anden lovlig straf.

Som indfæstning er betalt 50 Rdl. sedler.

Saaledes udstædes dette fæstebrev under min haand og segl.Jensgaard den 29 November 1843 J.Glud.

Læst den 11 December 1843 og tilført fæsteprotokollen fol.216

 

Fæstebrev 1845 Anders Sørensen Matr.1


Jacob Andreas Glud Kammerraad, Landvæsens og Forligscommisair Gjør vitterlig at jeg haver stæd og fæst ligesom jeg og hermed stæder og fæster til Anders Sørensen den gaard paa Hiernøe land, Veile Amt, under Jensgaard gods som hans Svigerfar Mads Pedersen hidtil har besiddet men nu til ham har afstaaet, hvilket gaard med dertil hørende jorder saaledes som disse ved Udskiftningen ere aflagte af gammel hartkorn, ager og eng 4td. 7skp., men under den nye matricul staar anført under No. 1 for contribuabelt hartkorn ager og eng 4td. 3fdk. 2¾ alb. gammelskat 33 Rd 30sk, bemeldte Anders Sørensen sin livstid og hans hustru efter ham saalænge hun enke forbliver, maa nyde og bruge og i fæste beholde paa følgende vilkaar:

1. Alle kongelige skatter, offentlige afgifter og byrder, ordinære og extraordinære, af hvad navn nævnes kan, som nu ere eller herefter vorde paabudne, saavel af huset hartkorn og bygninger eller øvrige ejendomme som af personer, kreaturer eller andre ting, betaler, leverer og præsterer fæsteren til sine rette tider uden restancer eller efterladelser i nogen maade. I overensstemmelse med loven og de derom emanerede anordninger, ligeledes betaler fæsteren det aarlige Brandkontigent af huusets bygninger. I tilfælde af ildsvaade opfører fæsteren selv bygningerne imod at have brandhjælpen. Godtgjørelsen efter frd. 15 April 1818 §5 bortfalder og bliver at udrede af fæsteren.

2. Som aarlig afgift udreder fæsteren følgende:a) hvert aars Mortensdag landgilden penge 10 Rd Sølv, siger Ti rigsbankdaler sølv.b) hvert aars 2 februar, Landgilde korn 4td. Byg siger fire tønder Byg, der betales med penge efter aarhus Stifts capitaltaxt.

3. Fæsteren forretter baadreiser for hosbonden efter tilsigelse, samt møder paa de aarlige klappajagter.

4. Gaardens bygninger, besætninger og inventarium, samt sæde og fødekorn vedligeholder og tilsvarer fæsteren i den stand som samme paa lovlig maaade afholdt og edelige afhjemlede synsforretning er ham overleveret, saaledes at disse forbenævnte ting til enhver tid kan ansees at være i aldeles uforringet tilstand. Skulde godsejeren lade den i For. 9 Marts 1838 ommelte syn afholde bliver de deraf flydende omkostninger at udrede af fæsteren.

5. Fæsteren er pligtig til selv at bebo gaarden og maa ikke ved laan eller leie, eller paa nogen anden maade overlade nogen deel deraf eller dets tilliggende til andre.

6. Gaardens tilligende jorder af alle slags, dyrker, gjøder og behandler paa bedste maade som det egner og anstaar en duelig og vindskibelig jordbruger. Hø foder eller gjødning maa ei føres fra gaarden, men bør derved forblive og paa bedste maade anvendes til dets nytte. Saa maa eiheller paa dens eiendomme skjæres tørv uden alene efter udvisning af herskabet.

7. Indesiddere maa ikke indtages til huuse paa kort eller længere tid uden herskabets foregaaende tilladelse.

8. Fæsteren opfylder den med hans svigerfader indgaaede opholdscontract dog saaledes at Landgilden og andre Herskabets rettigheder saavel som skatter og afgifter i ethvert tilfælde skal udredes frem for aftægten.

9. Fæsteren retter og forholder sig for øvrigt efter hans Kongl. Majestæts allernaadigst lov og anordninger, viser sig hørig og lydig imod sit herskab, og imod gods forvalteren og andre betjente, samt indstiller sig personligen naar han derom tilsiges. Til nøie iagttagelse og opfyldelse af alle disse foranførte vilkaar, forpligter fæsteren Rasmus Madsen under sit fæsters fortabelse og anden lovlig straf.I indfæstning er betalt 450 Rdl. siger fire hundrede og halvtredsindstyve rigsbankdaler.

Til bekræftelse under mit navn og segl.Jensgaard den 24 August 1845 J.Glud.

Læst den 29 August 1845 og tilført fæsteprotokollen fol.261

 

Fæstebrev 1845 Peder Peter Madsen Matr.7


Jacob Andreas Glud Kammerraad, Landvæsens og Forligscommisair Gjør vitterlig at jeg haver stæd og fæst ligesom jeg og hermed stæder og fæster til Peder Peter Madsen den gaard paa Hiernøe land, Veile Amt, under Jensgaard gods som hans Svigerfar Søren Nielsen hidtil har besiddet men nu til ham har afstaaet, hvilket gaard med dertil hørende jorder saaledes som disse ved Udskiftningen ere aflagte af gammel hartkorn, ager og eng 4td. 7skp., men under den nye matricul staar anført under No.7 contribuabelt hartkorn ager og eng 4td. 3fdk. 2 alb. gammelskat 33 Rd 30sk, bemeldte Peder Peter Madsen sin livstid og hans hustru efter ham saalænge hun enke forbliver, maa nyde og bruge og i fæste beholde paa følgende vilkaar:

1. Alle kongelige skatter, offentlige afgifter og byrder, ordinære og extraordinære, af hvad navn nævnes kan, som nu ere eller herefter vorde paabudne, saavel af huset hartkorn og bygninger eller øvrige ejendomme som af personer, kreaturer eller andre ting, udreder fæsteren til sine rette tider uden restancer eller efterladelser i nogen maade. I overensstemmelse med loven og de derom emanerede anordninger, ligeledes betaler gaardens fæsteren den aarlige Brandkontigent af huusets bygninger. I tilfælde af ildsvaade opfører fæsteren selv bygningerne imod at have brandhjælpen. Godtgjørelsen efter frd. 15 April 1818 §5 bortfalder og bliver at udrede af fæsteren.

2. Som aarlig afgift udreder fæsteren følgende:

a) hvert aars Mortensdag landgilden penge 10 Rd Sølv, siger Ti rigsbankdaler sølv.

b) hvert aars 2 februar, Landgilde korn 4td. Byg siger fire tønder Byg, der betales med penge efter aarhus Stifts capitaltaxt.

3. Fæsteren forretter baadreiser for hosbonden efter tilsigelse, samt møder paa de aarlige klappajagter.

4. Gaardens bygninger, besætninger og inventarium, samt sæde og fødekorn vedligeholder og tilsvarer fæsteren i den stand som samme ham overleveret paa lovlig maaade afholdt og edelige afhjemlede synsforretning er ham overleveret, saaledes at disse forbenævnte ting til enhver tid kan ansees at være i aldeles uforringet tilstand. Skulde godsejeren lade den i For. 9 Marts 1838 ommelte syn afholde bliver de deraf flydende omkostninger at udrede af fæsteren.

5. Fæsteren er pligtig til selv at bebo gaarden og maa ikke ved laan eller leie, eller paa nogen anden maade overlade nogen deel deraf eller dets tilliggende til andre.

6. Gaardens tilligende jorder af alle slags, dyrker, gjøder og behandler paa bedste maade som det egner og anstaar en duelig og vindskibelig jordbruger. Hø foder eller gjødning maa ei føres fra gaarden, men bør derved forblive og paa bedste maade anvendes til dets nytte. Saa maa eiheller paa dens eiendomme skjæres tørv uden alene efter udvisning af herskabet. Skoven opelsker og freder han med ald mulig fliid, afholder saavel egne som andre ? kreaturer ? og ? de fra Grønninge i sammme og intet deraf uden tilladelse af herskabet hugges langt mindre bortsælger og rydder eller paa anden maade ødelægger

7. Indesiddere maa ikke indtages til huuse paa kort eller længere tid uden herskabets foregaaende tilladelse.

8. Fæsteren opfylder den med hans svigerfader indgaaede opholdscontract dog saaledes at Landgilden og andre Herskabets rettigheder saavel som skatter og afgifter i ethvert tilfælde skal udredes frem for aftægten.

9. Fæsteren retter og forholder sig for øvrigt efter hans Kongl. Majestæts allernaadigst lov og anordninger, viser sig hørig og lydig imod sit herskab, og dettes betjente. Til nøie iagttagelse og opfyldelse af alle disse foranførte vilkaar, forpligter fæsteren Peder Peter Madsen under sit fæsters fortabelse og anden lovlig straf.

I indfæstning er betalt 500 Rdl. siger fem hundrede og rigsbankdaler.

Til bekræftelse under mit navn og segl.

Jensgaard den 24 August 1845 J.Glud.

Læst den 29 August 1845 og tilført fæsteprotokollen fol.262

 

Fæstebrev 1845 Chresten Jensen Matr. 15


Jacob Andreas Glud Kammerraad, Landvæsens og Forligscommisair gjør vitterlig at jeg haver stæd og fæst ligesom jeg og hermed stæder og fæster til Chresten Jensen det hus paa Hiernøe land, under Jensgaard som Erik Sørensens enke sidst har besiddet men med fæsteren nu har indgaaet ægteskab, hvilket huus med dertil hørende jorder staaende for contribuabelt hartkorn, ager og eng 4 skp. 3fdk. 2alb., der er det samme hartkorn og tilliggende som forrige fæster har været overdraget. Hermed overlader bemeldte Chresten Jensen i fæste for livstid paa følgende vilkaar:

1. Alle kongelige skatter, offentlige afgifter og byrder, ordinære og extraordinære, af hvad navn nævnes kan, som nu ere eller herefter vorde paabudne, saavel af huset hartkorn og bygninger eller øvrige ejendomme som af personer, kreaturer eller andre ting, betaler, leverer og præsterer fæsteren til sine rette tider uden restancer eller efterladelser i nogen maade. I overensstemmelse med loven og de derom emanerede anordninger, ligeledes betaler fæsteren det aarlige Brandkontigent af huusets bygninger. Og i tilfælde af Ildsvaade opfører fæsteren selv bygningerne imod at erholde brandhjælpen. Godtgjørelsen af huusbonden landskatten efter frd. 15 April 1818 §5 bortfalder og bliver at udrede af fæsteren.

2. Som aarlig afgift betaler fæsteren hvert aars Mortensdag landgilden med 10 Rd Sølv, skriver Ti Rigsbankdaler sølv, saalænge han har en aftægt, men naar denne ophører da 12 Rd Sølv skriver Tolv rigsbankdaler Sølv og forretter lig med andre huusmænd paa Hjarnøe baadreiser naar han derom tilsiges, samt møder paa de aarlige klappajagter.

3. Huusets bygninger og inventarium, og sædekorn vedligeholder og tilsvarer fæsteren i den henseende efter vedhæftede paa lovlig maade afholdte og edelige afhjemlede synsforretning er ham overleveret, saaledes at disse forbemeldte ting til enhver tid kan ansees at være i aldeles uforringet tilstand, hvorom godsbesidderen forbeholdes ret til naar og saa ofte for godt befinder at lade afholde undersøgelse hos fæsteren. De mangler som da maatte forefindes er ham pligtig til uopholdelig at isatndsætte og afhjælpe eller i andet fald har dette fæste forbrudt, alt i henhold til forordningen af 9 Marts 1838, ligesom fæsteren er pligtig at udrede de deraf flydende omkostninger ved synsforretningen.

4. Fæsteren er pligtig til selv at bebo huuset og maa ikke ved laan eller leie, eller paa nogen anden maade overlade nogen deel deraf eller dets tilliggende til andre.

5. Huusets tilligende jorder af alle slags, dyrker, gjøder og behandler paa bedste maade som det egner og anstaar en duelig og vindskibelig jordbruger. Hø foder eller gjødning maa ei føres fra huuset, men bør derved forblive og paa bedste maade anvendes til dets nytte. Saa maa eiheller paa dets eiendomme skjæres tørv uden alene efter udvisning af herskabet.

6. Indesiddere maa ikke indtages til huuse paa kort eller længere tid uden herskabets foregaaende tilladelse.

7. Fæsteren retter og forholder sig for øvrigt efter hans Kongl. Majestæts allernaadigst lov og anordninger, viser sig hørig og lydig imod sit herskab, og dettes betjente samt indstiller sig personligen naar han derom tilsiges. Til ved iagttagelse og opfyldelse af alle disse foranførte vilkaar, forpligter fæsteren Chresten Jensen under sit fæsters fortabelse og anden lovlig straf.

Som indfæstning er betalt 60 Rdl. skriver tredsindstyve rigsbankdaler.

Saaledes udstædes dette fæstebrev under mit navn og segl.

Jensgaard den 24 August 1845 J.Glud.

Læst den 25 August 1845 og tilført fæsteprotokollen fol.263

 

Fæstebrev 1846 Peder Clausen Matr. 21


Mathæus Plesner Sognepræst til Glud og Hiarnøe Menigheder, Provst i Bjerre og Hatting herreder Giør vitterlig at jeg i overensstemmelse med vedhæftede afskrift af det kongelige danske cancellies approbation af 30 October 1845 have stædt og fæstet ligesom jeg og hermed stæder og fæster til Peder Clausen den mit embede tilhørende halve Annexgaard paa Hiernøe land, Veile Amt, som hans fader Claus Rasmussen hidtil har besiddet men nu har fratraadt, hvilke halve gaard med dertil hørende jorder af gl. hartkorn 1td. 4skp. 1fdk. 2 ½ alb, ny matr. 1td. 2skp. 2fdk. 4 alb. gammel skat 16 Rd 59sk. Bemeldte Peder Clausen sin livstid og hans hustru efter ham saalænge hun enke forbliver, maa nyde og bruge og i fæste beholde paa følgende vilkaar:

1. Alle kongelige skatter, offentlige afgivter og byrder, ordinære og extraordinære, af hvad navn nævnes kan, som nu ere eller herefter vorde paabudne, saavel af stedets hartkorn, bygninger eller øvrige ejendomme som af personer, kreaturer eller andre ting, betaler, leverer og præsterer fæsteren til sine rette tider uden restancer eller efterladelser i nogen maade. I overensstemmelse med loven og de derom emanerede anordninger. Ligeledes betaler fæsteren den 1/6 Bankrenter af stedets jorder saavelsom den aarlige brandcontigent af stedets bygninger. Godtgjørelsen af hosbonden i landsskatten efter frd. 15 April 1818 §5 bortfalder og bliver at udrede af fæsteren.

2. Som aarlig afgift betaler fæsteren hvert aars Mortensdag landgildepenge med 10 Rd Sølv, skriver Ti rigsbankdaler sølv, og første gang Mortensdag 1839.

3. Som vederlag for korntienden i kjærven af det fæsteren overdragne hartkorn for alle 3 tiender svarer han mig og efterkommende Beneficarius en aarlig afgift af 4skp. Rug 1td Byg og 1 td Havre, skriver fire skiepper Rug, én tønde Byg, én tønde Havre til hvert aars Kjøndelmisse der betales med penge egter Aarhus Stifts Kapitaltaxt og første gang Kjøndelmisse 1840. Saafremt disse tiendepenge ei betales til bestemte forfaldstid forbeholder Beneficarius sig den udpantningsret for fæsteren som forordningen af 9de Marts 1838 i forbindelse med den øvrige lovgivning hjemler.

4. Den mellem fæsteren og hans fader oprettede Aftægtskontrakt holder fæsteren sig nøie efterrettelig.

5. Stedets bygninger, besætning samt sæde og fødekorn vedligeholder og tilsvarer fæsteren i den stand samme efter vedhæftede paa lovlig maade afholdt og edelig afhjemlede synsforretning er ham overleveret saaledes at disse forbemeldte ting til enhver tid kan antages at være i aldeles uforringet tilstand hvorom beneficarius forbeholdes ret til aarlig at lade anstille undersøgelse hos fæsteren. De mangler som da maatte forefindes er han pligtig til uopholdelig at isatndsætte og afhjælpe eller i andet fald han dette sit fæste forbrudt. Alt i henhold til forordningen af 9de Marts 1838 ligesom de fæsteren er pligtig at udrede de deraf flydende omkostninger

6. Fæsteren er pligtig selv at bebo stedet og maa ikke ved laan eller leie eller paa nogen anden maade overlade nogen deel deraf eller af stedets tilliggende til andre.

7. Stedets tilliggende jorder af alle slags, dyrker, gjøder og behandler paa bedste maade som det egner og anstaar en duelig og vindskibelig jordbruger, og maa ikke ved laan eller leie eller paa nogen anden maade overlade nogen som helst deel deraf til andre, maa eiheller paa dets ejendommen skjæres tørv uden alene efter udvisning af Beneficarius.

8. Indsiddere maa ikke indtages til huse paa kort eller længere tid uden beneficarius foregaaende tilladelse.

9. Fæsteren retter og forholder sig for øvrigt efter hans Kongl. Majestæts allernaadigst lov og anordninger, viser sig hørig og lydig imod beneficarius, samt indstiller sig personligen naar han derom tilsiges.

Til udi iagttagelse og opfyldelse af alle disse foranførte vilkaar, forpligter fæsteren Peder Clausen under sit fæsters fortabelse og anden lovlig straf.

Som indfæstning er betalt 100 Rdl. sedler, skriver Et hundrede rigsbankdaler Repræsentationer.

Saaledes udstædes dette fæstebrev under mit navn og fortrykte segl.Glud Præstegaard den 28de Octbr. 1846 M.Plesner

Læst den 16 November 1846 og tilført fæsteprotokollen fol.286

 

Fæstebrev 1847 Peder Clausen Matr.21 – kirkejord


Jacob Andreas Glud Kammerraad, Landvæsens og Forligscommisair gjør vitterlig at jeg haver stæd og fæst ligesom jeg og hermed stæder og fæster til Peder Clausen det mig paa Hiernøe land, Veile Amt, under Jensgaards gods tilhørende kirkejord som hans fader Claus Rasmussen har havt i fæste men som han nu har fratraadt, hvilke jorder af gl. hartkorn 3skp. 3fdk. 2½alb., ny Matr. No.23, 3skp. 2fdk. ½alb. hartkorn ager og eng, gl.skat 3Rd 37sk, bemeldte Peder Clausen sin livstid og hans hustru efter ham saalænge hun enke forbliver, maa nyde og bruge og i fæste beholde paa efterfølgende vilkaar:

1. Alle kongelige skatter, offentlige afgivter og byrder, ordinære og extraordinære, af hvad navn nævnes kan, som nu ere eller herefter vorde paabudne, saavel af jordens hartkorn som af personer, kreaturer eller andre ting, betaler, leverer og præsterer fæsteren til sine rette tider uden restancer eller efterladelser i nogen maade. I overensstemmelse med loven og de derom emanerede anordninger,. Godtgjørelsen af hosbonden i landsskatten efter frd. 15 April 1818 §5 bortfalder og bliver at udrede af fæsteren.

2. Som aarlig afgift betaler fæsteren hvert aars Mortensdag landgilden med 7 Rd Sølv, skriver Syv rigsbankdaler sølv.

3. Fæsteren forretter baadreiser for hosbonden efter tilsigelse, samt møder paa de aarlige klappajagter.

4. De fæsteren overdragne jorder af alle slags, dyrker, gjøder og behandler paa bedste maade som det egner og anstaar en duelig og vindskibelig jordbruger, og maa ikke ved laan eller leie eller paa nogen anden maade overlade nogen som helst deel deraf til andre, hø foder eller gjødning maa ei føres fra jorden, men bør derved forblive og paa bedste maade anvendes til dets nytte. Saa maa eiheller paa dets bortfæstede jord skjæres tørv uden alene efter udvisning af herskabet.

5. Fæsteren retter og forholder sig for øvrigt efter hans Kongl. Majestæts allernaadigst lov og anordninger, viser sig hørig og lydig imod sit herskab, og imod godsets forvalter og andre betjente, samt indstiller sig personligen naar han derom tilsiges. Til udi iagttagelse og opfyldelse af alle disse foranførte vilkaar, forpligter fæsteren Peder Clausen under sit fæsters fortabelse og anden lovlig straf.

Som indfæstning er betalt 60 Rdl.

Sølv, siger tredsindstyve rigsbankdaler sølv.Saaledes udstædes dette fæstebrev under mit navn og fortrykte segl.

Jensgaard den 21 Jannuar 1847 Glud.

Læst den 25 Jannuar 1847 og tilført fæsteprotokollen fol.289

 

Fæstebrev 1850 Jørgen Jørgensen Matr.4


Jacob Andreas Glud Kammerraad, Landvæsens og Forligscommisair Gjør vitterlig at jeg haver stæd og fæst ligesom jeg og hermed stæder og fæster til Jørgen Jørgensen den gaard paa Hiernøe land, Veile Amt, under Jensgaard gods som Jørgen Madsen hidtil har besiddet og til ham har afstaaet, hvilket gaard med dertil hørende jorder af gammel hartkorn, 4td. 7skp., men efter den nye matricul under No.4 staar anført contribuabelt hartkorn ager og eng 3td. 7skp. 1fdk. 1 alb. gammelskat 33 Rd 30sk, bemeldte Jørgen Jørgensen sin livstid og hans hustru efter ham saalænge hun enke forbliver, maa nyde og bruge og i fæste beholde paa følgende vilkaar:

1. Alle kongelige skatter, offentlige afgifter og byrder, ordinære og extraordinære, af hvad navn nævnes kan, som nu ere eller herefter vorde paabudne, saavel af huset hartkorn og bygninger eller øvrige ejendomme som af personer, kreaturer eller andre ting, udreder fæsteren til sine rette tider uden restancer eller efterladelser i nogen maade. I overensstemmelse med loven og de derom emanerede anordninger, ligeledes betaler gaardens fæsteren den aarlige Brandkontigent af huusets bygninger. I tilfælde af ildsvaade opfører fæsteren selv bygningerne imod at have brandhjælpen. Godtgjørelsen efter frd. 15 April 1818 §5 bortfalder og bliver at udrede af fæsteren.

2. Som aarlig afgift udreder fæsteren følgende:a) hvert aars Mortensdag landgilden penge 16 Rd , siger seksten rigsbankdaler sølv.b) hvert aars 2 februar, Landgilde korn 6td. Byg siger sex tønder Byg, der betales med penge efter aarhus Stifts capitaltaxt.

3. Fæsteren forretter baadreiser for hosbonden efter tilsigelse og omgang

4. Gaardens bygninger, besætninger og inventarium, samt sæde og fødekorn vedligeholder og tilsvarer fæsteren i den stand som samme ham overleveret paa lovlig maaade afholdt og edelige afhjemlede synsforretning er ham overleveret, saaledes at disse forbenævnte ting til enhver tid kan ansees at være i aldeles uforringet tilstand. Skulde godsejeren lade den i For. 9 Marts 1838 ommelte syn afholde bliver de deraf flydende omkostninger at udrede af fæsteren.

5. Fæsteren er pligtig til selv at bebo gaarden og maa ikke ved laan eller leie, eller paa nogen anden maade overlade nogen deel deraf eller dets tilliggende til andre.

6. Gaardens tilligende jorder af alle slags, dyrker, gjøder og behandler paa bedste maade som det egner og anstaar en duelig og vindskibelig jordbruger. Hø foder eller gjødning maa ei føres fra gaarden, men bør derved forblive og paa bedste maade anvendes til dets nytte. Saa maa eiheller paa dens eiendomme skjæres tørv uden alene efter udvisning af herskabet.

7. Med indesiddere at optage eller huse, forholdes efter de bestemmelser som ere eller herefter maatte udkomme desangaaende.

8. Fæsteren retter og forholder sig for øvrigt efter hans Kongl. Majestæts allernaadigst lov og anordninger, viser sig hørig og lydig imod sit herskab, og dettes betjente. Til nøie iagttagelse og opfyldelse af alle disse foranførte vilkaar, forpligter fæsteren Jørgen Jørgensen under sit fæsters fortabelse og anden lovlig straf.I indfæstning er betalt 600 Rdl. skriver sex hundrede og rigsbankdaler.

Til bekræftelse under mit navn og segl.

Jensgaard den 17 December 1850 J.Glud.

Læst den 23 december 1850 og tilført fæsteprotokollen fol. 341

 

Fæstebrev 1851 Jens Jørensen Matr.3

Jacob Andreas Glud Kammerraad, Landvæsens og Forligscommisair Gjør vitterlig at jeg haver stæd og fæst ligesom jeg og hermed stæder og fæster til Jens Jørgensen den gaard paa Hiernøe land, Veile Amt, under Jensgaard gods Søren Christoffer Nielsen hidtil har besiddet i fæste men nu til ham har afstaaet, hvilket gaard med dertil hørende jorder af gammel hartkorn, 4td. 7skp., men under den nye matricul under No.3 staar anført contribuabelt hartkorn ager og eng 4td. 1skp. 3fdk. 2 ¾ alb. gammelskat 33 Rd 30sk, og er det samme hartkorn og tilliggende som forrige fæster, har været overdraget, bemeldte Jens Jørgensen sin livstid og hans hustru efter ham saalænge hun enke forbliver, maa nyde og bruge og i fæste beholde paa følgende vilkaar:

1. Alle kongelige skatter, offentlige afgifter og byrder, ordinære og extraordinære, af hvad navn nævnes kan, som nu ere eller herefter vorde paabudne, saavel af huset hartkorn og bygninger eller øvrige ejendomme som af personer, kreaturer eller andre ting, udreder fæsteren til sine rette tider uden restancer eller efterladelser i nogen maade. I overensstemmelse med loven og de derom emanerede anordninger, ligeledes betaler gaardens fæsteren den aarlige Brandkontigent af huusets bygninger. I tilfælde af ildsvaade opfører fæsteren selv bygningerne imod at have brandhjælpen. Godtgjørelsen efter frd. 15 April 1818 §5 bortfalder og bliver at udrede af fæsteren.

2. Som aarlig afgift udreder fæsteren følgende:a) hvert aars Mortensdag landgilden penge 10 Rd , skriver Ti rigsdaler sølv.b) hvert aars 2 februar, Landgilde korn 6td. Byg siger sex tønder Byg, der betales med penge efter aarhus Stifts capitaltaxt, men saalænge Bertel Laursen lever, hans aftægtscontract fæsteren er pligtig at opfylde, ligesom han og skal udrede aftægt til den fratrædende fæster Søren Christoffer Nielsen af afstaae? eftergives fæsteren aarlig 2 td. Byg og svarer i den tid kun 4td. Byg, hvorimod efter Bertel Laursens død, svares den fulde landgjæld i penge og korn.

3. Fæsteren forretter baadreiser for hosbonden efter tilsigelse og omgang, samt møder ved de aarlige klapjagter ligesom forrige fæster.

4. Gaardens bygninger, besætninger og inventarium, samt sæde og fødekorn vedligeholder og tilsvarer fæsteren i den stand som samme ham overleveret paa lovlig maaade afholdt og edelige afhjemlede synsforretning er ham overleveret, saaledes at disse forbenævnte ting til enhver tid kan ansees at være i aldeles uforringet tilstand. Skulde godsejeren lade den i For. 9 Marts 1838 ommelte syn afholde bliver de deraf flydende omkostninger at udrede af fæsteren.5. Fæsteren er pligtig til selv at bebo gaarden og maa ikke ved laan eller leie, eller paa nogen anden maade overlade nogen deel deraf eller dets tilliggende til andre.

6. Gaardens tilligende jorder af alle slags, dyrker, gjøder og behandler paa bedste maade som det egner og anstaar en duelig og vindskibelig jordbruger. Hø foder eller gjødning maa ei føres fra gaarden, men bør derved forblive og paa bedste maade anvendes til dets nytte. Saa maa eiheller paa dens eiendomme skjæres tørv uden alene efter udvisning af herskabet. Jagtretten forbeholder godsejeren sig af det overdragne fæstejord og tilkommer ikke fæsteren.

7. Med indesiddere at optage eller huse, forholdes efter de bestemmelser som ere eller herefter maatte udkomme desangaaende.

8. Fæsteren opfylder den med Bertel Laursen oprettede aftægtscontract, af forhen tillige den fratrædende fæster Søren Chr. Nielsen og hustrue, deres livstid nu foruden bopæl og aftægt af gaarden efter nærmere derom oprettede aftægtscontract, dog saaledes at Landgilden og andre Herskabets rettigheder saavel som skatter og afgifter i ethvert tilfælde skal udredes frem for aftægten.

9. Fæsteren optager og opfylder alle disse foranførte vilkaar og i henseende til oversiddelse deraf, forholdes i det hele efter anordningerne.Indfæstning er fæsteren fritaget for at svare.

Til bekræftelse under mit navn og segl.

Jensgaard den 6 Octb. 1851 J.Glud.

Læst den 20 Octbr. 1851 og tilført fæsteprotokollen fol.351

 

Fæstebrev 1851 Hans Stephansen Matr. 12


Jacob Andreas Glud Kammerraad, Landvæsens og Forligscommisair Gjør vitterlig at jeg haver stæd og fæst ligesom jeg og hermed stæder og fæster til Hans Stephansen den gaard paa Hiernøe land, Veile Amt, under Jensgaard gods som hans fader Stephan Hansen hidtil har besiddet og til ham har afstaaet, hvilket gaard med dertil hørende jorder af gammel hartkorn, 4td. 7skp., men efter den nye matricul under No.12 staar anført for contribuabelt hartkorn ager og eng 4td. 3skp. 1¼ alb. gammelskat 33 Rd 30sk, og er det samme hartkorn og tilligende som forrige fæster har været overdraget, bemeldte Hans Stephansen sin livstid og hans hustru efter ham saalænge hun enke forbliver, maa nyde og bruge og i fæste beholde paa følgende vilkaar:

1. Alle kongelige skatter, offentlige afgifter og byrder, ordinære og extraordinære, af hvad navn nævnes kan, som nu ere eller herefter vorde paabudne, saavel af huset hartkorn og bygninger eller øvrige ejendomme som af personer, kreaturer eller andre ting, udreder fæsteren til sine rette tider uden restancer eller efterladelser i nogen maade. I overensstemmelse med loven og de derom emanerede anordninger, ligeledes betaler gaardens fæsteren den aarlige Brandkontigent af huusets bygninger. I tilfælde af ildsvaade opfører fæsteren selv bygningerne imod at have brandhjælpen. Godtgjørelsen efter frd. 15 April 1818 §5 bortfalder og bliver at udrede af fæsteren.

2. Som aarlig afgift udreder fæsteren følgende:a) hvert aars Mortensdag landgilden penge 10 Rd , siger Ti rigsbankdaler sølv.b) hvert aars 2 februar, Landgilde korn 5 td. Byg siger fem tønder Byg, der betales med penge efter aarhus Stifts capitaltaxt.

3. Fæsteren forretter baadreiser for hosbonden efter tilsigelse og omgang, samt møder paa de aarlige klappejagter alt som forrige fæster.

4. Gaardens bygninger, besætninger og inventarium, samt sæde og fødekorn vedligeholder og tilsvarer fæsteren i den stand som efter vedhæftede syndforretning paa lovlig maade afholdt og edelige afhjemlede synsforretning er ham overleveret, saaledes at disse forbenævnte ting til enhver tid kan ansees at være i aldeles uforringet tilstand. Skulde godsejeren lade den i For. 9 Marts 1838 ommelte syn afholde bliver de deraf flydende omkostninger at udrede af fæsteren.

5. Fæsteren er pligtig til selv at bebo gaarden og maa ikke ved laan eller leie, eller paa nogen anden maade overlade nogen deel deraf eller dets tilliggende til andre.

6. Gaardens tilligende jorder af alle slags, dyrker, gjøder og behandler paa bedste maade som det egner og anstaar en duelig og vindskibelig jordbruger. Hø foder eller gjødning maa ei føres fra gaarden, men bør derved forblive og paa bedste maade anvendes til dets nytte. Saa maa eiheller paa dens eiendomme skjæres tørv uden alene efter udvisning af herskabet, jagtretten forbeholder godseieren sig af det overdragne fæstejord og tilkommer ikke fæsteren.

7. Med indesiddere at optage eller huse, forholdes efter de bestemmelser som ere eller herefter maatte udkomme desangaaende.

8. Fæsteren svarer aftægt til hans forældre Stephen Hansen og kone deres livstid og giver dem fornøden bopæl i gaarden, efter derom oprettet aftægtscontrakt, dog saaledes at landgilden og andre godsejerens rettigheder saavelsom skatter og afgifter skal udredes frem for aftægten.

9. Fæsteren optager og opfylder alle disse foranførte vilkaar og i henseende til oversiddelse deraf, forholdes i det hele efter anordningerne.I Indfæstning er betalt 500 Rdl. skriver fem hundrede rigsdaler

Til bekræftelse under mit navn og segl.

Jensgaard den 6 Octb. 1851 Glud.

Læst den 20 Octbr. 1851 og tilført fæsteprotokollen fol.354

 

Fæstebrev 1852 Jens Jørgensen Høegh Matr.19 – møllen


Jacob Andreas Glud Kammerraad.Gjør vitterlig at haver stedt og fæstet ligesom jeg og hermed stæder og bortfæster til Jens Jørgensen Høegh den tilhørende Hiernøe Veirmølle, under Jensgaard gods som hans moder Jørgen Hansen Høeghs enke, Ane Cathrine Pedersdatter hidtil har besiddet i fæste og nu til ham har afstaaet, bemeldte Mølle med dertil hørende jorder af gammel hartkorn, 1td. 4kp., men efter den nye matricul under No.19 nu staar anført for contribuabelt hartkorn ager og eng 1td. 2skp. 2fdk. 1¾ alb. ,gammelskat 10 Rd 24sk, og er det samme hartkorn og tilliggende som forrige fæster har været overdraget, bemeldte Jens Jørgensen Høegh og hans hustru efter ham saalænge hun enke forbliver, maa nyde og bruge og i fæste beholde paa følgende vilkaar:

1. Alle kongelige skatter, offentlige afgifter og byrder, ordinære og extraordinære, af hvad navn nævnes kan, som nu ere eller herefter vorde paabudne, saavel af Møllens hartkorn og bygninger eller øvrige ejendomme som af personer, kreaturer eller andre ting, udreder fæsteren til sine rette tider uden restancer eller efterladelser i nogen maade. I overensstemmelse med loven og de derom emanerede anordninger, ligeledes betaler gaardens fæsteren den aarlige Brandkontigent af Møllens bygninger. I tilfælde af ildsvaade opfører fæsteren selv Mølle og bygningerne imod at have brandhjælpen. Godtgjørelsen efter frd. 15 April 1818 §5 bortfalder og bliver at udrede af fæsteren.

2. Som aarlig afgift udreder fæsteren følgende:

a) hvert aars Mortensdag landgilden penge 40 Rd , skriver fyrretyve rigsbankdaler sølv.b) hvert aars 2 februar, Landgilde korn 5 td. Byg siger fem tønder Byg, der betales med penge efter aarhus Stifts capitaltaxt.

3. Veirmøllen med dens qværne og dertil hørende inventarium samt Matriklens øvrige bygninger, besætning og inventarium, samt sæde og fødekorn vedligeholder og tilsvarer fæsteren i den stand som efter vedhæftede syndforretning paa lovlig maade afholdt og edelige afhjemlede synsforretning er ham overleveret, saaledes at disse forbenævnte ting til enhver tid kan ansees at være i aldeles uforringet tilstand. Skulde godsejeren lade den i For. 9 Marts 1838 ommelte syn afholde bliver de deraf flydende omkostninger at udrede af fæsteren.

4. Formalingen for Hjernøe beboere udfører fæsteren forsuarlig og stedse bestræber sig for saavidt muligt at samme skeer upaaklageligt, saaledes at ikke berettigede og grundede klager skulde give anledning til at Mølleren kunde undse sin næring.5. Fæsteren er pligtig til selv at bebo Møllens bygninger og maa ikke ved laan eller leie, eller paa nogen anden maade overlade nogen deel deraf eller dets tilliggende til andre.

6. Møllens tilligende jorder af alle slags, dyrker, gjøder og behandler paa bedste maade som det egner og anstaar en duelig og vindskibelig jordbruger. Hø foder eller gjødning maa ei føres fra Møllen, men bør derved forblive og paa bedste maade anvendes til dets nytte. Jagtretten forbeholder godseieren sig af det overdragne fæstejord og tilkommer ikke fæsteren.

7. Med indesiddere at optage eller huse, forholdes efter de bestemmelser som ere eller herefter maatte udkomme desangaaende.

8. Fæsteren svarer aftægt til hans moder Ane cathrine Pedersdatterhendes livstid og giver hende fornøden bopæl i Møllens bygninger, efter derom oprettet aftægtscontrakt, dog saaledes at landgilden og andre godsejerens rettigheder saavelsom skatter og afgifter skal udredes frem for aftægten.

9. Fæsteren iagttager og opfylder alle disse foranførte vilkaar og i henseende til oversiddelse deraf, forholdes i det hele efter anordningerne.I Indfæstning er betalt 400 Rdl. skriver fire hundrede rigsdaler

Til bekræftelse under mit navn og segl.

Jensgaard den 25de September 1852 Glud.

Læst den 4de Octbr. 1852 og tilført fæsteprotokollen fol.387

 

Fæstebrev 1858 Ole Jensen Matr. 14 – Smedien

Kammerraad Jacob Andreas Glud til JensgaardGjør vitterligt at have stædt og fæstet, ligesom jeg herved steder og bortfæster til Ole Jensen det hus paa Hjarnøe land Vejle Amt, under Jensgaard gods som hans fader Jens Rasmussen Smed hidtil har haft i fæste og godvilligt ham har afstaaet, hvilket huus, med dertil hørende jorder, der efter den nye matricul under No.14 staaer for hartkorn ager og eng 4skp. 3fdk. 1½alb., gammelskat 4rd. 26sk. bemeldte Ole Jensen sin livstid og hans hustru efter loven saalænge hun forbliver enke, maa nyde, bruge og i fæste beholde paa følgende vilkaar:

1. Alle Kgl. skatter, offentlige afgifter og byrder, derunder extraordinære af hvad navn nævnes kan, som nu eller herefter vorde paabudne saavel af huusets hartkorn, bygninger eller øvrige eiendomme, som af personer, kreature eller andre ting, udreder fæsteren til sine rette tider uden restance eller eftterladelse i nogen maade i overensstemmelse med de dermed emanerede? love, ligeledes betaler fæsteren den aarlige brandkontigent af husets bygninger og i tilfælde af ildsvaade opfører fæsteren selv bygningerne imod at have brandhjælpen. Godtgjørelses af hosbonden i landskatten efter for. 15 April 1818 §5 bortfalder og bliver at udrede af fæsteren. Jagtrettighederne paa de overdragne jorder forbeholder godseieren sig.

2. Den aarlige afgift betaler fæsteren til Mortensdag 1859 og fremdeles hvert aars Mortensdag 12 Rdl. skriver Tolv rigsdaler rigsmønt hvorfor betinges udpanteringsret i medhold af frd. af 12 Mai 1848 §3.

3. Husets bygninger og sædekorn vedligeholder og tilsvarer fæsteren i den stand samme efter medhæftede og edelig afhjemlede synsforretning er ham overleveret, saaledes at disse forbemeldte ting til enhver tid kan ansees for at være i aldeles uforringet tilstand hvorom godseieren forbeholder ret til aarlig at lade anstille undersøgelse hos fæsteren i henhold til frd. af 9de marts 1838, ligesom fæsteren er pligtig til at udrede de deraf flydende omkostninger ved synsforretningerne.

4. Husets tilliggende jorder af alle slags gjøder og behandler fæsteren paa bedste maade og maa ingen deraf omskifte eller til upligt bruge. Hø, foder eller gjødning maa ei her fra huset, men bør derved forblive og anvendes de bestemmelser som er eller herefter maatte udkomme desangaaende.

5. Med indesiddere at optage eller huse forholdes efter de bestemmelser som ere eller herefter maatte udkomme desangaaende.6. Fæsteren svarer aftægt til hans forældre Jens Rasmussen og kone efter derom oprettede aftægts kontrakt, dog saaledes at afgifter og andre godsbesidderens rettigheder som altsaa skatter og afgifter i hvert tilfælde fortrinsvis skal udredes frem for aftægten.7. Alle paa fæstet udgaaende omkostninger udreder fæsteren8. Fæsteren iagttager og opfylder alle disse foranførte vilkaar og i henseende til bestemmelsen, samt forholder i det hele efter anordningerne.I indfæstning er betalt 100 Rd. skriver et hundrede rigsdaler rigsmønt.

Til bekræftelse med mit navn og segl.

Jensgaard den 15 decbr 1858 J.Glud

Læst d.20 december 1858 i Skp. No.7 folio 118

 

Fæstebrev 1860 Jens Sørensen Matr.17


Jacob Andreas Glud til Jensgaard, KammerraadGjør vitterligt at have stædt og fæstet, ligesom jeg herved steder og bortfæster til Jens Sørensen det hus paa Hjarnøe land, Vejle Amt, under Jensgaard gods som hans forældre Søren Jensen og hustru , de begge ved døden er afgaaed, har havt i fæste, hvilket huus, med dertil hørende jorder, der efter den nye matricul under No.17 staaer for hartkorn ager og eng 3skp. 2fdk. 2¼ alb., gammelskat 3rd. 40sk. bemeldte Jens Sørensen, sin livstid og hans hustru efter loven saalænge hun forbliver enke, maa nyde, bruge og i fæste beholde paa følgende vilkaar:

1. Alle Kgl. skatter, offentlige afgifter og byrder, ordinære eller extraordinære af hvad navn nævnes kan, som nu eller herefter vorde paabudne saavel af huusets hartkorn, bygninger eller øvrige eiendomme, som af personer, kreature eller andre ting, udreder fæsteren til sine rette tider uden restance eller eftterladelse i nogen maade i overensstemmelse med de dermed emanerede? love. Ligeledes betaler fæsteren den aarlige brandkontigent af husets bygninger og i tilfælde af ildsvaade opfører fæsteren selv bygningerne imod at hæve brandhjælpen. Godtgjørelses af hosbonden i landskatten efter for. 15 April 1818 §5 bortfalder og bliver at udrede af fæsteren. Jagtrettighederne paa de overdragne jorder forbeholder godseieren sig.

2. Den aarlige afgift betaler fæsteren til Mortensdag 1860 og fremdeles hvert aars Mortensdag 12 Rdl. skriver Tolv rigsdaler rigsmønt hvorfor betinges udpanteringsret i medhold af frd. af 12 Mai 1848 §3.

3. Husets bygninger og sædekorn vedligeholder og tilsvarer fæsteren i den stand samme efter medhæftede og edelig afhjemlede synsforretning er ham overleveret, saaledes at disse forbemeldte ting til enhver tid kan ansees for at være i aldeles uforringet tilstand hvorom godseieren forbeholder ret til aarlig at lade anstille undersøgelse hos fæsteren i henhold til foordn. af 9de marts 1838, ligesom fæsteren er pligtig til at udrede de derar flydende omkostninger ved synsforretningerne.

4. Husets tilliggende jorder af alle slags gjøder og behandler fæsteren paa bedste maade og maa ingen deraf bortleie, omskifte eller til upligt bruge. Hø, foder eller gjødning maa ei her fra huset, men bør derved forblive og anvendes det nytte.

5. Ved indesiddere at optage eller huse forholdes efter de bestemmelser som ere eller herefter maatte udkomme desangaaende.

6. Alle paa fæstet medgaaende omkostninger udreder fæsteren

7. Fæsteren iagttager og opfylder alle disse foranførte vilkaar og i henseende til oversiddelsen deraf forholder i det hele efter anordningerne.I indfæstning er betalt 100 Rd. skriver et hundrede rigsdaler rigsmønt.

Til bekræftelse med mit navn og segl.

Jensgaard den 6te Juli 1860 J.Glud

Læst d.16 Juli 1860 i Skp. No.7 folio 351.

 

Fæstebrev 1866 Søren Laursen matr.2


Jacob Andreas Glud til Jensgaard, KammerraadGjør vitterligt at have stædt og fæstet, ligesom jeg herved steder og bortfæster til Søren Laursen den gaard paa Hjarnøe land, Vejle Amt, under Jensgaard gods som hans pleiefader Niels Hansen har besiddet i fæste, og nu til ham har afstaaet, hvilken gaard, med dertil hørende jorder, der under Matr.No. 2 staaer for hartkorn ager og eng 4td. 1skp. 3fdk. ? alb., gammelskat 33rd. 30sk. bemeldte Søren Laursen sin livstid og hans hustru efter loven saalænge hun forbliver enke, maa nyde, bruge og i fæste beholde paa følgende vilkaar:

1. Alle Kgl. skatter, offentlige afgifter og byrder, ordinære eller extraordinære af hvad navn nævnes kan, som nu eller herefter vorde paabudne saavel af gaardens hartkorn, bygninger eller øvrige eiendomme, som af personer, kreature eller andre ting, udreder fæsteren til sine rette tider uden restance eller eftterladelse i nogen maade i overensstemmelse med de dermed emanerede? love. Ligeledes betaler fæsteren den aarlige brandkontigent af gaardens bygninger og i tilfælde af ildsvaade opfører fæsteren selv bygningerne imod at hæve brandhjælpen. Godtgjørelses af hosbonden i landskatten efter for. 15 April 1818 §5 bortfalder og bliver at udrede af fæsteren.

2. Den aarlige afgift er ? fæsteren for indeværende aar og fremdeles hvert aar Mortensdag i penge 20 Rdl. skriver Tyve rigsdaler rigsmønt og til hvert aars 2 februar i korn landgilde 10 Tdr byg ? ? ? der betales med penge efter Aarhus stifts capitaltaxt

3. Gaardens bygninger besætning og inventarium saavel sæde og fødekorn vedligeholder og tilsvarer fæsteren i den stand samme efter medhæftede og edelig afhjemlede synsforretning er ham overleveret, saaledes at disse forbemeldte ting til enhver tid kan ansees for at være i aldeles uforringet tilstand hvorom godseieren forbeholder ret til aarlig at lade anstille undersøgelse hos fæsteren i henhold til frd. af 9de marts 1838, ligesom fæsteren er pligtig til at udrede de derar flydende omkostninger ved synsforretningerne.

4. Paa dens tilliggende jorder af alle slags gjøder og behandler fæsteren paa bedste maade og maa ingen deraf bortleie, omskifte eller til upligt bruge. Hø, foder eller gjødning maa ei her fra gaarden, men skal derved forblive og anvendes det nytte. Jagtrettighederne paa de overdragne jorder forbeholder godseieren sig.

5. Ved indesiddere at optage eller huse forholdes efter de bestemmelser som ere eller herefter maatte udkomme desangaaende.

6.Fæsteren svarer aftægt til plejeforældrene deres livstid og giver dem desuden logi i gaarden efter derom oprettet aftægts, dog saaledes at Landgilden og andre godseeierns retteigheder saa altsom skatter og afgifter i et hvert tilfælde fortrinsvis skal udredes før aftægtencontract

7.Alle paa fæstet medgaaende omkostninger udreder fæsteren

8. Fæsteren iagttager og opfylder alle disse foranførte vilkaar og i henseende til oversiddelsen deraf forholdes i det hele efter anordningerne.I indfæstning er betalt 1000 Rd. skriver et tusinde rigsdaler rigsmønt.Den aarlige landgilde 20rd og korntiende 10 tdr Byg efter capitaltaxten 1865 49rd 2mk 4sk,, vil 69rd 2mk 4sk taget 25 gange, bliver 1734rd 2mk 4sk, dertil indfæstningen 1000 Rd, tilsammen 2734rd 2mk 4sk. hvorefter det stemplede papir til fæstebrevet er beregnet. Til bekræftelse under mit navn og segl. Jensgaard d. 1 Mai 1866 J.Glud

Læst d. 24 Mai 1866 i Skp. No.8 folio 640.

 

Fæstebrev 1866 Hans Sørensen Matr.16


Jacob Andreas Glud til Jensgaard, KammerraadGjør vitterligt at have stædt og fæstet, ligesom jeg herved steder og bortfæster til Hans Sørensen det hus paa Hjarnøe land, Vejle Amt, under Jensgaard gods som Rasmus Rasmussen fratraadt, hvilket huus, med dertil hørende jorder, der efter den nye matricul under No.16 staaer for hartkorn ager og eng 4skp., gammelskat 4rd. 26sk. bemeldte Hans Sørensen, sin livstid og hans enke efter ham længe hun forbliver enke, maa nyde, bruge og i fæste beholde paa følgende vilkaar:

1. Alle Kgl. skatter, offentlige afgifter og byrder, ordinære eller extraordinære af hvad navn nævnes kan, som nu eller herefter vorde paabudne saavel af huusets hartkorn, bygninger eller øvrige eiendomme, som af personer, kreature eller andre ting, udreder fæsteren til sine rette tider uden restance eller eftterladelse i nogen maade i overensstemmelse med de dermed emanerede? love. Ligeledes betaler fæsteren den aarlige brandkontigent af husets bygninger og i tilfælde af ildsvaade opfører fæsteren selv bygningerne imod at hæve brandhjælpen. Godtgjørelses af hosbonden i landskatten efter for. 15 April 1818 §5 bortfalder og bliver at udrede af fæsteren.

2. Den aarlige afgift betaler fæsteren til Mortensdag 1866 og fremdeles hvert aars Mortensdag 20 Rdl. skriver Tyve rigsdaler rigsmønt og første gang for indeværende aar hvorfor betinges 2? udpanteringsret i medhold af frd. af 12 Mai 1848 §3.

3. Jagtrettighederne paa de overdragne jorder forbeholder godseieren sig.

4. Husets bygninger og sædekorn vedligeholder og tilsvarer fæsteren i den stand samme efter medhæftede synsforretning af 13de dennes, er ham overleveret, saaledes at disse forbemeldte ting til enhver tid kan ansees for at være i aldeles uforringet tilstand hvorom godseieren forbeholder ret til aarlig at lade anstille undersøgelse hos fæsteren i henhold til foordn. af 9de marts 1838, ligesom fæsteren er pligtig til at udrede de derar flydende omkostninger ved synsforretningerne.

5. Fæste er pligtig selv at bebo huset og maa ikke laane eller leie eller paa nogen anden maade overlade nogen deel deraf eller dets tilliggende til andre.

6. Husets tilliggende jorder af alle slags dyrker, gjøder og behandler fæsteren paa bedste maade og maa ingen deraf omskifte eller til upligt bruge. Hø, foder eller gjødning maa ei her fra huset, men bør derved forblive og anvendes det nytte.

7. Med indesiddere at optage eller huse forholdes efter de bestemmelser som ere eller herefter maatte udkomme desangaaende.

8. Alle paa fæstet medgaaende omkostninger udreder fæsteren

9. Fæsteren iagttager og opfylder alle disse foranførte vilkaar og i henseende til oversiddelsen deraf forholder i det hele efter anordningerne.I indfæstning er betalt 200 Rd. skriver To hundrede rigsdaler rigsmønt. Den aarlige afgift er 20rd, taget 25 gange bliver 500 rd dertil indfæstningen 200rd er 700 rdl. hvorefter det stemplede papir til fæstebrevet er beregnet.

Til bekræftelse med mit navn og segl. Jensgaard den 24 November 1866 J.Glud

Læst d. 3 December 1866 i Skp. No.9 folio 9.

 

Fæstebrev 1868 Peder Christensen Matr.18


Jacob Andreas Glud, Kammerraad, eier af Jensgaard gods.Gjør vitterligt at have stædt og fæstet, ligesom jeg herved steder og bortfæster til Peder Christensen som han og hans hustrus livstid saa længe hun forbliver enke, det hus paa Hjarnøe land, under Jensgaard gods som hans svigerfader Niels Christian Jensen hidtil har havt i fæste, men nu til ham har afstaaet, og hvilket huses jordtilliggende under matricul under No.18 for 3skp 2fdk ½ alb. hartkorn, gammelskat 3rd. 40sk. og staar bortfæstningen paa følgende vilkaar:

1. Fæsteren svarer alle afgifter og præstationer,saavel ordinære som extraordinære af hvad navn nævnes kan, som nu eller herefter vorde paabudne saavel af husets hartkorn, bygninger eller øvrige eiendomme, som af personer, kreature eller andre ting, uden restance eller aflevering afkortning i nogen maade, alt i overensstemmelse med de love som derom er udgivne eller fremtidig maatte blive udgivne, ligesom han ogsaa udreder den aarlige brandkontigent af husets bygninger og i tilfælde af ildsvaade skal fæsteren gjenopfører bygningerne imod at hæve brandhjælpen. For fremtiden bortfalder godtgjørelses af hosbonden i landskatten efter for. 15 April 1818 §5 der udrede af fæsteren med dens fulde beløb.

2. Jagtrettighederne paa de overdragne jorder forbeholder godseieren sig.

3. I aarlig landgilde udreder fæsteren hver Mortensdag 20 Rdl. skriver Tyve rigsdaler rigsmønt, hvorfor betinges udpanteringsret i medhold af frd. af 12 Mai 1848 §3. den til Mortensdag dette aar forfaldne landgilde udredes dog kun med 5 Rd.

4. Husets bygningermed det ham overleverede føde og sædekorn vedligeholder og tilsvarer fæsteren i den stand samme det efter hoshæftede synsforretning, er ham overleveret, uden mangeli nogen maade og forbeholder godseieren sig ret til aarlig at lade anstille undersøgelse hos fæsteren i henhold til frd. af 9de marts 1838, ligesom fæsteren er pligtig til at udrede de deraf flydende omkostninger ved synsforretningerne.

5. Husets jorder af alle slags dyrker, gjøder og behandler fæsteren paa bedste maade og maa ingen deraf bortleie, omskifte eller til upligt bruge. Hø, foder eller gjødning maa ei her fra huset, men bør derved forblive og anvendes til jordens forbedring.

6. Fæsteren maa ei modtage indesiddere uden godseierens tilladelse.

7. Alle paa fæstet medgaaende omkostninger udreder fæsteren

8. Fæsteren efterkommer alle foranførte vilkaar og under ansvar efter loven.I indfæstning er betalt 200 Rd. skriver To hundrede rigsdaler rigsmønt.

Til bekræftelse med mit navn og segl.

Jensgaard den 10 October 1868 J.Glud

Læst d. 12 October 1868 i Skp. No.9 folio 415

 

Fæstebrev 1876 Niels Hansen Matr. 15


Fæstebrev 1876 Niels Hansen Matr. 15Jacob Andreas Glud, Kammerraad, Eier af Jensgaards GodsGjør vitterligt, at have stedet og fæstet, ligesom jeg herved stæder og fæster til Snedker Niels Hansen de hus på Hjarnø under Jensgaards gods i Vejle Amt, som hans Svigerfader (sted-svigerfader) Christen Jensen hidtil har havt i Fæste, men nu til ham er afstaaet, hvilket Hus med dertil henhørende Jord, der under Matr No 15 er skyldsat for 3 skp 3 fdk Hartkorn. Gammelskat 8 Kr 39 øre, bemeldte Niels Hansen i sin livstid og hans hustru efter ham saalænge hun forbliver Enke, maae nyde bruge og i Fæste beholde paa følgende Vilkaar:

1. Alle Kongelige Skatter, Offentlige Afgifter og Byrder til Staten eller Kommunen, ordinære eller extraordinære af hvad navn nævnes kan, som nu ere eller herefter bliver paabudne saavel af stedets hartkorn, Bygninger eller øvrige Eiendomme som af Personer, Kreaturer eller andre Ting udreder Fæsteren til sine rette tider uden Restance eller Efterladelse i nogen Maade i Overensstemmelse med Loven. Ligeledes betaler Fæsteren det aarlige Brandkontingent af Stedets Bygninger og i tilfælde af Ildebrand opfører han selv Bygningerne imod at hæve Brandhjælpen. Godtgjørelsen af Husbonden i Landsskatten efter den 15 April 1818 prgf 5. bortfalder og bliver at udrede af Fæsteren.

2. Som Aarlig udreder Fæsteren 48 kroner skriver Otte og Fyretyve Kroner der betales til hver Mortensdag og hvorfor betinges Udpantnings ? i Medfør af Lov 29-3-1873

3. Stedets Bygninger med det ham overleverede Føde og Sædekorn vedligeholder og tilsvarer Fæsteren i samme Stand som det er ham overlerveret efter hos hæftede under 17 September forrige aar afholdte Synsforretning uden nogen mangel i nogen maade og forbeholder Godseieren sig ret til derom at lade foretage Undersøgelse i henhold til Foranord. 9-3-1838 og er tilsvarende forpligtet til at tilsvare omkostningerne ved Synsforretningen

4. Husets Jorder gjøder og behandler Fæsteren paa bedste maade og maa intet deraf bortleie, omskifte eller til Upligt bruge i hø, Foder eller Gjødning maa ei firnes fra huset med bør derimod forblive og anvendes til Jordens forbedring.

5. Jagtretten paa de bortfæstede Jorder forbeholdes Godseieren selv.

6. Alle Omkostninger ved Fæstet Betaler Fæsteren.

7. Fæsteren efterkommer alle foranførte vilkaar under Ansvar efter Loven.I Indfæstning er betalt 600 Kr, skriver Sex Hundrede Kroner. Til bekræftelse med min underskrift.

Kjøbenhavn den 15de Marts 1876. J.Gludlæst 20-3-76

 

Fæstebrev 1877 Ole Hansen Matr.11


Jacob Andreas Glud, Kammerraad, Ejer af Jensgaards gods gjøre vitterligt at have stedt og fæstet, ligesom jeg herved steder og fæster til Ole Hansen den gaard paa Hjarnø under Jensgaards gods i Vejle Amt som hans Svigermoder Laurs Jørgen Olesens enke Margrethe Lend Dorthea Steffensdatter hidtil har havt i fæste, men nu til ham har afstaaet, hvilken gaard med dertil hørende jorder, som under Matr.No. 11 er skyldsat for 3 tdr. 7skp. 0fdk. ½ alb. Gl.skat 56 kr 62 øre, bemeldte Ole Hansen i hans livstid og efter ham hans hustru saa længe hun forbliver enke, saa nyde og bruge og i fæste beholde paa følgende vilkaar.

1. Alle skyldige skatter, offentlige afgifter og byrder til staten og kommunen, ordinaire eller extraordinaire, af hvad navn nævnes kan, som nu ere eller herefter blive paabudne, saavel af gaardens hartkorn og bygninger og øvrige ejendomme, som af personer, kreaturer eller andre ting, udreder fæsteren til med rette tid uden restance eller udeladelser i nogen maade i overensstemmelse med loven. Ligesaa betaler ogsaa fæsteren det aarlige brandkontigent for gaardens bygninger og i tilfælde af ildsvaade opfører han selv bygningerne imod at hæve brandhjælpen. Godtgjørelse for husbonden i landsskatten eft. for.15 april 1818 §5 bortfalder og bliver at udrede af fæsteren

2. Som aarlige afgifter udreder fæsteren:a) Hvert aars 2 februar i kornlandgilde 20, er tyve tønder Byg, efter aarhus Stifts Kapitaltaxt fra foregaaende aars afgrøde saasnart denne er sat, ogb) Hvert aar Mortensdag i rede penge 40 kr, er fyrretyve kroner.

3. Gaardens bygninger, besætning og inventarium samt sæde og føde korn vedligeholder og til?? Fæsteren overensstemmende med den afholdte Syns og taxationaforretning. Skulde godsejeren lade det i For. 9 marts 1838 ommeldte syn afholde bliver de deraf flydende omkostninger at udrede af fæsteren.

4. Gaardens tilliggende jorder af alle slags, dyrker, gjøder og behandler fæsteren paa bedste maade og maa ingen bortleje, omskifte eller til upligt bruge. Hø, foder eller gjødning maa ikke føres fra gaarden, men skal derved forblive og anvendes til dens nytte.

5. Jagtretten paa de overdragne jorder forbeholder godsejeren sig.

6. Fæsteren svarer aftægt til bemeldt sin svigermoder efter den mellem dem derom trufne overenskomst, dog saaledes at landgilden og andre godsejerens rettigheder saavel som skatter og afgifter i ethvert tilfælde fortrinsvis skal udredes frem for aftægten.

7. Alle paa fæstet medgaaede omkostninger udredes af fæsteren.

8. Fæsteren iagttager og opfylder alle dens foranførte vilkaar og i henseende til oversiddelse deraf forholdes det hele efter loven.

9. I indfæstning er betalt 2000 kr, er totusinde kroner. Med hensyn til det til dette fæstebrevs benyttede stemplet papir bemærkes at den aarlige pengelandgilde er 40 kr, kornlandgilden efter kapitaltaxten 266 kr 80 øre, tilsammen 306 kr 80 øre, som for 5 aar beløber 1534 kr.Indfæstningen er 2000 kr, i alt 3534 kr, hvortil papiret stemmer.

Da fæsteren alt i fjor efteraar tog gaarden i besiddelse svares de af den tid faldende afgifter efter denne kontrakt.

Tilk bekræftelse med min haand og segl.

Kjøbenhavn 8 febr. 1877 J.Glud

læst 5 Nov. 1877 i Skp. No12 fol.466

 

Fæstebrev 1880 Mads Andersen Matr.1


Jacob Andreas Glud, Kammerraad, Ejer af Jensgaards gods gjøre vitterligt at have stedt og fæstet, ligesom jeg herved steder og fæster til Mads Andersen den gaard paa Hjarnø under Jensgaards gods i Vejle Amt som hans moder gaardfæster Anders Sørensens enke Inger Kirstine Madsen hidtil har havt i fæste, men nu til ham har afstaaet, hvilken gaard med dertil hørende jorder, som under Matr.No. 1 er skyldsat ligesom efter forrige fæsters fæstebrev for 4 tdr. 0skp. 3 fdk. 2 ¾ alb. hartkorn. Gl.skat 66 kr 62 øre, bemeldte Mads Andersen i sin livstid og hans hustru efter ham saa længe hun forbliver enke, maa nyde og bruge og i fæste beholde paa følgende vilkaar.

1. Alle kongelige skatter, offentlige afgifter til staten og kommunen, ordinaire eller extraordinaire, tiende, Bankrenter o.s.v. af hvad navn nævnes kan, som nu er eller herefter blive paabudne, saavel af gaardens hartkorn og bygninger og øvrige ejendomme, som af personer, kreaturer eller andre ting, udreder fæsteren til sine rette tider uden restance eller udeladelser i nogen maade i overensstemmelse med loven. Ligesaa betaler ogsaa fæsteren det aarlige brandkontigent for gaardens bygninger og i tilfælde af ildsvaade gjenopfører han selv bygningerne imod at hæve brandhjælpen. Godtgjørelse for husbonden i landsskatten eft. For.15 april 1818 §5 bortfalder og bliver at udrede af fæsteren.

2. Som aarlige afgifter udreder fæsteren:a) Hvert aar 2 Februar i Kornlandgilde 20 er tyve tønder Byg efter Aarhus Stifts Capitaltaxt paa foregaaende afgrøde saasnart denne er sat første gang 2 februar 1881

b) Hvert aars Mortensdag i rede penge 40 kr er fyrretyve kroner hvilken afgift da fæsteforholdet er begyndt i sidste sommer første gang er lagt Mortensdag d. A.

3. Gaardens bygninger besætning og inventarium, samt sæde og fødekorn vedligeholdes og tilsvarer fæsteren overensstemmende med hoshæftede 30 september d.A. afholdte Syns og taxation og overleverings forretning. Skulde godsejeren lade de i Frd. af 9 Marts 1838 ommeldte syn afholde bliver de deraf flydende omkostninger at udrede af fæsteren.

4. Gaardens tilliggende jorder af alle slags, dyrker, gjøder og behandler fæsteren paa bedste maade og maa ingen bortleje, omskifte eller til upligt bruge. Hø, foder eller gjødning maa ikke føres fra gaarden, men skal derved forblive og anvendes til dens nytte.

5. Jagtretten paa de overdragne jorder forbeholder godsejeren sig.

6. Fæsteren svarer aftægt til sin moder efter den mellem dem derom trufne overenskomst, dog saaledes at landgilden og andre godsejerens rettigheder saavel som skatter og afgifter i ethvert tilfælde fortrinsvis skal udredes frem

7. Alle paa fæstet medgaaede omkostninger udredes af fæsteren.

8. Fæsteren iagttager og opfylder alle disse foranførte vilkaar skadesløs og i henseende til oversiddelse deraf forholdes i det hele efter loven.

9. I indfæstning er betalt 2000 kr, er totusinde kroner. Med hensyn til det til dette fæstebrevs benyttede stemplet papir bemærkes at den aarlige pengelandgilde er 40 kr, kornlandgilden efter kapitaltaxten 231 kr 20 øre, tilsammen 271 kr 20 øre, som for 5 aar beløber 1356 kr.Indfæstningen er 2000 kr, i alt 3356 kr, hvortil taxten stemmer.

Til bekræftelse med min underskrift. Kjøbenhavn 23 Decb. 1880 J.Glud

læst 23 Mai 1881, Skp. No13 fol.656, reg. 217

 

Fæstebrev 1883 Steffen Pedersen Matr.22


Jacob Andreas Glud, Kammerraad, Ejer af jensgaards gods Gjør vitterligt at have stedt og fæstet ligesom jeg herved steder og fæster til Steffen Pedersen paa Hjarnø det mig paa Hjarnø Land, Hjarnø sogn, Bjerre herred, Vejle Amt under Jensgaards gods tilhørende Kirkejord, som hidtil have været besiddet af hans svigermoder Hans Sørensens enke, Ellen Marie Olesdatter efter mandens fæstebrev af 15 jan 1840, hvilket fæste hun til fordel for ham er fratraadt og er bemeldte Steffen Pedersen i sin livstid og hans hustru efter ham, saalænge hun forbliver enke, nyde, bruge og i fæste beholde paa følgende vilkaar.

1. Alle Kongelige skatter , offentlige afgifter og præstationer til staten og kommunen ordinære eller extraordinære tiender o.s.v. af hvad navn nævnes kan, som nu eller herefter blive paabuden, udreder fæsteren til sine rette tider uden restancer eller efterladelser i nogen maade, alt i overensstemmelse med loven. Godtgjørelse hos husbonden i Landskatten efter forordning af 15 April 1818 §5 bortfalder og bliver at udrede af fæsteren.

2. Som aarlig Landgilde udreder fæsteren hver Mortensdag 32, er toogtredive kroner, første gang Mortensdag dett aar.

3. Jorderne dyrker, gjøder, driver og behandler fæsteren paa bedste maade og maa ingen deraf bortleje, omskifte eller til upligt bruges, Hø foder eller Gjødning maa ikke føres fra ejendommen, men skal derved forbliven og paa bedste maade anvendes til dens nytte.

4. Jagtretten forbeholder godsejeren sig.

5. Alle med fæstet medgaarende omkostninger udreder fæsteren

6. Fæsteren iagttager og opfylder alle disse foranførte vilkaar skadesløs og med henseende til oversiddelse deraf forholdes i det hele efter loven.I Indfæstning er betalt 200 kr, er To hundrede kroner.Med hensyn til det til fæstebrev benyttedede Stempelpapir bemærkes at landgilden for 5 aar beløber 160 kr, i indfæstning 200 kr i alt 360 kr, hvorefter benyttes stempelpapir til taxt 65 øre.

Til bekræftelse med min underskrift, Kjøbenhavn den 30 te Juni 1883 J.Glud

læst den 9de Juli 1883 i Skp. No.14 fol.360 reg. fol. 270