SKØDER 1883+

DIVERSE SKØDER FRA HJARNØ efter 1883


Matr.no. – køber – årstal

 

5c Niels Nielsen 1885

13a Hans Sørensen 1885

13b Søren Jensen 1885

4b Jens Jø. Laursen 1886

13e Jens Jø. Laursen 1886

13f lodsvœsnet 1887

5d Jens Jø. Rasmussen 1890

3b Thomas Chr. Jensen 1890

5a Mette M. Rasmussen 1890

17 Niels Hansen 1891

7b Hjarnø Andelsmejeri 1892

12b Jens Jø. Laursen 1892

14 Jens Jensen 1894

9b Steffen Nielsen 1895

6l Mads P.Rasmussen 1895

12c Lods Søren Nielsen 1895

13c Søren Pedersen 1895

13a Jens Sørensen 1896

9a C.P.A.Rasmussen 1896

3a Jens Sø. Jensen 1897

9c mageskifte til 8a 1897

8b mageskifte til 9a 1897

21 Niels Pedersen 1901

15b Rasmus olesen 1901

16b Ole Hansen 1901

11c Niels Hansen 1901

17b Ole Hansen 1901

11d Chr.P.Nielsen 1901

11b Niels Hansen 1901

18 Niels Chr. Petersen 1902

20+13b Niels Chr.L.Struve 1902

17c Horsens havn 1902

18 Mads P.Rasmussen 1905

11d Simon Jørgensen 1905

6b Jens Chr.Jensen 1905

5e mageskifte til 4a 1906

4c mageskifte til 5a 1906

7a+7c Niels N.Vestergaard 1907

7c Hjarnø Andelsmølle 1907

4a+4f Rasmus P.Rasmussen 1907

14b Steffen Pedersen 1907

18b Niels Hansen 1907

12c Marineministeriet 1909

17a+15a+11c+18b Karllinius Nielsen 1909

16a+15b Mads P.Rasmussen 1909

9e Peder P.Madsen 1911

6a Peter Rasmussen 1911

11f Fischer Møller 1912

12d+12e Lens Pedersen 1913

16a+15b Peder A. Blaabjerg 1913

5a+4e Rasmus K.Simonsen 1913

4d Laurs Jø. Laursen 1913

4a+4e+5f Hans Steffen Hansen 1913

6b Handelshuset Hjarnø 1913

19 Jens P. Jensen 1913

9f Antonie Wittrup 1913

18b Ole Hansen 1914

11g Karllinius Nielsen 1914

11i Simon Jørgensen 1914

11h Mads P.Rasmussen 1914

11k Mads P.Rasmussen 1914

4b+13e+12b Jens Jørgen Holm 1915

7d Smedien 1915

 

Adkomst 1885 Ole Laursens enke Matr. 5c


Identitets og Notorialvidner: R.Rasmussen, Mads Jørgensen, ?(hjørne mangler) HjarnøI.J. B.H. Skifteprotokol No.3 fol.384 A.BastrupJeg anmelder her paa tro og love og under eds tilbud at min den 16de Juni d.A. afdøde mand Husmand Ole laursen og mit fællesbo an? udgjør en beholdning af 3500 kr, heraf er min boeslod 1750 kr, min arv udenfor testamentet 583kr 33øre, I alt 2333kr 33øre, resten 1166kr 67 øre er den som tilfalder mig ifølge testamentet. Hjarnø den 24 August 1883 Ane Cathrine Nielsdatter begæres tinglæst som adkomst for Ane cathrine Nielsdatter paa den hendes afdøde mand Ole Laursen ifølge skjøde af 31 december 1862, thinglæst 28 Maj 1866 tilhørende ejendom Matr.No.5c af Hjarnø af hartkorn 1skp. 3fdk. 2½alb. , gammelskat 2 Rdl 1sk, med paastaaende bygninger.

Sidste kjøbesum er 2800 kr.

Læst 2 februar 1885 i Skp. No.14 fol 662

 

Kjøbecontract 1885 Niels Nielsen Matr. 5c


Underskrevne Ane Cathrine Nielsdatter af Hjarnø sælger, overdrager og aldeles afhænder fra mig og Arvinger til min broder Niels Nielsen ? den mig tilhørende ejendom Matr.No.5c af Hjarnø af Hartkorn 1 skp 3fdk 2½ alb, gammelskat 2 Rbd 1sk. med derpaa værende bygninger med disses mur og nagelfaste tilbehør. Handlen er indgaaet paa følgende betingelser:

1. Kjøbesummen er 2000 kr, skriver Totusinde kroner, som berigtiges saaledes:

1) Af 11 december termin d.a. betaler kjøberen kontant 1000 kr, er et tusinde kroner.

2) I samme termin udsteder kjøberen for resten 1000 kr, er Ettusinde kroner, en panteobligation lydende som obligation i almindelighed med ½ aars opsigelse, rente 4% aarlig og med 1ste prioritet i ejendommen.

2. Sælgerinden forbeholder sig ret til beboelse i 3 fag i den vestre ende af huset, denne beboelses lejlighed skal husets ejer holde ved lige i god og forsvarlig stand (punkt 3 findes ikke)

4. Husets ejer skal endvidere være pligtig til i sygdomstilfælde at pleie og passe sælgerinden og sørge for renholdelse og renlighed hos hende samt lade hente læge og medicin til hende, dog betaler hun selv lægen og medicinen. Han skal ogsaa være pligtig til at foranstalte et sal? (et hjørne af skp. bogen mangler) ??? Brændsel bliver besørget til hendes bolig, men hun betaler selv brændslet. Naar sælgerinden afgaar ved døden skal stedets ejer foranstalte og sørge for hendes hæderlige og virkelige begravelse imod herfor at erholde af hendes bo en godtgjørelse af 100 kr, er Ethundrede kriner.

6. Køberen overtager ejendommen til 1ste November d.A., men den staar fra ? paa kjøberens regning og risiko saaledes at han, i tilfælde af ildebrand hæver assurancesummen for bygningerne, er mod dens anordningsmæssige anvendelse.

7. Alle forinden d. 1ste November d.A. forfaldne skatter og afgifter samt tiender svares af sælgerinden, medens kjøberen betaler alle efter den 1ste november forefaldne skatter m.v.

8. Naar kjøberen i 11 december termin d.A. har betalt kjøbesummen i henhold til post 1. og indsendt den ovenmeldte obligation, saa er sælgerinden pligtig at overlade ham rent og uforhæftet skjøde paa det solgte, som er solgt med de samme herligheder og rettigheder, pligter og byrder, hvormed hun har ejet det og hendes afdøde mand Ole Laursen før hende ifølge skjøde af 31 december 1862, tinglæst 2 maj 1866.

9. Jeg Niels Nielsen tilstaar herved at have indgaaet foranstaaende kontrakt som jeg forpligter mig til at overholde i enhver henseende og underkaster jeg mig i søgsmaals tilfælde den hurtige rettergangsmaade efter Fr. 25 Jan. 1828.

10. Forpligtelsen til at give pleie m.v. til sælgerinden efter post 4 skal prioriteres i ejendommen efter de i post 2 ommeldte 1000 kr. Ydelserne derunder beboelsesretten ansattes til en aarlig værdi af 50 kr.

11. Alle omkostninger ved handelen deles imellem Sælgerinden og Kjøberen saaledes at hver af dem betaler det halve.

Til bekræftelse under vores underskrifter. p.t. Bjerre den 8 September Niels Nielsen, Ane Cathrine Nielsdatter.

Til vitterlighed Rasmus Rasmusen, G.v.Th???.

 

Skjøde 1885 Niels Nielsen Matr. 5c


Da nu kjøberen Niels Nielsen har berigtiget kjøbesummen 2000 kr, er Totusinde kroner, paa aftalt maade og ved sin underskrift herpaa tillige forpligtiget sig til at svare mig Ane Cathrine Nielsdatter i foranstaaende kjøbecontract anmeldte præstationer for hvilke han giver 1ste prioritet i den solgte ejendom, saa sælger, skøder og aldeles afhænder jeg Ane Cathrine Nielsdatter herved fra mig og arvinger til bemeldte min broder Niels Nielsen den før nævnte ejendom Matr.No.5c paa hjarnø af hartkorn 1 skp. 3fdk. 2½alb., gammelskat 2 rbd. 1sk med derpaa værende bygninger m.m. alt i henhold til foranstaaende kjøbecontract som gjøres tinglæst og protokolleret fra Niels Nielsen til mig Ane Cathrine Nielsdatter. Nævnte ejendom skal herefter altsaa tilhøre Niels Nielsen med de herligheder og rettigheder, pligter og byrder hvormed den har tilhørt mig og min afdøde mand Ole Laursen før mig ifølge skjøde af 31 December 1866 fri og hjemlet mod enhver uretmæssig paatale. For de i kjøbekontrakten nævnte aftægts og andre præstationer, som jeg Niels Nielsen forpligter mig til nøjagtig og promte at opfylde i enhver henseende, meddele jeg herved prioritet efter 1000 kr i den fornævnte ejendom Matr.No.5c af hjarnø med paastaaende mulig tilkommende bygninger og disses assurancesum samt alle af ejendommen havende indtægter, fordele interesser, hvorhos jeg i søgsmaal tilfælde underkaster mig den hurtige rettergangsmaade efter frd. 25 Jannuar 1828. Nærværende dokument begjæres tinglæst baade som skjøde og aftægtskontrakt. Til bekræftelse med vore underskrifter vidnefast.Hjarnø den 24 jannuar 1885. Ane Cathrine Nielsdatter, Niels Nielsen

Til vitterlighed: Rasmus Rasmusen, Niels Hansen

Læst 2 febr. 1885 i Skp. No.14 fol. 663, reg. 229

 

Skjøde 1885 Hans Sørensen Matr.13a


Underskrevne gaardejer Niels Markus Nielsen sælger, skjøder og aldeles overdrager herved til Hans Sørensen af Hjarnø den mig tilhørende fra min gaard udstykkede parcel, hovedparcellen Matr.No.13a af Hjarnø af hartkorn 2 tdr. 2 skp. 1fdk. 1 alb., gammelskat 36 kr 28 øre med andel i fælleslodden matr.No.26 af Hjarnø, samt bygninger med mur og nagelfaste gjenstande, samt en del besætning og inventarium som alt af kjøberen er modtaget. Kjøberen har allerede overtaget ejendommen og svarer herefter alle skatter og afgifter af den. Da nu kjøberen, bemeldte hans Sørensen har berigtiget den akkorderede kjøbesum 15000 kr, skriver femten tusinde kroner, hvoraf 2000 kr, to tusinde kroner er for det i handelen medfulgte løsøre saa skal den fornævnte gaardejendom med rette tilhørende og tilliggende herefter være hans fuldkommen ejendom, som jeg hjemler ham efter loven. Kjøbesummen er berigtiget derved at kjøberen uden andrør? for mig overtager og forrenter fra 11 juni d.a. de i ejendommen indestaaende 8600 kroner til kammerraad Glud, medens han paa anden maade har fyldestgjort mig for resten af kjøbesummen. Omkostningerne ved handelen deles imellem os. Præstetiende savres aarlig med 2 skp. 1 2/32 fdk. Rug og 6skp 3 ½ fdk Byg og Havre.

Til bekræftelse med min underskrift vidnefast, nærværende i Bjerre den 5 September 1885Niels Markus Nielsen

Til vitterlighed: Jørgen Jørgensen Juul, H.Busom

I henhold til indenrigsministeriets skrivelse af 5te August dette aar kan dett skjøde tinglæses. vejle Amt 10 September 1885 Nutzhorn.

Læst 19-9-1885 i Skp. no.15 fol.248

Paa den solgte ejendom hæfter en gjæld 11600 kr hvoraf 3000 kr til 5% rente og endvidere aarlige præstationer til Jens Sørensen og Bodil marie Jørgensen. For en del af gjælden er tillige glemt alt for rettigheder og straffremkaldelse.A.Brædstrup.

 

Skjøde 1885 Søren Jensen Matr.13b


Underskrevne gaardejer Niels Markus Nielsen nu i Falling sælger, skjøder og aldeles afhænder fra mig og arvinger til huusmand Søren Jensen af Hjarnø en fra min gaard Matr.No.13 paa hjarnø udstykket parcel, som ifølge indenrigsministeriets skrivelse af 5te August d.a. under matr.No. 13b af Hjarnø, skyldsat for hartkorn 6skp. 1fdk. 2 alb., gammelskat 12 kr 67 øre, hviklen parcel skal forenes med kjøberens ejendom Matr.No.20 af Hjarnø. Kort over den solgte parcel følger vedlagt. Præstetienden er 3 ¼ fdk. Rug, 2skp. 1½ fdk Byg og Havre. Og da nu kjøberen har berigtiget den akkorderede kjøbesum 6750 kr. er Sex Tusinde syv hundrede og femti kroner paa aftalte maade, saa skal den nævnte parcel herefter tilhøre ham med de samme herligheder og rettigheder, pligter og byrder hvormed den har tilhørt mig sammen med min øvrige ejendom ifølge skjøde af 21 december 1883, tinglæst 7 Jannuar 1884, fri og hjemlet imod enhver uretmæssig paatale. Kjøbecontrakten følger vedlagt til taxt 45kr 05øre.

Til bekræftelse med min underskrift, f.t. Bjerre den 5te september 1885, Niels Markus Nielsen

Til vitterlighed: Jørgen Jørgensen Juul, Gv Thun

Læst d.11-1-1886 i Skp. No.15 fol.165 reg.265

 

Kjøbekontrakt 1886 Jens Jørgen Laursen Matr.4b


Underskrevne gaardeier Jørgen Jørgensen af Hjarnø sælger og overdrager herved til Jens Jørgen Laursen af Hjarnø den mig tilhørende fra min gaard matr.No.4 paa Hjarnø udstykkede parcel matr.No.4b, som ifølge Indenrigsministeriets udstykningsapprobation af 16de Juni d.a. har hartkorn 4skp 1 fdk 1 alb., gammelskat 9kr 18øre, med bygninger, besætning, sæd, avl og afgrøde saaledes som kjøberen allerede har overtaget eiendommen.2. kjøbesummen er akkorderet til 6000 kr hvoraf 400 kr er for det medfulgte løsøre. Disse Sex Tusinde kroner betaler kjøberen kontant i 11 december termin d.a.3. kjøberen betaler alle kongelige og kommunale skatter, afgifter og tiender af ejendommen, som forfalder efter 1 April d.a.4. Samtidig med at køberen i 11 december termin d.a. betaler kjøbesummen meddeler jeg ham rent og uforhæftet gjæld paa ejendommen.Undertegnede Jens Jørgen Laursen erkjendte at være indforstaaet paa foranstaaende som jeg forpligter mig til prompte at opfylde. I søgsmaals tilfælde er jeg underkastet den ved For. 29 jannuar 1828 hjemlede hurtige retsforfølgning.

Til bekræftelse med min underskrift vidnefast.

Nærværende i Horsens den 26 Aug 1886 Jens Jørgensen Juul, Jens Jørgen Laursen

Til vitterlighed J.Bollin, H.Busch

 

Skjøde 1886 Jens Jørgen Laursen Matr.4b


Da nu kjøberen Jens Jørgen Laursen har berigtiget den akkorderede kjøbesum 6000 kr, Sex Tusinde kroner saa skal fornævnede ejendom Matr.No.4b af Hjarnø af hartkorn 4skp 1 fdk 1 alb., gammelskat 9kr 18øre herefter være hans fuldkomne ejendom, som jeg hjemler ham efter loven.Præstetienden svares aarlig af parcellen med 2 1/6 fdk Rug, 1 skp 2½ fdk Byg og Havre.Hjarnø d.16 december 1886 Jens Jørgensen JuulLæst 20-12-1886 i Skp. No.15 fol.388 reg. 288

 

Skjøde 1886 Jens Jørgen Laursen Matr. 13e


Underskrevne gaardeier Niels Markus Nielsen sælger, skjøder og overdrager herved til Jens Jørgen Laursen af Hjarnø den fra min gaard udstykkede parcel matr.No.13e af Hjarnø af hartkorn 1 fdk ¼ alb, gammelskat 54 øre, kjøberen vil forene den med sin eiendom matr.No.4b af Hjarnø. Da nu kjøberen bemeldte Jens Jørgen Laursen har berigtiget den akkorderede kjøbesum 150 kr. skriver Et hundrede femti kroner, skal den fornævnte parcel herefter være hans fuldkomne eiendom som jeg hjemler ham efter loven. Præstetienden svares aarlig med ¼ fdk Rug og 17/32 fdk Byg og Havre.Til bekræftelse med min underskrift vidnefast. Falling d.5 September 1885, Niels Markus Nielsen

Til vitterlighed: Jens Jørgensen, Rasmus J. Møller.

Læst 20-12-1886 i Skp. No.15 fol.389 reg.224

 

Skjøde 1887 Lodsvæsnet matr. 13f


Underskrevne Husmand Jens Jensen paa Hjarnø sælger, skjøder og aldeles overdrager herved fra mig og arvinger til Lodsvæsnet en fra min eiendom matr.No.13c af Hjarnø udstykket parcel som ifølge indenrigsministeriets skrivelse af 24de december f.a. under Matr.No. 13f af Hjarnø By og Sogn er skyldsat for 1 ¼ alb. hartkorn og gammelskat 21 øre. Parcellen er bebygget af Lodsvæsnet. Kort over følger Parcellen vedlagt. Præstetienden er af Matr.No.13f er ¼ fdk Byg og Havre. Og da lodsvæsnet har berigtiget den akkorderese kjøbesum 600 kr, skriver Sex hundrede kroner ved kontant betaling saa skal den nævnte parcel Matr.No.13f af Hjarnø herefter tilhøre det med de samme herligheder og rettigheder, pligter og byrder som de har tilhørt mig sammen med min øvrige ejendom ifølge skjøde af 5 september 1885, tinglæst 11 jannuar 1886, fri og hjemlet imod enhvers retmæssige paatale.Til bekræftelse med min underskrift. Hjarnø f.t. Bjerre d.7de Mai 1887. Jens Jensen

Til vittrelighed: L.C.Larsen, G.v.Thun

Læst d. 9-5-1887 i Skp. No 15 Fol.491, reg 281 Kort forevist.

 

Deklaration ang. 13c

Herved forpligter jeg undertegnede Jørgen Hansen, ejer af gaarden matr. No.12 af Hjarnø By, Hjarnø sogn, Bjerre herred, vejle Amt, mig og efterkommende ejere af bemeldte ejendom, til at give uhindret færdselsret over den mig tilhørende mark Matr.No.12 fra Baadebroen ud for bemeldte Matr.No.12 til det af marineministeriet paa Lodsvæsnets vegne af naboeiendommen Matr.No.13e erhvervede areal til opførelse af en Lodsbolig. Det bemærkes at det til Færdslen udlagte areal skal en bredde af mindst sex alen. denne deklaration kan paa lodsvæsnets bekostning tinglæses som servitut paa ovennævnte min ejendom.

Til bekræftelse under min haand vidnefast, Hjarnø d. 4 November 1886, Jørgen Hansen

Til vitterlighed: carl pedersen, Jørgen Jørgensen.

Læst d.15 November 1886 i Skp No.15 fol.367, reg.246paa matr.No.12 af Hjarnø hæfter gjæld 8000 kr og aftægt.

 

Skjøde 1890 Jens Jørgen Rasmussen Matr.5d


Underskrevne gaardejer Mads Rasmussen af Hjarnø sælger, skjøder og overdrager hermed til min søn Jens Jørgen Rasmussen den med Indenrigsministeriets approbation af 22 mai d.a. fra min gaard matr.No.5a af Hjarnø udstykkede parcel matr.No.5d af hartkorn 5skp 1 fdk 1 alb, g.skat 10kr 90øre med rette tilhørende og tilliggende. Kjøberen har allerede overtaget ejendommen, med hvilken der følger en del besætning som er ham overleveret, og har køberen bebygget ejendommen, af hvilken han svarer alle herefter forfaldende skatter og afgifter. da nu kjøberen bemeldte min søn har berigtiget Kjøbesummen 6000 kr skriver sex tusinde kroner, hvoraf 1000 kr for løsøret, saa skal den fornævnte parcel herefter være hans fuldkomne ejendom, som jeg hjemler ham efter loven. præstetiende svares aarlig med 2 61/96 Fdkr. Rug og 2 skp Byg og Havre af hver sort.

Til bekræftelse med min underskift vidnefast.Hjarnø d.18de oktober 1889. Mads Rasmussen

Læst d.13 Jan. 1890 i Skp.No16 fol.411, reg.230 Kort forevist.

 

Skjøde 1890 Thomas Chr. Jensen Matr. 3b


Underskrevne Bodil Marie Jensdatter af Hjarnø sælger, skjøder og overdrager herved til min svigersøn Thomas Chr. Jensen, den med Indenrigsministeriets approbatiuon af 16 september d.a. fra min gaard Matr.No.3 af Hjarnø udstykkede parcel Matr.No. 3b af hartkorn 1 td. -skp. -fdk. ¾ alb., Gl.skat 15kr 79øre med underliggende og en del besætning, som er kjøberen overleveret. Kjøberen har allerede overtaget ejendommen og svarer herefter alle forefaldende skatter og afgifter. da nu kjøberen bemeldte min svigersøn har berigtiget den akkorderede kjøbesum 10.000 kr skriver Ti tusinde kroner, hvoraf 2500 kr er for løsøret, saa skal den førnævnte parcel med rette tilhørende og tilliggende herefter være hans fuldkomne ejendom, som jeg hjemler ham efter loven. præstetiende svares aarlig med 1 skp Rug og 3 skp Byg og Havre af hver sort. Til bekræftelse med min underskrift vidnefast.Hjarnø den 18 Oktober 1889 Bodil Marie Jensdatter.

Til vitterlighed: Rasmus Rasmussen, H.Busølv?

Læst 13 jan. 1890 i Skp. No.16 fol.412 , reg 222. Kort forevist.

 

Skjøde 1890 Mette Marie Rasmussen matr.5a


Underskrevne gaardejer fra mig Mads Rasmussen sælger, skjøder og aldeles afhænder overdrager herved fra mig og arvinger til min datter Mette Marie Rasmussen, den mig ifølge skjøde af 29 december 1856 tinglæst 19 Jannuar 1857 tilhørende ejendom hovedparcellen Matr.No.5a af Hjarnø, Hjarnø sogn, af hartkorn 2td. 6skp. 3fdk. 2 ¼ alb., gammelskat 46 kr 99 øre med andel i matr.No.26 sinsto?, de paa gaarden værende bygninger og deres mur og naglefaste tilbehør, gaardens besætning og inventarium, ind og udbo. Og da nu nævnte datter har tilfredsstillet mig for ejendommens værdi

1) ved at overtage til forretning fra 11 december termin f.a. og til indfrielse den paa ejendommen hæftede gjæld af 2000 kr, hvoraf 1600 er tinglæst.

2) ved at udstede et bevis til sin søster Karen Marie Rasmussen paa 4000 kr, kontant og 1 ko og 1 faar til værdi 150 kr, samt 100 kr til hendes bryllup.

3) ved at betale mig kontant 500 kr.

4) ved at udstede bevis til mig og min hustru paa 2000 kr samt.

5)ved paa en særskilt stempelpapir oprettet kontrakt at forpligte sig til at svare mig og min hustru Maren Nielsdatter aftægt i vor livstid, hvilken aftægt anslaes til en kapitalværdi af 1150 kr. saa skal den ovenmeldte ejendom herefter tilhøre hende med de samme herligheder og rettigheder, pligter og byrder, hvormed den har tilhørt mig ifølge mit ovenmeldte skjøde fri og hjemlet imod enhvers retmæssige paatale.

Til bekræftelse med min underskrift.Hjarnø d.25 Februar 1890 M.Rasmussen

Til vitterlighed: R.Rasmussen, G.v.Thun

Læst 10 marts 1890 i Skp. No.16 fol.439, reg 225.

 

Skjøde 1891 Niels Hansen Matr.17


Underskrevne husmand Jens Sørensen paa Hjarnø sælger, skjøder og aldeles overdrager herved fra mig og arvinger til Snedker Niels Hansen sammesteds den mig ifølge skjøde af 21 december 1883 tinglæst 7de Jannuar 1884, tilhørende ejendom Matr.No.17 af Hjarnø, Hjarnø sogn af hartkorn 3 skp 2fdk 2 ¼ alb., gammelskat 3 rdl 40sk, med andel i fælleslodden Matr.No. 26 sammesteds, skyldsat i alt for 3 fdk hartkorn, samt de paa ejendommen værende bygninger med deres mur og nagelfaste dele, avl, afgrøde samt 1 ko.Og da kjøberen, som tiltreder ejendommen og det solgte den 1ste August d.a., har tilfredsstillet mig for ejendommend værdi ved paa en paa behørig stempelpapir oprettet kontrakt at have forpligtet sig til at svare mig og min hustru Bodil Marie Sørensen aftægt i vor livstid, hvilken aftægt er anslaaet til kapitalværdi 1050 kr, saa skal den ommeldte ejendom herefter tilhøre ham med de samme herligheder og rettigheder, pligter og byrder hvormed den har tilhørt mig ifølge min ovenmeldte adkomst, fri og hjemlet imod enhvers retmæssige paatale.

Til bekræftelse med min underskrift. f.t. i Bjerre den 1 Juni 1891, Jens Sørensen

Læst 15 Juni 1891 i Skp No.16 fol 624

 

Skjøde 1892 Hjarnø Andelsmejeri Matr.7b


Undertegnede gaardejer Søren Pedersen af Hjarnø erklærer herved at have solgt og overdraget til “Hjarnø Andelsmejeri” en parcel af den mig tilhørende ejendom Matr.No.7 af Hjarnø By, hviklen Parcel i henhold til Indenrigsministeriets udstykningsapprobation af 21 december 1889 under Matr.No.7b af Hjarnø By og Sogn er skyldsat for hartkorn ½alb, gammelskat 26 øre.Parcellen er alt overtaget af kjøberen, der svarer alle af den gaaende skatter, afgifter og præstationer af enhver art. Da nu den akkorderede Kjøbesum 200 kr, er To hundrede Kroner, er mig betalt saa skjøder og overdrager jeg herved fra mig og arvinger til “Hjarnø Andelsmejeri” den ovennævnte parcel Matr.No.7b af Hjarnø By og Sogn, hvilken herefter skal tilhøre Andelsmejeriet med de samme herligheder og rettigheder, pligter og byrder hvormed den hidtil har tilhørt mig og tidligere ejere, saaledes at jeg er pligtig at hjemle salget efter loven. det bemærkes at der er paalagt parcellen vederlag for præstetiende med aarlig ¼ fdk Byg og ¼ fdk havre.

Til bekræftelse hat jeg underskrevet dette skjøde i overværelse af 2 vitterlighedsvidner, pt. Horsens eller Hjarnø By den 25 Juni 1892, Søren Pedersen

Til vitterlighed R.Rasmussen, T.F. Simonsen

 

Skjøde 1892 Jens Jørgen Laursen Matr.12b


Underskrevne gaardejer Jørgen Hansen af Hjarnø sælger skjøder og aldeles afhænder fra mig og arvinger til Husmand Jens Jørgen Laursen sammesteds, en fra min ejendom Matr.No.12 af Hjarnø udstykket parcel som jeg ifølge indenrigsministeriets skrivelse af 30 jannuar d.a. under Matr.No. 12b af Hjarnø, Hjarnø sogn er skyldsat for hartkorn 1 fdk. 1½ alb., gammelskat 76 øre. Kort over parcellen som forenes med kjøberens øvrige ejendom Matr.No. 4b og 13 e af Hjarnø følger vedlagt. Præstetienden af Matr.No.12b er ¼ fdk Rug, 17/32 fdk Byg og havre. Og da kjøberen har berigtiget den akkorderede kjøbesum 225 kr, skriver To hundrede, tyve og sem kroner paa aftalt maade saa skal den nævnte parcel herefter tilhøre ham med de samme herligheder og rettigheder, pligter og byrder hvormed den har tilhørt mig sammen med anden ejendom ifølge skjøde af 21 December 1883, tinglæst 7 Jannuar 1884, fri og hjemlet imod enhver retmæssig paatale. der forbeholdes ret for ejeren af Matr.No.12a til at tage grus i graven paa den solgte parcel, dog kun til eget brug. Anmærkning om ? (muligvis grusgraven) paa 12a frabedes.

Til bekræftelse med min underskrift. Hjarnø den 14 August 1892, Jørgen Hansen

Til Vitterlighed: Thomas Chr.Jensen, Jens Søren Jensen.

Læst 19 dec. 1892 i Skp. No.17 fol. 502

 

Skøde 1894 Jens Jensen matr.14


Underskrevne smed Ole Jensen af Hjarnø sælger skøder og aldeles overdrager fra mig og arvinger til min svigersøn Jens Jensen den mig ifølge skøde af 20de december 1883, læst 7de Jannuar 1884 tilhørende ejendom, Matr.No.14 af Hjarnø af hartkorn 4skp 3fdk 1½alb., gammelskat 4 Rdl 26sk, med andel i fælleslodden Matr.No.26, skyldsat for i alt 3 tdr hartkorn, med ejendommen følger paastaaende bygninger med mur og nagelfast tilbehør, besætning og inventarium, ind og udbo. Køberen overtager ejendommen den 11 Juni d.a. Og da køberen har berigtiget den akkorderede købesum 2000 kr, skriver To Tusinde Kroner, paa aftalte maade, blandt andet ved at overtage til indfrielse den paa ejendommen hæftede tinglæste gæld af 400 kr, samt da hen ved en paa behørig stempelpapir oprettet kontrakt har forpligtet sig til at svare mig aftægt i min livstid, hvilken aftægt er anslaaet til kapitalværdi 1100 kr., saa skal den fornævnte ejendom herefter tilhøre ham med de samme herligheder og rettigheder, pligter og byrder hvormed den har tilhørt mig ifølge min ommeldte adkomst, fri og hjemlet imod enhver retmæssig paatale.

Til bekræftelse med min underskrift, Hjarnø den 28 Jannuar 1894 Ole Jensen

Til vitterlighed Rasmus Rasmusen, Rasmus Olesen

Læst 5 febr. 1894 i Skp. No.17 pag.1079

 

Skøde 1895 Steffen Nielsen Matr.9b


Underskrevne gaardejer Niels Rasmussen af Hjarnø sælger skøder og overdrager til min søn Steffen Nielsen, smst. den mig ifølge skøde af 12 Maj 1857 tinglæst den 25 s.aa. tilhørende ejendom, Matr.No.9b af Hjarnø, Hjarnø By, af hartkorn 1td 5skp 3fdk 1alb., gammelskat 12 Rdl 72sk, med paastaaende bygninger og disses mur og nagelfast appertinenties samt besætning og inventarium, ind og udbo.Og da min søn har tilfredsstillet mig for ejendommens værdi 7000 kr, skriver Syv Tusinde Kroner ved at forpligte sig til at svare mig og min hustru Maren Steffensdatter aftægt i vor livstid til en kapitalværdi af 2200 kr, saa skal den nævnte ejendom herefter tilhøre ham med de samme herligheder og rettigheder, pligter og byrder hvormed den har tilhørt mig ifølge min anmeldte skjøde, fri og hjemlet imod enhver retmæssig paatale. Køberen skal tiltræde ejendommen den 1 august d.a. Aftægtskontrakte er skrevet paa særskildt stempelpapir hvorfor skjødet kun stemples efter værdi 4800 kr.

Til bekræftelse med min underskrift, Hjarnø den 26 juli 1895, Niels rasmussen

Til vittererlighed Rasmus Rasmussen, Carl Pedersen.

Læst d.29 Juli 1895 i Skp.No.18 pag.304

 

Skjøde 1895 Mads Peter Rasmussen Matr.6l


Underskrevne gaardejer Dusinius Peter Rasmussen paa Hjarnø sælger, skøder og aldeles afhænder fra mig og arvinger til min broder Købmand Mads Peter Rasmussen smst. en fra min ejendom, Matr.No.6 af Hjarnø udstykket Parcel som ifølge indenrigsministeriets skrivelse af 17de Maj 1893 er skyldsat under Matr.No.6l af Hjarnø, Hjarnø sogn for hartkorn 1½ alb, gammelskat 23 øre. Kort over parcellen, som er bebygget af kjøberen følger vedlagt. Præstetiende ad Matatr.No.6l er ¼ fdk Byg og Havre. Og da køberen hat berigtiget den akkorderede købesum 200 kr, skriver To hundrede kroner paa aftalt maade saa skal den nævnte ejendom herefter tilhøre ham med de samme herligheder og rettigheder, pligter og byrder hvormed den har tilhørt mig sammen med anden ejendom ifølge skjøde af 21 december 1883 tinglæst den 7de Jannuar 1884, fri og hjemlet imod enhver retmæssig paatale.

Til bekræftelse med min underskrift Hjarnø den 18 Juni 1895 D.P.Rasmussen

Til Vitterlighed: S.Petersen

Læst d. 29 Juli 1895 i Skp. No.18 pag.305

 

Skjøde 1895 Lods Søren Nielsen Matr.12c


Underskrevne gaardejer Jørgen Hansen af Hjarnø sælger, skøder og aldeles afhænder fra mig og arvinger til Hr. Lods Søren Nielsen smst. en fra min ejendom, Matr.No.12a af Hjarnø udstykket Parcel som ifølge indenrigsministeriets skrivelse af 24 August d.a. er skyldsat under Matr.No.12c af Hjarnø, Hjarnø sogn for hartkorn 2alb, gammelskat 34 øre. Kort over parcellen, som er bebygget af kjøberen følger vedlagt. Præstetiende af den solgte parcel er ¼ fdk Byg og Havre. Og da nu køberen har berigtiget den akkorderede kjøbesum 300 kr, skriver Tre hundrede kroner saa skal den nævnte ejendom herefter tilhøre ham med de samme herligheder og rettigheder, pligter og byrder hvormed den har tilhørt mig sammen med anden ejendom, fri og hjemlet imod enhver retmæssig paatale.Paa den solgte parcel skal der langs den sydlige side gaa en 6 alen bred vej fra det forrige Lodshus til broen.

Til bekræftelse med min underskrift, Hjarnø den 28 Oktober 1895 Jørgen Hansen

Til vittrelighed: Niels R.Lodsgaard, Jens Jørgen R.Lodsgaard.

Læst 11 Nov. 1895 i Skp.No.18 pag.418

 

Skjøde 1895 Søren Pedersen Matr.13c


Vi underskrevne eneste og myndige arvinger efter Boelsmand Jens Jensen paa Hjarnø, nemlig:

Smed Niels Jensen af FenstenSmed Ole Jensen af Hjarnø

Husmand Niels Rasmussen af Glud

Murer Jens Rasmussen af Horsens

Træskomand Jens Michael Hansen af Bredal

 

Sælge, skjøde og aldeles overdrage herved fra os og vore arvinger til Fisker Søren Pedersen af Hjarnø den ejendom Matr.No.13c af Hjarnø af Hartkorn 7skp 1fdk 1 ¾ alb, gammelskat 14 kr 63øre, med paastaaende bygninger og disses mur og nagelfaste appertinentier samt alt til ejendommen hørende ud og indbo m.v. saaledes som kjøberen alt har overtaget det og ifølge den mellem os indgaaede kontrakt af 25de Februar 1895, som følger vedlagt stemplet til taxt 47kr 70øre. Og da nu køberen har berigtiget den akkorderede købesum 8271 kr, skriver Otte Tusinde, To hundrede og syvti og en krone, hvoraf 7160 kr er for den faste ejendom, og resten for det medfulgte løsøre m.v. saa skal den nævnte ejendom m.v. herefter tilhøre ham med de samme herligheder og rettigheder, pligter og byrder, hvormed den har tilhørt den afdøde Jens Jensen ifølge skjøde af 5te September 1885, læst 11 Jannuar 1886, fri og hjemlet imod enhvers retmæssige paatale.

Til bekræftelse med vore underskrifter p.t. Bjerre den 23 december 1895.Niels Jensen, Ole Jensen, Niels Rasmussen, Jens Rasmussen, Jens Michael Hansen

Til vitterlighed: J.Knudsen, Ejler Ejlersen

Læst 23 dec. 1895 i Skp. No.18 Pag.489

 

Skjøde 1896 Jens Sørensen Matr.13a


Underskrevne gaardejer Hans Sørensen paa Hjarnø sælger, skøder og aldeles afhænder fra mig og arvinger til min søn Jens Sørensen smst. den mig ifølge skjøde af 5te September 1885, læst 14de s.m. tilhørende ejendom hovedparacellen Matr.No.13a af Hjarnø, Hjarnø sogn, af hartkorn 2 tdr. 2skp. 1fdk. 1alb., gammelskat 36kr 28øre med andel i Matr.No.26 smst. de paa ejendommen værende bygninger disses mr og nagelfaste appertinentire, besætning og inventarium, ud og indbo. Og da min søn berigtiget købesummen 6500 kr, skriver Sex Tusinde og sem hundrede kroner paa aftalt maade, ved at overtage til forretning og indfrielse den paa ejendommen hæftede gjæld til Landmands banken, samt da han ved en paa behørig stempelpapir prettet aftægtskontrakt har forpligtet sig til at svare mig og min hustru Kathrine Marie Rasmussen aftægt i vor livstid, hvilken aftægt anslaaes til kapitalværdi i 2200 kr, saa skal den ommeldte ejendom herefter tilhøre ham med de samme herligheder og rettigheder, pligter og byrder hvormed den har tilhørt mig ifølge mig ommeldte skjøde, fri og hjemlet imod enhver retmæssig paatale. Det bemærkes at den paa ejendommen hæfter gjæld til landmandsbanken ifølge den derom tinglæste Obligation udgjør 7500 kr, men at den ved afbetaling er nedbragt til 6475 kr, uden at afdraget er udslettet af pantebogen.

Til bekræftelse med min underskrift Hjarnø den 30 Jannuar 1896 Hans Sørensen

Læst d. 3 Febr. 1896 i Skp. No.18 pag.569

 

Skjøde 1896 Christen Peter Anton Rasmussen Matr.9a


Underskrevne Sognefoged Rasmus Rasmussen af Hjarnø sælger, skøder og aldeles overdrager fra mig og arvinger til Christen Peter Anton Rasmussen af Alrø den mig ifølge skøde af 25 August 1859, tinglæst 12 September s.A. tilhørende ejendom, Matr.No.9a af Hjarnø, Hjarnø sogn af hartkorn 2td. 5skp. 3fdk. 2½alb, gammelskat 41kr 51øre med andel i fælleslodden Matr.No.26 smst., de paa ejendommen værende bygninger og disses mur og nagel faste tilbehør, besætning og inventarium. Alt saaledes som køberen har overtaget det og i henhold til den imellem os under 26 marts d.A. oprettede Købekontrakt som følger vedlagt stemplet til taxt 74kr 30øre. Og da køberen hat berigtiget den akkorderede købesum 15550 kr, skriver Femten tusinde, fem hundrede og femti kroner hvoraf 4550kr for det i handelen medfulgte løsøre, saa skal den nævnte ejendom herefter tilhøre ham med de samme herligheder og rettigheder, pligter og byrder hvormed den har tilhørt mig sammen med anden ejendom, fri og hjemlet imod enhver retmæssig paatale. det bemærkes at der i mit skøde ikke staar anmeldt andelen i Matr.No.26 og at ejendommen er hovedparcel.

Til bekræftelse med min underskrift Hjarnø f.t. Bjerre den 5 December 1896 Rasmus Rasmussen

Til Vitterlighed: R.Jensen, G.v.Thun

Læst d.7 december 1896 i Skp. No.18 pag.1045

 

Skjøde 1897 Jens Søren Jensen Matr.3a


Underskrevne enke Bodil Marie Jensdatter af Hjarnø erkender herved at have solgt og afhændet ligesom jeg herved sælger, skøder og aldeles og endelig overdrager til min søn Jens Søren Jensen smst. den mig ifølge skjøde af 21 Decbr.1883 tinglæst den 7 Jannuar 1884 tilhørende ejendom i Hjarnø by og sogn, skyldsat under Matr.No.3a for hartkorn 3td. 1skp. 3fdk. 2 alb., gammelskat 50kr 83 øre med andel i fælleslodden Matr.No.26 Med bygningerne følger sammes mur og nagelfaste tilbehør derunder komfur, kakkelovne og indmuret keddel, hvor hos endvidere medfølger i handelen hele den paa ejendommen værende besætning og inventarium, sæd, avl, afgrøde og gjødning, og det solgte sælges og overdrages i øvrigt i den stand hvor det nu befindes og saaledes som køberen paavist og overleveret. Købesummen er akkorderet til 7700 Kr, Syv tusinde syv hundrede kroner og da denne er berigtiget dels derved at køberen uden ansvar for mig overtager eller indfrier samt forrenter fra 11 December at regne den i ejendommen paa 1 pant hvilende prioritetegæld til Landbosparekassen i Horsens stor 7000 Kr, dels ved udstedelse af panteobligation for 700 kr til gaardejer Jørgen Hansen, Hjarnø, og da han derhos ved særskildt kontrakt har forpligtet sig til at udrede aftægt til mig saa længe jeg lever, saa skal den foran beskrevne ejendom med tilbehør som køberen har taget i besiddelse og hvoraf han svarer alle fremtidige forfaldne skatter og afgifter fra dato af tilhøre ham som hans fuldkomne og uigenkaldelige ejendom og med de samme herligheder og rettigheder, pligter og byrder som hidtil mig og hjemler jeg det solgte paa lovlig maade.

Med hensyn til forbrug af stemplet papir bemærkes det i henhold til stempellovens §21 Litr.g, at det solgte efter bedste skjønnende har en værdi af 11.000 kr. hvoraf 2000 kr regnes for det medfulgte løsøre, men da der for den betingede aftægt er oprettet særskildt kontrakt, stemplet til første klasses taxt efter en kapitalværdi af 1500 kr, bliver nærv. skøde altsaa at stemple saaledes:2/3 % af 7500 er 50 kr, Gjældsbevis taxt af 2000 kr er 30 øre.Gælden til landbosparekassen forrentes ifølge obligationen med indtil 5% p.A.Under vore hænder vidnefast, Hjarnø den 31 Marts 1897Bodil Marie Jensdatter, Jens Jørgen Jensen

Til vitterlighed: Søren Laursen, Thomas Chr. Jensen

Læst d.12 April 1897 i Skp.No.18 pag.1241Anm. Matr.No.12a af Hjarnø er hovedparcel. Gustav Hansen.

 

Mageskifteskøde 1897 Matr.9c til 8a


Underskrevne Sognefoged Dbmd. Rasmus Rasmussen af Hjarnø sælger, skøder og bortmageskifter herved fra mig og arvinger til gaardejer Rasmus Jensen, smst. en fra min ejendom matr.No.9a af Hjarnø, Hjarnø sogn, udstykket parcel som ifølge landbrugsministeriets skr. af 29de August d.a. er skyldsat under matr.No.9c af Hjarnø for hartkorn 2 ¼ alb, gammelskat 34 øre. Kort over den solgte parcel som skal forenes med køberens ejendom Matr.No.8a af Hjarnø følger vedlagt. Og da køberen har tilfredsstillet mig for ejendimmens værdi 200 kr, skriver To Hundrede kroner, ved under d.d at meddele mig skøde paa matr.No.8b af Hjarnø som er ansat til samme værdi saa at der ikke betales nogen byttesum, saa skal den anmeldte parcel herefter tilhøre ham med de samme herligheder og rettigheder, pligter og byrder hvormed den har tilhørt mig sammen med anden ejendom, fri og hjemlet imod enhver retmæssig paatale.Præstetienden af parcellen er ¼ fdk Rug, Byg og Havre.

Til bekræftelse med min underskrift. f.t. i Bjerre den 5te Dec. 1896. Rasmus Rasmussen

Til vitterlighed: Chresten Peter Anton Simonsen, G.v.ThunLæst d.16 August 1897 i Skp.No.18 pag.1430

 

Mageskifteskøde 1897 Matr. 8b til 9a


Underskrevne gaardejer Rasmus Jensen af Hjarnø sælger, skøder og bortmageskifter herved fra mig og arvinger til Sognefoged Rasmus Rasmussen, smst. en fra min ejendom matr.No.8a af Hjarnø, Hjarnø sogn, udstykket parcel som ifølge landbrugsministeriets skr. af 29de August d.a. er skyldsat under matr.No.8b af Hjarnø for hartkorn 2 ½ alb, gammelskat 41 øre. Kort over den solgte parcel som skal forenes med køberens ejendom Matr.No. 9a af Hjarnø følger vedlagt. Og da køberen har tilfredsstillet mig for ejendimmens værdi 200 kr, skriver To Hundrede kroner, ved under d.d at meddele mig skøde paa matr.No. 9c af Hjarnø som er ansat til samme værdi saa at der ikke betales nogen byttesum, saa skal den anmeldte parcel herefter tilhøre ham med de samme herligheder og rettigheder, pligter og byrder hvormed den har tilhørt mig sammen med anden ejendom, fri og hjemlet imod enhver retmæssig paatale. Præstetienden af parcellen er ¼ fdk Byg og Havre.

Til bekræftelse med min underskrift. f.t. i Bjerre den 5te Dec. 1896. Rasmus Jensen

Til vitterlighed: Chresten Peter Anton Simonsen, G.v.Thun

Læst d.16 August 1897 i Skp.No.18 pag.1431

 

Arveudlægsskøde 1901 Niels Pedersen matr. 21


Underskrevne gaardbestyrer Niels Pedersen, gaardejer Jens Pedersen, gaardejer Steffen Pedersen, huusmand Carl Pedersen, gaardejer Søren Laursen, ugift Bodil Marie Pedersen og jeg Ane Steffensdatter, enke efter gaardejer Peder Clausen alle af Hjarnø, der i forening, som myndige arvinger have overtaget boet efter nævnte Peder clausen, tilstaa at have solgt ligesom vi hermed til fornævnte gaardbestyrer Niels Pedersen, sælger, skøder og overdrager den Peder Clausen ifl. foranstaaende skøde tilhørende ejendom paa Hjarnø, Hjarnø sogn, med paastaaende og tilliggende bygninger og underliggende jorder som under Matr.No.21 Hjarnø, den halve annexgaard, har hartkorn 1td. 2skp. 2fdk. 1 ¼ alb. gl.skat 10 Rdl 62sk. med tilliggende herligheder og rettigheder, paahvilende byrder og forpligtelser alt saaledes som Peder Clausen har været ejer deraf, i hvilken henseende særlig bemærkes at der er ældre adkomst?? paa ejendommen, af hvilken aarlig svares 4fdk. Byg til præsteembedet efter kapitaltaxt, og at Matr.No.22 har ret til vandsted paa ejendommen. Med ejendommen medfølger foruden bygninger, mur og nagelfaste genstande den paa samme værende besætning og inventarium, avls mejeri og bryggersredskaber, og det paa samme værende løsøre alene med undtagelse af hvad enken udtager til brug for sin aftægt.

Og da nu Niels Pedersen har fyldestgjort os for vor andel i ejendommens værdi ved at udbetale os de 5 børn og svigerbørn af Peder Clausen 200 kr skriver 200 kroner og ved at tilskrive mig Ane Steffensdatter ophold for livstid af værdi 1700 kr, saa skal den indbemeldte ejendom Matr.No.21 Hjarnø, der ansættes til en værdi af 7000 kr. hvoraf 1000 kr. regnes for medfulgt løsøre fra dato tilhøre ham som hans lovlige ejendom og saaledes skal jeg hjemle ham samme. Bygafgiften efter sidste kapitaltaxt for aarhus stift vil kapitaliseret ikke overstige 1018kr.

Til bekræftelse med vore underskrifter vidnefast. Hjarnø d. 26′ jannuar 1901.Ane Steffensdatter m.fp. Jens Pedersen, Steffen Pedersen, Niels Pedersen, Carl Pedersen, Bodil Marie Pedersen

Læst d.4 februar 1901 i Skp.No.21 pag.191

 

Skøde 1901 Rasmus Olesen Matr.15b


Underskrevne Snedker Niels Hansen Hjarnø sælger, skøder og aldeles overdrager herved til Rasmus Olesen smst. en fra min ejendom udstykket parcel som ifl. Landbrugsministeriets skr. af 13’Juli d.A. er skyldsat under Matr.No.15b Hjarnø, Hjarnø sogn, for hartkorn 2 fdk ¾ alb., gammelskat 1kr 26 øre. Kort over parcellen vedlægges. præstetienden for den solgte parcel er ¼ fdk Rug og 7/8 fdk Byg og Havre. Og da køberen nævnte Rasmus Olesen har tilfredsstillet mig for parcellens værdi 200 kr. er to hundrede kroner paa aftalt maade saa skal den ovennævnte parcel herefter tilhøre ham med de samme rettigheder oh forpligtelser hvormed jeg har ejet den, fri og hjemlet imod hvermands retmæssige paatale.

Til bekræftelse med min underskrift, Hjarnø d.29′ Oktober 1901 Niels Hansen

Læst 11’November 1901 i Skp.No.21 pag.946

 

Skøde 1901 Ole Hansen Matr.16b


Underskrevne Rasmus Olesen Hjarnø sælger, skøder og aldeles overdrager herved til gaardejer Ole Hansen smst. en fra min ejendom udstykket parcel som ifl. Landbrugsministeriets skr. af 4′ september d.A. er skyldsat under Matr.No.16b Hjarnø, Hjarnø sogn, for hartkorn 2 fdk 1½ alb., gammelskat 1kr 33 øre. Kort over parcellen vedlægges. præstetienden for den solgte parcel er ¼ fdk Rug og ¼ fdk Byg og Havre. Og da køberen nævnte Ole Hansen har tilfredsstillet mig for parcellens værdi 200 kr. er to hundrede kroner paa aftalt maade saa skal den ovennævnte parcel herefter tilhøre ham med de samme rettigheder og forpligtelser hvormed jeg har ejet den, fri og hjemlet imod hvermands retmæssige paatale.

Til bekræftelse med min underskrift, Hjarnø d.29′ Oktober 1901 Rasmus Olesen

Læst 11’November 1901 i Skp.No.21 pag.946

 

Skøde 1901 Niels Hansen Matr. 11c


Underskrevne gaardejer Ole Hansen Hjarnø sælger, skøder og aldeles overdrager herved til Niels Hansen smst. en fra min ejendom udstykket parcel som ifl. Landbrugsministeriets skr. af 7/8-1901 er skyldsat under Matr.No.11c Hjarnø, Hjarnø sogn, for hartkorn 1 fdk 1¼ alb., gammelskat 78 øre. Kort over parcellen vedlægges. Og da køberen nævnte Niels Hansen har berigtiget den akkorderede købesum 100 kr. skriver et hundrede kroner paa aftalt maade saa skal den ovennævnte parcel herefter tilhøre ham med de samme rettigheder og forpligtelser hvormed jeg har ejet den, fri og hjemlet imod hvermands retmæssige paatale. Præstetiende af den solgte parcel er ¼ fdk Rug, ½ fdk Byg og ½ fdk Havre.

Til bekræftelse med min underskrift, Hjarnø d.29′ Oktober 1901 Ole Hansen

Læst 11’November 1901 i Skp.No.21 pag.949

 

Skøde 1901 Chr.P.Nielsen Matr.11d


Underskrevne gaardejer Ole Hansen Hjarnø sælger, skøder og aldeles overdrager herved til Snedker Chr. P.Nielsen smst. en fra min ejendom udstykket parcel som ifl. Landbrugsministeriets skr. af 7/8-1901 er skyldsat under Matr.No.11d Hjarnø, Hjarnø sogn, for hartkorn 1 fdk ¼ alb., gammelskat 55 øre. Kort over parcellen vedlægges. Og da køberen nævnte Niels Hansen har berigtiget den akkorderede købesum 100 kr. skriver et hundrede kroner paa aftalt maade saa skal den ovennævnte parcel herefter tilhøre ham med de samme rettigheder og forpligtelser hvormed jeg har ejet den, fri og hjemlet imod hvermands retmæssige paatale. Præstetiende af den solgte parcel er ½ fdk. Byg og ½ fdk. Havre

Til bekræftelse med min underskrift, Hjarnø d.29′ Oktober 1901 Ole Hansen

Læst 11’November 1901 i Skp.No.21 pag.950

 

Mageskifteskøde 1901 ang. 11b og 17b


Underskrevne gaardejer Ole Hansen Hjarnø sælger, bort mageskifter og aldeles overdrager herved til Niels Hansen smst. en fra min ejendom udstykket parcel som ifl. Landbrugsministeriets skr. af 25-5-1898 er skyldsat under Matr.No.11b Hjarnø, Hjarnø sogn, for hartkorn 1¼ alb., gammelskat 38 øre. Kort over parcellen vedlægges. Præstetiende af den solgte parcel er ¼ fdk. Byg og ¼ fdk. Havre Og da køberen nævnte Niels Hansen har har tilfredsstillet mig for værdi 100 kr. skriver et hundrede kroner, derved at han i dag har udstedet mig mageskifteskøde paa Matr.No.17b smst. saa skal den ovennævnte parcel herefter tilhøre ham med de samme rettigheder og forpligtelser hvormed jeg har ejet den, fri og hjemlet imod hvermands retmæssige paatale.

Til bekræftelse med vore underskrifter, Hjarnø d.29′ Oktober 1901,Ole Hansen – Niels Hansen

Læst 11’November 1901 i Skp.No.21 pag.951

 

Deklaration 1901 Marineministeriet Matr 13f


Marineministeriet (Lodsvæsnet) der i henhold til tinglæst skøde af 7 Maj 1887 er ejer af Matr.No.13f (en parcel af matr.No.13c) hHjarnø by og sogn, Bjerre herred, Vejle amt, erklærer herved for sig og fremtidige ejere af førstnævnte parcel, at det uden vederlag overdrager Horsens Kommune brugsretten til den paa vedlagte kort angivne parcel stor 6×6 alen, imellem forstranden og den langs stranden førende markvej med adgang dertil ad denne markvej, for at kommunen derpaa kan opføre et Fyr. Kommunen vil have at hele sidstnævnte parcel behørig indhegnet og dens brugsret til grunden ophører naar fyret nedlægges. Denne deklaration tinglæses som servitut paa Mariniministeriets oven angivne ejendom. Samtidig med denne deklarations oprettede forbundne udgifter udredes af Horsens kommune

Marineministeriet den 26 November 1901. J.V.Jøhnke

Læst d.16’december 1901 i Skp.No.21 pag1084

 

Skøde 1902 Niels Chr. Pedersen Matr.18


Underskrevne husejer Peter Christiensen Hjarnø sælger sskøder og endelig overdrager til min søn Niels Chr.Pedersen af Horsens den mig tilhørende ejendom der under Matr.No.18 med andel i Matr.No.26 Hjarnø er skyldsat for hartkorn 3skp. 2fdk. ½ alb., gammelskat 6kr 83 øre med grund og bygninger sammes mur og nagelfaste dele og tilbehørderunder kakkelovne, komfur og indmuret kedel, besætning og inventarium, indbo og udbo af alle slags, alt sammen som det er køberen forevist og overleveret til ham. Købesummen andrager 4000 kr skriver fire tusinde kroner hvoraf 800 er vederlag for det medfulgte indbo og besætning og inventarium, og afgjøres derved at køberen overtager og i december termin d.A forrenter pantegjælden 1700 kr og restkøbesummen afgjøres derved at køberen tilskriver mig og min hustru en aarlig aftægt saaledes som nedenfor er bestemt og da han endvidere lovet og forpligtet sig til at opfylde handelens bestemmelser saa skal den ovenmeldte ejendom, Matr.No.18 Hjarnø med andel i Matr.No.26 Hjarnø smst., derefter følge og tilhøre min søn Niels Chr. Pedersen som hans lovlige og velerhvervede ejendom fri og hjemlet imod hver mands krav og tiltale og indestaar jeg for den hjemmel efter loven.

Da nu min fader Peter Christensen ifl. foranstaaende skøde har overdraget mig sin ejendom forbinder jeg mig og arvinger til at yde min fader og hans hustru Inger Marie Christensen følgende aftægt for deres livstid, nemlig: Aftægtsfolkene har fri beboelse for livstid, det værelse som de nu beboer samt et stykke havejord med 2 æbletræer. Jeg leverer hver foraar 1 favn bøgebrænde og hver efteraar 3 td. stenkul, desuden svarer jeg aarlig til aftægtsfolkene 1td 4skp. Rug, 4skp. Byg og 2 skp. Malt, endvidere1 lispund saltet og røget flæsk, 12 pund godt smør samt 4 snese æg, alt aarligt efter aftægtsfolkenes anfordring og i gode sunde varer. Ligeledes er jeg pligtig til at pleje og passe mine forældre og ved deres dødelige afgang besørger og bekoster dem en hæderlig og anstændig begravelse efter øens skik og brug. Hvad mine forældre maatte efterlade dem og ved sidste afdødes død tilfalder mig og arvinger. De fornævnte aftægtsforpligtelser sikres ved prioritet og panteret næstefter 1800 kr til Husmandskreditforeningen i Aalborg med renter og statusmæssige forpligtelser i ejendommen Matr.No.18 Hjarnø og med andel i Matr.No.26 smst. med grund og bygninger, besætning etc. samt avl og afgrøde i Hø og straa utærsket sæd og dettes assurancesummer. Beboelsen ansættes til 20 kr aarlig, derfor 5 aar = 100 kr., den aarlige aftægtsydelse til 71 kr aarlig, derfor 5aa = 355 kr, endvidere aftægtsfolkenes begravelse a’ 70 kr = 140 kr I alt 595 kr. der sammen med restgjælden udgør købesummen for ejendommen tillagt den arv som jeg som gave har ydet min søn som forskud paa fædrene og mødrene arv.

Omkostningerne ved dette skøde etc. udredes af køber og sælger hver med halvdelen.

Til bekræftelse under vore hænder vidnefast.Hjarnø, p.t. Horsens den 11 jannuar 1902 N.Chr.Pedersen – P.Christensen

Læst d.20 Jannuar 1902 i Skp.No.21 pag.1262

 

Skøde 1902 Niels Chr.L. Struve Matr.20+13b


Undertegnede gaardejer af Hjarnø Søren Jensens i uskiftet bo hensiddende enke tilstaa herved og vitterligt at have solgt og overdrager, ligesom jeg sælger og aldeles overdrager til Niels Christian Larsen Struve af Dollerup den min afdøde mand ifl. skøder af 21′ december 1883 tinglæst d.11’Jannuar 1886 tilhørende ejendom paa Hjarnø med sammes paastaaende bygninger, disses mur og nagelfaste genstande og underliggende jorder, der er skyldsat for hartkorn under Matr.No.20 Hjarnø 2skp. , gammelskat 3kr 41 øre. med anpart i Matr.26, en fælleslod.samt Matr.No.13b af hartkorn 6skp. 1fdk. 2alb., gammelskat 12kr 67 øre, tilligemed denne ejendoms øvrige rette tilhørende og tilliggende. Køberen tiltræder ejendommen straks og oppebærer fremtidig dens frugter og indtægter, ligesom han skal svare alle skatter og afgifter af den som herefter forfalder. den i ejendommen indestaaende pantegjæld overtager køberen til fremtidig forrentning og inddrivelse. Gælden andrager 6000 kr a’ 5%. Dertil har køberen efter samtidig hermed oprettet, særlig til 1’klasses stemplede kontrakt, forpligtet sig til at svare mig aftægt af kapitalværdi 600 kr. Og da hen nu herved og paa anden maade har fyldestgjort mig for den akkorderede købesum 12000 kr hvoraf dog de 2000 er vederlag for de medfølgende løsøreeffekter saa skal bemeldte ejendom herefter følge og tilhøre køberen og arvinger med de samme herligheder og rettigheder byrder og forpligtelser hvormed jeg har ejet den, fri og hjemlet imod enhvers krav og tiltale.Min adkomst bliver samtidig hermed tinglæst.

Til bekræftelse med min underskrift vidnefast.Hjarnø den 5′ Juni 1902 Søren Jensens enke Kirsten født Sørensen

Til Vitterlighed: Ole Hansen, Rasmus Rasmussen

Læst d.29 September 1902 i Skp.No.22 pag.550

 

Købekontrakt 1902 Horsens Havn Matr. 17c


Snedker Niels Hansen, Hjarnø og Horsens havn angaaende parcellen Matr.No.17c af Hjarnø bye og sogn.

1. Jeg Niels Hansen sælger og overdrager herved til Horsens kommune paa Horsens havns vegne, af den mig tilhørende ejendom Matr.No.17a af Hjarnø by og sogn af hartkorn 3skp. 1fdk. 2alb., gammelskat 6kr 34 øre en parcel, stor 225 kv.alen, som ved Landbrugsministeriets udstyknings approbation af 5’februar d.A. er betegnet og skyldsat saaledes: Matr.No.17c, hartkorn ¼ alb., gl.skat 3 øre, vederlag for præstetiende intet. Paa hvilken parcel, hvorover kort vedlægges, havnen agter at opføre et ledefyr. Til Parcellen er adgang ad en offentlig vej, som fører umiddelbart forbi.

2. Parcellen er tiltraadt af køber, der fra 1ste April d.A. at regne betaler alle skatter og afgifter, som maatte være eller blive paalagt denne.

3. Sælgeren er pligtig til foreløbig for et aar at paatage sig pasningen, tænding, slukning m.m. af det fyr havnen som anført agter at etablere paa parcellen, for et aarligt vederlag af 180 kr, hvorhos han og fremtidige ejere af ejendommen, hvorfra parcellen er udstykket, for den anførte betaling har fortrins ret til pasning af fyret, saalænge de passer det forsvarligt og overensstemmende med de instrukser, som herom til enhver tid maatte gives af Havnebestyrelsen, samt med ret til opsigelse med ¼ aars varsel fra sælgerens eller eftermænds side.

4. Købesummen er akkorderet til 100 kr. skriver et hundrede kroner som forfalder til Betaling kontant og skadesløst naar fyret er rejst og færdig til brug.

5. Naar købesummen er betalt meddeles der køberen skøde paa parcellen fri for gæld og andre forhæftelser. Alle omkostninger ved købekontrakt og skøde bæres og udredes af køberen alene. Underskrevne havneudvalg erkender herved for Horsens Konmmune paa Havnens vegne at have afsluttet foranstaaende handel og overenskomst til bekræftelse med underskrifter.Skrevet i Horsens den 10′ April 1902: Niels Hansen

For Horsens havneudvalg: R.Jorch, Christian Fog, Peter Mørch, L.Rasmussen, F.P.Sørensen.

 

Skøde 1902 Horsens Havn Matr. 17c


Da købesummen efter post 4, 100 kr, skriver et hundrede kroner nu er berigtiuget, saa skøder og endelig overdrager jeg herved til Horsens kommune, paa Horsens havns vegne den ved foranstaaende købekontrakt solgte ejendom, parcellen 17c af Hjarnø af hartkorn ¼ alb. gammelskat 3 øre, med de samme rettigheder byrder og forpligtelser, hvorom jeg hidtil har ejet den hjemlet imod enhvers tiltale. Ifølge Landbrugsministeriets i Købekontrakten paaberaabte udstykning stilladelse er parcellen ikke paalignet vederlag for præstetiende.

Til bekræftelse med min vidnefaste underskrift, Hjarnø p.t. Horsens den 11′ september 1902. Niels Hansen

Læst d.10’November 1902 i Skp.No.22 pag 648

 

Skøde 1905 Mads Peter Rasmussen Matr.18


Underskrevne Niels Chr. Pedersen af Hjarnø sælger skøder og aldeles overdrager herved til Købmand Mads Peter Rasmussen, smst. den mig ifl. tinglæst adkomst tilhørende ejendom matr.No.18 Hjarnø af hartkorn 3skp. 2fdk. ½alb. med andel i Matr.No.26 smst. af hartkorn 3fdk, med paastaaende bygninger med mur og nagelfast tilbehør, derunder kakkelovne og grubekeded. med ejendommen følger derhos en del besætning og inventaridele saaledes som nærmere betegnet i en mellem parterne den 24 f.m. oprettet huskeseddel. Købesummen er aftalt til 3100 kr. er tre tusinde et hundrede kroner og da køberen nævnte Mads Peter Rasmussen har berigtiget denne ved kontant betaling og ved overtagelse af et paa ejendommen hæftende laan af 1800 kr til Husmandskreditforeningen saa skal den ommeldte ejendom herefter tilhøre ham, med ee samme rettigheder og forpligtelser hvormed jeg har ejet den, fri og hjemlet imod enhvers retmæssige paatale. Gælden til kreditforeningen er forbbunden med solidarisk ansvar og status mæssige forpligtelser. Af købesummen er 500 kr for medfulgte besætning m.m. Omkostningerne ved skødet betales med halvdelen af hver af parterne. Ejendommen tiltrædes den 15′ Maj d.A men skulde den forinde overgaaes af ildsvaade oppebærer køberen assurancesummen til lovlig anvendelse.

Til bekræftelse med vore underskrifter, Hjarnø, p.t. Horsens 22-3-1905:Niels Chr. Petersen – M. P.Rasmussen

Læst d.27-3-1905 i Skp.No.23 pag.1109

 

Købekontrakt. 1905 Jens Chr.Jensen Matr. 6b


Imellem underskrevne Købmand Mads Peter Rasmussen af Hjarnø som sælger og underskrevne ungkarl Jens Vhr. Jensen Studsgaard som køber er d.d. oprettet følgende købekontrakt:Jeg Mads Peter Rasmussen tilstaar herved at har solgt, ligesom jeg herved sælger skøder og overdrager til Jens Chr. Jensen den mig ifl. tinglæst adkomst tilhørende ejendom Matr.No.6b af Hjarnø, Hjarnø sogn, af hartkorn 1½ alb. der til og underliggende grund, paastaaende bugninger, disses mur og nagelfaste tilbehør, derunder kakkelovne, komfur og grubekeddel, endvidere medfølger i handlen: 1 disk, alle reoler i butik og pakrum, 2 diskvægte, æggekasser, butiks lamper, 1 decimalvægt, lodder til vægten, 1 kaffemølle, 1 flagstang, 1 trillebør samt 5 høns.Ejendommen m.m. overtages af køberen den 17′ Maj d.A. men det staar allerede fra dato at regne for køberens regning og risiko i enhver hennseende hvoraf følger at i han i ildebrandstilfælde hæver assurancesummen mod anordningsmæssig anvendelse. Køberen svarer alle af ejendommen fra og med 1ste April d.A. gaaende skatter og afgifter for saavel til staten som kommunen. Købesummen er aftalt til 5000 kr. skriver fem tusinde kroner, der berigtiges saaledes:

a) Samtidig med overtagelsen den 1′ Maj d.A. betales kontant og skadesløst 1000 kr

b) I samme termin d.A. betales kontant og skadesløst men uden renter 1000 kr

c) Restsum 3000 kr. afgøres derved at køberen samtidig med at han i Juni termin d.A. modtager skøde paa ejendommen udsteder en obligation til sælgeren for beløbet der sikres ved første Pr.Panteret i den solgte ejendom med tilbehør og forrentes med 4% p.a. . Kapitalen skal derhos staa uopsigelig i 5 aar, er fem aar, fra 11 Juni termin d.A. at regne, naar køberen efterkommer obligationens bestemmelser af hvilke navnlig fremhæves at kapitalen straks skal anses som forfalden til skadesløs betaling, naar køberen sælger, mageskifter eller bortforpagter ejendommen. I øvrigt stipuleres obligationen som for udlaan af umyndiges midler.samtidig med ejendommens overtagelse, overtager køberen sælgerens varelager forsaavidt dette er kurant og til en gros priser, som sælgeren selv har købt varene til. Af det beløb som køberen saaledes overtager varer for betales halvdelen den 11′ September d.A. Kapitalen for varelageret er rentefri. Saa snart varelageret er opgjort , oprettes derom et særskildt dokument hvori købesummen og afbetalings tiden anføres i overensstemmelse med foranstaaende aftale. Af hensyn til stempelpenge antages varelageret ikke at ville overstige 1000 kr og det øvrige i handlen anførte løsøre ansættes til 500 kr

5. Sælgeren forpligter sig til ikke saa længe køberen driver forretning som købmand paa Hjarnø, at drive nogen dermed konkurerende forretning, ligesom han heller ikke i en saadan forretning være aktiv eller passiv deltager, han maa overhovedet heller ikke hverken direkte eller indirekte være engageret i en saadan forretning. Overtrædes bestemmelserne herom skal sælgeren straks kontant og skadesløst betale en erstatning stor 1000 kr, er tusinde kroner, til køberen.

6. De omkostninger ved nærværende handel betales af hver af parterne med halvdelen, dog betaler køberen alene omkostningerne ved obligationen til sælgere.

7. I søgsmaals tilfælde er saavel køber som sælger underkastet den hurtige retsforfølgelse efter frd. 25 jannuar 1828 og den tabende part betaler skadesløst sagsomkostningeren. For tydeligheds skyld bemærkes at de bestemmelser i 5. skal forstaaes saaledes at sælgeren ikke paa Hjarnø maa drive nogen forretning den omhandlede art saalænge der fra den solgte ejendom drives forretning som anført nedlægges denne forretning hat sælgeren derimod ret til at drive forretning paa Hjarnø.

8. Jeg Chr.Jensen indgaar paa denne foranstaaende kontrakt, som jeg forpligter mig til nøjagtig at opfylde.

Til bekræftelse med vore underskrifter. p.t. Horsens den 27 April 1905.

Mads P.Rasmussen Jens Christian Jensen

 

Skøde 1905 Jens Chr.Jensen Matr. 6b


Underskrevne Mads Peter Rasmussen Hjarnø, sælger, skøder og aldeles overdrager herved til Købmand Jens Chr. Jensen smst. den i forestaaende købekontrakt ommeldte ejendom Matr.No.6b Hjarnø, Hjarnø Sogn, med paastaaende bygninger og øvrige tilbehør saaledes som ejendommen alt er overtaget. Og da køberen nævnte jens Chr. jensen har berigtiget den akkorderede købesum 5000kr er fem tusinde kroner, saa skal den ommeldte ejendom herefter tilhøre ham med de samme rettigheder og forpligtelser hvormed jeg har ejet den fri og hjemlet imod enhver retmæssig paatale

.Til bekræftelse med min underskrift, Hjarnø p.t. Horsens d.27-7-1905 M.P.Rasmussen

Læst d.31-7-1905 i Skp.No.23 pag 1454

 

Skøde 1905 Simon Jørgensen (Østergaard)


Underskrevne Snedker Chr.P.Nielsen af Hjarnø tilstaar at have solgt og afhændet, ligesom jeg her fra mig og arvinger, sælger, skøder og aldeles overdrager til hr. Simon Jørgensen (Østergaard) af Horsens den mig ifl. skøde tinglæst d.11’November 10901 tilhørende ejendom paa hjarnø med paastaaende og tilhørende bygninger og underliggende grund, som under matr.No.11d af Hjarnø by og sogn staar skyldsat for 1fdk ¼ alb., med tilhørende herligheder og rettigheder, paahvilende byrder og forpligtelser alt saaledes som jeg har været ejer deraf. Køberen svarer alle Skatter, afgifter og tiender der paahviler ejendommen, som opkræves efter den 1′ September d.A. paa hvilken dag overtagelsen af ejendommen finder sted. Og da nu køberen ved sin underskrift har forpligtet sig til ved overtagelsen kontant at betale den akkorderede købesum 4000 kr., fire tusinde kroner saa skal den indbemeldte ejendom matr.No.11d paa Hjarnø herefter tilhøre Simon Jørgensen (Østergaard) som hans lovlige ejendom fir og hjemlet imod hver mands retmæssige tiltale. med ejendommen er fulgt bygningernes mur og nagelfaste genstande herunder 3 kakkelovne, komfur og indmuret keddel. Omkostningerne ved denne handel deles lige mellem køber og sælger.

Til bekræftelse med vore underskrifter, vidnefast. Bjerre d.12′ August 1905:Christen P.Nielsen, Simon Jørgensen (Østergaard)

Læst d.2’Nov.1905 i Skp.No.23 pag.1469

 

Mageskifteskøde 1906 5e til 4a


Underskrevne gaardejer Jens Pedersen af Hjarnø tilstaar at have solgt og mageskiftet, ligesom jegv herved sælger, mageskifter og skøder til gaardejer Jørgen Jørgensen Juul smst. en parcel af den mig ifl. adkomst thinglæs den 22’december 1890 tilhørende gaard Matr.No.5a Hjarnø, Hjarnø sogn, hvilken parcel ifl. landbrugsministeriets skrivelse af 6′ december 1899 er betegnet 5e Hjarnø, skyldsat for hartkorn 2 alb. og som vederlag for præstetiende ¼ fdk Byg og havre. Parcellen hvorover kort vedlægges er alt af køberen overtaget og svarer han alle af samme fra dato gaaende skatter og afgifter dog at sælgeren udreder ejendomskylden, undtil særskildt skyldsætning har fundet sted. Og da nu køberen Jørgen Jørgensen Juul har tilfredsstillet mig for parcellens værdi 150 kr derved at han samtidig hermed har meddelt mig mageskifteskøde paa parcellen 4c Hjarnø af hartkorn 1 fdk, saa skal den indbemeldte parcel Matr.No.5e Hjarnø herefter følge og tilhøre ham med fuldkommen ejendomsret fri og hjemlet imod hvermands retmæssige tiltale, med de samme herligheder og rettigheder, pligter og byrder hvormed jeg har ejet samme.Som mig i foranstaaende salg medunderskriver jeg Mette Marie Rasmusdatter der har indbragt ejendommen i fællesboet.Hjarnø d.8’Oktober 1906

Jens Pedersen (Jun) Mette Marie Rasmussen

Læst d.12-11-1906 i Skp.No.24 pag.1017

 

Mageskifteskøde 1906 4c til 5a


Underskrevne gaardejer Jørgen Jørgensen Juul af Hjarnø tilstaar at have solgt og mageskiftet, ligesom jegv herved sælger, mageskifter og skøder til gaardejer Jens Pedersen smst. en parcel af den mig ifl. adkomst thinglæs den 7′ Jannuar 1884 tilhørende gaard Matr.No.4a Hjarnø, Hjarnø sogn, hvilken parcel ifl. landbrugsministeriets skrivelse af 6′ december 1899 er betegnet 4c Hjarnø, Hjarnø Sogn, af hartkorn 1fdk. og paalagt vederlag for præstetiende ¼ fdk Byg og ½fdk havre. Parcellen hvorover kort vedlægges er alt af køberen overtaget og svarer han alle af samme fra dato gaaende skatter og afgifter dog at sælgeren udreder ejendomskylden, undtil særskildt skyldsætning har fundet sted. Og da nu køberen Jens Pedersen har tilfredsstillet mig for parcellens værdi 150 kr derved at han samtidig hermed har meddelt mig mageskifteskøde paa parcellen 5e Hjarnø af hartkorn 2alb. saa skal den indbemeldte parcel Matr.No.4c Hjarnø herefter følge og tilhøre ham med fuldkommen ejendomsret fri og hjemlet imod hvermands retmæssige tiltale, med de samme herligheder og rettigheder, pligter og byrder hvormed jeg har ejet samme.

Til bekræftelse med min underskrift. p.t.Horsens d. 4′ Oktober Jørgen Jørgensen Juul.

Læst d.12-11-1906 i Skp.No.24 pag.1018

 

Skøde Niels Laursen 1906 Matr. 2b


Underskrevne gaardejer Søren Laursen af Hjarnø erkender herved at have solgt og mageskiftet, ligesom jegv herved sælger, skøder og endelig overdrager til min søn gaardejer Niels Laursen smst. en parcel af den mig ifl. skøde af 21’december 1883 læst d.7’Jannuar 1884 den tilhørende ejendom Matr.No.2 Hjarnø, Hjarnø by og sogn, og hvilken parcel ifl. landbrugsministeriets skrivelse af 12′ Maj d.A. er skyldsat under 2b af hartkorn 1td. 4skp. 3fdk. ½alb. med andel i Matr.No.26, fælleslod. Parcellen er bebygget af køberen.Købesummen er akorderet til 3500 kr, gentager tre tusinde og fem hundrede kroner og da denne er berigtiget ved kontant betaling saa skal den førnævnte som køberen har taget i besidelse og hvoraf han svarer alle fra den 1′ oktober d.A. forfaldende skatter og afgifter af enhver art følge og tilhøre ham som hans fuldkomne og uigenkaldelige ejendom, og med de samme herligheder og rettigheder, pligter og byrder hvormed jeg har ejet samme, og hjemler jeg det solgte paa lovlig maade I præstetiendevederlag er paalignet parcellen 1skp. 2 11/24 fdk Rug og 4skp 3 1/8 fdk Byg og havre. Samtlige omkostninger ved dette skødes udstedelse med stempel og tinglæsning med ½% afgift samt salær for affattelsen udredes af begge parter hver med halvdelen.Under vore hænder vidnefast. p.t.Horsens den 21 November 1906 Søren Laursen, NielsLlaursen

Læst d.26-11-1906 i Skp.N0.24 pag.1045

 

Skøde 1906 Laurs Jørgen Laursen Matr.2a


Underskrevne gaardejer Søren Laursen af Hjarnø erkender herved at have solgt og mageskiftet, ligesom jeg herved sælger, skøder og endelig overdrager til min søn Laurs Jørgen Laursen smst. den mig ifl. skøde af 21’december 1883 læst d.7’Jannuar 1884 den tilhørende ejendom af Hjarnø, Hjarnø by og sogn skyldsat under Matr.No.2a, Hovedparcel af hartkorn 2td. 4skp. 1½alb. med paastaaende bygninger, sammes mur og nagelfaste tilbehør herunder kakkelovne, komfur og indmurede kedler, besætning og inventarium, avlsredskaber, sæd avl, afgrøde og gødning. Og da køberen har berigtiget den akkorderede købesum 7000 kr, gentager syv tusinde kroner, derved at han har overtaget til forrentning fra 11d.s og indfrielse under avsvar for mig den i ejendommen indestaaende gæld til Landbosparekassen i Horsens, stor 7000 kr. og han desuden ved særskildt kontrakt har forpligtet sig til at udrede en livrente til mig og min hustru Karen Marie Laursen, f. pedersen, saalænge vi lever, kapital værdi 2000 kr, som den foranmeldte ejendom med tilbehør som han har taget i besiddelse og hvoraf ahn svarer alle fra 1′ jannuar 1907 gaaende skatter og afgifter af enhver art, herefter følge og tilhøre ham som hans fri og uigenkaldelige ejendom, og med de samme herligheder og rettigheder, pligter og byrder hvormed jeg har ejet samme, og hjemler jeg det solgte paa lovlig maade. Med hensyn til fordring af stempelpapir bemærkes det i henhold til stempellovens §21 litr.g at det solgte efter bedste skønnende i handel og vandel har en værdi af 12.000 kr. heraf 8000 kr regnes for den faste ejendom og 4000 kr for det medfulgte løsøre, men da der for den betingede livrente er oprettet særskildt kontrakt, stemplet til 1st klasse taxt efter en kapitalværdi af 2000 kr bliver nærværende skøde altsaa at stemple saaledes: 2/3% af 6000 kr er 40 kr, gældsbevis taxt af 4000 kr er 70 øre, i alt 40 kr 70 øre.Under min haand vidnefast. p.t.Horsens den 28 December 1906 Søren Laursen

Læst d.14-1-1907 i Skp.No.24 pag.1197

 

Købekontrakt 1906 Hjarnø Andelsmølle Matr.7c


Underskrevne gaardejer Niels Nielsen Vestergaard af Hjarnø sælger herved til Interesentselskabet “Hjarnø Andelsmølle” en parcel af den mig ifølge købekontrakt af 28de februar d.A. tilhørende gaard hovedparcellen Matr.No.7a, hvilken parcel er beliggende umiddelbaet ved den offentlige landevej midt gennem Hjarnø, hvilken vej danner parcellens grænse imod nord. Parcellen er allerede overtaget og bebygget af køberne og udstykningen af samme er paabegyndt, den udgør 1 skp land g.M.. Parcellens sælges med de samme herligheder og rettigheder, pligter og byrder, hvormed jeg har ejet samme. Sælgeren svarer alle skatter og afgifter af parcellen, indtil udstykningen er endelig berettiget. Købesummen er akkorderet til 800 kr, der d.d. ere berigtiget ved kontant betaling, hvorfor sælgerens underskrift herpaa tillige gælder som kvittering og saasnart udstykningen er endelig ordnet, meddeler sælgeren derfor køberen frit og uforhæftet skøde paa parcellen. Samtlige omkostninger ved denne handel, derunder ogsaa udstykningen betales af hver af parterne med halvdelen.Til bekræftelse med underskrift af sælgeren og udvalget for Hjarnø Andelsmølle.p.t. Horsens den 20′ december 1906

som sælger: Niels Nielsen Vestergaard

som købere: Anton Simonsen, Steffen Pedersen, Jens Lodsgaard.

 

Skøde 1907 Hjarnø Andelsmølle Matr.7c


Da udstykningen af den i foranstaaende købekontrakt ommeldte parcel nu endelig er berigtiget ved Landbrugsministeriets skrivelse af 5′ Jannuar 1907, ved hvilken parcellen er betegnet Matr.No.7c Hjarnø, Hjarnø sogn, af hartkorn 1½ alb. og paalagt i vederlag for præstetiende ¼fdk. Byg og Havre af hver sort, saa skøder og endelig overdrager underskrevne gaardejer Niels Nielsen Vestergaard herved denne parcel Matr.No.7c Hjarnø, hvorover kort vedlægges, til interesant selskabet “Hjarnø Andelsmølle”, hvem den herefter skal følge og tilhøre med fuld ejendomsret, fri og hjemlet mod hvermands retmæssige tiltale. det bemærkes at der ved en den 23 August 1897 tinglæst kontrakt er bortlejet et stykke jord fra 7a til beboerne paa Hjarnø, hvilken kontrakt dog ikke vedkommer den her solgte parcel.

Til bekræftelse med min underskrift p.t. Jensgaard d.26′ Jannuar 1907 Niels Nielsen Vestergaard

Læst d.4’Februar 1907 i Skp.No.24 pag.1224

 

Skøde 1907 Niels Nielsen Vestergaard Matr.7a+7c


Underskrevne gaardejer Søren Pedersen af Hjarnø tilstaar i henhold til vedlagte den 28′ februar f.A. paa stemplet papir til taxt 160kr 30 øre oprettede købekontrakt at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skøder og aldeles overdrager til Niels Nielsen Vestergaard smst. den mig ifølge skøde Tinglæst 7 Jannuar 1884, tilhørende gaard paa Hjarnø, Hjarnø sogn, med paastaaende og tilhørende bygninger og underliggende jorder, som ifl. Landbrugsministeriets skr. af 5′ jannuar 1907 er udstykkede og betegnede saaledes:Matr.No.7a hovedparcel af hartkorn 4td. 2fdk. 2alb.

– – 7c – 1½ alb.

med andel for Matr.No.7a i fælleslodden Matr.No.26 Hjarnø, der i alt har hartkorn 3fdk. med tilhørende herligheder og rettigheder, paahvilende byrder og forpligtelser, alt saaledes som jeg har været ejer deraf, hvorved navnlig bemærkes at der ifølge en den 25 August 1897 tinglæst kontrakt er bortlejet et stykke jord til beboerne paa Hjarnø. Præstetiende er ved Jandbrugsministeriets sornævnte skr. fordelt saaledes, at der af Matr.No.7a udredes 4skp. 11/24 fdk. Rug og 1td 4skp 7/8 fdk. Byg og Havre, og af Matr.No.7c ¼ fdk Byg og Havre. Med ejendommen er fulgt sæd, avl og afgrøde, besætning og inventarium samt andel i Hjarnø Mejeri og Horsens Svineslagteri, Hjarnø Harekasse, Smedie og Anløbsbro, alt saaledes som i købekontrakten ommeldt.Sælgeren forbeholder sig for sin livstid ret til selv og med husstand at bebo det af ham paa ejendommen opførte hus samt at afbenytte det omliggende jordstykke af en skæppe land størrelse, vedligeholdelsen af huset ind og udvendig paahviler sælgeren, efter dennes død tilfalder det uden vederlag gaardens ejer.Og nu da køberen Niels Nielsen vestergaard har berigtiget den akkorderede købesum 25.500 kr. hvoraf 5500 kr regnes for det medfulgte løsøre paa den i købekontrakten ommeldte maade, saa skal den indbemeldte gaard Matr.No. 7a og 7c Hjarnø, herefter følge og tilhøre ham med fuldkommen ejendomsret, fri og hjemlet mod hvermands retmæssige tiltale.

Til bekræftelse med min underskrift p.t. Jensgaard den 26de Jannuar 1907 Søren Petersen

Læst d.4′ Februar 1907 i Skp.No.24 Pag.1225

 

Skøde 1907 Rasmus Peter Rasmussen Matr.4a+5f

Underskrevne gaardejer Jørgen Jørgensen Juul af Hjarnø tilstaar i henhold til vedlagte den 4′ April f.A. paa stemplet papir til taxt 114 kr 30 øre oprettede købekontrakt at have solgt og afhændet ligesom jeg herved fra mig og arvinger sælger, skøder og aldeles afhænder til Rasmus Peter Rasmussen smst. den mig ifl. skøde tinglæst d.7’Jannuar 1884, og mageskifteskøde, tinglæst den 12′ November 1906, tilhørende gaard paa hjarnø, Hjarnø sogn, med paastaaende og tilhørende bygninger og underliggende jorder, som efter sket udstykning af Matr.No.5e Hjarnø ifl. Landbrugsministeriets skr. af 5′ jannuar d.A. staa skyldsat saaledes:

Matr.No. 4a Hjarnø for hartkorn 3td. 2skp 3fdk

 

– – 5f – – 1½ alb. med tilhørende herligheder og rettigheder navnlig andel i fælleslodden matr.No.26 Hjarnø, med paahvilende byrder og forpligtelser, alt saaledes som jeg har været ejer deraf. Matr.No.5f er paalagt vederlag for præstetiende ¼ fdk Byg ogg Havre af hver sort. Med ejendommen er fuld besætning og inventarium samt andel i Hjarnø Mejeri og Horsens Svineslagteri, i Harekassen og i Smedien, alt saaledes som i købekontrakten ommeldt. Og da nu køberen har berigtiget den akkorderede købesum 22.000 kr. deraf medfulgte løsøre 5000 kr., paa den i købekontrakten ommeldte maade, bl.a. derved at han har forpligtet sig til inden 8 dage fra dato at betale mig restkøbesummen 4000 kr kontant, saa skal den indbemeldte gaard herefter følge og tilhøre ham med fuldkommen ejendomsret, fri og hjemlet mod hevrmands retmæssige tiltale. den i købekontraktenn ommeldte vejservitut er paalagt ejendommen ved en samtidig oprettet deklaration.

Til bekræftelse med min underskrift Hjarnø, p.t. Horsens den 11′ Juli 1907

Jørgen Jørgensen Juul

Læst d. 15’juli 1907 i Skp.No.24 pag.1422

 

Deklaration 1907 paa 4a


Overenstemmende med de mellem underskrevne Rasmus Peter Rasmussen og Jørgen Jørgensen Juul den 4′ April 1906 oprettede købekontrakt om Matr.No.4a Hjarnø by og sogn paalægger jeg herved denne ejendom hvorpaa jeg d.d. har erholdt skøde den forpligtelse at finde sig i at de nuværende og fremtidige ejere af matr.No.4b Hjarnø maa transportere ders mælk, dog kun med trækvogn, fra nævnte ejendom over Matr.No.4a ud til byvejen gennem Hjarnø, ligesom herfra at hente den mælk der modtages tilbage fra Mejeriet, dog saaledes at ejeren af Matr.No.4a forbeholdes ret til at anvise hvor færdslen til enhver tid skal foregaa, kun at der til transporten skal være farbar vej, og saaledes at færdselsretten bortfalder saasnart og saa længe der ved mælkerutens omlægning tilvejebringes en lige saa bekvem adgang for ejendommen til mælkens levering som dem den, der ved heromhandlede færdselsret kan tilvejebringes. Nuværende deklaration bliver at tinglæse som servitut stiftende paa Matr.No.4a Hjarnø, idet retsanmærkningen om behæftelse paa den ejendom frafaldes.

Til bekræftelse med min underskrift Hjarnø, p.t. Horsens, den 11 Juli 1907

Rasmus Peter Rasmussen

Læst d.15’Juli 1907 i Skp.No.24 pag.1441

 

Skøde 1907 Steffen Pedersen Matr.14b

Underskreven boelsmand Jens Jensen af Hjarnø tilstaar at have solgt og afhændet ligesom jeg herved for mig og arvinger, sælger skøder og aldeles overdrager til gaardejer Steffen Pedersen smst. til forening med hans ejendom Matr.No.22 Hjarnø, en fra min ejendom Matr.No.14 Hjarnø udstykket parcel hvilken ifølge Landbrugsministeriets skrivelse af 5′ Jannuar 1907 er betegnet Matr.No.14b Hjarnø, Hjarnø sogn af hartkorn ¾ alb. uden at være paalagt noget vederlag for præstetiende. Parcellen hvorover kort vedlægges, er alt af køberen overtaget og svarer ahn alle skatter og afgifter af samme som opkræves fra dato, dog at sælgeren betaler ejendomskylden, indtil omvurdering har fundet sted. Og da nu køberen har berigtiget den akkorderede købesum 250 kr. to hundrede og femti kroner, ved kontant betaling, hvor for min underskrift tillige gælder som kvittering, saa skal den indbemeldte parcel herefter følge og tilhøre ham med de samme herligheder og rettigheder, pligter og byrder, hvormed jeg har ejet samme, fri og hjemlet imod hvermands retmæssige tiltale

Til bekræftelse med min undeskrift. p.t.Horsens, den 24′ Jannuar 1907 Jens Jensen

Læst d.4-2-1907 i Skp.No.24 pag.1224

 

Skøde Niels Hansen 1907 Matr.18b


Underskrevne husejer Mads P.Rasmussen, hjarnø sælger, skøder og aldeles overdrager herved til Niels Hansen smst. en fra min ejendom udstykket parcel, som ifl. landbrugsministeriet skr. af 30 Maj 1906 er skyldsat under Matr.No.18b Hjarnø for hartkorn 2fdk 1alb.. Kort over parcellen vedlægges. Præstetienden af den solgte parcel er 13/48 fdk Rug og 13/16 fdk Byg og havre. Og da køberen har berigtiget den akkorderede købesum 1000 kr er et tusinde kroner paa aftalt maade saa skal den ovennævnte parcel herefter tilhøre ham med samme rettigheder og forpligtelser, hvormed jeg har ejet den fri og hjemlet imod hvermands retmæssige paatale. Omkostningerne ved udstykning og skøde deles lige mellem parterne.

Til bekræftelse med vores underskrifter, Hjarnø d.23/10 1907

Niels Hansen Mads P. Rasmussenlæst d.26 April 1909 i Skp.No.25 pag.809

 

Skøde Marineministeriet 1909 Matr.12c


Underskrevne Lods Søren Nielsen tidligere Hjarnø, nu Horsens, der ifl. allerhøjeste bevilling af 5’Maj 1905, der vedlægges til forevisning, er tilladt at føre familienavnet Houman, saaledes at mit fulde navn nu er Søren Nielsen Houmand, sælger, skøder og aldeles overdrager herved til Marineministeriet den mig ifl. yinglæst adkomst tilhørende ejendom paa Hjarnø Matr.No.12c Hjarnø, Hjarnø sogn, hartkorn 2alb. med grund og tilliggende, paastaaende bygninger disses mur og nagelfaste appertinentier, herunder kakkelovne, komfurer og indmuret kedler, hegn og plantninger, inventar og øvrige tilbehør alt saaledes som ejendommen forefindes for tiden og som den er overtaget af Marineministeriet. Overdragelsen er i øvrigt sket paa følgende vilkaar:

1. Overtagelsen regnes fra dags dato ogsaa i henseende til afholdelse af skatter og afgifter.

2. Købesummen er fastsat til 3300 kr. skriver tre tusinde og tre hundrede kroner, som er mig udbetalt kontant og hvorfor min underskrift paa nærværende skøde gælder som kvittering.

3. Omkostningerne ved stempling, tinglæsning og udfærdigelse af skøde m.v. afholdes af marineministeriet alene. Da jeg saaledes i enhver henseende er fyldestgjort for overdragelsen, skal den foran beskrevne ejendom Matr.No.12c af Hjarnø, Hjarnø sogn, med tilbehør herefter være marineministeriet tilhørende med fuldkommen ejendomsret fri for gæld, men i øvrigt med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed jeg hidtil har været ejer af samme i hvilken henseende bemærkes at der hviler paa ejendommen en vejservitut angaaende en 6 alen bred vej langs den sydlige side fra det forrige lodshus til broen, og at der paahviler ejendommen præstetiende.

Til bekræftelse med min underskrift i vidners overværelse.

Horsens d.26’April 1909. Søren Nielsen Houman

Læst d.10’Maj 1909 i Skp.No.25 pag.820.

 

Skøde Karllinius Nielsen 1909 Matr.17a+15a+11c+18b


Underskrevne Enke Karen Marie Hansen, født Pedersdatter af Hjarnø, der hensidder i uskiftet bo efter sin d. 11 September 1908 afdøde mand husejer Niels Hansen smst. tilstaar at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skøder og aldeles overdrager til min svigersøn Carllinius Nielsen smst. den mig i adkomst der tinglæses samtidig hermed, tilhørende ejendom paa Hjarnø, Hjarnø sogn, med paastaaende og tilhørende bygninger og underliggende jorder, der staar skyldsatte saaledes:

17a 1½alb.

15a 3fdk. 1½ alb

11c 1fdk 1¼ alb

18b 2fdk 1alb

med tilhørende herligheder og rettigheder, med paahvilende byrder og forpligtelser, alt saaledes som min afdøde mand har været ejer deraf. Med ejendommen følger foruden bygningernes mur og nagelfaste genstande og rette tilbehør derunder kakkelovne, komfur og indmuret kedel, den paa samme sted værende avl og afgrøde samt den udvendige besætning og inventarium, ind og udbo alene med undtagelse af hvad jeg forbeholder mig til brug paa mit ophold. Ligeledes medfølger andel i Hjarnø Mejeri m.v. Ejendommen er alt af køberen overtaget og svarer han alle af samme gaaende skatter og afgifter, der herefter opkræves. Og nu da køberen har tilfredsstillet mig for ejendommend værdi, der for stempelpligtens skyld ansættes til3500 kr. derved at han paa særskildt stemplet papir samtidig hermed oprettet kontrakt har forpligtet sig til at svare mig ophold for min livstid af capital værdi 500 kr. saa skal den indbemeldte ejendom herefter følge og tilhøre ham med fuldkommen ejendomsret fri og hjemlet imod hvermands retmæssige tiltale. Køberen er bekendt med at parcellen Matr.No.18b er medindbefattet under pantsætning for 1800 kr.m.m. ved Matr.No.18a, hvilken hæftelse imidlertid vil blive udslettet juni termin d.A.

Til bekræftelse med min underskrift. Hjarnø d. 27 April 1909 Karen Marie Hansen f. Pedersdatter

Læst 10′ Maj 1909 i Skp.No.25 pag.824

 

Købekontrakt Mads P.Rasmussen 1909 Matr.16a+15b


Imellem Rasmus Olesen som sælger og Mads Peter Rasmussen som køber.1. Jeg Rasmus Olesen sælger herved til Mads Peter rasmussen den mig ifl. skøder tinglæst den 11′ Jannuar 1886 og 11′ November 1901 tilhørende ejendom paa Hjarnø, Hjarnø sogn, med paastaaende og tilhørende bygninger og underliggenden jorder, der staa skyldsat saaledes:Matr.No.16a 3skp 1fdk 1½alb, med andel i Matr.No.26Matr.No.15b 2fdk ¾ alb.

med tilhørende herligheder og rettigheder, paahvilende byrder og forpligtelser, alt saaledes som jeg har været ejer deraf.

2. Ejendommen overtages den 1′ August d.A. fra hvilken overtagelses dag den staar for køberens regning og risiko, baade hvad angaar bygninger og løsøre og hvad med ejendommen skal følge foruden bygningernes mur og nagelfaste genstande, derunder 1 kakkelovn, 1 komfur og 1 grubekeddel, den paa ejendommen værende besætning bestaaende af 3 køer, 1 kalv, 2 grise, hvorved bemærkes at sælgeren maa levere de 2 paa ejendommen nuværende grise, naar de er leveringsfærdige, men straks derefter skal indsætte 2 smaagrise der bliver køberens ejendom, endvidere 10 høns og 1 hane, 1 vogn, 1plov, 2 harver og 2 aaleruser.

3. Sælgeren forpligter sig til i enhver henseende at drive ejendommen paa bedste maade som hidtil, og som om det var hans egen. (1 linie mangler) Den maa saaledes ikke forringes og hverken hø, halm eller gødskning bortføres.

4. Køberen svarer alle skatter og afgifter af ejendommen som forfalde ved overtagelsen medens sælgeren betaler de tidligere forfaldne, navnlig amtstueskatten pr. April termin d.A. og komuneskatten forholdsvis i Juli maaned.

5. Købesummen er akkorderet til 6550 kr. hvoraf 850 kr er beregent for det medfølgende løsøre, og den berigtiges derved at Køberen ved overtagelsen betaler kontant 2000 kr og resten 4550 kr kontant men uden renter i CDecember termin d.A.

6. Naar købesummen er berigtiget paa den i forestaaende post 5 ommeldte maade, meddeles køberen skøde paa ejendommen frit for heftelser.7. Omkostningerne ved denne handel, købekontrakten med stempel, skøde med tinglæsning og ½% afgift betales af hver af parterne med halvdelen.

Til bekræftelse med vore underskrifter. p.t. Horsens den 21′ Jannuar 1909

Som sælger: Rasmus Olesen som køber: Mads P. Rasmussen

 

Skøde Mads P.Rasmussen 1909 Matr. 16a+15b


Da den betingede købesum 6550 kr, deraf løsøre kr.850 nu er berigtiget ved kontant betaling, saa fraskriver jeg underskrevne fisker Rasmus Olesen, nu af Juelsminde, mig al ret til udi den solgte ejendom Matr.No. 16a Hjarnø af Hartkorn 3skp 1fdk 1½alb, hvortil hører andel i Matr.No.26 og Matr.No.15b smst. af hartkorn 2fdk ¾ alb. hvilken herefter skal følge og tilhøre Mads Peter Rasmussen med fuldkommen ejendomsret fri og hjemlet mod hvermands retmæssige tiltale.

Til bekræftelse med min underskrift vidnefast. Juelsminde d.22′ december 1909 Rasmus Olesen

Læst d.10′ Jan. 1910 i Skp.No.25 pag.1260

 

Skøde Jens Mathias Pedersen 1910 Matr. 10a


Underskrevne gaardejer Jens Pedersen af Hjarnø tilstaar at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved fra mig og arvinger sælger, skøder og aldeles overdrager til min søn Jens Mathias Pedersen smst. den mig ifølge skøde, tinglæst d.5’Marts 1860, tilhørende gaard paa Hjarnø, Hjarnø sogn, med paastaaende og tilhørende bygninger og underliggende jorder, som under Matr.No.10a Hjarnø, hovedparcel, har hartkorn 3td. 6skp. 1 ¼ alb med tilhørende herligheder og rettigheder, navnlig ogsaa med andel i fælleslodden Matr.No.26 smst. og med paahvilende byrder og forpligtelser, alt saaledes som jeg har været ejer deraf. Ejendommen overtages den 11’Juni d.A. men den staar dog fra dato for køberens regning og risiko, navnlig ogsaa saaledes at han i tilfælde af ildsvaade hæver assurancesummen til anordningsmæssig anvendelse. I Handlen medfølger foruden bygningernes mur og nagelfaste genstande og rette tilbehør, derunder kakkelovne, komfur og indmurede kedler, den paa ejendommen ved overtagelsen værende sæd, avl, afgrøde, fourage og gødning samt den udvendige besætning og inventarium, avls og mejeri redskaber, vogne, maskiner o.s.v, samt indboet, alene med undtagelse af hvad sælger forbeholder sig at udtage til eget brug. I handlen medfølger sælgerens rettigheder som andelshaver i Hjarnø Mejeri og Horsens svineslagteri, i hjarnø smedie og forsamlingshus, dog at sælgeren forbeholder sig overskuddet for leveret mælk for vinterhalvaaret. Og da nu køberen har berigtiget købesummen for ejendommen derved at han:

a) Ved sin medunderskrift herpaa har forpligtet sig til i Juni termin 1911 kontant uden renter at udbetale mig 1000 kr., hvilket beløb i tilfælde af min dødelige afgang inden udbetalingen tilhører min søn Lærer Niels Petersen i Gangsted, som en ham tilkommende fordring.

b) Samtidig hermed har udstedet en panteobligation til mig for 6000 kr.

c) Ligeledes samtidig hermed har udstedt opholdskontrakt til mig af værdi 3500 kr

d) Selv er bleven fyldestgjort for sin arv efter mig af værdi 5000 kr., saaledes at han herved giver afkald paa arv saavel efter mig som efter min afdøde hustru, saa skal indbemeldte ejendom herefter følge og tilhøre ham med fuldkommen ejendomsret fri og hjemlet imod hvermands retmæssige tiltale. Af hensyn til stempelpligten bemærkes at ejendommen ansættes efter bedste overbevisning til en værdi af 20.000 kr, og det medfølgende løsøre til en værdi af 5000 kr.

Til bekræftelse med vore underskrifter vidnefast. p.t.Horsens den 16’Marts 1910

Som sælger: Jens Pedersen

som køber: Jens Mathias Pedersen

Læst d.21’Marts 1910 i Skp.No.25 pag.1366

 

Skøde 1911 Peder Madsen Hansen Matr.9e


Underskrevne gaardejer Steffen Nielsen af Hjarnø tilstaar i henhold til vedlagt den 6 oktober paa stemplet papir til taxt 28kr65øre oprettet kjøbekontrakt have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skøder og aldeles overdrager til Hr.Peder Madsen Hansen en fra min ejendom udstykket parcel, hvilken parcen nu ifl. landbrugsministeriets skrivelse af 18de jannuar d.A. er betegnet Matr.No. 9e Hjarnø, Hjarnø sogn, af hartkorn 1td. 3skp. 2fdk. 2½alb. med paalagt halvaarlig ydelse for tiende 12kr 39øre. I handlen medfulgte bygningher og besætning o.s.v samt halvdelen af sælgerens rettigheder som andelshaver i Hjarnø Mejeri for tiden fra laaneperiodens begyndelse til den 15de oktober f.A. Ifl. købekontraktens post 4 bemærkes at køberen vederlagsfrit skal drive sælgerens tilbageværende ejendom matr.No.9b Hjarnø, med kørsler, pløjning, harving, saaning o.s.v saalænge sælgeren eller dennes hustru Sofie Nielsen er i live og besidder ejendommen, medens denne forpligtelse bortfalder ved salg af Matr.No.9b eller sælgerens og hustrus dødsfald. Denne forpligtelse anslaaes til en aarlig værdi af 40 kr, og den bliver at tinglæse som hæftelse paa Matr.No. 9e. Ifl. købekontrakten post 5 maa køberen ikke afhænde den med besætningen fulgte brune 6aars Vallak undtagen til slagtning, saaledes at andet salg skal være ugyldigt og Steffen Nielsen være berettiget til uden vederlag at fordre sig hesten udleveret, hvilket ogsaa skal være tilfældet om køberen P.Madsen Hansen maatte afhænde ejendommen. Og da nu køberen har berigtiget den akkorderede købesum 7000 kr, foruden fornævnte heftelse af værdi 1000 kr, dels kontant dels ved udstedelse af panteobligation saa skal bemeldte ejendom herefter tilhøre ham med fuldkommen ejendomsret, fri og hjemlet mod hvermands retmæssige tiltale. Kort vedlægges.

Til bekræftelse med min underskrift vidnefast. Hjarnø, p.t. Horsens d.12 April 1911

Steffen Nielsen

Læst 24 April 1911 i Skp. No.26 pag.341

 

Skøde 1911 Peter Rasmussen Matr.6a


Underskrevne gaardejer Dusinius Rasmussen af Hjarnø tilstaar at have solgt og afhændet ligesom jeg herved for mig og arvinger sælger, skøder og aldeles overdrager min søn Peter Rasmussen den ifl. skøde tinglæst d.7 Jan. 1884, tilhørende gaard paa Hjarnø, Hjarnø sogn, med paastaaende og tilhørende bygninger og underliggende jorder, som under Matr.No.6a Hjarnø, hovedparcel staa skyldsat for hartkorn 4td. 0skp. 2fdk. 2½ alb. med tilhørende rettigheder, navnlig andel i fælleslodden matr.No.26 smst. og med paahvilende forpligtelser, alt saaledes som jeg har været ejer deraf. I handlen medfølger foruden bygningernes mur og nagelfaste genstande og rette tilbehør derunder kakkelovne, komfur og indmuret kedel, den paa ejendommen værende udvendige besætning og indbo, alene med undtagelse af hvad sælgeren og hustru forbeholder sig til brug paa deres aftægt og hvortil de ere berettigede at udtage af det værende indbo hvad de maatte ønske. Handlen er i øvrigt indgaaet paa følgende vilkaar.

1. Ejendommen overtages den 1 August d.A. fra hviklken dato den staar for køberens regning og risiko, navnlig ogsaa saaledes at han i ildsvaadetilfælde hæver assurancesummen til anordningsmæssig anvendelse.

2 Køberen svarer alle af ejendommen fra og med den 1 August gaaende skatter og afgifter, ligesom han i edt hele svarer alle udgifter og oppebærer alle indtægter fra denne dag.

3. I handlen medfølger sælgerens rettigheder som andelshaver i Hjarnø Mejeri og Horsens Svineslagteri saavel andel som overskud.

4. Købesummen berigtiges derved at køberen til indfrielse og forrentning fra den 11 f.M. overtager den indestaaende prioritet til kreditforeningen i Viborg, oprindelig stor 15000 kr der ere forbundne med statusmæssige vilkaar, men hvorpaa de betalte afdrag samt andelen i reservefonden kommer køberen til gode og forpligter sig til at yde sælgeren og hustru aftægt i deres livstid efter kapital værdi 5200 kr.

5. Af hensyn til det stemplede papir anslaaes ejendomsværdien til 35.000kr deraf løsøre for 10.000 kr .

6. samtlige ved denne handel forbundne omkostninger betales af køberen alene. Og da nu køberen ved sin medunderskrift hat forplightet sig til at overtage den fornævnte kreditforeningsgæld og desuden paa særskildt stemplet papir oprettede kontrakt har tilsikret sælgeren og hustrus aftægt, saa skal den indbemeldte gaard herefter følge og tilhøre ham med fuldkommen ejendomsret fri og hjemlet mod hvermands retmæssige tiltale.

Til bekræftelse med vore underskrifter vidnefast, Hjarnø p.t. Horsens d.6 Juli 1911

Som sælger: D.P.Rasmussen Som køber: Peter Rasmussen

Læst d.31 Juli 1911 i Skp.No.26 pag.497

 

Skøde 1912 K.Fischer Møller Matr.11f


Underskrevne gaardejer Ole Hansen af Hjarnø tilstaar at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved fra mig og arvinger sælger,skøder og aldeles overdrager til læge K.Fischer Møller, Horsens en ubebygget parcel, som efter udstykning i henhold til landbrugsministeriets skrivelse af 14’September d.A. har faaet matr.No. 11f af Hjarnø By og Sogn, skyldsat for hartkorn 1fdk 0alb. hvorhos det parcellen paahvilende vederlag til tiendens afløsning i henhold til lov af 15’maj 1903 er fastsat til 28øre halvaarligt. Overtagelsen er sket og køberen svarer alle fremtidige gaaende af parcellen skatter og afgifter. Købesummen er akkkorderet til at udgøre 1275 kr, hvoraf 75 kr er betaling for afgrøden, mens 1200 er værdien af den faste ejendom, hvilket vi bevidner paa tro og love. Købesummen erlægges kontant ved skødets underskrift og sælgerens undeskrift gælder tillige som kvittering for den. Og da nu køberen har berigtiget købesummen saa skal den solgte parcel herefter følge og tilhøre ham med fuldkommen ejendomsret fri og hjemlet mod hvermands retmæssige tiltale. Omkostningerne ved handelen deles lige.

Til bekræftelse med min underskrift p.t. Horsens, den 19’december 1912 Ole Hansen

Læst d.23′ December i Skp. No.27 pag.129

 

Skøde 1913 Jens Pedersen matr 12d+12e


Underskrevne gaardejer Jørgen Hansen af Hjarnø tilstaar at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved fra mig og arvinger sælger, skøder og aldeles overdrager til hr. gaardejen Jens Pedersen, sammesteds 2 fra min gaard Matr.No. 12a udstykkede parceller de nu ifl. landbrugsministeriets skrivelse af 14′ September f.A og 4′ Jannuar d.A. ere betegnede saaledes: Matr.No. 12d Hjarnø for hartkorn 1½ alb. Matr.No. 12e Hjarnø for hartkorn ½ alb. med paalagt halvaarlig ydelse for tiende af matr.No. 12d 25 øre. Parcellerne hvorover kort vedlægges ere alt af køberen overtagne og udreder han alle af samme fremtidige gaaende skatter og afgifter, dog saaledes at sælgeren betaler ejendomskylden, indtil parcellerne ere blevne særskildt skyldsatte. Og da nu køberen har berigtiget den akkorderede købesum 750 kr , hvortil vi ogsaa paa tro og love ansætte parcellens værdi, paa aftalt maade, saa skulle disse der ere solgtte til bebyggelse, herefter følge og tilhøre ham med fuldkommen ejendomsret fri og hjemlet mod hvermands retmæssige tiltale. Paa matr.No.12a hviler en servitut om vej for en del af 13c, som dog ikke vedkommer de her solgte parceller. Omkostningerne ved handlen betales af køber og sælger med hver halvdel, herunder ogsaa udstykningen af Matr.No.12d, mens køber alene bekoster udstykningen af 12e og sælgeren alene parcellens frigørelse for den nuværende pantsætning.

Til bekræftelse med vores underskrifter. p.t. Horsens den 10′ Jannuar 1913

Som sælger: Jørgen Hansen

Som køber: Jens Pedersen

Læst d.17′ Februar 1913 i Skp. No.27 pag. 203

 

Skøde 1913 Peder Andersen Blaabjerg Matr. 16a+15b


Underskrevne husejer M.P.Rasmussen af Hjarnø tilstaar at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved fra mig og arvinger sælger, skøder og aldeles overdrager til hr. Peder Andersen Blaabjerg af Hjarnø den mig ifl. skøde, tnglæst den 10′ Jannuar 1911 tilhørende ejendom paa Hjarnø, Hjarnø Sogn, med paastaaende og tilhørende bygninger og underliggende jorder, som staa skyldsatte saaledes:Matr.No. 16a Hjarnø for hartkorn 3skp. 1fdk. 1½ alb.Matr.No. 15b Hjarnø for hartkorn 0 skp. 2fdk. ¾ alb.

med tilhørende herligheder og rettigheder, paahvilende byrder og forpligtelser, alt saaledes som jeg har været ejer deraf, med Matr.No.16a medfølger andel i fælleslod Matr.No.26 I handlen er medfulgt foruden bygningernes mur og naglefaste genstande og rette tilbehør, derunder kakkelovn, komfur og grubekeddel, den paa ejendommen værende sæd, avl, afgrøde, fourage og gødning samt den udvendige besætning, vogne, maskiner, avls og mejeriredskaber og brandredskaberne. Ejendommen er overtaget d.1′ juli d.A. og staar i enhver henseende fra dato for køberens regning og risiko, navnlig ogsaa saaledes at han i ildsvaade tilfælde hæver assurancesummen til anordningsmæssig anvendelse.Køberen svarer alle efter overtagelsen af ejendommen gaaende skatter og afgifter, derunder Amtstueskatten for april termin og kommuneskatten for April kvartal d.A. I handlen medfølger sælgerens rettigheder som andelshaver i Hjarnø Mejeri og Horsens Svineslagteri. Og nu da køberen har berigtiget den akkorderede købesum 8250 kr. dels ved kontant betaling af 6250 kr. dels ved udstedelse af panteobligation for 2000 kr., saa skal den indbemeldte ejendom herefter følge og til høre ham med fuldkommen ejendomsret fri og hjemlet mod hvermands retmæssige tiltale. Omkostningerne ved handlen betales af køber og sælger hver med halvdelen, mens køberen alene bekoster obligationen til sælgeren.Til bekræftelse med min underskrift Horsens d. 19′ Juni 1913. M.P.Rasmussen.

Vurdering til Ejendomsskyld 5000 kr.

Læst d.23 Juni 1913 i Skp. No.27 pag.320

 

Skøde 1913 Rasmus Karl Simonsen matr.5a+4e


Underskrevne gaardejer Jens Pedersen af Hjarnø tilstaar i henhold til vedlagte den 10′ Jannuar 1913 paa stemplet papir til taxt 176kr 50øre oprettet købekontrakt at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skøder og endelig overdrager til hr. Rasmus Karl Simonsen af Alrø den mig ifl. vielsesattest, tinglæst den 22′ december 1890 og skøde tinglæst 12′ November 1906 tilhørende gaard paa Hjarnø, Hjarnø sogn, med paastaaende og tilhørende bygninger og underliggende jorder, der staar skyldsat saaledes:Matr.No. 5a Hjarnø, hovedparcel for hartkorn 2 td. 6skp. 3fdk. ¼ alb.Matr.No. 4e Hjarnø for hartkorn 1fdk.

med tilhørende rettigheder, navnlig andel for matr.No. 5a i fælleslodden, matr.No.26 smst. og med de paahvilende forpligtelser, alt saaledes som jeg har været ejer deraf. I Handlen er medfulgt besætning og inventar og andel i Hjarnø Mejeri, Mølle og Smedie samt i Horsens andelssvineslagteri. Og da nu køberen hr. Rasmus Karl Simonsen har berigtiget den akkorderede købesum 25.000 kr paa den i købekontrakten bestemte maade ved kontant betaling af 12.500 kr og ved udstedelse af en obligation til mig paa 12.500 kr saa skal den indbemeldte ejendom herefter følge og tilhøre ham med fuldkommen ejendomsret, fri og hjemlet mod hvermands retmæssige tiltale.Jeg Mette Marie Rasmussen der har indbragt Matr.No.5a i fællesboet tiltræder dette skøde.

Hjarnø den 1′ Juli 1913 Jens Pedersen Mette Marie Rasmussen

Ejerndomsvurdering 17.500 kr.

Læst d. 7′ Juli 1913 i Skp.No.27 pag. 355

 

Købekontrakt 1913 Laurs Jørgen Laursen Matr.4d


Underskrevne gaardejer Rasmus P.Rasmussen af Hjarnø erkender herved at have solgt og afhændet til gaardejer Laurs Jørgen Laursen sammesteds, en parcel af den mig ifl. skøde af 11′ Juni 1907 læst 15′ s.M. tilhørende ejendom Matr.No. 4a paa Hjarnø, Hjarnø sogn, hvilken parcel er køberen paavist og antages at udgjøre ca 10 tdr land. Handlen er indgaaet paa følgende nærmere vilkaar og betingelser.

1. Den solgte parcel overtages af køberen den 11′ jan. d.A. og han svarer alle af parcellen fra denne dato gaaende afgifter af enhver art.

2. Udstykning vil snarest være at foretage og skal køberen modtage parcellen ned det hartkorn den ved udstykningen maatte faa.

3. Købesummen akkorderet til 9000 kr gentager Ni tusinde kroner, der betales kontant og skadesløs senest den 18′ Juni d.A. tillige med renter 4% p.a. fra 11′ Jan. d.A. til betaling sker.

4. Naar købesummen er betalt og udstykningen er i orden, altsaa juni termin d.A. skal den meddeles rent uforhæftet skøde paa ejendommen, hvorved dog bemærkes, at køberen maa finde sig i mælketransport over ejendommen, dog kun med trækvogn, til fordel for den nuværende og fremtidige ejere af Matr.No.4b fra denne ejendom og hen til byvejen, dog saaledes at køberen forbeholder sig ret til at anvise hvor færdslen til enhver tid skal foregaa, og saaledes at færdselsretten bortfalder saasnart og saalænge der ved mælkerutens omlægning tilvejebringes en lige saa bekvem adgang for ejendommen til mælkens levering, som der ved den her omhandlede færdselsret kan tilvejebringes.

5. omkostningerne ved denne kontrakt med stempel, skødets tinglæsning og salær for dokumenternes affattelse udredes af begge parter hver med halvdelen. Jeg Laurs Jørgen Laursen erkender herved at være indgaaet paa denne kontrakt, som jeg forpligter mig til promte at opfylde i alle dens ord og punkter og vedtages i søgsmaalstilfælde at anvende den ved For. af 25′ Jan. 1828 anordnede hurtige retsforfølgning.Undervore hænder vidnefast. Hjarnø den 10′ Jannuar 1913 R.P.Rasmussen Laurs Jørgen Laursen

Til vitterlighed: Simon Jørgensen Hans St. HansenDet attesteres paa tro og love at købesummen svarer til værdien idet den solgte parcel ikke særskildt er vurderet til ejendomsskyld.

Hjarnø den 10′ Jannuar 1913 Laurs Jørgen Laursen R.P.Rasmussen

 

Skøde 1913 Laurs Jørgen Laursen Matr.4d


Da køberen gaardejer Laurs Jørgen Laursen af Hjarnø nu har berigtiget den akkorderede købesum 9000 kr. gentager Ni tusinde kroner ved kontant betaling, saa skøder og endelig overdrager jeg gaardejer Rasmus P.Rasmussen af Hjarnø til fornævnte Laurs Jørgen Laursen den ham ved købekontrakt solgte parcel, der ifl. landbrugsministeriets skrivelse af 31′ Maj d.A. er skyldsat under Matr.No.4d af Hjarnø by og sogn af hartkorn 1td 1skp. 2fdk. ½alb. Hvilken parcel herefter skal følge og tilhøre køberen som hans fuldkomne og uigenkaldelige ejendom med de samme herligheder og rettigheder, byrder og forpligtelser som hidtil min, og hjemler jeg det solgte paa lovlig maade i enhver henseende dog henvises til købekontraktens post 4.

Under vore hænder vidnefast. p.t. Horsens den 16′ August 1913

R.P.Rasmussen Laurs Jørgen Laursen.

Læst den 25 August 1913 i Skp.No.27 pag.423

 

Skøde 1913 Hans Steffen Hansen Matr.4a+4e+5f

Underskrevne gaardejer Rasmus Peter Rasmussen af Hjarnø erkender herved at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skøder og endelig overdrager til min svigersøn gaardejer Hans Steffen Hansen sammesteds, den mig ifl. skøde, af 11 Juli 1907 læst den 15 s.M. tilhørende ejendom paa Hjarnø, Hjarnø Sogn, skyldsat ifl. landbrugsministeriets skrivelse af 31′ Maj d.A saaledes:

Matr.No. 4a hovedparcel af hartkorn 2td. 1skp. 0fdk. 1¼ alb.

Matr.No. 4e hartkorn 1¼ alb.

Matr.No. 5f hartkorn 1½ alb.

med tilhørende andel i fælleslodden Matr.No.26 Hjarnø, der i alt har 3fdk. hartkorn.Med ejendommen følger de paa samme værende bygninger disses mur og sømfaste tilbehør, derunder kakkelovne, komfur og grubekeddel, hvorhos der i handelen medfølger al udvendig besætning og inventarium, avls og mejeriredskaber samt sæd, avl, afgrøde og gødning.Købesummen er akkorderet til 20.000 kr er tyve tusinde kroner, og da denne er berigtiget derved at køberen i dag har overtaget til forrentning fra 11′ Juni d.A. at regne den i ejendommen paa 1′ prioritet indestaaende gæld til Sognefoged Rasmus Rasmussen, Hjarnø, stor 10.000 kr. ved kontant betaling af 7000 kr. og ved udstedelse af panteobligation for resten 3000 kr. saa skal fornævnte ejendom med tilbehør, som køberen har taget i besiddelse og hvoraf han svarer alle fremtidig forefaldne skatter og sfgifter af enhver art, følge og tilhøre ham som hans fuldkomne og uigenkaldelige ejendom og med de herligheder og rettigheder, byrder og pligter som hidtil hidtil mig, og hjemler jeg det solgte paa lovlig maade, i hvilken henseende bemærkes at ejeren af matr. No. 4b Hjarnø har færdselsret ifl. tinglæst deklaration, hvilken færdselsret dog ikke vedkommer den solgte ejendom uden at dette kan ses af pantebøgerne. Omkostningerne ved dette skøde med stempel, Tinglæsning og salær for affattelsen udredes af begge parter hver med det halve, medens køberen selv maa bære omkostningerne der er forbundne med overtagelsen af prioritetsgælden og ved udstedelsen af tinglæsningen af sælgerens panteobligation. Ejendomskylden af samme ejendom forinden udstykningen var 19.500 kr. og da værdien af Matr.No. 4d ifl. skøde der læses samtidig hermed, er ansat til 9000 kr, vil ejendomskylden af den her solgte ejendom altsaa være 10.500 kr.

Under vore hænder vidnefast. p.t. Horsens, den 16′ August 1913

R.P.Rasmussen Hans St. HansenLæst den 25 August 1913 i Skp.No.27 pag. 425

 

Skøde 1913 Handelshuset Hjarnø Matr.6b

Underskrevne Købmand J.C.Jensen, Hjarnø, tilstaar herved i henhold til vedlagte den 28 August 1913 paa stemplet papir til taxt 80 kr 80øre oprettede købekontrakt at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved fra mig og arvinger sælger, skøder og endelig overdrager til interesentselskabet “Handelshuset Hjarnø” den mig ifølge skøde af 27/7 læst 31/7 1905 tilhørende ejendom paa Hjarnø med paastaaende og tilhørende bygninger og underliggende jorder, som under Matr.No. 6b staar skyldsat for hartkorn 1½alb. med tilhørende herligheder og rettigheder og paahvilende forpligtelser, alt saaledes som jeg har været ejer deraf, hvorved navnlig bemærkes at ejendommen er tiendepligtig. I handlen er medfulgt bygningernes grund, mur og nagelfaste tilbehør, deerunder kakkelovne, komfur og indmurede kedler samt reoler og disk i butikken. Og da nu køberen har berigtiget den akkorderede købesum 6000 kr. dels ved kontant betaling og dels ved overtagelse af den i ejendommen indestaaende prioritet til husmandskreditforeningen til rest 2917 kr. 99øre, saa skal den indbemeldte ejendom herefter følge og tilhøre interesentselskabet “Handelshuset Hjarnø” med fuldkommen ejendomsret fri og hjemlet mod hvermands retmæssige tiltale. Til bekræftelse med min underskrift, p.t. Horsens d. 17′ September 1913Købmand J.Chr.Jensen

Ejendomvurdering 4000 kr.

Læst den 22 September 1913 i Skp.N0.27 pag.439

 

Panteobligation 1913 Handelshuset Hjarnø Matr.6b


Interesentselskabet “Handelshuset Hjarnø” ved dets underskrevne bestyrelse tilstaar herved for kontant modtaget laan at være blevet skyldig til hr. partikulier Jørgen Jørgensen, Horsens, den sum 3500 kr skriver tre tusinde og fem hundrede kroner, som vi forpligter os til skadesløst at udbetale kreditor eller hvem anden der med lovlig adkomst maatte have denne forskrivning i hænde, i den 11′ Juni eller 11′ december termin, hvortil kapitalen med ½ aars varsel fra en af siderne bliver opsagt til udbetaling og til midlertidig at forrente med 5% p.a. hvilken rente erlægges hver 15′ September og 15′ Marts og første gang 15′ Marts 1914.Saavel kapital som renter erlægges paakreditor eller befuldmægtigede bopæl heri riget portofrit og skadesløst. Skulde renten udeblive udover forfaldstid eller interesentselskabet skulde blive hævet, eller den pantsatte ejendom skulde blive afhændet, da er i hvert af disse tilfælde kapitalen straks og uden opsigelse forfalden til udbetaling, naar det af kreditor fordres.

I søgsmaals tilfælde gælder Fr. 25′ Jannuar 1828, og opsigelse, stævning og dom og enhver retslig eller udenretslig tilkendegivelse cedrørende denne forskrivning kan forkyndes paa den pantsatte ejendom efter varsel som til indenherredsboende og for hvem paa ejendommen antræffes, lige som værnetinget, er den pantsatte ejendoms. Idet bemærkes at under pantsætninger er indbefattet de paa ejendommen værende og tilkommende bygninger med disses mur og nagelfaste tilbehør, derunder kakkelovne, komfur og indmurede kedler og butiksinventariet samt i ildsvaade tilfælde det pantsattes assurancesummer, meddeles herved til sikkerhed for aldeles skadesløs betaling af kapital, renter, rentes og morarrenter og omkostninger ved opsigelse, søgsmaal og inddrivelse, derunder inkassatorsalær og salær for møde under auktioner oprykkende prioritet og panteret næst efter 3000 kr til Husmandskreditforeningen paa statusmæssige vilkaar og forbundne med solidarisk ansvarlighed i interesentselskabets ejendom Matr.No. 6b Hjarnø, skyldsat for hartkorn 1½alb. det bemærkes at ejendommen er tiendepligtig.

Til sikkerhed yderligere medunderskriver nedenstaaende inetersenter en for alle og alle for en denne obligation som kautionister for alle af obligationen flydende forpligtelser.

Til bekræftelse med vore vidnefaste underskrifter, Hjarnø den 10′ September 1913.

Som bestyrelse for “Handelshuset Hjarnø”Jørgen J.Juul A.Simonsen Ole Hansen.

Til vitterlighed ogsaa for rigtig datering. Købmand Chr.Jensen J.Hansen

 

Som Kautionister:

Jørgen J.Juul, Ole Hansen, A.Simonsen, Niels Vestergaard, Mathias Pedersen, Niels Nielsen, Søren P.Pedersen, Hans Hansen, Rasmus Rasmussen, Søren Pedersen, Steffen Nielsen, Peder Madsen Hansen, Niels Struve, Jens Pedersen, Jens P.Jensen, Laurs Jørgen Laursen, Jørgen Hansen, Chr.P.Nielsen, Steffen Pedersen, Th.Chr.Jensen, søren Pedersen, Peter Rasmussen Østergaard, Peder Blaabjerg, Niels Laursen, Niels Pedersen, Jens S.Jensen, R.K.Simonsen, Simon Jørgensen, Jens Sørensen, Karl Petersens enke, Carlinius Nielsen.

 

Udskrift af forhandlingsprotokollen for intersentselskabet “Handelshuset Hjarnø”Fredag den 22′ August samledes i forsamlingshuset paa Hjarnø interesenterne i “Handelshuset Hjarnø” til en ordinær generalforsamling som var indvarslet ved særlig indbydelse til hver enkelt inetresent. samtlige interesenter var mødt med undtagelse af Niels Vestergaard, Niels Laursen og R.K.Simonsen, og den af da fremmødte valgte dirregent gaardmand Anton Simonsen konstaterede derfor at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne var beslutningsdygtig. Efter at forskellige af intersentselskabets anliggender var drøftede, sanktionerede de frmmødte enstemmigt da fa den foreløbige bestyrelse foretagne dispositioner og valgte derefter ved skriftlig afstemning en endelig bestyrelse der kom til at bestaa af:

gaardejer Anton Simonsen valgt med 17 stemmer

gaardejer Ole Hansen valgt med 15 stemmer

gaardejer Jørgen Juul valgt med 14 stemmer.

Da videre ikke forelaa til behandling hævedes generalforsamlingen.Udskriftens rigtighed bekræftes. Hjarnø den 28′ August 1913 A.SimonsenLæst den 22 September 1913 i Skp. No.27 pag.440

 

Skøde 1913 Jens Peter Jensen Matr.19


Herredsfogeden i Bjerre herred Gør vitterligt: At jeg som skifteforvalter og skriver i dødsboet efter fhv. Møller Jørgen Jensen af Hjarnø samt i henhold til vedtagelse paa skiftesamling i boet den 26′ oktober 1909 herved sælger, skøder og aldeles overdrager til Jens Peter Jensen af Hjarnø den afdøde ifl. skøde af 4′ jannuar tinglæst 6′ Marts 1882, tilhørende ejendom paa Hjarnø, Hjarnø sogn, med paastaaende og tilhørende og tilhørende bygninger og underliggende jorder, som under matr.No.19 Hjarnø staa skyldsatte for Hartkorn 1Td 2skp. 2fdk. 1 ¾ alb. med tilhørende rettigheder og paahvilende byrder og forpligtelser, alt saaledes som afdøde har været ejer deraf, hvorved navnlig bemærkes, at den 6′ August 1900 er tinglæst deklaration til Statstelegrafen om kabelhus m.m. paa matr.No.19 Hjarnø.

Ejendommen er alt af køberen overtaget og udreder han alle af samme gaaende skatter og afgifter, som herefter opkræves. I Handelen er medfulgt foruden bygningernes mur og nagelfaste genstande og rette tilbehør, derunder kakkelovne, komfur og grubekeddel, forsaavidt saadant forefindes, den paa ejendommen ved overtagelsen værende sæd, avl, afgrøde, besætning og inventarium samt mulige rettigheder i Hjarnø mejerei og Horsens svineslagteri. Og da nu køberen har berigtiget den akkorderede købesum 7000 kr deraf 360 kr for medfulgt løsøre, ved overtagelse af den indestaaende gæld, oprindelig 5400 kr til Jydsk Landkreditforening paa statusmæssige vilkaar og 1600 kr til Jens Søren Jensen til over 4% rente, saa skal indbemeldte ejendom Matr.No.19 Hjarnø , hvormed følger andel i fælleslodden Matr.No.26 smst., herefter følge og tilhøre Jens Peter Jensen med fuldkommen ejendomsret. Køberen afholder alene alle med handlen forbundne omkostninger. Hjemmelspligten er skifteretten uvedkommende.

Til bekræftelse under haand og embedssegl. Bjerre herredsfogedri, den 7’November 1913.L.Schjørring

Læst den 10′ November 1913 i Skp.No.27 pag.474

 

Kjøbekontrakt Antonie Wittrup 1913 Matr.9e


Underskrevne P.Madsen Hansen af Hjarnø sælger herved til fru Antonie Wittrup af Horsens en parcel af den ifl. skøde, tinglæst d.24 april 1911, tilhørende ejendom paa Hjarnø Matr.No. 9e Hjarnø, hvilken parcel skal udgøre 2skp land, der er beliggende i ejendommens sydvestre hjørne og nærmere er køberinden paavist samt skulle have en facade mod vejen langs Hjarnø sund paa 50 Al og 70 eller ev.71 Al, langs markvejen der gaar langs med min ejendoms vestre side. Handlen er i øvrigt indgaaet paa følgende vilkaar:

1. parcellen overtages straks og henligger fra dato for køberindens regning og risiko.

2. Køberinden svarer alle af parcellen gaaende skatter og afgifter som herefter opkræves, dog at sælgeren udreder ejendomsskylden, indtil parcellen er blevet særskildt skyldsat.

3. Købesummen er akkorderet til 1300 kr hvoraf 100 er betalt i dag og hvorfor sælgerens underskrift herpaa tillige gælder som kvittering, medens resten 1200 kr udbetales kontant men uden renter i december termin.

4. Naar købesummen er betalt og udstykningen som snarest skal iværsættes, er berigtiget erholder køberinden frit og uforhæftet skøde paa parcellen.

5. Omkostningerne ved købekontrakt med stempel og skøde med tinglæsning betales af køber og sælger hver med halvdelen, mens sælgeren alene bekoster parcellens udstykning og frigørelse for den nuværende pantsætning.Sælgeren er derhos pligtig til at besørge kørslen af tømmer og tagsten til det hus, som køberinden agter at opføre paa parcellen, hvis dette bygges af træ, ellers at køre 10 læs mursten til bygningen, om denne opføres af sten, alt uden vederlag fra anløbsbroen paa Hjarnø til parcellen, hvis værdi paa tro og love sættes lig med købesummen.

Til bekræftelse med vore underskrifter.p.t. Horsens den 13′ Juli 1913 som sælger: P.Madsen Hansen, som køber: Antonie Wittrup

 

Skøde Antonie wittrup 1914 Matr.9e


Da den foranstaaende købekontrakt om meldte parcel nu er blevet endelig fraskildt ved landbrugsministeriets skr. af 25 Sept. d.A. ved hvilken den er blevet betegnet Matr.No.9f Hjarnø, Hjarnø sogn, af hartkorn 2 alb. med halvaarlig ydelse for tiende 25 øre samt da den betingede købesum 1300 kr er berigtiget ved kontant betaling, hvorfor sælgerens underskrift herpaa tillige gælder som kvittering, saa fraskriver jeg mig herved al ret til udi den solgte parcel, hvilken herefter skal følge og tilhøre køberinden fru Antonie Wittrup med fuld ejendomsret fri og hjemlet mod hvermands retmæssige tiltale.Kort over parcellen vedlægges. Hjarnø d. 23′ december 1913 P.Madsen Hansen.læst d.12′ Jan. 1914 i Skp.No.27 pag.551

 

Skøde Ole Hansen 1914 Matr.18b


Undeskrevne Snedker Karllinius Nielsen af Hjarnø tilstaar at have solgt og afhændet ligesom jeg herved sælger, skøder og aldeles overdrager til hr. gaardejer Ole Hansen smst. den ifl. tinglæst adkomst tilhørende parcel Matr.No.18b Hjarnø, Hjarnø Sogn, af hartkorn 2fdk. 1alb. med tilhørende rettigheder og paahvilende forpligtelser, alt saaledes som jeg har været ejer deraf.Ejendommen er alt af køberen overtaget og svarer jan alle af samme fra og med den 1′ April d.A. gaaende skatter og afgifter. Og da nu køberen har berigtiget den akkorderede købesum 1000 kr. hvortil vi ogsaa paa tro og love ansætter parcellens værdi, derved at han samtidig har meddelt mig skøde paa parcellen Matr.No.11g Hjarnø, saa skal den indmeldte parcel herefter følge og tilhøre ham med de samme rettigheder, pligter og byrder, hvormed jeg har elet samme fri og hjemlet mod hvermands retmæssige tiltale.Omkostningerne ved handlen deles lige mellem køber og sælger.

Til bekræftelse med vore underskrifter. p.t. horsens den 25′ Marts 1914

Som sælger: Karllinius Nielsen, som Kkøber: Ole Hansenlæst d.30′ Marts 1914 i Skp.No.27 pag.618

 

Skøde Karllinius Nielsen 1914 Matr. 11g


Undeskrevne gaardejer Ole Hansen af Hjarnø tilstaar at have solgt og afhændet ligesom jeg herved sælger, skøder og aldeles overdrager til hr. Snedker Karllinius Nielsen smst. en fra min gaard Matr.No.11a Hjarnø, Hjarnø sogn fraskildt parcel der ved landbrugsministeriets skr. af 23 f.M. er blevet betegnet Matr.No.11g Hjarnø, af hartkorn 1fdk. ½ alb. med halvaarlig ydelse for tiende 33 øre.Og da nu køberen hr. Karllinius Nielsen har berigtiget den akkorderede købesum 1000 kr. hvortil vi ogsaa paa tro og love ansætter parcellens værdi, derved at han samtidig hermed har meddelt mig skøde paa parcellens Matr.No.18b smst., saa skal den indbemeldte parcel herefter følge og tilhøre ham med de samme rettigheder, pligter og byrder, hvormed jeg har elet samme fri og hjemlet mod hvermands retmæssige tiltale.Omkostningerne ved handlen deles lige mellem køber og sælger.

Til bekræftelse med vore underskrifter. p.t. horsens den 25′ Marts 1914Som sælger: Ole Hansen, som køber: Karllinius Nielsenlæst d.30′ Marts 1914 i Skp.No.27 pag.619

 

Skøde Simon Jørgensen 1914 matr.11i


Undeskrevne gaardejer Ole Hansen af Hjarnø tilstaar at have solgt og afhændet ligesom jeg herved fra mig og arvinger sælger, skøder og aldeles overdrager til hr. Simon Jørgensen smst. en fra min gaard Matr.No.11a Hjarnø, Hjarnø sogn fraskildt parcel der ved landbrugsministeriets skr. af 23 f.M. er blevet betegnet Matr.No.11i Hjarnø, Hjarnø sogn, af hartkorn 1½ alb. uden paalagt tiendevederlag. Parcellen hvorover kort vedlægges er alt af køberen overtaget, og svarer han alle fra samme parcel gaaende skatter og afgifter.Og da nu køberen har berigtiget den akkorderede købesum 575 kr. ved kontant betaling saa skal den indbemeldte parcel herefter følge og tilhøre ham med de samme rettigheder, pligter og byrder, hvormed jeg har elet samme fri og hjemlet mod hvermands retmæssige tiltale. Af hensyn til stempelpligten ansætter vi paa tro og love parcellens værdi til at være lig købesummen. Omkostningerne ved handlen deles lige mellem køber og sælger.

Til bekræftelse med vore underskrifter. p.t. horsens den 25′ Marts 1914

Som sælger: Ole Hansen,

som køber: Simon Jørgensenlæst d.30′ Marts 1914 i Skp.No.27 pag.618

 

Skøde Mads Peter Rasmussen 1914 Matr.11h


Undeskrevne gaardejer Ole Hansen af Hjarnø tilstaar at have solgt og afhændet ligesom jeg herved fra mig og arvinger sælger, skøder og aldeles overdrager til hr. Mads Peter Rasmussen af Horsens smst. en fra min gaard Matr.No.11a Hjarnø, Hjarnø sogn fraskildt parcel der ved landbrugsministeriets skr. af 23 f.M. er blevet betegnet Matr.No.11h Hjarnø, Hjarnø sogn, af hartkorn 1½ alb. med paalagt halvaarlig ydelse for tiende 25 øre. Parcellen hvorover kort vedlægges overtages straks og henligger for køberens regning og risiko, og svarer han alle af samme, fra og med 1′ April d.A., gaaende skatter og afgifter. Og da nu køberen hr. M.P.Rasmussen ved sin medunderskrift herpaa forpligtet sig til at berigtige den akkorderede købesum 450 kr. hvortil vi ogsaa paa tro og love ansætter parcellens værdi, ved kontant betaling i Juni termin d.A. saa skal den indbemeldte parcel herefter følge og tilhøre ham med de samme rettigheder, pligter og byrder, hvormed jeg har elet samme fri og hjemlet mod hvermands retmæssige tiltale. Omkostningerne ved handlen deles lige mellem køber og sælger.

Til bekræftelse med vore underskrifter. p.t. horsens den 25′ Marts 1914Som sælger: Ole Hansen, som køber: M.P.Rasmussenlæst d.30′ Marts 1914 i Skp.No.27 pag.619

 

Skøde Mads Peter Rasmussen 1914 matr. 11i


Undeskrevne partikulier Simon Jørgensen (Østergaard) af Hjarnø tilstaar at have solgt og afhændet ligesom jeg herved fra mig og arvinger sælger, skøder og aldeles overdrager til hr.husejer Mads Peter Rasmussen til forening med hans ejendom Matr.No. 11h Hjarnø en fra min ejendom Matr.No.11i Hjarnø, ved landbrugsministeriets skr. af 14 Juli d.A. udstykket parcel Matr.No. 11k Hjarnø af hartkorn ½alb. Parcellen hvorover kort vedlægges er alt af køberen overtaget og svarer han alle af samme gaaende skatter og afgifter, som herefter opkræves. Og da nu køberen hr. M.P.Rasmussen har berigtiget den akkorderede købesum 200 kr. hvortil vi ogsaa paa tro og love ansætter parcellens værdi, ved kontant betaling, saa skal den indbemeldte parcel herefter følge og tilhøre ham med fuld ejendomsret fri og hjemlet mod hvermands retmæssige tiltale. Omkostningerne ved handlen deles lige mellem køber og sælger.

Til bekræftelse med vore underskrifter. Hjarnø den 5′ December 1914

Som sælger:Simon Jørgensen (Østergaard),

som køber: Mads Peter Rasmussenlæst d. 14 december 1914 i Skp.No.27 pag.803

 

Skøde Jens Jørgen Holm 1915 Matr. 4b+13e+12b


Underskrevne Boelsmand Niels Ferdinand Nielsen af Hjarnø tilstaar i henhold til vedlagte den 24′ februar d.A. paa stemplet papir til taxt 64kr 60øre oprettede købekontrakt at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved sælger, skøder og aldeles overdrager til Jens Jørgen Holm af Alrø den mig ifl. skøde, tinglæst d.13’December 1909 tilhørende ejendom paa Hjarnø, Hjarnø sogn, med paastaaende og tilhørende bygninger og underliggende jorder, der staar skyldsatte saaledes:

4b 4skp. 1fdk. 1alb.

13e 1fdk. ¼ alb.

12b 1fdk 1½ alb

i alt 4 skp 3 fdk 2 ¾ alb

med tilhørende rettigheder, navnlig den mig som ejer af Matr.No.4b tilhørende ret ifl. deklaration, tinglæst d.15′ Juli 1907 til færdsel og mælketransport over Matr.No.4a smst. og med paahvilende byrder og forpligtelser, alt saaledes som jeg har været ejer deraf.I handelen er medfulgt en del udvendig besætning samt sælgerens rettigheder som Andelshaver i Hjarnø mejeri, Smedie og Andelsmølle med undtagelse af overskuddet for leveret mælk til overtagelses dagen. Og nu da køberen Jens Jørgen Holm har berigtiget den akkorderede købesum 9000 kr skriverni tusinde kroner, derved at han til indfrielse og forrentning har overtaget den i ejendommen indestaaende prioritet til husmandskreditforeningen i aalborg oprindelig stor 4500 kr, der er forbunden med status mæssige forpligtelser og solidarisk ansvar og ved overtagelsen betalt kontant 2000 kr, samt nu ligeledes kontant har betalt resten 2500 kr. for hvilket beløb sælgerens underskrift herpaa tillige gælder som kvittering saa skal den indbemeldte ejendom herefter følge og tilhøre ham med fuldkommen ejendomsret fri og hjemlet imod hvermands retmæssige tiltale.

Til bekræftelse med min underskrift. Hjarnø d. 17′ Juni 1915 N.F.Nielsen

Læst 21′ Juni 1915 i Skp.No.27 pag.968

 

Skøde. matr. 7d Smedien 1915


Underskrevne gaardejer Niels Nielsen Vestergaard, Hjarnø, tilstår at have solgt og afhændet, ligesom jeg herved til Lodsejerne på Hjarnø sælger, skøder og aldeles overdrager en fra min gård Matr. nr. 7a Hjarnø, Hjarnø sogn, ved landbrugsministeriets skrivelse af 4. Oktober d.å. udstykket parcel, skyldsat under matr. nr. 7d Hjarnø for hartkorn ¾ alb., hvilken parcel indbefatter den hidtil fra min ejendom til beboerne på Hjarnø ved tinglæst kontrakt bortlejede jord, hvorpå andelssmedien er beliggende. Parcellen hvorover kort vedlægges, er alt af køberen overtaget, og svarer de alle af samme gående skatter og afgifter, som herefter opkræves. Og da nu køberne har berigtiget den akkorderede købesum 350 kr. ved kontant betaling samtidig hermed, så skal den indbemeldte parcel herefter følge og tilhøre dem til fuldkommen ejendomsret, fri og hjemlet mod hvermands retmæssige tiltale. Af hensyn til stempelpligten ansættes parcellens værdi på tro og love = købesummen.

Til bekræftelse med vore underskrifter. Hjarnø, d.11 december 1915.

Som sælger: Niels Nielsen VestergaardFor lodsejerne: Hans Hansen